Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Cynghor Dlnesig Ffestiniogs

News
Cite
Share

Cynghor Dlnesig Ffestiniogs Cynhaliwyd Cyfarfod Rhaith o'r Cynghor uchod nos Iau diweddaf, pryd yr oedd yn bres- enol Mri William Owen, Cadwaladr Roberts, Hugh Jones, John Lloyd Jones (ieu.), David Williams, John Hughes, E. Lloyd Powell, Richard Roberts, William Jones, William Evans, W. J. Rowlands, W. Daniel Jones, Evan Jones, John Cadwaladr, H. H. Roberts, Lewis Richards, R. O. Davies (clerc), W. E. Alltwen Williams (Arolygydd a Pheirianydd); ac Evan Roberts (clerc cynorthwyol). Y Clerc a ddywedodd mai cyfarfod Rhaith oedd hwn, a chan fod tymor swyddogol.y Cad- eirydd, yr Is-gadeirydd, a'r holl Bwyllgorau ar ben er y 15fed o'r mis hwn, yr oeddynt wedi ymgynull i ethol yr oil o'r newydd. Dyna brif ac unig waith y cyfarfod. Y peth cyntaf oedd ganddynt i'w wneyd ydoedd ETHOL CADEIRYDD. Mr Hugh Lloyd a ddywedoacl ei fod yn teimlo y dylent, cyn myned at y gwaith o ddewis Cadeirydd newydd, ddiolch i'r cyn-Gadeirydd. Aeth y cyfarfod diweddaf heibio heb iddynt gael cyfleusdra i wneyd hyny. Teimlent oil i Mr William Owen gyflawni ei waith yn deilwng iawn, er hwyrach nad oeddynt yn cydolygu ag ef ar bcb pwynt. Byddai ymgynghoriad a dadl ar ben pe byddai pawb o'r un farn, ac ni wyntyllid dim ddeuai ger bron.Ir Cadwaladr Roberts a gefnogodd.—Pasiwyd yn unfrydol. Mr William Owen a ddiolchodd am yr ar- wydd o deimladau da a ddangoswyd tuag ato. Tra yn y gadair, gwnaeth ei oreu i gario y gwaith yn mlaen yn ddiduedd, gan gadw golwg ax eu cyfrifoldeb mawr i'r trethdalwyr. Hy- derai na bu iddo ddywedyd gair i archolli teim- lad neb yr oedd yn hollol sicr na fwriadodd wneyd hyny yn ystod y ddwy flynedd y bu yn Gadeirydd. Yr oedd yn cynyg eu bod yn ethol yr Is-gadeirydd am y ddwy flynedd ddiweddaf —Mr E. M. Owen-i fod yn Gadeirydd am y fiwyddyn hqn. Bu Mr Owen yn ffyddlon iawn, a chymerai adyddordeb arbenig yn ngwaith y Cyngor.—Mr Evan Jones a gefnogodd. Yr oeddynt oil yn gwybod am ffyddlondeb Mr E. M. Owen, a'i natur addfwyn a charedig. Mr E. Lloyd Powell a gynygiodd eu bod yn ail-ethol Mr William Owen i orphen tymor y Cynghor. Byddent oil yn gorphen eu tymor ddiwedd y fiwyddyn hon. Bu Mr W. Owen yn Gadeirydd rhagorol, a gosododd urddas ar y gadair yn ystod yr amser y bu ynddi.—Mr William Evans a gefnogodd. Mr William Owen Y mae yn groes i reol arferol y Cyngor, er's pan y mae yn Gynghor, i. ethol un am ragor na dwy flynedd, ac yr oedd hon yn rheol dda. Os oedd y swydd yn un o anrhydedd dylai fyned i bob aelod yn ei dro. Ethol yr Is-gadeirydd a ddylent. Mr Cadwaladr Roberts a ddywedodd fod hon yn flwyddyn bwysig iawn, yn enwedig gyda'r benthyciadau. Ystyriai ef ei fod yn bwysig i Mr William Owen ddal y gadair o dan yr amgylchiadau eithriadol yr oeddynt ynddynt, gan ei fod wedi bod o'r fath wasanaeth i gael pethau i'r fan yr oeddynt yn awr.—Mr H. H. Roberts a ddywedodd nad oeddyn credu mewn newid Cadeirydd er mwyn newid. Yr oedd yn anmhosibl iddynt gael cystal Cadeirydd a'r oedd ganddynt," ac yr oedd'ef yn gryf dros ei ail ddewis.