Hide Articles List

11 articles on this Page

DOSBABTH II.

U.1T1] 0 LERPVVL

News
Cite
Share

U.1T1] 0 LERPVVL [GAN EIN GOHEBYDD ARBENIG,] DYDD GWYL Y FRIALLEN. Dathlwyd Dydd Gwyl y Frialien eleni ddiwrnod yn gynt nag arferol are fod cofwyl fawr marwol. aeth Arglwydd Beaconsfield yn digwydd ar Ddydd Gweuer y Groglith. Cedwid y dydd yn gyfiredinol yn Lerpwl, ac yr oadd y brwdfrydedd a arddangosid gan bob dosbarth o gymdeithas yn brawf fod eoffadwriaeth y gwladweinydd a'r gwladgarwr clodfawr mor wyrdd ag erioed. Yr oedd cofgolofa Arglwydd Beaconsfield o flaen Nenadd St. George wedi ei haddurno yn y modd mwyaf destlus a phleth-dorchau a choronau o frialli, ao nid yn unig yr oedd y blodeuyn cynarol prydferth hwn i'w weled ar fronau merched a dynion, ond yr oedd hyd yc nod gyrwyr cerbydau wedi addurno y ceffylau. Y mae'r Gladstoniaid crintaehlyd ac anwiadgarol yn eiddigeddu yn llwyddiant yr wyl fawr genediaethol, a gwelais lawer o honynt yn gwisgo rbyw flod'yn coch an- ferthol yn nhyllau eu boglwm, fel pe baent yn awyddus i gywilyddio y blodeuyn bychan melyn- wawr a diymhongar sydd wedi dyfod yn ffafryn gan bob dosbarth o'r boblogaeth. tlawd a chyfoetbog, gwreng a bonhoddig. Trodd boneddwr ataf yn un o brifheolydd y ddinas, a dywedodd- Excuse me, sir, you are a perfect stranger to me, but I am not afraid to meet any man that wears the primrose." Mae llawer o wir yn y sylw gwreiddiol hwn. O'n hachos y Friallen zvln Arwyddlun: yn ei hiaith Hon ddysg ufudd-dod llwyr i'n Teyrn I'n crefydd, gwlad, a rhaith." Meddylddrych hapus dros ben oedd sefydliad Gwyl y Friallen. Ond i beidio pLilosopheiddio yn y ffordd yna, cynhaliwyd demonstrasiwn Ceidwadol nos iau o flaen St. George's Hall, Be yr oadd dros dair mil yn bresenol. Y llywydd oedd Mr. Councillor Houlding, a chafwyd areith- iau yn llawn brwdfrydedd a than gwladgarol ar yr achlysur. Talwyd gwarogaeth uchel i Arg- lwydd Beaconsfield fel un o'r gwiadweinwyr mwyaf, os nid y mwyaf, a gynyrchodd Prydain Fawr erioed; a gellir defnyddio geiriau y bardd Italaidd yn ddigon priodol am yr larll urddasol:— Matched with the fame Of thy great name Bronze is but wax, And marble sand, To baffle time's attacks And stealthy hand." Pasiwyd penderfyniad yn y cyfarfod mawreddog hwn yn datgan gwerthfawrogiad y gwyddfodolion o wasanaeth digymar Arglwydd Beaconsfield i'w wlad, ac yn amlygu ymddiried llwyr yn Llywodr. aeth yr Ardalydd Salisbury am barhau llywottrefn yr larll anrhydeddus. DYDD GWENER Y GROGLITH. Dydd Gwener y Groglith bu y byd Cristionogol yn dathlu marwolaeth anfeidrol fwy pwysig na'r un tarwolaeth arall a gymerodd le ar y ddaear yma erioed-marwolaeth Creawdwr y bydoedd a Llywiawdwr y bydysawd. Treuliwyd y dydd fei arferol yn Lerpwl mewn defosiwn ac ymblesera. Nid oes dim yn erbyn i ddynion fwynhau eu bun. aiD o fewn terfynau gweddeidd-dra a phriodoldeb, ond fel y dywed y Proffeswr Ruskin, uno felldith- ion yr oes ydyw awydd anniwall am bleserau. Dywed fod y rhai sydd yn caru pleser ynddo ei hun, ar waban oddiwrth unrhyw ddaioni a ddichon ddeilliaw oddiwrtho, ".yn hela ar feirch Iledritliiol, gyda chwo lledrithiol, ac ar ol pryf liedrithiol." Ond da genyf weled fod y dydd ya cael ei gadw yn fwy cyffreidraol fel dydd o ddefosiwn ac addoliad, ac fel dydd perffeithiad trefn fawr yr iachawdivriaeth. Dydd Gwener y Groglith yw yr wyl fwyaf pwysig a difrifol o holl svyliau yr Eglwys Gristionogol. Cynhaliwyd gwasanaethau ar y dydd yn yr holl eglwysi, alr Gwasanaeth teir-awr" mewn rhai eglwysl. Cynhaliwyd cyngherddau cysegredig mewn dau o brif chwareudai y ddinas, a chafwyd perfformiad o'r Messiah fel arferol yn Neuadd St. George. YR EGLWYSI CYMREIG. Cynhaliwyd gwasarlaeth am 10.30 yn y borell yn Eglwys St Dewi, pryd y gweinyddwyd gan y Parch. J. Davies, A.C. Cymerodd ei destyn oddiwrth Rhuf. v. 8, "Eithr y mae Duw