Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

News
Cite
Share

Brawdlys Chwarterol Arfon. Cvnhaliwyd y frawdiys uc-hod yn Nghaemarfon -dydd Ian, prvcf y Uvwyddai yr Arglwydd Raglaw (Mr J. E. Greaves) dros gynu'liad lluosog o ynad- €31. Mr J. Adey Wells (Llandudno) a gymeredd y llw fel vnad sirol. Y Cadeirydd a ancrchodd yr uchel reithwyr, gan eu llongyfareh ar nodwedd hynod y-sgafn y calendar, yr hyn ddangosai fod y sir yn lied gUr oddiwrtih droseddau difrifoL Nid oedd ond tri o achosion, ac Did oedd yr un o honvnt, mor belled ag y gallai efe farnu oddiwrth y tystiolaethau ysgrifenedig, yn dabyg o roddi llawer o anhawsder i'w bender- fynu. PWYLLGOR CADARNHAU TRWYDDEDAU. Ar gynygia. Mr Thomas Lewis, yn cael ei eilio gan Mr Issard Davies, cafodd y lhai caralynol em •hJi-ethol ar y pwyllgor uchod :—Y Cadeirydd, y Ddrprwy Gackeirydid, y Milwriad Wynne Finch, CatLben N. P. Stewart, Meistri Jonathan Davies, D. P. Williams, John Menzies, Harry Cleeg, John Hllgh. H. Kneeshaw, Charles H. Darbishire, ac E. Wood. DEDDF DISGYBLAETH CLERIGWYR. Dywedodd y Cade;rydd ei bod yn arferiadi i bemodi priswyr (assessors) dan y Ddeddf uohod, -s-erch naci oedd yn cooo i'r pwyllgor gad ei alw yn nghyd gymajEt ag imwaith er pan oedd efe yn aelod. Efholwyd pump o aelodau. sef y C-adeirTdd, Arglwydd Pen.rh.yH, Dr. Taylor Morgan, Mr Harry Clegg, a Mr Issard Davies. AWGRYM GAN GYMDEITHAS GYNORTHWYO CARCHARORION RHYDDHAOL. Y Ca-deiiydd a fynegodd fod pwyllgor y gym- -deitba.so uohod yn dymuno gwneud cais at ynaooll y sir ar fod iddynt drefnu y dodfrydon ar garchar- -orion yn y faith fodd ag i beidio terfynu ar ddydd Sadwrn. Un o'r dirlUau fab.vysiedid gan y gym- deitbas i gynorthwyo carcharorion ydoedd ffeindio gwaith iddiynt pan y rhydd,'hei d hwy o'r carchar; ond pan rvddheidi carcharor ar ySadwrn, mynych y collid golwg arno ddydd Sul, gyda'r canlynia.d ei fod yn myned yn ol i'w hen ffyrdd drygionus. Gail hyny yr oedd yn d-dymunol, mor bell ag oedd y bosLbl, i ddadfrydon gael eu trefnu i ddod i ben ar ddydd Gwener. Y cwbl allai y gymdteithas ei wneud oedd galw sy ¡ \T ynadon at y mater. CWESTIWN CYFR EI IHIOL. Mr William (ieorge a alwodd sylw at y ffaith iddo ef fethu cael "subpoena" i wysio tystion o flaen Pwyllgor Cadamhau Trwyddedau, yr hyn ddes- grifiai efe fel d ifytg mewn "procedure," yr hyn oedd gan y llys hrmw allu i'w ddi wygio. Os yn angen- rheidiol, yr oedd efe yn abl i brofi fod y Pwyll- gor Trwyddiedolo yn llys,a chan hynyvn meddu gallu i alw tyst/on. Gofynai efe fod i'r llys ddiwygio ei reolau i'r eraddau a nodwyd. Y Oadeirydd a ddywedodd y cymerid y cwestiwn dan ystyriaeth. "APELIADAU TRWYDDEOOL. Mr H. Lloyd Carter a ymddiangosodd i apelio yn erbyn penderfyniad Maine Y nadol Caernarfon am wrthod trwydded i Mr W. R. Williams mewn cysyllt- iad a'r Adelphi Hotel, Caernarfon. Yr ynadon eu himain oeddynt y gwrthwynebwyr.—Mr J. T. Ro- berta oedd dros yr atebyddion, penderfyniad y rhai a gadarnhawyef. Apeliodd Mr Oirter hefyd yn erbyn igwaith y Fainc Sircl yn dwyn euojTfu<miad' yn erbyn y Bryn- gwna. Inn. Caeathmw.—Yr oedd Mr J. T. Roberts 4fivo yr yntwion.