Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

FFESTINIOG.

IBudd-Gymdeithas Adeiladu…

lPENMACHftO..

!LLYSFAEM.I

Family Notices

I BLAENAU FFESTINIOG. I

eyNOHOR EINESIG FFESTINIOCI.…

News
Cite
Share

eyNOHOR EINESIG FFESTINIOCI. I ?"?wydcyfarfod rheolaidd y Cynghor nos pryd yr oedd yn bresenol Mr John Cad ?'' (cadelrydd). Evan Jones (is-gadeir- David Williams, Ben T. Jones, Hugh ? T,?'Hugh Jones (Han). T. J. Robots. E. 1-10yd Powell W. J. Row!ands. E. T. Pdtch- 4rd, T R- Davies, R. C. Jones, J. Lloyd lot es, J. Lloyd Jones (ieu.). Cadwaladr Ro- berhf' William Edwards, R. 0. Davies (clerc), DDr?? 'c?d Jones (Swyddog Meddygo?). George Da v- .^ro^ypydd a Pheirianydd Iecbvdol), W w (J,°nes (Cyfrifydd), ac E. Lewis Evans eolwr Gwaith). Cadarnhau Cofnodion. w asiwYd cofnodion y Cyngor rheolaidd di- *eddf a chofnodion Cyngor Arbenig gynhal- lwyd i? yried y cyflenwad dwfr. Yn y Cyngor oiaf J?asiwyd i'r Rbeolwr Gwaith adrodd yn a*be eto ? y cyflenwad, a bod y rhybudd- joll D I n a gwastraffu y dwfr yn cael eu ev ap, i n Gymraeg. Dangosai adroddiad r J. Pritchard iddo wneyd archwiliad yn yn ar ? offerynau dwfr perthynol i dai yr ar<3al er cael allan pwy oedd yn gwastraffu y ?fr ? c^afodd 5 tap yn agored, 4 vn colli d'Alfr ?P??yg'oL 12 I!ed ddiffygiol, 10 pibell "eli't ?'' a 3 ce!wrn diffygiol, cyfanrif o 41 o  diffygiol. Yr oedd enwau pawb gan- ?o. cs byddis yn gofyn am danynt. wyllgor y Nwy, y Dwfr, a'r Goleuni. 4rgyrrelli y Pwyllgor y pethau can!ynol:— od ???YB'on -m gyflenwi y Cyngor a Glo yn C,  gwahodd fel arferol. Yr oedd cwyn i o«' dod ynghylch y cyflenwad diffygiol o nwy I R"POI y Rhiw, a chyfarwyddwyd Mr Pritch- ;krd 1 ???sied a'r Ile yn y nos gyda'r swyddog- '0?1 j ?e! sHaa yr acbcs o'r diSyg. DangosM aj? er 3e* R"an yr ac^os o'r diffyg. Dangosai a<3rnXr P'itchard gyfrif manwl o'r hyn b erbyn i'r gwaith nwy yn ystod y mis, a'r ?hr y- ? ?? aH an. Gan fod cymaint o wastraFu P?siwyd fod y cyfrifoldeb o weled ?ad ?? hyny yn cymeryd He yn cael ei osod ar bob ? 0 weithwyr y Cyngor yn ei ddosbarth e| jj ?' a bod Mr Evans yn pwyso ar i hyny Rael ei gario allan, Awgrymai y Pwyllgor i lIe6nlon i .y Cyngor beidio cyflenwi washers i Ceb nac i ymyraeth mewn un modd a'a pibelli ?-M'' '?'? Williams a gynygiodd welliant ar yr a??beniad, a bod washers yn cael eu rboddl- Os yw y tap yn ddiffygiol, dylid gor- fodi Cae' un newydd ond pan na bydd dim onj Washer, gellid ei dodi mewn Hal o amser ? fiyd,a. gymerai i anfon at y Clerc ar y mater. .c'h(w?1 ^ynion y Cyngor yno eisoes, sc m stia or ne'saf peth i ddim.-Mr E. Lloyd 8ell  efnogodd.