Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Nodion o Abertawe.

I Ferndale.,

1 ! L;wynbrwYdraU. i

I HWNT AC YMA.

Uddiar Lechweddau Caerfyrddin.

; Arwyddion yr Amserau.

I \Treherbert.,I

I Soar, Aberdar. !

! Cadwraeth y Sabath yn :Nhreforis.…

News
Cite
Share

Cadwraeth y Sabath yn Nhreforis. i Nos Lun, Mawrth 23ain, cynhaliodd Eg- lwysi Treforis Gvfarfod rlldebol ym Meth- ania. Pasiwyd yn unfrydol gan y dyrfa fawr Fod y cyfarfod hwn yn anghymer- adwyo masnachu ar y Sabbath, a'n bod un, ac oil, yn ymrwymo i wrthwynebu'r cyfryw ym mhob ffurf." Llywydd y cwrdd oedd y Parch. D. P. Evans, M.A. Yr oedd vn llawen ganddo weled eglwysi'r Ile yn hollol unol yn erbyn y drwg uchod, a bod yr undeb rhwng yr eglwysi yn nodwedd arbennig 3 M mywyd crefyddol y lie. Siaradodd y Parch. M. G. Dawkins ar y pwnc—" Dysgeidiaeth y Gair ar Gadw raeth y Sabbath." Dywedodd: Yr hyn oedd rii bwysig ynglyn a'r Sabbath oedd ei rod yn ddydd wedi ei neillduo gan Dduw. T-iiJ mwy o barch i'r gorchymynion oraill na'r un i .gadw y Sabbath yn santaidd. Nid oedd y pulpud wedi colli ei ddylawad, a chyda dylanwad unol yr eglwysi gellid ad- fer y dydd i fod yn gysegredig yn ".Il golwg, ac i j od eto yn nertb dyrchaio) vm mywyd ein cenedl. Y Parch. F. Morgan Ei destyn ef oedd — "Masnachu ar y Sabbath." Dywedodd tod pob enwad yn cael ei gynrychioli yn y I cwrdd ond Eglwys Loogr, ei bod hi feallai yn rhy bysur yn casglu pleidleisiau yn er- byn Cydraddoldeb Crefyddol. Gellid medd- t wl, wrth weled dynion yn hyw heddyw mai corff yw'r ewbI. Dywedir fod Salibath y Cyfandir ar ei ffordd i'r wlad hon, ac i Die- i foris. Priodolir hynny i'r ffaith fod Tramorvvyr yn cael dyfod yma i fasnachu ar y Sul. Mae yn Nhreforis lawer o'r cyfryw. Dylasid eu cadw allan neu siorhau na chaffont lyrutr wlad. Pwnc y Parch. D. E. Thomas oedd "el- odaeth Eglwjsig a'r Sabbath." Dyw jdai Nad oedd aelodau eglwysi yn ddigon eifro a byw i egwyddor sylfaenol aelodaeth c?- lwysig ynglyn a ehadwraeth y Sabbath. Ot I oeddent am barchu y Sul dylasent ddechtc prynhawn Sadwrn trwy sicrhau pethau gofynol o'r siopau cyn y funud olaf. ac weithiau bore Sul. Nos Sul yn unig yw Sabbath llawer aelod. Ym mha le yr oedd- ynt bore SuI r Os oedd pobl yn gwerthu ar y Sul, dylid gwrthcxl prynu yn eu siopau yn yr wythnos. t'wtic y Parcli. W. Salmon oedd: Dy- ledswvdd riiieni ynglyn a'r Sabbath." Dy- wedodd fod gan y ftul ei hawliau arbennig. Metha rhieni ynglyn a'r dydd hwn o her- wydd nad ydynt yn ystyried hawliau'r dydd arnynt fel dydd neillduol a chysegredig. Tehd mwy o sylw i fwyd nag i ddim arall. Dydd i wledda ydyw i lawer o bobl-yr holl dy yn brysur yngiyn a bwyta. Siaradodd y Parch. D. James ar Ddeddtwriacth a'r Sabbath." Dywedodd fod i Ddeddfwriaeth le mawr a phwysig yn