Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NEWYDD DA I GLEIFION! DYMUNA I?F IBE?IF TBT W?ES' rar. J 3e:xl.x^:k2S, Chemist, &c. Fourcrosses, Blaenau Ffestiniog. t HYSBYSU pawb y perthyn iddynt wybod y bydd o hyn allan yn gwerthu y pethau canlynol am JjL SWLLT YR UN, YN LLE SW LLT A CHEINIOG A DIMAI. Jones Tremadoc Pills, Jones Bangor Pills, and Cough Essence, George's Pills, No 1, 2, & 3, Holloway's PiUs and Ointment, Cockles Pills, Beecham Pills, Whelptons Pills, Burdocks Pills, Hughes's Blood and Dropsy Pills, Pain Killer, Mrs. Winslow Soothing Syrup, Steedmans Powder, Kays Essence Linseeds, Jenkins' Cough Mixture, a Iliaws o Pills eraill rhy liosog i'w henwi. Cod Liver Oils 0 bob math am Is., IS. 9c., 2., 2s. 6c., a 4s. 6d. y hotel. Poteli at dduo a thyfu gwallt am Is., 3s. 6c., a 6s. y Botel. Feeding Bottles i blant am 6c., Is., a Is 6c. Oil gwallt a Scents, am 6c, Is, Is 6c, a 3s 6c y Botel. Gwneir pob math o Prescriptions i fyny ar y rhybtidd byraf, ac am brisiau rhesymol iawn, a ched- wir stock helaethach nag erioed o'r Drugs Puraf. Rhoddir pob cyngor yn rhad. TE GOREU am 3s y Pwys. Jams, Pickles, Sauces, Soap, Tobacco, Pipes, a phob math o Propriety Articles rhy liosog i'w henwi. Prif Destynau Undeb Llenyddol a Cherdd- orol Chwarelau Mr. Oakeley, A GYNHELIR MIS MEDI, 1879. 1. Hanes Ffestiniog or cyfnod boreuaf. Gwobr. £5 5s. Dalier sylw fod newidiad yn ngeiriad y testyn, yn gystal ac yn y wobr i fel y mae yn rhestr y testynau. 2. Y gwahanol lechfeini yn chwarelau Mr. Oakeley, yn cynwys y Welsh Slate, y Chwarel Granol, a'r TJchaf, gan ddangos y camgymeriadau y mae Mr. D. C. Davies wedi syrthio iddynt yn yr 8fed ben o i lyfr ar Slate and Slate Quarring." Gwobr 2p. (agored i blwyf Ffestiniog), 3. Penillion, 11 Y Tai Adloniadol Cyhoeddus (Cocoa Houses). Gwobr 10s. 4. Englyn Y Dynamite." Gwobr 10s, (agored i'r byd), 5. Rhangan "Y Chwaon lach," gan Dr. Parry. Gwobr 4p. (agored i'r bJd). 6. I gor o blant oil dan 18 oed a gano oreu ''Clychau aur y nef," Eos Edeyrn. Gwobr 3p. (Agored i'r byd) 7. Triawd Fy angel bach," Dr. Parry. Gwobr Ip. (agored i'r byd. 8. Deuawd, Mae Cymru'n barod ar y wys," allan o Blodwen,' Dr. Parry. Gwobr lp. (agored i'r byd) I'w chanu un yn is trwy ganiatad y beirniad. 9. Unawd (baritone) Glyndwr." Dr. Parry, (agored i'r byd). Gw)br 10s. 10. Am yr Anthem Gynulleidfaol oreu ar y geiriau, Bendigedig fyddo yr Arglwydd," &c. Salm xxviii. 