-Mr C. Roberts, Y mae ??yS '?og'on y cyngor yn myned o gwmpa.s gy ?soyg, a byddai yn Hawer gwell rboddi  ?" id^ynt pan ar y Ile.-Mr Hugh Ion L?n, a ddaliai na ddylai dynicn y Cyng- or liey dim ond gwaith y Cyngor, a Mr Ben hJOes a sylwodd nad oedd gan y dynion hav! ? fvne ar le anghyhoedd i ymyraeth.— Cier ? hyny a olygir, ond trwsio pan na ?dfty??- a ddim ond washer.-Mr Hugh Jones, Yr 6 barn ?? o'r P?y?S°'' yr un fath.-Mr "dvaladr Roberts, Yr oeddym yn talu ?35 il r cri, w yma ?y?? yn myned 0 g-mpas i edrych y tan* a ?yient wneyd rhywbeth.-Cododd wvtllell Haw dros y gweUiantacwythdros {ajj y^adu argymelliad y pwyllgor.-Cadeir- yad Nr Ivf yn p!eidleisio dros y gwelliart,- ?r H? wyf yn p!eid!eis!0 dros y gweHiant.— u§h Jones, Llan, a ofynodd a oedd gan y eiry haw I i bleidleisio ddwywaith ?—Is- G? ????' Y mae pawb yn gwybod fod, ac y ae bhynv i lawr yn Rheolau Sefydlog y Cyng- Or i K °»»b ei weled. „ Plan.  68 dau Is-bwyllgor wedi eu cynal i ed- rVch P,an a dynwyd allan gan Mr W. E. ?j], 'll Williams, o holl ffosydd a phibelli y Alu, en Williams, o boll ffosydd a phibeUi y i ?' a cbydsyniodd ef a chais y Pwyllgor ? ?cegu dangos y ffosvdd dwfr wyneb at y d eraill er mwyn cael yr 011 ar y plan. ro lechydol a'r Ffyrdd. ???ynwyd adroddiad y Pwyllgor yn cyn- G:Ilddo yr Arolygydd Iechydol, y Rheolwr S??'? ?'r Swyddog MeddygoL—Yr oedd dau 'vydd9 cyntaf yn ogystal a Mr Pritchard yn ,ddwf ??' lawer o wastraffu gwifoddoI aT ??frt ?wy yr ardal, a phasiwyd i g'ymeryd ca? '?Peodant lie y cafwyd troseddau amlwg r f,I ysbysodd yr Arolygydd i 64 o ach ?? o glefydon gae! eu Nhodi yn ystod y ?is IOn 0 glefydon gael eu Nhodi yn ystod y ]lyt)'e ?er55ym!scynt, a 7 yr un mis y ]IV nedd '-46 ach,?s o Dwymyn Cach 12 WG^djf ^yf a 6 Taniddwf. Yr oedd 41 o'r I TW Vttl y T, ?°? yn Rhanbartbau Rhiw a Than- Vg!u "Adroddodd Dr Jonse yn fanwl ar taCey Twymyn Coch yn yr ardal. Bu 175 o ??o ? bu farw 6, Gorfuwyd ean Hawer ar yr ?sgQ;.??' ? gwaed pobpeth allesid i atal ei led- ?'ad ?\ Ganwyd 23 yn V dosbarth yn ystod y ?is 4 cu farw 15. t, Ffordd Brynffynon. !)e uch^f3^11 o g?el tir at ledu y ffordd yn y 1\'r "bad, pris Mr. Lewis Thomas y perchencg,I ?'r a??°Syfrif o'r hoB gost o dan ysryriaeth ??ry liVčln'W ??" y pwyllgor, a phasiwyd i Mr. ? ?'?n' Sydmaru y pris ofynid am y tir a'r hyn d<Sm dir yn Cwmbowydd.-Pasiwyd fod ?n r){" ? dir yn Cwmbowydd.—Pasiwyd fed GIV!lI.Jr] rhoddi i fyny cadw moch yq Dghefn ?n& P Street; ac i gymeryd plan Mr. ^•v4n T? 0 Caersalem House, o'r cyfnewid- '?u < '?'?dawneydar ei le.-Yr oedd Mrs'. J. jj T°aes' Blaenddol, yn foddlawn i'r brif ?attb?? ????' ? ei hestyn trwy gefn TabernacI Terrace at Fucheswen ar yr amod fod Gwy- RelJi y pU eswen yn cae! ei chysylltu a hi yn ???rat? Amcan-gyfrifai Mr. Evans y gost ? ?6f 1 ? Oc. Pasiwyd i wasanaethu rby- ar m rs' Jones i ddod i drafod y mater.