Hide Articles List

19 articles on this Page

BETHESDA..I

ABERMAW. I

1 LLANDWROG UCHAF._I

ITYMHESTL (iENLLYSG DDYCHRYNLLYD…

CREULONDEB CYTHREULIGI AT…

IABERFFRAW. I

I __-o>unDYFFRYN NANTLLE.…

IPWLLHELI,I

Advertising

0 FLAEN Y PaiF YNAD SYR JAMES…

IMARWOLAETH ECHRYDUSI YN Y…

I GWAITH AUR GWYNFVNYDJ).…

IY TYWYSOlj BISMARC ARI SEFYLLFA…

[No title]

CAERNARFON. I

News
Cite
Share

CAERNARFON. I GOHBBYDD o FAES y CLWAED.—Nos Fercher, yn y Guild Hall, traddodwyd anerchiad dyddorol gan Mr Frederick Yiliers, gohebydd darluniadol y Graphic, ar ei ymweliadau a'r gwahanol frwydrau. Dangosid y gwahanol leoedd gan fath o magic lantern. Cymdeithas Segontium a Iwyddodd i gael y gohebydd gwrol i'r dref. Deallwn mai Mr Edward Noble, ygwneu- thurwr soda water adnabyddus, oedd yr umg un i gadw i fyny yr hen arferiad o droi allan ei feirch a'i gerbydau i longyfarch y cyntaf o Fai. CYNGHEEDD MAWRFDDOG, -Nos Iau cyn- aliwyd cyngherdd ardderchog yn y Pavilion, gan y Carnarvon Choral Society, o dan arweiniad Mr John Williams, organvdd. Y darnau a ddatganwyd oeddynt "Hymn of Praise" (Mendelssohn), a'r "Ancient Mariner" (Barnett). Cymerwyd yr unawdau gan Madame Lizzie Williams, R.A.M., Miss Maggie Roberts (Caernarfon), Miss Jennie Evans (Caernarfon), Mr Meldwyn Hum- i phrey, R.A.M., a Mr David Hughes, R.A.M. Rhifaiy cor a'r offeryawyr oddeutu dau gant. Canwyd rhai o'r corawdau gydag effaith mawr, a gwnaeth yr unawdwyr eu rhan i foddlonrwydd. Dylasai y dref a'r cylch roddi mwy o gefnogaeth i'r cor nag a ddangoswyd y noson hon, gan yn sicr y dylesid bod yn falch ohono. Deallwn yr ymeifl yn ddioed yn y gorchwyl o ymbar- otoi ar gyfer Eisteddfod Gwreesam. YMDDIRIEDOLWYR Y PORTHLADD.—Cym- erodd cyfarfod misol ymddiriedolwyr y porthladd le ddydd Mawrth, pryd yr oedd a ganlyn yn breganol.-Syr Llewelyn Tur ner (cadeirydd), Dr Taylor Morgan, Mri J. Menzies, Robert Newton, W. Lloyd Gri- ffitb, Owen Thomas, R. Norman Davies, H H. Williams, C. H. Rees, Griffith Williams, R. J. Davids, R. Jackson (clerc ae arolyg- y id).-Hysbysvvyd fod cyfanswm y derbyn- iaiau oddiwrth y porthladd p fis Gorphenaf, 1887, i fyny hyd y 30a n o Ebrill diweddaf, yn 1344p 13s 2c, i'w gyferbynu a 1346p 12s 5c yr un cyfnod y flwyddvn flaeuorol. Y cyfanswm am fis Ebrill ydoedd 99p l3s 1c, yn erbyn 112p 13s 4c am lis Ebrill, 1887.—Gwnaeth y cadeirydd adrodd- iad o'r ymchwiliad a wnaeth, yn unol i'r awgrymiad a daflwyd allan y cyfarfod di- weddaf, o berthynas i'r priodoldeb o gau i fyny y sianel sydd ar ochr sir Fon o afon Mecai, a gwneyd pier ar draws y tywod gyda'r amcan owe l, cyfleusderau trafnid- iaeth eydrhwng Mon a sir Gaernarfon. Am- cangyfrifai ef y gost o wneyd pier dwy droedfedd yn 2000p, tra y sicrhai y buasai y gost o godi un o faintioli mwy, ac o well an- sawdd yn agos i 5000p. Wedi ychydig ym- drafodaeth ar y cwestiwn penderfynwyd go- hirio yr ymdrafodaeth ohono hyd fis Gor- phenaf, erbyn yr hwn adeg y disgwylir y bydd i'r cadeirydd wneyd ymchwiliad matir ylach i'r gost, a'r dull goreu i'w ddwyn oddi ylo.ch i-r ge)s a'r dull r iyrbe udd a rodd.dd y. amgylch,—Yn unol a. rhybudd a roddodd yn y cyfarfod blaenorol cynygiodd y cadeirydd fod cyflog Mr Jackson, clerc ac arolygydd y bwrdd, i gael ei godi er cyfarfod a'r arian a dalai o'i logell ei hun am wasanaeth swydd- ogion ereill. Ei gyflog blynyddol ydoedd 280p, o'r hyn y gorfodid ef i dalu fel y nod- wyd uchod 50p y flwyddyrj, Penderfynwyd ychwanegu 30p at ei gyflog yn flynyddol. Y GOKPHORAETH A PHRIODAS MR As SHETON SMITH.