Hide Articles List

21 articles on this Page

I LLANdRINDDOD A THREFRIW.

News
Cite
Share

I LLANdRINDDOD A THREFRIW. I Sut y mae'r Ymwelwyr yn byw yno. [GAN OHEBYDD 0 LANDRINDOD.] _LL" Fel rheol maa1" onau gwaitu ymwei- wyr a'r "Ffynhonau" yn lluosog ac yn llawn. Dyma waith diwrnod yn Llan- drindod :-Drachtio saline yn y ffynon o chwech tan naw y boreu; boreufwyd; dracht o chalybeate o'r pistyll bach; gwasanaeth teuluaidd" yn y ddau gapel ar yn ail am 10 y bore; yfed sulphur o anarddeg tan ddeuddeg; ciniaw dracht o chalybeate; sulphur eto o dri i bedwar te. Dyna'r gyffes ffydd uniongred, gydag WIl. bell dro ar y llyn, chwareu croquet neu chwareu caru, gwylio'r tren yn d'od i fewn i wel'd a oes yno "rywun wyf yn adnabod," rhodio Ilethrau'r bryn- iau, &c.-a dwsin o bethau cyffelyb, un ac oil yn llwyddo yn dra effeithiol i ladd amser." Diffyg mawr y lie ar dywydd gwlyb, pan na ellir cadw y cyd- gynulliad rheolaidd, yw rhyw babell cyfar- fod eang, goleu, lie gallai'r holl ymwel- wyr ymddifvru heb ofni gwlychu nil. baeddu. Sonia'r Maar-sef Mr Jenkins, Gwalia-am adeiladu pafilion gwydr ar y dam tir o flaen y ty i'r dyben hyuy. Os ghvaa, a phan wna, tywelltir bendithion ar ei ben. Ceir ambell i gyfarfod yn rhyw fath o gellwair Eisteddfod yn yr Assembly Rooms. Cynygiwyd yn ddiweddar chaly- beate glass hardd yn wsbr am y tmethawd goreu ar Llandrindod gynt a Llandrindod yn awr," gyda'r bardd-bregeth wqwynoi,o yn feirniad. Welo'r cyfansoddiad budd- ugol ILASDRISDOD A THK EjF KIT. (BUDDUGOL YN EISTEDDFOD FAWR I Y FFYNHONAU). Auwyl Gymrawd Gwyuoro o r Bermo, Mae mis Awst wedi gwenu amoin, a chan fy mod wedi bod yn bur ddiwyd gyda fy nyled- swyddau ar y fferm er's' tro, ystyriai fy anwyl briod y dylaswn gymeryd ychydig "holidays"; ac hefyd meldyliodd fy ewythr Hugh Pugh mai doeth fuasai iddo yntau gael ychydig seibiant yr un amser. Der- byniais y syniad o gaol ei gwmpeini ef gyda phJesor mrwr, gan fod treulio a mwynhau cymdeithas cyuieriad pur a gwreiddiol fel efe tra ar daith o wyl o fwynhad, yn beth i'w ddymuno. Digwyddai fy mam fod yn Mhlus Gwyn pan yr oeddym yn bwrw y draul yn nghylch pa le i fyned, &e. Dewisai Ellen aros gartref gyda'r baban, gan yr ystyriai ei fod yn rhy ieuanc i'w adael dan ofal y morwynion, ae felly penderfyn- wyd fod i Hugh Pugh a minau i gymeryd taith am bythefnos neu dair wythnos i ryw le poblogaidd i fwynhau ein hunain ac i enill adgyfnerthiad. Yna ymdriuiwyd yn nghytch pa le i fyned. Teimlai fy mam yu selog dros i ni fyned i Buxton neu Matlock, gan (yn ol ei darnodiad hi) fod y lleoedd hyn yn fwy "select" a "fashionable, ac nad oedd cymamt o'r Dic-Shon-Harri Cymreig yno ag a geid yri Trefriw a Llandrindod ond yr oeddwn i yn dra awyddus am fyned i Landrindod, tra yl dewisai fy ewythr Tre- friw. Deallais