- yr 0?. iw ?r "edd Mr. ?' Vaughan Williams yn barod i ?atu ban ? y gost 0 wneyd yr hyn oedd eisiau ? Pen ??°?' Bethania; a chydsyniai y Cyngcr j  roddl ymgymeriad i symud y pibelli riso W n ca'e chwareuon unrhyw amser y '?dafpj ? yny ganddo ef neu ei olynwyr.- ^ytrier»H, 'ytnera??yd cynygion Henry Hamer '0 ?y??°Dosbarth 1 a 3 am £ 125, a'r ^rnao ??s) am ?80; Dosbar* 2. Heary Williams am £ 20; a Dosbarth 4, Richard Jones, am /3I.'—Gwadai Cwmni y Reilffordd Gul eu cyfrifoldeb i adgyweirio llwybr Fron- hiul, Tanygrisiau, a gadawyd y mater i r Pwyllgor edrych i mewn iddo.—Hysbysodd Mr. Evans mai 31 o ddynion oedd yn gyflog- eei4 gan v Cyngor. Mrs Thomas, Cwmbowydd, a anfonodd hawliad am y ni wed dchoswyd gyda tnori ffos ar draws ei tbir o'r Gwelyau Bactereidd i afon Bowydd, a'r posiblrwydd i anifeiliaid gael damwain drwy y ffos.-Adroddodd y Pwyllgor fod Mrs Thomas wedi cydsynio i dderbyn naw punt am yr oil, a'i bod yn cymeryd yr holl gyfrifoldeb yn nglyn a diogelu y lie ar ei llaw ei hun.—Ar gynygiad Mr Evan Jones a chef- nogiad Mr David Williams mabwysiadodd y Cyngor yr hyn a argymellid. Arianol. -1 Pasiwyd i dalu biliau yn gwneydcyfanswm o I f442 11s 3c. Derbyniwyd yn ystod y mis £ 453 2s 7c, yn f 1321 5s 9c. Pasiwyd i Ym- ddiriedolwyr Capel Bowydd gael dwfr i'r swm o ddau gant a haner o filoedd o alvvyni yn y flwyddyn at chwythu yr Organ am y swm o £3 a 6c am bob mil o alwyni dros ben hyny, ac ar yr un telerau i TabernscI i amser eyffelyb,- Wedi i'r Clerc egluro bu i'r Cyngor basio i dalu £5 dyledus i Mrs Jones, Brynllech, fel ardreth a thresmas ar ei thir. Y Fyddin Diriogaethol. I Yr oedd y Pwyllgor Ariano I wedi cyflwyno llythyr Mr. O. Owen, Llys Dorfil, i'r Cynghor i'w ystyried. Cais oedd hwn am fenthyg Neu- add y Llan am bris gostyngol at wasanaeth y Fyddin Diriogaethol. Yr oedd y Cyngor di- weddaf wedi pasio eu bod i dalu y pris arferol am dani, sef 10s y tro. Gofynid yn awr am i'r Cynghor adystyried y penderfyniad a'i chan- iatau am 2s v tro, neu am swm blynyddol heb fod dros £ 5. Ymneillduodd Dr Jones a'r Clerc, a daethant i mewn gyda Mr. 0. Owen i osod eu cais o flaen y Cyngor.—Dr Jones a ddywedodd mai eu holl cais ar ran yr Adran Leol o'r Fyddin newydd oedd cael y neuadd ar delerau rhesymol.-Y Clerc a ddywedodd nad oedd ganddo ddim i'w ychwanegu, gan ei fod yn teimlo y cyfrifoldeb o fod yn Swyddog I'r Cyngor ac yn y Fyddin. Ni buont yn y Lian yn abl i Ddrilio o ddiffyg lie oriodol at hyny, gan nad oedd un man i'w gael ond heolydd cefn a hyny heb oleu nemawr gwell na chanwyllau brwyn.