y bywyd cymdeithasol. Deddfir ynglyn a diwydiant a masnach; ni cha meistr na gweithiwr wneud a fynnant. Deddfir yn fwy, fwy yn y bywyd cymdeithasol; ni cheir adeiladu, na chadw creadur fel y mynnir. Daw'r Ddeddf i mewn i fywyd y teulu; rhaid ysgolia'r plant a'u cadw yn weddus, a chyn hir bydd y Wladwriaeth yn deddfu ynglyn ag epiliaeth-ni cha dynion briodi fel y mynnont. Rhaid deddfu, a phwysig i'r werin yw ufuddhau i'w deddfau eu hun. Meddvlier am funud beth fu effaith gosod deddf CharIes n. mewn gweithrediad yn Abertawe—y ddeddf gospa am fasnachu ar y Sul—dirwy o 5s. Yn lonawr, 1900, yr oedd 282 siop yn agored. Apeliodd yr awdurdodan atynt i gau. Y Sul dilynol 77 oedd yn agored. Yn Mai gostyngwyd y rhif i 35. Dirwywyd rheini. Aethant lawr i 24, ac yna 10; ond tua 1909 cafodd y sopw yr ryddid i wneud a fynnent; ac ym Mai agorodd 185; Gorph., 202; Hyd., 249; lonawr, 1910, 255; Hyd., 301; Hyd., 1912, 342; ac erbyn hyn mae 444 siop yn agored ar y Sul yn Abertawe yn unig. Yn bresen- nol cymeradwyir agor y Museum a'r Art Galleries. Pan weinyddid y ddeddf vnte, aeth rhif y siopau agored o 282 yn 10, a than hynny; ond pan gafodd y siopwyr lon- ydd- aethant i fyny 444. Oni ddylai'r Cyngor felly wneud eu gore i weinvddu'r ddeddf fel y mae nes cael ei gweJ1:- Os iewn torri'r gorchymyn i gadw'r Sabath, onid iawn torri "Na ladd ac na latratta" P Drwg mawr y werin yw eu bod trwy was- eiddiweh yn gosod dynion hollol anaddas i'w cynrycholi ar fyrddau cyhoeddus— dynion nad ydynt yn gofalu am ddim IJIld am hunan-les ac enw. A ddylai Cristion- ogion osod dynion ar y Cyngor Trefol neu Sirol sydd yn anwybyddu Sul a diystyrru'r eglwys? Gwaedded y gweinidogion a'r eglwysi drostynt pan mae angen vote, a dyna'r oil. Mater arall yw fod Deddvvr- iaeth yn dibynnu ar deimlad a sJmdcI cy- hoeddus. Buasai rhyddhad y caethi;>a yn amhosibl un adeg, ond wedi i Carey a gyfeillion agor meddyliau a chalonau ;;01,1. ac aeddfedu syniadau cyhoeddus, daeth rhyddhad y caethion yn ffaith. Buasai yn amhosibl i'r Senedd bresennol ddeddfu ynglyn ag Yswiriant a Thai i'r Hen, ac ym mlaen, ar wahan i waith y rhai fu yn ar- loesi'r tir—y diwygwyr cymdeithasol fu'n new id cwrs y teimladau cvffredinoI. Yr unig ffordd i gael deddfau i atal masnachu ar y Sul a dileu y fasnach feddwol yw creu cydwybod gymdeithasol well, syniad ey- hoeddus aeddfetach. Gan, ynte, fod deddfu yn bwysig, a chan mai allan o gyd- wyhod a syniad cyhoeddus y daw y deddfau, amlwg yw fod gan Eglwys Crist ran bwysig yng nghreadigaeth teimladau a syniadau cyhoeddus; hi ddylai newid syniadau dynion; hi ddylai ladd hen arferion gwael a chreu rhai newydd. Goleuni y byd, halen y ddaear, a dinas ar fryn ddylai fod. Ein gwaith yw hodu a llefaru.

|Pontardulais.

IGlais. :

Advertising