fod f'ewyrth Hugh wedi bod yn Llandrindod flynyddau yn ol, lie y lletyai yn un o'r amaetbdaiWlyny lie hefyd yr arhosa nifer fawr o Gytnru o'r De,a'r Gogledd, yn bregethwyr, blaeuoriaid, gwrageid gwedd- won (wedi taflu y crape a'r arwyddion amlycaf o alar o'r neilldu, a dim." ond gwisgo digon o'r cyfryw i ddangos i'r cyhoedd eu bod yn aeddiett i ail ytyried y uiater o wneyd dan yn uu) ac amryw o foneddigesau a deirulent dipyn o bryder ruag ofu fod ychydig o arwyddion henaint i'w gaufod. Pan oedd fy ewythr yn Llandrindod y pryd hwnw yr oedd yu aros yn yr un lie ag ef weddw o sir Aberteifi, ae uu .) forwynion glan Meirionydd, wedi bod yn drit diwyd yn ceisio gosod xnagiau o'i ilaen i'w ddal, ond teimlodd y perygl mewn pryd, a diangodd yn llwfraidd a dirgelaidd gartref i wlad Lleyn, a, byth ar oi hyn yr oedd yn bur ofnus i drustio ei huu yn Llandrindod. Yr oedd hefyd wedi bod yn Trefriw amryw weithiau, ond nid oedd wedi syrthio i bro- fedigaeth yno.' Gofalui ^tra .yno nad tii i letya i un man heb fod yn sicr na fyddai yno yr un o'r anwyliaid hyny a ymwelent a'r lle- oedd hyn er mwyn dwyn heu lencya o Leyn i'w caethwasiaeth. Difyrai ei hun yn ami wrth ffynon y Cile Coch with weled ambell i labwst sionc, ac amryw students," preg- ethwyr, a blaenoriaid yu el-twarea yu nwyfus gyda genethod o'r 15 i'r 35 mlwydd oed, ac yn mwynhau yr hwyl mewn diniweidrwydd dan ganu "Bingo," "Tursey," a "Kiss in the ring\" Yr oedd y rhai hyn, ebe fe, yn chwareuon digon diddrwg, er y byddai auibell i hen ttaenor sychlyd, a fyddai wedi colli er's blynyddau holl hyfrydwch ei ieueuctyd, yn edrych yn wgus, dan dynu gwyneb hir a gwaeddi, O ynfydrwydd plentynaidd." Penderfynasom o'r diwedd fyned i Lan- drindod am bymthcgnos, ae oddi yiio am wythnos arall i Drefriw. Sylwais fod fy ewythr yn ymbyncio yn anghyffredin wrth ymbarotoi i'r daith, a theimlwn weithiau dipyn o bryder, ac ofnwn ei fud wedi sylwi gormod ac wedi ei heintio gan y dedwydd- wch priodasol afwynheid gan Ellen a minau; a phetruswn grynj. dipyn yn y rhagolw" o r d lith hon rhag ofu iddo syrthio i rwyd rhyw hogen wridgoeh neu weddw ieuanc a oedd- ynt yn deall yu bur dda wendid ein dynol- iaeth, a chyn-brofiad pa rai a roddai fantais iddynt anelu eu magnelau at yr heu lencyn. Ond fel rheol, y gwr gweddw, ar ol deuddeg mis o unigedd, yw.y mwyaf darostyug- edig i'w hudoliaeth; ?r hwyrach ei fod wedi rhoddi angyles i orwedd yn y briddell, a chodi colofn o farraor. uwch y lie, a chael gan ryw fardd nen weinidog i'w hanfarwoli drwy ddihysbyddu iaith mown cofiant neu farwnad iddi; ond eto at phetrusa y cyfryw gan amlaf i anturio eilwaith i Ienwi y bwloh gan fwrw coelbren am rian i'w gyauro. Cyrhaeddasom ucheldiroeaa juianannaou, yfasom o'i dyfroedd, gwleddasom ar ei dan- teithion, cerddasom