Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

NODION O'R -CYLCH. I

- Llysoedd -Cofrestrol Dyffryn…

TREFRI W. I

-Gened igaet hau.- - - -

- MASNACH RYDD, &c. I

PA UN AI UN, AI TRI CHOR FYDDI…

- --I LLANRWST -

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLANRWST TREFN Y MODDION SABBOTHOL. I Yr Bglwys Ssfydledig. ST, CRWST.—10-30 a 6, Gwasanaeth Cymreig. Sf. MARY.—-11, a 6, Gwasanaeth Seisnig. Y Methodistiaid. SEION .-Parch. William Thomas. HEOL SCOTLAND,-Parcii. R. Rowlands, Annibynwyr. TABERNACL.—10, Cyfarfod Gweddio; 6, Parch W. Cynwyd Williams, EBENEZER.— Wesleyaid. HOREB-Parch T. G. Roberts. ST. JAMES (Englisb).-Rev, W. Mellor. Eedyddxvyr. PENUEL.—Parch. Abel J. Parry, D.D. EGLWYS BABAIDD.-11, Cymun Sanctaidd- 6 30, Gwasanaeth Cymreig, y Tad Treb- aol, O. M 1. Y CYNGAWS AGOSHIOL.—Y mae y Cyngaws sydd rhwng Mr O. Isgoed Jomaa Chyngor Dinesig Llanrwst i lawr am wranoawiad yn yr Uchel Lys ddiwedd Hydref, o flienyr Arglwydd Farnwr Warrington. Y mae hawliad Mr Jones yn oael ei roddi i lawr fel y canlyn:-I. Dat- ganitd nad yw y Cyngor diffynol yn meddu hawl i ddefnyddio cattbffosydd neillduol yn y fath fodd i gario neu bed cario cartbion neu ddwfr aflan drwyddynt i Afon Ccnwy. neu y byddo y cyfryw wedi eu puro oddiwrth bobpeth aflan neu ddrewllyd all anmhuro neu lygru dwfr y cyfryw afon. 2 I gael achos ataliadol i rwystro defnyddiad y cyfryw gartbffosydd yn y dull y gwneir. 3. Yn ychwanegol neu yn lie atcheb ataliadol, iawn. 4 Cycoithwy pellach neu wahanol. 5 Ccstau.—Mri Chamberlain & Johnson, Llandudno, yw cyfreithwyr Mr Jcnes; a'r Mri Porter, Amphlett & Jones, Llanrwst a Conwy, dros y Cyngor. Cafodd Mti Robert a Rogers Jones Sale lwyddianus iawn yn Talycafn ddydd L!un, a sicthawyd prisiau nodelig o uchel am yr holl stock, y rhài a gUriwyd yn llwyr. Yr oedd amryw brynwyr anifeiliad yn bresenol o brif drefi L'oegr. Da genym ddeall fod Mrs Jones, I-lys Idwal Mrs Davies, Wern a Miss Jones, Cartrefle, yn gwella yn dda. Hefyd, i Miss Jones, Denbigh Street, ddod yn Ilwyddianus trwy y llawfeddygiaeth fa o tani yn Lerpwl yr wythnos ddiweddaf, Daliodd Mr John Casey, frithyll yn Llyn Cowlydd ddydd Gwener, yn pwyso saith pwys a haper. Y mae yr Eglwysi Ymneiduol nos Sul diveldaf, wedi psncerfynu cynsl gwyl, Diolch em y Cynbauaf ar Hydref. 17, a'r moddion i barhau ar hyd y dydd. Neithiwr ac ar hyd y dydd heddy* (Iau), cynhelir cyfarfod pregethu blynyddol y TabernF.cl, pryd y gwasanaethir gan y Parchn. Stanley Jones, Caernarfon, a Bea Davies, Ystalyfera. Bwriada yr Arolygydd Wyse ymneillduo o'r Heddlu. Bu yn gymeradwy iawn yn ystod ei ddwy flynedd o arosiad yn ein plitb. Drwg genym hysbysu am farwolaeth Mrs Catherine Ha:ker, 13, Watling Street, yr hon a gymerodd Ie ddydd Iau, yn ei 70 mlwydd o'i hoedrao. Daeth hi a phriod i'r dref tua deugain mlynedd yn ol, a buont uchel eu parch yn ein plith gan fagu tyaid o blant dyfasant i fyny i fod yn anrhydedd i'w rhieni. Claddwyd ei gweddillion ddydd Llun, yn mynwent yr Eglwys newydd, pryd y gwas- anaethwyd gan y Parch Jenkin Jones. HEDDLYS.