Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

IQORSEDD AC ARWEST LLYJU YI…

- -I .MAENAN.I

Advertising

I CYNGOR DOSBARTH GIRIONVDD.

News
Cite
Share

I CYNGOR DOSBARTH GIRIONVDD. Cynhaliwyd cyfarfod iheolaidd y Cyngor ddydd Mawrth, yn Swyddfa'r Undeb, Llan- rwst, pryd yr oedd yn bresenol Mri Hugh Hughes (Cadeirydd) Parch Henry Jones (Is-gadeirydd) D. G. Jones, Parch J, Ll. Richards, Matthew Roberts, E. Llewelyn Jones, Thomas Hughes (Clerc) ac H. P. Evans (Arolygydd). Cais o DolwyddeIen. Darllenwyd Hythyr o Gyngor Plwyf Dol- wyddelen i hysbysu fod y ffordd newydd o Aberbeinw i Tanybenar wedi cael ei gosod mewn cyflwr priodol, sc yn gofyn am i'r Cyngor Dosbarth snfon yr Arolygydd i'w har- chwilio i'r dyben i'w chymeryd drosodd o dan ei gofal fel awdurdod.—Mr Richards a ddy- wedodd i'r ffordd fad o dan sylw amryw weith- iau yn flaenorol, a dywedir cad ellid gwneyd dim a hi hyd oni osodid hi mewn cyflwr cyf- addas i'w chymeryd drosodd. Yr oedd y tfordd wedi ei gwneyd yn briodol yn awr, a'r oil ofynid oedd i'r Arolygydd ddod i'w gohvg a rhoddi ei farn arm, Yr oedd ef yn cynyg caniatau y cats.—Yr Arolygydd a ddywedodd mai tua dau gant o Satheni oedd hyd y ffordd hon arwsiniai at dai Tanybenar. Yr oedd hen ffordd yn arwain i'r un lie! ond ei bod yn cwm- pasu mwy.-Y Cadeirydd a ofynodd a cedd y ffordd hon yn rhywbsth heblaw fel ffordd yn arwain o ffordd arall at amaethdy ac atebodd yr Arolygydd mai ffordd folly ydoedd.—Mr E. Ll. Jones a gefnogodd i'r Arolygydd fyned i'w golwg, ac adrodd arni.—Pasiwyd hyny. Ffordd Ty'nybertli. Hysbjsodd y Clerc fod y Mri Green wedi snfon yr £ 20 ofynid ganddynt am y diaul ychwanegolia ar y ffordd uchod trwy iddynt gario liwythi mawrion o goed ar hyd ddi Pont Waterloo. CycMbyddodd y Clerc Siroi dderbyniad penderfyniad y Cycgor yn nghylch cryfbau y boat uchod, fel ag yw gwneyd yn ddigon cref i ddal llwytlii trymion, y rhai y gwaherddir iddynt ei chroesi ya bresenol. Cais am Ddwfr yn Trefriw. Mr. raomes Price, Lerpwl, a wnaeth gais am gael cyflenwi dau dy oedd am adeilada yn Tretriw gyda dwfr i'w hadeiladu, at eu gwasaaaeth ar ol hyny.-Yr Arolygydd a ddywadodd ei fod yn amcangyfrif y gost o osod y brif bibsll at y He hwn yn haner can' purt ond galiai Mr. Price gael cyflenwad o bibeil oedd eisoes o fewn y pellder gofynol at ei dai, ond pibali dri chwarter modfedd oedd hono, a phrin y byddai yn ddigon i roddi cyflenwad boddhaol i'r holl dai ar y lle.-Mr. Richards a alwodd sylw at y ffaith nad oedd y tai wedi eu hadeiladu eto, ac y byddai yn ddigon buan son am estyn y pibelli dwfr yno pan fyddai y tai wedi eu codi, Eisiau dwfr at adeiladu sydd yn awr, ac nid y ni sydd i ofslu. am beth at bwrpas felly.—Vmddangosodd Mr. price o flaen y Cyngor a dadleuai nad oedd yn iawn ei feichio ef gyda chostau gosod y pibelli dwfr fyddent at wssanaeth pobl eraill ddeuent ac ei ol. Nid oedd ef yn foddlawn i dalu dim o'r draul hon, Anturio yr oedd ef wrth godi y ddau dy, ac addefai y byddai y tir adeilrdu oedd ganddo yn fwy o werth wedi cael y brif bibeil ddwfr i'r Ile.