yn canmol ei gariad tuag atom oblegid, a nyni etc yn bechaduriaid, i Grist farw trosom ni." Sylw- odd mai sail cyfiawnhad pechadur oedd marw- olaeth Criat. (1) Y ffaith ynddi ei hun fod Daw yn caru dyn, (2) amlygiad o'r eariad, ac (3) marW. olaeth Crist yn ei pharthynas a vi. Nid oedd yn naturiol i Dduw garu dyn, ond buasai yn fwy naturio). iddo ei gasau. Yr oedd Rhagluniaetb yn profi fod Duw ya caru dyn. Nid oedd DuW wedi egluro ei hun i neb ond dyn yr oedd boll secrets y Duwdod wedi eu hymddiried i ddyn. Yr oedd Duw yn canmol ei gariad at ddyn y prawf cryfaffod Duw yn caru dyn oedd marwolaeth Crist. Fe b'ai dyn yn gyfiawn ni fuasai am- lygiad o'i gariad ddim cymaint. A nyni etc y beehaduriaid." Yr oedd Crist wedi marw dros 131 erlidwyr, dros y rhai oedd wedi ei gamdrin, ei waradwyddo, a'i ddirmygu. Paham y bu CrIst farw drosom perthynas y ffaith &'n bywyd- (1) Er ein cymodi a Duw, (2) sicrhau ein gogoniant tragywyddol. Yr oedd dyn aaa fyned i'r nefoedd, ac yr oedd y dyn duwiol yn sicr o'r nefoedd ar sail marwolaeth y Gwaredwr, (3) Yr oedd angau y Groes yn ein gosod dan rwytn* edigaeth i Dduw. 'Doedd gan ddyn ddim haWi ar ei fywyd ei hun. (4) Yr oedd yn eanolbwynj cariad brawdol. Gorchymyn newydd yr wy* yn ei roddi i chwi, ar garu o honoch eich gilydd; fel y cerais i chwi." Pregeth hynod effeitbiol » chymhwysiadol oedd hon ar Ddydd Gwener y Croeshoeliad. Gweinyddwyd y Cymun Bendigaid- Yr oedd gwasanaeth hwyrol yn Eglwys st. Asaph, Kirkdale, a gwasanaethwyd gan Mr- Davies. Cynhaliwyd gwasanaeth dwyfol yn yr hwyr yp. Eglwys Gymreig St. Nathaniel, pryd y darllen- wyd y gwasanaeth ac y pregethwyd gan Mr: FIlls ar weddi y lleidr ar y groes-11 Cofia fi Ps" ddelych i'th deyrnas." Sul y Pasg, pregethodd Mr. Ellis yn y boreu a'r hwyr oddiwrth St. Lnc xxiv. 34, Yr Arglwydd a gytododd yn wir, ac a ymddangosodd i Simon." Y pwnc ydoedd-sa- gyfodiad Crist fel yr oedd yn cynyrcbusyndod, sierwydd, a llawenydd. Sylwodd yn helaeth art tystion o'i adgyfodiad—eu rhifedi, a'u geirwiredd, Yr oedd y tystion hyn yn dystion credadwy, ae- p.1 fyddai dwyn camdystiolaeth yn un fantais dy»»* horol iddynt. Yr oedd adgyfodiad yr Arglwy^. leau yn ffynonell o lawenydd am ei fod wedi eJ egluro yn Fab Duw, am ei fod wedi buddugol- iaethu ar ei holl elynion, ac am ei fod yn rh& brawf o'r adgyfodiad eyffrledinol-y naill Yo achos a'r llali yn effaith. Os CrIst yn ffaitb, yr oedd yr adgyfodiad cyffl'edlno' yr oedd yn rhaid i'r ddau sefyll neusyrthlO gyda'u gilydd. Yn yr hwyr gweinyddodd Mr, Ellis, yn cael ei gynorthwyo gan Mr. Peters, curad Eglwys Seisnig St. Nathaniel, y Cyxnun Bendigaid i nifer liosog. Da genyf hysbysu 0 y gynulleidfa yn graddol gynyddu ar ol y gWo.S' anaethau cenhadol diweddar. EGLWYS ST. ASAPH, KIKDALE. Y mae Arglwydd Derby wedi rhcddi X25 tUI) at dreuliau Eglwys St. Asaph, Kirkdale, ac 0* nad wyf yn camgymeryd rhoddodd ei arglwy^' iaeth y tir i adeiladu yr Eglwys am ddp:I' Gweithred wir deilwng o etelychiad pendefigi015 ein gwlad. ESGOB CAERLLEON YN EGLWYS ST. DEWI. Mae y Gwir Barchedig Esgob Caer (Vt Jayne) i bregethu yn Eglwys Dewi Sant Sul, 26ain o Fai, pryd y disgwylir presenoldek X Maer a'r Gorphoraeth mewn rhwysg swyddo^0 {in state). Diameu y ceir cynulleidfa arddercb^ i wrandoyr Esgob newydd, a gobeithio y casgliad da i symud ymaith y gweddill ddyled oddiar yr adeilad hardd. Mae fisgo, newydd Caerlleon yn Gymro ymhob peth ond 6^ dafod, ac y mae Cymry Lerpwl yn falch fod ddynt ddau Esgob yn awr mor agos atynt mae ein Hesgob ni yma yn meddu ar gryn laff. o r tan Cymreig. Duw a fyddo yn nawdd £ i yn ngwyneb y brofedigaeth flin a'i goddiweddo<*a'

AT Y BEIRDD.

DOSBABTH I. --

"TY NI FYNO DUW, NI LWYDD."

MISS WILLIAMS (BLGDWEN MENAI),…

EXODUS XX. 1-18.

EISTEDDFOD GADEIRIOL GWYSEDD,…

[No title]

Y LLIWODKAETH AO ADDYSG I…

CYFARFOD LLENYDDOL E6" LWYSIG…