—Dydd Llun o flaen y Milwriad Smdbach (Cadeirydd), O. Isgcei Jones, a W. B. Halhed, Ysweiniaid. Treth!. Caniatawyd clis Mr R. E. Thomas i dreth amaethwr bychan o Nantbwlchyrheyrn gael ei maddeu. Hysbyswyd y Llys fod ganddo un- arddeg o blant. Mewn achos arall, hysbyswyd Mr Thomas gan un oedd ar ol gyda'i dreth fod yn dda ganddo gael y wys er mwyn cael yr arian dy- ledus iddo gan berson arall. Addysg. Gohiriwyd achos George Edwards, Narrow Sheet, Llanrwst, gyhuddid o esgeulaso anfon ei dair geneth i'r Ysgol, Hysbyswsd y Llys i'r plant gael eu symud o Ysgol y Cyngor i'r Ysgol Geaedlaethol, Cyirarra at eu Rhisiu. Mr O. Evans Jones a ofynodd am arcbeb am 6c yr wythnos yn erbyn George Williams, gwasBryncynheulog, Llangernyw, at gadwraeth ei fam.—Dywedodd y Diffynydd iddo dalu swllt yr wythnos at gyna! ei fam hyd nes y priododd, ond yn awr nis gallai wneyd hyny am mai deg swllt yr wythnos oedd ei gyflog, a'i fod yn gorfod talu mewn rhandalifdau wythnos am ei ddodrefn. Yr oedd yu foddlawn talu chwech cheiniog yr wythocs, a gwnaed archeb am y swm hwnw i ddod i rym Ionawr laf, 1911 pin fyddo wedi gorphen talu am ei ddodrefn.-—Gwnaed archeb am 1/- yr wythnos yn erbyn ei frawd, Albert Williams, 73, Bute, Manchester. Daeth yr un swyddog a chais am warant i atafaelu ar Price Owen, Brynsychdu, Melin-y- coed, sm ddwy bunt dyledus o dan archeb wnaed gan y Liv-s yn ei erbyn Gorphenaf 27, 190S, i dalu swllt yr wythnos at gadw ei fam. Nid oedd ei fam yn cael cynorthwy plwyfol yn awr, a honai y Diffynydd ei fod yn ei chadw ar hyd yr amser,—Caniatawyd v warrant. Dal Adar. Yr Heddgeidwad Davies, Eglwysbach. a gyhuddodd W. A. Williams ac E. Hughes, y ddau o Lianddulas, o droseddu Deddf Adar Gwylltion, Tystiodd iddo weled y Diffynydd- ion yn ymyl Eglwysbach Medi 5ed, a chawelli adar a glud yn eu meddiant, ac yr oedd gan bob un o honynt bump o Beneurod (Gold- finches) yn eu meddiant.-Dirwy o swllt yr aderyn gyda'r costau yn mhob achos. Heb Drwydded. Dirwywyd Sydney W, Ruttenan, Fallowfield, Manchester, ddeg swllt a'r costau am fethu dangos ei drwydded Modur pan ofynwyd am dani gan y swyddog. Meddw. Yr oedd James Riley, Navvy, yn gweithio wrth Llyn Eigiau, a chaed ef yn feddw nos Sadwrn yn LIanrwst fel y bu raid ei gloi i fyny. Gan iddo fod yn y carchar er nos Sadwrn gollyngwyd ef yn rhydd ar yr amod ei fod yn gadael y dref, Rhyfel Merched Heol Scotland, Mary Pierce, Heol Scotland, a wysiodd Elizabeth Jones, 6 Powell Terrace, o'r un heol, o ymosod tra yr oedd Elizabeth Jones yn cyhuddo Mary Pierce o drosedd cyffelyb o dan groes wys, a gwysiai hefyd Jane Jones, 37 Scotland Street, Robert Davies, tad y ddwy ddynes a wysid, ac hefyd William Jones, Heo! Scotland.