—Caniatawyd yr apel gyda chosta.u. LLADRATA PEDAIR PUNT. Mary Roberts, 22 oed, morwyn, yn erbyn yr hon yr oedd euogfarniadau blaenorol, a ddedfrydWydi i bedwar mia o garcha,r gyda llafur caled! am ladrata pedair punt oddiar Dora Roberts yn Llanberis. LLADRATA DEFAID. William Jones, 46 oed, cigydd, a gyhuddwyd o ladraita dwv ddafad, eiddo William Owen-, Braiohy- smiat, ger Porthmadog. Erlynwyd gan Mr William ge, tra yr amddiftynid gan Mr E. Jones Grif- fith, A.S. (cyfarwyddedig gan Mr Humphreys'). GaXwyd y cybodxiedig yn euog, a dedfrydwyd ef i chwe' mis o gw-c-har gyda llafur caled. Y CYHUDDIAD 0 GELCIO ARIAN YN MANGOR. Richard Chambers, Bangor, a gyhuddwyd o gelcio symiau o arian oddiar ei feistriaid, Meistri Thomas Lewis a'u Cwmni, City Steam Mills, Bangor. Pled- iodd y cybuddedig yn euog. Mr S. R. Dew, yr hwn a ymddangosodid i erlyn, a ddywedodd nad oedd. efe, yn ngwyneb y ffaith fod y cyhudded:'g wedi pledio yn euog, yn bwriadu aaierch v llys oddigerth fod' y llys yn dymuno hyny. Y Cadeirydd: a ofynodd beth ydoedd holl swm yr arian, geAciwyd, a mynegodd Mr Dew ei fod yn 899p, eithr l:ad oedd: yn cael ei gyhuddo ond am 60p. Yr oedd y celcio wedi ei gario yn mlaen am tua dwy flynedd, ac yr oedd y cyhudidedig wedi gwneud cyffesiad wrth ei feistriaidi. Mr Huw Rowland, yr hwn a ymddhngosoddl dros Chambers, a ddywedodd nad oedd neb yn dymuno gvrasgu y cyhuddiiad. Djrmunai efe ofyn i un o feistriaid y whuddedig ychydig gwestiynau, ac awgrymodd fod i Mr Thomas Charles Lewis fyned i'r bocs. Mr T. C. Lewis a ddywedodd, mewn atebiad i Mr Rowland, ei fod yn dwfn ofidio y sefyllfa. y caffai y carcharor ei hun ynddi, ac yr oedd yn wir ei fod ef (Mr Lewis) yn awyddus iddo fod yn wybyddus nad' efe oedd yn cjmeryd yr erlyniaa i fjnj. Mr Rowland Ac nad oeddi genych un dymuniad i <3<#uigos unrhyw ddialgarwch?—Ie. r A ydyw honyna (dangoswyd1) yn rhestr o'r dylied- swyddau oedd garvcido i'w cyflawni, 24 o bethau o gwbl?—Ydyw. I GaJlai ddweyd, er danger y cyfrifoldeb niawr oedd aroo yn y eyflawniadi oÏ ddyledswyddaiu, fod eich fcosnes chwi yn meddu turn-over'' o dros 100,000p y flwyddyn, ac am yr holl waith hwn yr oedd efe yn cael cyflog o 35s yr wythncs?—Oedd), ond1 byohain fawn oedd llawer o'r dyledswyddau hyn; rhai o honynt yn cymeryd ond amser byr iawn,. Qdidiwrth yr hyn wyf yn ei wybod, gallaf gymeryd nad oes dim arohwiliad priodol yn cael ei wneud ar eich llyfrau'—Y mae genym gynllun o checio, ond dim wchwiiiwr o'r tu allan. Pe buasai fy nghyfarwyddiada,u i wedi eu dilyn buasai y diffygion hyn wedi cael eu darganfod. Ond: Did oedd' neb i checio y dyn hwn yn briodiol ar amserau penodol? Oedd, a. phe buasai fy njAyfarwyddi»da/u ysgnfenedig i wedi eu cario allan dylasai y diffygion hyn fod' wedi cael eu darganfod. Yr oedid Chambers, i fyny i'r adeg y dechxeuodd y celcio, wedi bod yn was gwerthfawr iawn i chwi? —Oodd; i fyny ir amser yna. yr oeddym bob amser yst ei ystyried yn un trwyadl ymddiriedoL Ac yr oedd o gymeriad moesol da? Oedid, bob amser. Fdl perchid mewn cylchoedd EgHrysig hefyd, a cfcrediaJ ei fod yn warden eglwysig?