Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

.CYFARFOD SEFYDLU'R Parch.…

News
Cite
Share

CYFARFOD SEFYDLU'R Parch. D. Gwynfi Davies, YN. 3CEINIDOG RAMOTH, QWMFELIN. Cymerodd yr uchod Ie, MercheI & lau, ,T;aeh. ;26, a'r 27, 1919. Dyddiau oeddynt i'w Mr gofio gan yr eglwys a'r rliai oedd yn bresen- nol, Ni bu .cyrddau o;"u bath o'r blaen ers yn .agos i hanner can rif, pryd y sefydlwyd yr enwog a'r amryddawn D. S. Davies, yr hwn a fu yma am .dros 45- mlyn- edd yn weinidog ffyddlawn ar Cwm felin a Login. Yn ystod ei weinid- ogaeth ef, adeijadwyd capelau new- yddio,n yn Login la Chwmfelin, a sicr hawyd Ty teilwng i'r gwein- idog, ac y mae'r cwbl ohonynt yn rhai hardd, ac yn rhydd o ddyled ers blynyddoedd. Disgwyliwyd ym laen yn eiddgar gan yr ard'al am ft cyrddau hyn, lei yr Ipedd y capel yn rhy fach i gynnwys y tyrfaoedd a ddaeth ynghy^I. Gwas I anaethwyd ar yr achlysur gan y Parchn. Isaac James, Abercanaid J. Nicholas, Llundain; a W- S Jones, Llwynpia. Prynhawn lau, bu'r cwrdd sefydlu. Llwyddwyd i sicrhau J. Hinds, Ysw., A.S., Lly- wydd ein Hundeb, ac iArglwydtt" Raglaw Sir Gaerfyrddin, 1 ly- wyddu. Wedi canu emyn, arwein iwyd mewn gweddi ddwys gan y Parch- E Jenkins, Ifan ,Af'ant cymydog agosaf Cwmfelin. Yna, cododd y llywydd y dorf fawr i deimlad brwd gy 'da'i jaraith bwr- pasol ar yr .achlysur. Cyfeiriodd yn dyner iat yt diweddar 'D. S. a datganodd ei falchder fod eglwys Cwmfelin wedi magu gWieiniog mor rhagorol i Castle Street, ym mherson Mr. Nicholas. Dygodd air da i'n gweinidog newydd, a dym- unodd wir lwyddiant yr undeb new vdd hwn. Galwodd ar Ysg. yr eg- lwys, Mr. Tom Gibbon, ac un ^n diaconiaid, Mr. T. Davies i roddi'r alwad yn ffurfiol. Tystiodd ly, ddau, i'r eglwys fod imewn pryder mawr a gweddi yn ceisio plynydd i'r an- nwyl Mr. Davies, ac ymhlith y, proffwydi a fu yma 'o bryd i, bryd proffwydi a f u yma l? o bry-d i,, bryd daeth Mr. Gwynfi Davies, ,a, syr- thiodd yr eglwys mewn serch ag ef ar unwaith, fel ymhen mis i'r ymweliad cyntaf, estynwyd addo;. alwad gynnes, a hollol unfrydol. Atebodd Mr. Davies mewn ychyd- ig eiriau pwrpasol. Dywedodd ei fod yn ddedwydd dros .ben yn ei hen faes, Caersalem, Abergwynfi, ond ymgymerodd a gwaith dan nawdd y Y.M.C.A., fel goruchwy] iwr yng Ngorllewin Cymru, wedi iddo fod yn Ffrainc am y teimlai y dylasai wneud hynny, 'ar y pryd, er mwyn ein mlixviiy'r an morwyr ond"be11ach wedi i'r rhyf el derfynu, penderfynodd ail-afael yng ngwaith y weinidogaeth sef- ydlog, fel y (ffordd effeithiolaf i wasanaethu i anghenion uchaf dyn ion. Derbyniai alwad Cwmfelin yn hytrach na chynhjygion eraill am eu bod mor