-Arol .I,gydd a sylwodd y byddai eisiau estyn y brif bibell am 268 lIath, and y gallai ttlr. Price gael dwfr o'r bibeil sydd o fewn cyraedd yn awr trwy y gost o £ 4 16s Oc y ty.- Clerc, Fe dalodd Mr. Price £ 30 o'r draul i gael dwfr at dai eraill godwyd ganddo, a thalodd pobl Coed Gwydyr haner y draul am gyflenwad yno "—Wedi cryn drafodaeth yn mhellach pasiwyd i gydsynio a'r cais.—Y Cadeirydd, Y mae y Clerc yn dywedyd nad ces dim arian wedi eu darparu at y gwaith hwn. Nis gellir ein gorfodi i roddi dwfr hyd nes bydd y tai wedi eu codi ac wedi eu trethu." lechydol. I Anxonoadd Dr Iravis adroddiad maith am y Cyd-bwyllgor Iechydol gynhaliwyd, a pbasiwyd i cedi ei ystyried hyd y cyfarfod nesaf.— Cofrestrwyd 7 genedigaeth yn y Dosbarth yn ystod mis Gorphenaf, a 3 marwolaeth. Galwodd Bwrdd y Llywodraeth Leol sylw at yr Anti-tocine gyflenwid at y Gwddfglwf, a rhoddid cyfarwyddiadau sut i wneyd dsfnydd o hono. Deddf Gwelliantau Cyhoeddus. Yr Arolygydd a roddodd adroddiad manwl o'r hyn a wnaed yn nglyn a'r Gweliiantau Cyboeddus yn y Pwyllgor Siroi a'r CyDgor Sirol. Yr oedd y gwahanol Gyngorau Dinesig a Chyngorau Dosbarth trwy y Sir wedi anfon rbestr o'r gweliiantau dymunol eu gwneyd o dan ddarpariaethau y Ddeddf uchod er mwyn manteisio ar yr-rhoddion sydd i'w cael o dani at bet'aau fellv. Deuai y cyfanswm o'r treuliau yn £ 25,000, ac wrth gwrs fe dynwyd llu o'r pethau a ofynid allan, oDd yr oedd yn dda ganddo eu hysbysu i'r cais am gael lledu Ffordd Cwm, Penmachno, basic trwy'r Pwyllgor a'r Cyngor. Yr oedd eisiau plan o'r lie ac amcangyfrif o'r gost o wneyd y gwaith. —Cyfarwyddwyd yr Arolygydd i wnejd yr hyn oedd yn ofynol yn y matey hwn. Bill y Cyfreithiwr. Darllcnwyd llythyr dyddiedig Awst 8 oddi- wrth Mr W. Twigge Ellis, yn nglvn a chael bil o gostau, &c., Mr A. Lloyd Griffith, Cyfreith- iwr y Cyngor yn y cyngaws ddygwyd yn erbyn Mri Green, Masnachwyr Coed, yn nghylcb Ffordd Dylasau, Penmacbno. Yr oedd yr Uchel-Lys wedi gorchymyn i'r bil gael ei roddi, ond oherwydd na ufyddhawyd bu i'r Llys gymeryd mesur cryf i orfodi Mr Griffith i'w roddi, ac fe wnaeth yntau hyny. Yr oedd y swm yn £200 2s 6jc, ac wedi tycu allan vr arian dderbyniodd at y costau, yr oedd £ 71 2s 2c yn aros yn ddyledus ar y Cyngor iddo ef. Darllenwyd llythyr arall oddiwrth Mr Twigge Ellis, dyddiedig Awst 23, yn hysbysu fod y Taxing Master yn ystyried y mater mor bwysig fel yr oedd am dretbu y bil y diwrnod bwnw, yn hytrach nag aros fel y buasai mewn achos cyffredin hyd Hydref 13. Hysbysid y Cyngor o'r canlyniad mor fuan ag y ceid y bil yn ol wedi ei drethu, I Y Clefyd yn Dolwyddeleir. Yr Arolygydd a lawenhai ailu hysbysu fod y Coluddglwyf wedi ei lwyr wella o dy y ddiweddar Mrs Humphreys, Tanybenar, Dolwyddelen. Anfonodd y pum' gwely i Llandudno i'w diheintio, a chostiodd hyny £ 2 8s, yr byn oedd yn arbediad mawr rhagor pa llosgasid y gwelyan, Bussai y draul o'r liosgi yn ddeg i bymtheg punt.—Y Clerc a ddywedodd fod am wasanaeth y ddwy Weinyddes yn /II 15s, at y symiau dalwyd yn flaenorol.

IBWRDD QWARCHEIDWAID. PENRIFIYNDEUDRAETki.

Family Notices

I -HAELFRYDEDD !-

I TRAWSFYNYDD.-

Family Notices