- -Y mae y gorphoraeth wedi penderfyau cyflwyno i Mr Assheton Smith, ar y 17eg cynsol, anerchiad goreuredig, ar ran y cynghor trefol a'r trigolion yn gyffred- inol, felllongyfarehiad iddo ar yr achlysur o'i briodas. Gwneir y cyflwyniad gan y Maer (Mr John Jones) a'r clerc trefol (Mr J. H. Roberts). PIER AR OCHR MON O'B AFON MENAI.— O'r diwedd, wedi llawer o ymdrafodaeth ar ran y cynghor trefol, da genym ddeall fod pier bychan i gael ei adeiladu ar ochr Mon o afon Menai i'r amcan o hylwyso trafnid- iaeth rhwng Mon a thref Caernarfon. Diau y bydd yn gaffaeliad pur fawr i fasnach y dref, gan mai y gwyn er's llawer o amser yw nad yw y rhai a ddeuant drosodd yma yn cael lie priodol i lanio yr ochr draw, a theimlwn fod diolchgarwch cynhes yn ddyl- edus i Mr Thomas Willinms, yr Afr Aur, am ei ymdrechion egniol i gael clust o wran- dawiad yn y mater gan y cynghor trefol, nes dyfod ag ef i derfyniad mor foddhaol. Y mae tender Mr D. Williams am 94p wedi ei derbyn i wneyd y gwaith, yr hwn a ddech- reuir yn ddioed.—Wrth son am gyfleusterau teithwyr o Fon i'r dref hon hysbysir fod y Mri Morris and Davies. o'r Nelson Empor- ium, wedi ymsymnd tuagat gael waiting- room yn agos i'r lie y bydd yr agerlong a'r cychod yn glanio yr ochr yma i'r afon. Cyn gwneyd hyn, fodd bynag, bydd yn rhaid wrth gydsyniad ymddiriedolwyr y porth- ladd. ANRHEGU MAER A MAERES CAERNARFON. —Brydnawn ddydd Mawrth diweddaf, cymarodd seremoni ddyddorol iawn le yn y Guild Hall, Caernarfon, sef gwaith y cynghor trefol yn anrhegu y Maer a'r Faeres (Mr a Mrs John Jones) a centre-piece arian ysplen- ydd, gwertb 180p, ac anerchiad goreuredig hardd, i goffhau, yn benaf, genedigaath mab iddynt yn ystod blwyddyn gyntaf maerol- iaeth Mr Jones, ac hefyd fel arwydd o barch tuagato ef a'i briod am y rhan flaenllaw y maent ar bob achlysur wedi gymeryd i hyr- wyddo pob symudiad poblogaidd a daionus yn y dref. Cymerwyd y gadait yn y cyfar- fod gan yr Henadur G. R. Rees, ae yr oedd yn bresenol gynulliad lluoaog, yn eu plith, aelodau y cynghor trefoi a lluaws mawr o foneddigesau. Cyflwynwyd yr anerchiad gan yr Henadur Rees, gan yr hwn, fel cadeirydd a thrysorydd y pwyllgor, yn nghyda'r Mri J. P. Gregory a J. R. Hugbes (ysgrifenyddion), yr oedd wedi ciel ei ar- wyddo. Wrth dalu diolchgarwch am yr arwydd hwn o deimladau day dref tuagato, sylwodd y maer ei fod wedi ymdrechu bob amser hyd eithaf ei allu i gyflawni y dyled. swyddau pwysig yn nglyn a'i swydd mewn dull cwbl diduedd a didderbynwynob, a hyderai yn y dyfodol-y byddai yn alluog i wneyd ychwaneg nag oedd eisoes wedi gyi- lawni ar ran y dref yn yr hon y ganed ef. Y GOF GOLOFN I'R DIWEDDAR SYR HUGH OWEN,-Tender y -Mri -Hugh Jones a'i Gwmni sydd wedi ei dderbyn i wneyd y pedestal i'r gofgolofn a fwriedir gyfodi i'r diweddar Syr Hugh Owen ar y Maes, yn y dref hon. Bydd i'r sylfaen gostio can gini, at yr hwn swm y mae Cymdeitbas Lenyddol Moriah wedi tanysgiiflo 13p, a phersonau unigol symiau Ilai. CANU Y GLDeII DAN—Yn nghyfarfod diweddaf y cyngor trefol, cymerodd ym- drafodaeth Ie gyda golwg ar y priodoldeb o ganu y "gloch fawr" mewn amgylchiadflu o dau, Yr oedd hyn mewn arferiad hyd ychydig flynyddau yn ol, pryd y rhoddwyd ef i fyny oherwydd cwynion a VI neid gan y tan-idiffoddwyr a'r heddgeidwaid fod gormod o bobl yn ymgasglu yn lie y torai y tftn allan, ac felly yn peri llawer o rwystr iddynt. Y mae'n debyg y daw yr arferiad i rym eto. YR AWDURDOD IECHTOOL.