—Mr. Owen Owen a ateg odd, gan alw sylw at y ffaith fod y Seindorf yn cael gwasanaeth y Neuadd am bedair punt yn y flwyddyn.—Mr. Evan Jones a ddywedodd ei fod ef yn gefnogol i roddi y Neuadd yn unol a'r cais.—Mr. Cadwaladr Roberts a ddywedodd ei fod yntau yn foddlon os ceid deg punt am dani. Addawai y Llywodraeth Newydd lawer o bsthau, ac addefant fod y Fyddin Newydd yn costio dros dair miliwn o bunau yn fwy na'r Gwirfoddolwyr, ond nid oedd yn gwario dim o honynt yma. Dysgwylient i'r trethdalwyr godi adeiladau iddynt ar hyd a lied y wlad, a hwythau wario yr arian ar longau rhyfel.—Galwyd sylw y Cadeirydd nad oedd y gweithrediadau mewn trefn gan fod y pender- fyniad basiodd y Cyngor diweddaf heb ei droi o'r neilldu. Pasiwyd i wneyd hyny, ac ar gyn- ygiad yr Is-gadeirydd a cbefnogiad Mr Hugh Jones pasiwyd i gaiiiatau y Neuadd am 2s. y tro, ar y deall clir nad oeddynt i'w chael ar nosweithiau fyddo yn ymyraeth a phethau er- aill drefnid gan y Cyngor, a'u bod i'w defnydd- io hyd y gellid ar brydnawn Sadwrn.—Dr Jones a ddiolcbodd yn gynes t'r Cyngor am eu caredigrwydd. I Arddangosfa. Daeth cylchlythyr oddiwrth Faer Caerdydd yn galw sylw at yr Arddangosfa Freiniol Rwng-wladwriaethol gynhelir yn Caerdydd, ac yn gofyn am gefnogaeth y Cyngor i'r mudiad. -Ar gynIgiadsMr. E. T. Pritchard a chefnog- iad Mr. -Hugh Jones pasiwyd i'r Pwyllgor benodwyd i wneyd trefniadau gyda'r Reilffordd a'r Llytbyrdy i gymeryd gofal y mater a cheisio cael cyd-weithrediad y Chwareli gydag ef. Trysorfa yr Arwyr. Diolchwyd i'r Clerc a r pwyllgor am eu Igwasanaethgyda Thrysorfa Arwro! Carnegie, a phasiwyd i argraffu Cylch-lythyrau i'w dos- barthu trwy y dosbarth. I Rheolwyr. Ail-ddewisiwyd Mrs. Dr. Jones, J. Lloyd Jones (Hynaf), a R. Walker Davies yn Rheol- wyr yr Ysgol Sirol. Tan. Pasiwyd pleidlais o ddiolch cynes i'r Heddlu am eu gwasanaeth yn nglyn a diffodd tan yn Penybryn, Ffestiniog. Cymerodd y tan le trwy i un roddi tan yn y simdde. Trethu a'r Prydlesoedd. Mr. Ben T. Jones a ofynodd beth a ddaeth o'r Gynhadledd gynhaliwyd yn Caerdydd pryd y bu y Clerc yn anerch ar Drethu Gwerth Tirol a Rhyddhad Prydlesoedd ? Yr oeddynt wedi csel addewid o gyfarfod ar y mater, a cbael anerchiad y Clerc yn y Neuadd.—Y Clerc a ddywedodd ei fod wedi trefnu i gael cyfarfod, a chael Mr. Hemmerde iddo, gan ei fod yn awyddus i ddod yma i siarad, ond daeth yr etboliad yn Sir Ddinbych, ac atallwyd ef, Trefnid gyfarfod mor fuan ag y byddo modd. Diolch. Wedi pasio pleidlais o ddiolch cynes i'r Cadeirydd a'i Is-gadeirydd, a hwytbau gyd- nabod hyny, terfynwyd y Cyngor.