Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

CYNQOR DOSBARTH GEIRIOMYDD.

News
Cite
Share

CYNQOR DOSBARTH GEIRIOMYDD. Cyfarfu y Cyngor uchod ddydd Mawrth, pryd yr cedd yn bresanol, Mri. Hugh Hughes (Cadeirydd), Parch. J, LL Richards, D. G. Jones, Mathew Roberts. E. Llewelyn Jones, John Richards, William Evans, Thomas Hughes (Clerc), H. P. Evans (Arolygydd). Darllenwyd a chadarnhawyd cofnodien y cyfarfodydd blaenorol. Parph, J, Ll. Ricnards, a ofynodd a oedd rhywbeth pellacb wedi dod i law yn ng!yn a chael y cyfrifon, &c gan Mr. Lloyd Griffilh, Cyfreithiwr, yn aches y Cyngor yn erbyn Md. Green.—Y Clerc a ddywedcdd nad cedd wedi clywed dim yn mhellach nag oedd yn y Cofncdion oeddynt wedi eu hanfon i aelodau'r Cyngor. Daeth gair oddiwrth Glerc Cyngor Sirel Arfon yn hysbysu am yr hyn wnaed yn ym- -gyngoriad y Ddirprwyaeth o'r Cyngor hwnw a, Chyngor Sirol Dinbych yn nghylch cryfhau Pont Waterloo, Bettwsycoed, fel ag y geiiid myned a Ilwythi trymion drosti. Amcangyfrifid y gcst c'i gwneyd yn bent gerryg yn bum' mil o'bunau, ei chryfhau a bsriau dur yn dair mil o bursau, a'i cbryfhau a Concrete yn ddwy fit o bunau. Cymeradwyid ei gwneyd a Concrete, a bod Mr Evans, Arolygydd Sirol Arlan, i d,ynu allan g^nllun o'r gwaith. Gofynid i Gyngor Arfon dala dwy ran o chwech o'r draul, a Chyngo: Dinbych swm cyfartal; Cyngor y Bettws a Chyugor Geirionydd i dalu un ran b chwech o'r draul. Yr oedd Cyngqr Sirol Arfon yn cydsynio a'r awgjr-ym, a'r un modd Cyngor Dinbych.-Y Clete a nododd y swra ofynid gan y Cyngor hwn, a dywedodd y Parch J. LI Richards, mai y ddau Gyngor Sirol ddy)ai ofalu am y bont dan sylw gan mai pont ar y brif-ffordd ydoedd, a bod y Ddeddf yn glir iawn ar y mater. Bu Bettwsycoed yn selog dros y peth, ond gweJodd yn un o'r new- ydciaduron ou bod yn awr yn erbyn gan y tybid y gwnelai y Traction Engines niwed i'r Bettws. Cefnogodd ef ar y dechreu y cais ddaeth o Gyngor Plwyfol Penmachno ar y deailtwriaeth mai y Cyngorau Sirol a fyddai yn dwyn yr holl draul.r-Mf E. Ll. Jonesagyn- ø ygiodd nad oeddynt yn cyfranu at y peth, a siaradodd Mr John Richards yn gryf dros bwyso ar y Cyngorau dalu yr holl draul.-Mr Mathew Roberts a ddywedodd y dylid ystyried a oedd y peth yn fantais i'r holl ddosbarth a'i nad oedd ac os oedd yn fantais y dylid cyf- ranu swm at y gwdth. GaUai eu gwrthwyn- ebiad 1nvy i gyfranu beri i'r Cyngorau Sirol wrthod gwneyd dim i'r bont.-N-lr J, Ll. Rich- ards a sylwodd fod y Cyngorau Sirol yn cyd- nabod yn eu llythyrau mae hwy sydd yn gyf- rifoli wneyd y gwaith. Os oedd Bettwsycoed yn erbyn ta!u rhan, ni ddylent hwythau dalu dim—Mr E. LL Jones a ofynodd ai nid y Bettws gychwynodd y peth, am fod y fasnach oedd yn nglyn a'r Tractions yn cael ei gwneyd yn Llanrwst ?-Mr J. Ll. Richards, "Nage, o Gyngor Plwyf Penmachno y dechreuodd am ei bod yn gorfod cario y llechi i Lanrwst yn He i'r Bettws am na cheid myned dros y bont hon," —Y Cadeirydd a ofynodd oni ellid cael ym- gyngoriad rlwag y gwahanol Gyngorau cyn penderfynu dim yn èelfynoJ ar y mater.—Cyn- ygiodd Mr Mathew Roberts a chefnogodd Mr D. G. Jones eu bod yn oedi y mater nes gweled beth a wnelai Cyngor y Bettws. Cododd dau eu Haw drcs hyny, a phedwar dros ofyn i'r CyngQtau Sirol ddwyn yr holl draul yn yr gair o Fwrdd y LiywodraetL Leol yn nglyn a chais Cyngor Plwyfol Trefriw i gael benthyca pum' cant o bunau at brynu y cag chwareuon, &c, i fod yn feddiart i'r lie. Yr oedd y Bwrdd am anfon Swyddog i lawr i gynal ymchwiliad i'r mater, a gafynent am blan o'r lie a'r holl fanylion y..t ei gylch cyn yr ymchwiliad.—Fasiwyd i anfon y llythyr i'r Cyngor plwyf. Daeth gair o'r un Bwrdd yn r-ghvlch tal y bil am wasrmaeth y ddwy Weinyddes fu yn Dolwyddelen gydag achosion o Goludd-ghvyf Caniataer.t i'r bill gael ei èalu, a galwent sylw at y ffaith nad oedd Ysbytty at Glefydon yn y Dosbarth.