unfrydol, 'ac am y cred ai, heb arfer lenwDuw yn ofer,, fod fel pe tai ?pob peth yn dweyd mai yma y 'dy.Iai fod, yn ol trefn Duw. Hyderai y ceid cydweithrediad pawb yn y gwaith, ac y bvddai gogoniant i Dduw o'u hymdrech- ion. Yna offrymwyd gweddi ddwys am fendith Duw ar yr undeb, gan y Proff. Morris B. Owen, 'B.A., B.D., Caerfyrddin. Wedi hyn, dar- llenwyd llythyr oddiwrth fam e- lwys Mr. Davies, y Deml, Ab- ercanaid, drwy law ei hysgrifen- nydd, Mr. W. Griffiths, yn dym- uno yn dda i'r undeb', ac yn datgan diddordeb idwfn Eglwys y ;DemI yn llwyddiant ei Im'ab Hefyd 11 v- thyr oHdiwrth y Parch. (R. S. Morris, Penuel, Cwmafon, fel gweinidog hynaf dosharth Aber- afori, o'r Kwn y b'u Mr. Davies yn aelod ac ysgrifennydd ffyddlon am naw mlynedd. Cyfeiriodd Mr. Mor ris :at wasanaeth gwerthfawr Mr. n., gyda'r Ysgol Sul Undeb. y BobI Ieuainc: a'i lafur llwyddian- hus yn sefydliad achosion Inewydd idri vn v cfylch nwnnw, ? dym- unai yn dda j.ddo 'eto, yn maes newydd. Hysbyswyd fod llythyrau wedi dod i law joddiwrth y Parchn. ,Waldo ,L,ewis, B.A., ar ran Penuel Caerfyrddin) Ile y bu Mr. Davies a'i deulu yri aelodau trar oedd yn oruchwyliwr y Y.M.C.A., a lie y bu Mr. Patagonia Lewis (tad Mrs. Davies, lSydd (yri awr yn oyw gyda Mr. a Mrs. Dav- ies), yn aelod am (dros 50 mlyn- edd; dymunent eu llwyddiant yn fawr iawn. Hefyd lythyrau oddi- wrth y Parchn. Ungoed Thomas, ac Owen Jones, Caerfyrddin; J. D. Hughes, Blaenywaun Hugh Ev ans, Sittim D. J. Michael, Blaen- conin; G. Morris, Ffynonhenry; D. E. Williams (A.), Henlla'n D. G. Williams (A.), St. Clears D. C. Griffiths, Aberduar; P. E. Price, (A.), Glandwr J. R. Phil-, Pr i el e, lips, Plashed; J. Gilbert Jones, Llangloffan T. Beynon (M.C.), Abergwynfi T. M. Williams, Pyle W. Richards, Pontrhydyfen; M. Jones, Cymer J. F. Williams, Glyncorrwg a Jubilee Young. Yr oedd yn flin: ganddynt oil na allent fod yn bresennol, a dymun- ent fendith Duw ar yr eglwys a'i gweinidog. Yr oedd saith o'r di- aconii aid wedi dod o Gaersalem, Argwynfi, a chaed gair sran Mr. D.T. Jones, iyr Ysg. Mr. D. Williams, Mr. D. Richards 'a Mr. J. Edmunds. Yr oedd Mr. E. Dav- ies, Mr. 'E. P. Evans, a Mr. T. i Thomas hefyd yno. Dygasant oil Parch. D. Giuynfi Davies. dystiolaeth uchel i Mr. a Mrs. Davies am ei ffyddlondeb yn Ab- ergwynfi am ddeg .mlynedd, c y,n yr amser hwrinw, fe'i profodd ei hun yn ddyn,,yn bregethwr, ac yn gristion. Ni bu cyfnod mwy llew- yrchus erioed yn thanes Abergwynfi na pan oedd Mr. D. yno:, ac yr oedd undeb perffaith rhyngddynt fel gweinidqg a diaconiaid. (Fe ad- awodd eglwys Abergwynfi 10, dan ei choron, ac yr oeddynt yn teimlo