ar hyd llethrau ei llwybrau prydferth tua'r dyfroedd, y pwmp, y pistyll bach, a'r Rook, a'r amryw hyfryd leoedd eraill, gan anadlu iechyd ar ei bryn- iau. Beirniadasom yr ymwelwyr, Uygad- rytbasom yu ngorsaf y rheilffordd, ac addol- asom yn y capelau. Mwynhasom hefyd ddarlithiau moesol a chrefyddol ar ddoniau hudol y ladel gan un o wir feib athrylith, sef y diymhongar Kilsby-i flwch yr hwn y disgwylid i bawb fwrw eu sylltau a'u haner coronau, canys cas oedd ganddo y tair ceiniogau gwynion. 0 le dedwydd! Man y gwelir y blaidd a'r oen yn cydchwareu a'u gilydd gyda'r croquet a'r quoits, a'r unig fau y canfyddir undeb efengylaidd a chydraddoldeb yn bod- oli cydrhwng y parson, y ciwrat yn ei gob laes, a'r pregethwr sydd yn dynwared y t;-cauys ceir ambell un mursenaidd felly gyda chob heb goler a'r choker wen 9 modfedd o led yn cau y tu ol, ac er fod y gwisgwr y pymthegnos gynt yn aroitbio rel Radical yn boethlyd o blaid Dad- gysylltiad, wele hyfryd wawr, y maent yma yn eydchwareu a'r offeiriaid a'r ciwradiaid, fel bechgyn llawn nwvflant, a'u oapeli a'u heglwysi yu nhir anghof Jericho. Yma hefyd gwelir y tafarnwr blonegawg yn gallu cydyfed dyfroedd saline gyda'r teetotaller esgyrniawg Uwydaidd, a'r naill a'r llall yn traethu ei rinweddnu. Yma hefyd yr anghoiia y twruai ei gyfraith a'i gostau, ac y rhydd y meddyg seibiant i'w ddioddefwvr. Owelir yma luaws yn ym- egnio i 'f.léd yn helaeth er ymadael a swm- bir 'a enawu, ac eraill draohefn drwy yfea ychwanega jobydig ateucyrptt teneaon. Amsan llawer yn ymweled a'r lie ydoedd caru a phriodi, ac y mae amryw yn llwyddianus yn hyn. Edrychai fy ewythr ar y cyfan fel ffair wagedd ddimwed, Gwelais cyn hir nad oedd llawer o berygl iddo ef syrthio i'r rhwyd hon, er bod ami i edrychiad trydanol o linach Efa wedi ei fflachio arno, wedi iddynt ddeall ei fod yn berchen cyfoeth a nyth cysurus heb gydmar ynddo. Oawsom fwynhad a difyrwch mawr yn y ddau le. Gwnaethom gyfeillion ag amryw o'r De a'r Gogledd. Teimlais er fy mod wedi bod yn Buxton a Matlock cyn hyn, mai Llandrindod a Threfriw ydoedd y lleoedd goreu i Gymry glanau y mor i fwynhau eu hunain. (Iwerthfawrogwn. ein mynyddoedd, ein bryniau, ein dyffrynoedd, ein hafonydd, a glanau ein moroedd prydferth, a chadwn i fyny gymeriad uchel ein gwlad a'n cenedl mewn crefydd a moeeau, ac nac anghofiwn ein hiaith. —Dy gyfaill o'r Gogledd, I SIENCYN JONES.

I4:HVYR1.'HïN SIR GAER-IFYRDDIN.

Advertising

I MESUR WITH AWR I FWNWYR.…

CYNGHOR SIR FLINT. I

thvalchmai. --.I

[No title]

Advertising

YN HEN CYN EI AMSER.

JUDAS Y BRADWR.

Y NEF.

I Llaniestyn, Lleyn.I

ICYNGHIRAIR CYMRU¡ FYDD.!

Advertising

ADDYSW GANOLRADD YN MRORTKINADOG.

CYMERIADAC MORIVVNION.

[No title]

[No title]

Y TEI GWELED.I

MACHRAETH MON.

I HBKBEET ROBERTS, YSW., A.S.,