—Mr John Hughes, Yr oeddynt oil yn cydweled i Mr William Owen fod yn gadeirydd rhagorol, ond siarad ynfyd perffaith ydoedd dywedyd "fod yn anmhosibl cael ei gystal." Anwyd neb yn Gadeirydd, ac ni anwyd Mr William Owen yn Gadeirydd. Nid oedd ef yn credu y collid gwasanaeth Mr W. Owen wrth beidio ei ethol i'r gadair, gan nad tal am gael y gadair oedd ei wasanaeth, ond ityddlondeb i'r rhai a'i hetholasant yn aelod ar y Cynghor. Fe geid Mr Owen gyda hwy mor selog ag erioed, er nad yn y gadair. Methai ef a gweled paham nad allai Mr E. M. Owen wneyd y gwaith i foddlonrwydd. Os oedd yn garedig a goddefgar, yr oedd hyny yn well na bod yn unbeniaethol a sarug. Cynorthwyo y Cadeirydd i wneyd ei waith a ddylent, ac nid ceisio ei rwystro. Credai ef yn nghymwysder arbenig Mr William Owen i'r swvdd, ond yr oeddynt yn rhwymedig i Mr E. M. Owen eu His-gadeirydd i'w ethol i'r Brif Gadair.—Mr Cadwaladr Roberts a ddywedodd ei fod ef yn rahell iawn o feddwl am awgrymn dim yn fychan am Mr E. M. Owen, yr hwn a berchid mor fawr ganddynt oil. Yr hyn a barodd iddo ef siarad dros Mr W. Owen fel y gwnaeth oedd amgylchiadau eithriadol v Cynghor ar hvn o gylciiiadau eitbriaclol v C??n g ?ior ar h?, -ii o Y Clerc a roddodd y ddau enw i fyny, a plileidleisiodd 8 o bobtu. Y Clerc, "Y mae gorchwyl anymunol iawn wcdi disgyn i fy rhaii a phe gallaswn rywfodd ei osgoi buaswn yn gwneyd hyny. Ni ddigwyddodd peth o'r fath o'r blaen yn hanes y Cyngor. a rbaid i mi dori y ddadl. Er fod Mr William Owen yn gyfaill psrsonol i mi, yr wyf yn teimlo, wrth ystyried pobpeth raai dros Mr E. M. Owen y dylwn roddi fy mhleidlais. Bu ef yn Is-gadeirydd fh-ddLm am ddwy flynedd, a chyn h?ny yn Gadeirydd amryw bwyllgorau, ac y n?ae ei ftyddlondeb yn nodedig. "—Pleidleisiodd yr 1, 1 O?k,ei. holl aelodau,dros Mr E. M. Owen. ETHOL LS-GA-DEIRYDD. Mr Cadwaladr Roberts a gynygiodd Mr David Williams, a chefncgodd Mr Richard Roberts. Cynygiwyd tri c enwau craill onc1 un o a gemogwyd.—Ethol wyd Mr David Williams yn unfrydol. Mr D. Williams wrth gymeryd y gadair yn ,absenoldeb y Cadeirydd newydd, yr hwn ccdd yn absenol trwy aftechyd, a ddiolchodd am yr arwydd hono o anrhydedd a osodwyd arno fel yr aelod ieuengaf ar y Cyngor. Hvderai y ceid gan bob aelod y gefnogaeth a deilyngpi y svvyddi y Gadair a'r Is-gadair, ac y byddai y :vn yn un o waith teilwng. Y PvvyLLGoRAir.—Ail-etholwvd y Pwyllgor Arianol, y Pwyllgor lechydol a'r Ffyrdd, a'r Pwyllgor Dwfr a Goleuni. PWYLLGOR Y LLYFRGF.LLOLDD.—Ail-ethol- wyd yr aeiodau oddiallan i'r Cynghor oeddynt' ar y Pwyllgor hwn ond gan i'r Cynghorwyr I oeddynt arno fod mor hynod o anftyddiawn, dewiswyd naw o rai newyddion, set Mri W. J. Rowlands, H. H. Roberts, E. Lloyd Powell, Owen Jones, John Cadwaladr, William Jones, W. D. Jones, Richard Roberts, ac Evan Jones. PWYLLGOR CELFYDDYDOL.—Yr oedd 16 o aelodau ar y Pwyllgor hwn, a dewiswyd y per- sonau canlynol arno o newydd,—Mri Owen Jones, William Owen, John Cadwaladr, William Jones, Hugh Jones, Hugh Lloyd, William Evans, W. J. Rowlands, Evan Jones, C. Roberts, John Lloyd Jones (hynaf), J. LI. Jones (ieu.), Richard Jones a W. D. Jones, yn nghyda Dr. Jones a'r Parch. Silyn Roberts, M.A., oddiallan i'r Cyngor. Pasiwyd i'r Pwyllgor Dwfr a Goleuni gyfar- fod. nos Lun; Pwyllgor Arianol nos Fawrth a'r Pwyllgor lechydoi nos Fercher, er mwyn adrodd i'r Cyngor nos Wener. Y PWYLLGOR GWAITH.