yn anfoddlon iawn iddo am ymad aeIâ hwynt er hynny, bendith y b.endith arno yn Cwmfelin a'r eglwys. Yr oedd y Parch. J. Williams (A.) Tabor, Abergwynfi, wedi dad yr holl ffordd er dangos ei barch tuag at Mr. D., ac i ddymuno'n dda i Gwmfelin. Tystiodd iddo ia;llu cyd- weithio a Mr. D. ymhob achos da, ac iddo ei ;gael yn ddyn rhad- lon, hawdd i fyw gydag ef fel cymydog, ac yn deyrngarol i'w ar- gyhoeddiadau. Pan ddychwelodd Dr. Dale i Birmingham ar bl un o'i deithiau, crogwyd baner" yn yr ysgoldy, ia'r geiriau hyn arni "We love you,, mid we 'tell you so." Felly, yn ei berthynas yntau a Mr. D. Dylasai Cwmfelin fod yn falch o'n brawd a gwneud yn fawr ohono. Siaradwyd ymhellach gan y Parch. J. James, fel gweinidog m'am eglwys Mr. D., a dygodd dystiolaeth i .riodweddion Mr. D. fel cristion gloyw. Yna, tcyflwynodd y Parch. J. Nicholas, ychydig eiriau o longyf- archiad i'r eglwys 'ar sicrhau o honi Mr. D. fel gweinidog, achyi lwynodd i Mr. D. gymeradwy,- aeth uchel ir Eglwys Cwmfelin, jfel eglwys idangnefeddus, teyrngarol i'r gwirionedd, ac un fawr ei pharch i'w gweindog. Estynnwyd croeso cyjines |yr ar- dal i Mr. D. ia'i ldeuluar ran Bedyddwyr jy; cylch gan y Parch'. R. Gimblett, Salem, Mydrim J. Jones, Hermon a'r Star; ar ran yr (A'.), gan y Parch'. W. Thom- as, C.S.Llanboidy; tar 'ran y YM. Q.) gan y Parchr. T. Jeff v# of rys, ac wedi ychydig [eiriau tan- 11yd mewn llawenydd gan > Mr. Conwil Evans, ar ran Penuel, Gaer fyrddin, cododd hen frawd penwyn a gofynnodd ganiatad j. ddweyd gair. Yr oedd yn • lamlwg "fod hwn wedi ei gyifwrdd gan don y cwrdd, a nid rhyfedd hynny, canys deall- wyd mai tad Mr. Davies "oedd ef, yn ymyl ei 78, ac yn 'diacon hyn- af y Demi, (Abercanaid ers dros 5 0 mlynedd. Dywedodd (ychydig eiriau purpasol a theimlai'n falch o'r parch a ddangosid i'w fab, a diolchai i'r nef am tYT oedfa, .ac- am gael magu mab i 'fod yn wein- idog yr efengyl a igarai toor fawr Yna gofvnnwyd bendith Duw drwy 'i'r Parch. D. Davies, St. Clears arwain mewn ,gweddi, cyn i'r dorf ganu Marchog lesu yn llwyddiannus." Gwelwyd amryfw frodyr p eglwysi'r cylch yn bres- ennol, megis y Parch. Morgan Jones, B.A., a G Iasnan tYioun g &ö.. Una pawh i 'ddywedyd fod y cy'fan yn argoeli yn dda i Gwm- felin a'i gweinidog newydd. Y mae ymagapelhardd a chynulleidfa dda, Edward Jones, gyda'r canu. a Miss Ho wells, wrth yr organ, a phawb 'u' calon yn y gwaith. Ni fuom mewn cwrdd isefydlu mwy Ilaweh, lac-eto, ;mwyrien6iniedig Dechreu!ng'Weinido,Q: o dan t rT L gylchiadau hynod addnwol yn vr ardal, a boed \hend}th'arnom'oH. UN O'R AELODAU.

"CYFARFOD CHWARTER GOGLEDD…

Advertising