—Mr J L1. Richards a ddywedodd i'r mater fod o d in sylw droion yn y Cyd. bwyilgor lechydol ac yn y Cyngor and yr oedd y Cyngor wedi gwrthod uno i gael Ysbytty felly, a'r un modd Cyngor Llanrwst Diau y deu&i ? mater i fyny eto yn y Cyd- bwyilgor.—Mr D. G. Jones a ddywedodd ei fod yn fater mawr iawu i ymgymeryd ag ef.— Mr M.Roberts, Ydyw, ac un costus iawn hefyd. Daeth Ilythyr maith o Fwrdd y Llywodraeth Leol yn gefyn am fanylion yn nghyJch gwaith cyboeddus yr cedd augen am ei wneyd yn y Dosbarth. Gwneid yr ymholiad er mwyn trefnu i'r Cyngor gael dognau o dan Ddeddf Dadblygisdau.—Mr J. Li. Richards, "Dyna ledu ffordd y Cwm ddaw yn uniongyrcbol o dan y Ddeddf hoc."—Mr John Rich,tds "Beth am Bont Waterloo? Oni ddaw hono i mewn yr un modd ? "—Arolygydd, "Rbald i'r pethau awgrymir fod yn gyfattal bwysig a phethau eraill yn y Sir, os ydym am iwyddo Y mae y ddau beth a nodwyd felly,-Ar gynygiad y Cadeirydd a chefricgiad Mr J. Ll. Kichards, pasiwyd i'r Arolygydd wneyd adtoddiad ar y gwelIiantau anggnrheidiol i'w gwneyd yn y Dosbarth, a bod y cyfryw i'w ystyried yn y Cyngor Arbenig gynhelid yn mhen bythefnos. Dr. Travis a hysbysodd i 11 c enedigaethau gael eu cofrestl u yny Dosbarth yn ystod mis Mehefin, a 10 marwolaetb. Yr oedd Mri. Green, Cced Fasnachwyr, wedi anfon i ofyn am ostyrsgiad yn y bil o £23 15s 8c gawsant am draul arbenig ar ffordd Tynyberth. ~Pasiwyd i ddarbyn C20 i settlo y mater gan iddynt dalu y biliau blaenorol yn hollol ddirwgnach, Anfonodd Clerc Cyngor Sirol Arfon gopi o'r Man. ddeddfau fwriedid eu pasio yn y Sir yn nglyn a Deddf cyflogiad plant, cad gan nad effeitbian y Ddeddf bono ar unrhyw ran o'r! Dosbartb nt farnwyd yn ddoeth i basio dim yn nglyn a hwy. Rhoddodd y Parch. J. Llewelyn Richards adroddiad o waith y Ddirprwyaeth fu yn ngolwg y He y dywedid i Mr. Edwin Jones. Maenau, ymyraeth a cbwrs naturiol dwfr oedd ar ei gae. Awgrymid i redeg pibelli ar hyd darn o'r ffordd, a chostiai hyny tua deugain punt; a'r cynllun arall ydoedd gofyn am ganiatad Mr. D. G. Jaces i gael gosod pibeHi ar draws ei gae ef fel na byddo ya ei niweidio trwy sedeg ar hyd ei wyceb.—Wsdi cryn siarad pasiwyd y cynHun diweddaf, a bod caniatad Mr. D. G, Jones yn cael ei ofyn yn yr achos, a bod Mr. Edwin Jones i gyfranu at y draul o wneyd y gwaith.—Daw y mater o iiaan y Cyfarfod Arbenig o'r Cyngor wythnos i ddydd Mawrth nesaf. Yr Arolygydd a adroddodd yn ffafriol ar gyflwr llyrdd y Dosbirth.-Gofynai Cyngor Arfon i ddyn gaei ei osod i ysgubo y ffyrdd yn Trefriw am dri diwrnod bob wythnos, a dodai y Cyngor Sir ddyn arall am y gweddill o'r wythnos. Pasiwyd i gydsynio a'r cynllun yr hwn oedd yn gyffclyb i'r un gerid yn mlaec o dan Gyngor y Bettws,-CL,.fodd fxl am [n 19s 4c am wasanseth y Nursa yn Nolwyddelen. Byddai hi yno am rai wythnos- au yn rhagor, ac yr oedd yn dda ganddo allu hysbysn fod yr oil ond un o'r tenia lie;r oedd yr afiechvd wedi gwella.—Yr oedd y Parch. J. Gower, Trefriw, wedi troi ystabl yn dy anedd, a hyny heb anfon plan o'r lie i'r Cyngor, a dywedai Mr. Gower nad angen am anfon plan. Parch, J. LI. Richards, "Paham yr oedd yn synio hyny ? "Arolygydd, Am nad yw yn adeilad newydd, mae'n debyg."—Cadeirydd, Fe drowyd gwsithdy yn dy yn Penmachno, a bu raid anfon y plan yma i'w gymeradv»yo." --Mr, D. G. Jones a ddaliai ei fod yn hanfodol cael plan er gve" cael plan er gv-gsed y trefniadau iechydol, &c. .-Ar gynygiad y Parch. J. LL Richards a chefncgiad Mr. D. G. Jones, pasiwyd i ofyn am blan o'r adeilad.

EISTEDDFOD Y RHOS.-I

LL^F^OTHEW.------.-,

MINFFORDD.

Ir<&ODlor-J O'R LLAN. I

LLANBEDR.

Family Notices

I YSGOL HAF Y BEDYDDWYR.

I CYNH&DL6DD KESWICK.'|

I...."".........,..--.-""V-vr....,,,,,,V'V'''V,,.vvV'V',,v.....,.....,.....,""'"…

tAihradi Oicwyr Peli.

[No title]