—Ydyw, y mae yn warden eglwysig. Yn ychwanegol, yr oedd yn weithiwr caJedi yu yr Eglwya, yn arolygydd yr Ysgol Sul, ac yn cael ei feaxchrti yn gyffiredinol? Oedd, felly yn wyf yn 4dooll. Pan ddaeth terfyn ar y peth efe a ddaeth atoch chwi? — Yr oeddwn wedi ei ddurganfod cyn iddo «k$yfod aftaf fi a dieolireu siarad. Efe a ddywedodd fod garnddio rywbeth i'w ddweyd wrthyf. Galwyd J. D. Jones, "cashier" yn ngwasartwth y Moiaetri Thomas Lewis a'u Cwnmi, i dystio i gymeriad da y carcharor. Mr Rowland a anercdiodd y llys ar ran y carchar- or, a. desgrifiodd yr achos fel un hynod o brudd. Yr oedd efe am ofyn i'r llys gymeiyd gofygwedd;, nid yn lmipr eyiyubde-imiadol, ond ymarferol arno. Yn y lie cyntaf, nidi oedd y caraliarftr erioed wedi eeisdo caddio y twyll a gyflawnodd, serch y gallasai 4yned ymaith heb gytfesn ei gamweddaivi i'w feastriaicL Yr oedd yn rhaid oospi y dyn; ar mrig gwestiwn yn awr oedd, beth yd'oedd mesur y gosp i'w gosod amo. Yr oedd rhai pethau i'w ttwyetd yn ffa.fr y cardwor. Dylid ystyried y tem- tasiynau roddwyd yn ei cfordd. "Gallai efe (Mr Row- lajvl) yn hawdd didcall ei fektrLui J yn cymeryd y dhufferth & wnaethant i osod eu hunain yn iawn gyMr cyhoedd ac i osgoi anmhoblogmydd yr erlyniad, oblegid yr oedd yn rhaid dweyd eu bod hwy eu ihiunain i'w maiwr feio. Wele ffirm, gyda "turn-orer" o tua 100,000p y flwyddyn, yn llogi dyn i gyflawm yr holl ddyledswyddau a nodwyd am 36a yr wythnos, ao heb gyfundrefn ddigonol i o y cyfrifoii. Yr oedd peth fel pia. yn an- bagwoh pendant i unrhyw glerc, oherwydd fe ddylai fod yn mhob swyddfa dclult o checio trwy yr hwn y buasid yn sicr o ffeindio twvll fal hyn allan mewn Hai na dwy flynedd. Wedi hyny yr oedd gan y llys i ystyried pa gosp ydoedd briodol, oddiar olygwedd ymarferol, ar y funud bono. Yr oedd y dyn wedi diodd^f cosp lem yn baxod, fd, nad. oedd yr un go.p e-Uid- ei goood anno gan y llys ond megys dim yn ngolwg y carcharor, syniad yr hwn oedd y gallai'r llys wneud ag ef bron fel y -dewisent. Yr oedd wodi colli ei le, ac yr oedd yn debygol na. chaffau Ie cyffelyb iddo hyth wed'yn yr oedd wedi colli parch ei gyfeillion Eglwysig, yn nghyda'i lIafle yn yr Eglwys, ac yr oedd! pobl i'w easel g&n ba rai yr oedd y cyfryw safle mewn cylch- «>edd crefyddol megys bywyd ei hunan ganddynt. Gobedthiai na fyddai i'r llys gymeryd yr olyg- wedd glyw.xkl efa yn cael ei diabgan, yn yr ystafell juvio, gan farmnf dysgedig wrth gyfeirio at gazvharor Deilldtuol oedd wedi d-efnyddio ei safle grefyddlol i dwyllo. Nid felly yr oedd yn yr am- gyicbdad hwn. Yr oedd y dyn wedi cychwyn gyda cifennwi 4* an Did fel troseddwr. Yr oedd yn | byw mewn cy'choedd csrefyddol, ac yn gofalu mwy am danynt hwy na<g am ddim arall; ac, mewn trefn i ddal y safle yna i fyny—er y gallai dweyd hyny ymddsingos yn anghredadwy—bu iddo gyflawni y weithred dd'rwg a ddygid yn ei erbyn yn awr. Mynych y digwyddai nad oedd dyn o angenrheid- rwydd yn gwneud defnydd o'i safle i dwyllo. Ter- fynodid Mr Rowland ei apel gyda chvfeiriad teimlad.vy at wraig y carcharor a'i saith plentyn ifu-anc a diniwed1. Pan glywodd y carcharor hyny toroddl allan i feichio crio. Y Cadeirydd, yn cyfarch y carcharor, a ddywed- odd ei fod wedi pledio yn euog i drosedd pur ddifvifol, ac nis gallai y llys lai na chymeoyd golygwedd ddifrifol arao. Pa fodd bynag, yr oedd y Fainc wedi rboddi ystyriaertib ddyladwy i'r hyn ddywedwyd o'i blaid gan ei ddadleuydd. Y gosp ocidynt wedi penderfynu arni oedd naw mis o garcha.r gyda Uafur caled. Ymddangosai y carcharor wedi ei syfrdanu pan glywodd benderfyniad y llys, a bu raid ei gynorth- wyo allan o'r doc.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

Eglwys Rydd y Cymry.

Eisteddfod Genedlaethol y…

Mordaith ar Draws y Werydd.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

ma,cohnacloodd Cymreig -