—Ymddangosodd Mr. W. Twigge Ellis dros Mary Pierce a'i pherthynasau, a Mr T. Lstimer Jones dres Elizabeth Jones. Cym- erodd yr belynt Ie ar y Su!, Medi 4, a bu Mary Fierce ac Elizabeth Tones yn ngafael eu gllydd, a chymerodd Jafie Jones a'r gweddill ran yn y cweryl. Bu i Dr. Hill drwsio archoli ar ben Elizabeth Jones mewn canlyniad i'r ymosod- iadiii. Honid i'r oil godi o ymeiriach yn nghylch fod lletywr Elizabeth Jones yn cael ei borthi. a "pheawaig wedi eu patio "-Dirwy- wyd Jans Jones 10/- a haner gini i'r meddyg, gyda'r costau. Dirwywyd Mary Pierce ac Eliz. Jones 5/- yr un a'r costau, a rhwymwyd y personau eraill i gadw yr hsddwcb yn y swm o bum' punt yr un. Helyntlon Teuluaidd yn Melinycoed. Sarah Jones, Tanyfron, MeHnycoed, a wysiodd ei gwr Evan Jones, a'i brawd-yn- nghyfraith Hugh Parry, am ymosod, a chroeswysiodd Hugh Pary -.Sarab Jones.- Ymddangosodd Mr W. Twigge Ellis dros yr aohwynyddion ac amddiffynwyd gaa Mr. R. O. Davies. Yn ol tystiolaeth Sarah Jones, daeth el gwr adref ddydd Mawrth, Medi 20, tua ugain muayd i wyth o'r gloch mewn diod. Dechreuodd ei thafodi ac aeth yn gweryl rhyngddynt. Ymosododd ei gwr ami, a phan oedd yn y drws yn ffoi rhagddo derbyniwyd hi gan.Hugh Parry yr hwn a'i llusgodd gerfydd ei gwallt ar hyd y ffordd, ac wedi dodi ei benliniau ar ei brest a cheisiodd ei thagu. Pan gafodd o'i afael taflodd lond bwced o ddwfr, a rhedodd i dy cymydog,-O du y Diffynwyr dadleuid mai yr achwynyddes oedd yn codi helynt parhaus gyda chwaer ei gwr.— Gan fod y tystiolaethau mor groes i'w gilydd, rhwymwyd y pleidiau oil i gadw'r heddwch am chwe' mis. YR YSGOL SIROL.—Cyfarfu y Rheolwyr o dan lywyddiaoth Mr W. J. Williams, U.H., ac yr oedd'nifer dda wedi dod yn nghyd. Eglurodd y Clerc (Mr Thomas Griffith) fod yn ffafr y Rheolwyr o dan Rhif 1, wedi eu buddsoddi mewn Consuls y llogau cronedig o £ 321 3s 6c. ac yn nghyfrif Rbif 2 y swm o £1,324 4s 3c, Dywedodd y Cadeirydd y gellid defnyddio yr ail swm at yr adeiladsu n?wydd- ion. Ba sylw ar wneyd cais at Awdurdod Addysg Sir Gaernarfon am gael codi eu rhodd o £50 i £ 100 Yr oedd cynifer a 40 o'r plant yn dod o'r Sir hono i'r Ysgol, ond Sir Ddinbych yn gorfod dwyn pw 1S"U y costiu gyda'u h-iddysg. Pasiwyd i dycu allan fanylion am y cais a'i ymddiried ir Ddirp-'wyaeth ap-vyntiedig i fyned a'r achos o flaen yr Awdurdod Addysg. Caniatawyd Bursary o bum' punt i Maggie Williams, 1, York Terrce, gin fod un o'r rhai benodwyd i'w gael wedi peidio dod i'r Ysgol. Caniatawyd Ysgoloriaeth fewnol i Griffith Trefor Jones, yr hvin\a argymeHwyd gan y Prifathraw. Rhoddodd Mr D. J. Williams rybudd o gynygiad i'r Ysgoloriaetbau mewnol gael eu hadystyried y cyfarfod nesaf. Pasiwyd i ychwanegu pane yr un at Ysgolor- iaethau y rhai canlynol o Llangernyw:—H. M. Reynard, Henry Rees Jones, Mary H, Parry, R. F. Parry, a J, W. Davies. Yr oedd y Cynllun Sirol newydd yn trefnu na fyddo fees yr ysgol yn llai na £ 5 nac yn I uwch na £ 10 ond argymellai y Rheolwyr na byddent yn llai na phump na mwy na deg punt.

I BLAENAU FFESTINIOG.

I TRAWSFYNYDD.