—Cynhaliwyd I cyfarfod arferol y bwrdd ddydd Sadwrn, o dan lywyddiaeth Mr John Thomas (y cadeirydd). Datllenwyd llythyr oddiwrth Mr Thomas Roberts, ysgrifenydd pwyllgor plwyfol Llanfairisgaer, yn hysbysu ddarfod i gyfarfod cyhoeddus o drethdalwvr Porth- dinorwig gael ei gynal gyda golwg ar y cwestiwn o orphen y trefniadau i ddwyn oddiamgylch y gwaith dwfr bwriadedig yn y lie. Yn y eyfarfod hwnw, penodwyd nifer o bersonau i ymwelad Wr tirfeddianwyr a effaithid gan y eynllun i gael en barn ar y mater, ond hyd yn hyn nid oeddynt wedi gwneyd y gwaith a roddwyd iddynt. Fodd bynag, addawent ei gyflawni, os nad ydoedd wedi mvned yn rhy hwyr. renoeriyuuuu y I bwrdd eu hanog i fyned yn mlaen a r trefn- I iadau yn ddioed.-Anfonodd Cymdeithas Adeiladu Gogleddbarth sir Ddinbyeh i bys- bysu eu telerau o berthynas i adgyweinad y ty perthynol iddynt yn Charlotte street, 1 Llanberis, yr hwn a wnaed yn anghymwys i drigianu ynddo oharwydd esgeulusdra honedig y bwrdd iechydol mewn gosod i lawr garth-ffos y od,oitano, Gofynent i'r bwrdd ail-osod y pibellau, talu 45p o iawn I am y niwed a wnaed, III o ardreth flynyddol am yr hawl i osod y pibellau, a 3p i ddyn am arolygu y gwaith.—Ar gynygiad Mr J. j Menzies, yn cael oi- eilio gan Mr E. H. i Owen, penderfynwyd derbyn yr oil or teloraii hvn Bit eithro yr un a ymwnaia thalu ardreth flynyddol o bunt am hawl i osod y pibellau. Cynygiodd Mr Menzies hefyd fod i'r costau yn nglyn i'r mater hwn gael eu talu gan yr uudeb yn gyffredinol, tra y cynygiwyd gwelliant i'r perwyl fod i'r oil o'r treuliadau syrthio ar bobl Llanberis eu hunain. Pasiwyd y gwelliant gyda mwyafrif o ddeg.-Dengya y ffigyrau canlynol y nifer a fuont feirw o fewn dosbarth y bwrdd yn ystod y flwyddyn 1887Oosbarth Llan- dwrog: Poologaeth oddeutu canol 1887, 15,302; genedigaethau, 383; bn farw, o bob oed, ac o wahanol afiechydon, 257. Dos- barth Llanrug Poblogaeth, 15,689; genedig- aethau, 327 marwolaethau, 249. Dosbarth Caernarfon; Poblogaeth, 2098; genedig- aethau, 39; marwolaethau 32. Dosbarth Llanwnda: Poblogaeth, 3558 genedig- aethau, 71; marwolaethau, 39. LLYS YR YNADON SIROL.-Dydd Sadwrn, gerbron y Cadben WyDn Griffith, eyhudd. I I I -11? I wyd joiln,iones ^-jacK lanci xaiysarn, o ladrata bicycle oddi ar S. J. Bibby ar delerau i dalu 10s yn y mis. Fodd bynag, cyn i'r mia cyntaf fyned heibio, gwerthodd Jones y peiriant am 3p, ac mor fuan ag y daeth hyn i glustiau ei erlynydd, tynwyd gwya allan yn ei erbyn yn ei gyhuddo o ladrad, ac o dan y wys hon cymerwyd ef i'r ddalfa gan yr heddgeidwad W. James, Talysarn. Dirwywyd et i 2s 6c a'r costau. FFAIR. Cynhaliwyd flair yma ddydd Sadwrn, pryd y daeth nifer mawr obryn- wyr yn nghyd, ond iael, ar gyfartaledd, I ydoedd y prisiau. Gwerthai heffrod I gweigion o 5p i 9p.

BANGOR.I

RHYFEL Y DEGWMl

RHIWABON.-.-I

Family Notices