-Mr. Wm. Owen a ofynodd beth oedd yn dod o'r Pwyllgor Gwaith ? A oedd hwnw i gael ei alw yn fuan ? Y Clerc a atebodd nad oedd gwaith i'r Pwyllgor hyd nes y ceid y benthyciad ofynwyd am dano, gan nad oedd arian at fyned yn mlaen ar raddfa eangach nag oeddynt yn bresenol. Yr oedd ef wedi sicrhau yr arian gofynol, a bu ddwy waith yn Swyddfeydd Bwrdd y Llywodr- aeth Leol, a chredai y ceid gair ffafriol oddiyno i'w hawdurdodi i fenthyca yn ebrwydd ar ol gwyliau'r Pasg. Mr William Owen, a ddywedodd i ddyn an- fon llythyr i'r Cynghor i ofyn am waith, ond hysbyswyd ar y pryd nad oedd gan y Cyngor angen neb at y rhai oedd ganddynt. Heddyw, aeth y dyn hwnw i lawr i weled y gwaith, a gwelodd yno ddau ddyn wedi cael eu cymeryd i mewn yr wythnos hon. Paham y gwnaed hyny, a gadael y dyn hwn o'r neilldu ?—Mr Alltwen Williams, Yr oedd y ddau gymerwyd i mewu wedi bod o dan sylw y Pwyllgor.—Mr E. Lloyd Powell, a ofynodd a oedd hyny yn iawn yn Mr Williams. Pa le y ceid terfyn ar gymeryd i mewn os byddai i Mr Williams gael cymeryd ei ddewis-bobl i mewn, a hyny pan y myno ?•—-Mr Alltwen Williams, Y mae Mr E. Lloyd Powell yn siarad o dan ei ddwylaw yn hollol, ac yn ceisio priodoli i mi bethau na ddylai. Ni chafodd neb waith genyf ond oedd wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor a'i gyflog wedi ei benodi. R. Williams, Penygelli terrace a T. Hughes, Devon terrace yw y ddau ddaeth i mewn ddiweddaf. Yr oedd y ddau ar y list gyntaf ac i gael gwaith o flaen y rhai oeddynt ar yr ail list.—Mr Hugh Jones, A oes rhai yn cael dod yn ol i weithio ar ol gadael eu gwaith am le arall? "-Mr Williams, "Do, cafodd un neu ddau felly ddod yn ol. "—Mr William Owen, Oni ddylai Mr Williams gael cyfarwyddyd i beidio cymeryd neb i ail weithio na chymeryd neb o'r newydd ond trwy bender- fyniad o eiddo y Cyngor. Listiau at yr adeg basiodd oedd y rhai roddwyd i Mr Williams." —Mr Williams, Ni ddywe-dwyd gair o gwbl i'r cyfeiriad yna o'r blaen, ac os dyna deimlad y Cyngor, ni cfsymerir neb o gwbl i mewn eto." -Mr Cadwaladr Roberts, Dylasai Robert Edwards gael gweithio, os at hwnw yr oedd Mr Owen yn cyfeirio (Mr William Owen,"Ie.") Yr oedd y ddau y soniai Mr Williams am dan- ynt wedi colli eu hawl, gan y dylasent fyned at eu gwaith y pryd y pasioad eu henwau, ac nid ar ol cymeryd gwaith mewn lie arall. Yr wyf yn cynyg i Robert Edwards gael dechreu gweithio. Y mae yn hen drethdalwr, ac yn weithiwr rhagorol, ac y mae wedi anfon atom er's dau fis i ofyn am waith. "-Y Cadeirydd, Y mae yn afreolaidd dew is neb ar wahan i'r Pwyllgor, ac felly nis gellir rhoddi y peth i bleidlais.—Mr William Euans a gynygiodd, a chefnogodd Mr Evan Jones, eu bod yn ail ddewis y pwyllgor.—Mr John Hughes, Yr wyf yn cynyg ein bod yn gohirio penodi pwyllgor. 1 mae wedi cyflawni mesur ei anwiredd lawer gwaith drosodd, a dylai gael teimlo hyny hefyd. Os ydyw y dyn yr ydych yn dadleu drosto yn weithiwr mor eithriadol o dda, sut na fuasai y Cwmni y gweithiodd fer ei esgyrn gyda hwy yn ei gadw ? Dywedir ei fod wedi talu trethi yn y lie, oni wnaeth y dynion a wrthodwyd gan y Pwyllgor yr un peth. Dylem fod yn gyson a ni ein hunain wrth drafod arian y trethdalwyr. Ar yr un pryd yr wyf yn ffafriol i Robert Edwards gael gwaith genym, ac yr wyf yn cynyg hyny.—Mr Hugh Lloyd a gyn- ygiodd eu bod yn dewis pwyllgor o newydd, a chefnogodd Mr Williym Jones. Pasiwyd hyny, ac awd yn mlaen i ddewis y pwyllgor yn cyn- wys un o bob rhanbarth :—Mri C. Roberts, W. J. Rowlands, W. Owen. O. Jones, J. Cadwal- adr, J. Lloyd Jones (hynaf), H. Lloyd, J. Hughes, ac E. Jones. s Arhosodd y Pwyllgor ar ol. .=- m

Glanau'r Fachno.I

Nodion o Dolwyddelen. I

Advertising