6, 7 (agored i'r byd). Gwobr lp Is. 11. Dadansoddi y rhan a geir yn Adagio All we like sheep," o'r Messiah, yn dechreu gyda'r geiriau And the Lord," Gwobr 10s. (agored i'r byd). BEIRNIAID-Rhif 1, R. Rowland, Yew., Bank llKif 2, R. ilobe,tr, lvv House, a Rees Roberts. Glanypwll Cottage; Rhif 3, Parch. J, J. Roberts (lolo Caernarfon), Trefrfw Bhif 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, William Davies, Ysw., Caerblaidd. Y cyfansoddiadau i fod yn llaw y beimkid ar neu cyn Awst 20fed, ynghyd ag enwau y rhai fwriadant gystadlu ar y dadganu yr un adeg. Gellir cael rhestr o'r holl destynau am ddimai yr UIl gan W. R. EVANS, CLERK, 1 V dci' DAVID THOMAS (LLEV BOWSDD,) Ysg«fenyddion. GWERTHU MiM. X>T3VXXJ3Sr-A. E. H. MILLWARD, FOURCROSSES, Hysbysu ei liosog gwsmeriaid, ynghyda phawb arall, ei ;fod wedi penderfynu llwyr Glirio ei Stoc Gauaf, ac oher- wydd hyny ni ddangosir dim yn y ffenestri yn ystod y gwertbiant allan. Dechrcnir y Sale dydd Sadwrn, lonawr ISfed, pryd y bydd yr oil o'r Stoc anferth wedi ei hail farcio am brisiau hynod o isel. Cofiwch y cyfeiriad- SHOP MillWARD, FOURCROSSES. GOSTYtCIAD J GQSTYCIAD1 I gyfarfod a caledi yr amseroedd mewn tywydd e masnach, y mae W. M. DAVIES, FOURCROSSES, AM WERTHU YN RHAD dydd Sadwrn nesaf, Chwefror 8fed, Sef Sadwrn Tal y Rhiw. Cofiwch sicrhau i chwi fargeinion yn yr amser uchod na chynygir i chwi mewn un man yn.Ffestiniog eu cyffelyb, LONDON HOUSE, 4 Crosses. "ÚlI .<:0. f Cymdeithas Meiladu Barhaol Sir Fqirionydd. CYNHELIR CYFAKFODYPJ) MISOL y Gym- deithas uchod m yr HEN YSGOLDY DOLGAKREG- DDU, yr ail nos LUN tmhob mis. SHARES £10 YR UN, D.S.-Gaii fod cvl!;tiiit o alwadan am arian at adeil- adu, &c, 'r gYll1dëjhas; y mae y Cyfarwyddwy"i r wedi penderfynu rhoddi,cyf!eusdra yn bresenol i bawb ddewiso gymeryd uorliyw nifer 0 Gyfranau Llawn (Paid up Shares) yn y Gltticleitbas. Y mae hwn yn gvfieusdra neillduol i'r rhai sydd gal1. ddynt arian i'w rhofldi mewn lie diogel, ac i gael llog da am danynt. Y Gyfarfod Lesal i'w gynal nos Lun, Chwefror 10, 1879. Am umliAv fanylion ychwanegol ymofyner a'r ysgrifenydd, Fourcrossss, I Jno. Cadwaladr. Medi 27, 1b1' t ————————— I Mr E .<,D8, f burgeon Dentist, ? Wesley St., Fouicrosses, {/ Gellir lyigynghori ag ef 0 9 hyd 9. THE NORlli WALES ADVANCE AND ¡' DEPOSIT BANK. ELDOK SQUARE, DOLGELLEY. hYSBYSIAD rWYMC. RHoDDrR bill thyg arian, gyda neu heb feichiafon, mewn symiau o i-D. i 100p., am amrywiol gyfnodau i Dai-ddeiliaid, Masnachwyr, riermwyr, Magwyr Anifeiliad, a'r cylchoedd yn gyffredinol (yn'/ieswylio mewn unrhyw ran 0 Gymru neu Loegr), ar nwyddau eu masnach, dodrefn, a phethau eraill, i'w had-dalu mewn rhan~d«}kdau wytlmosol, pythefnosol, faisol, chwarterol, haner blynycldol. neu fel y cytunir ar yr adeg y benthycir yr arian; hefyd lieb uvrhyw symudiad, oediad, nac achosi unrhyw gostau afroidiol. Dymunir hysbysu y rhai sydd yn bwriadu gwneyd cais am fenthyciad y cariiateir yr holl swm a geisir yn llawn, ac ar yr un pryd, sicrheir hwy na wneir unrhyw ymholiadau gydag unrhyw berson yn y ,y,-mydogaeth, ac y cedwir y cais tnor hollol gyfrinach- ol ag y cani.-jta natur y cyfryw. caniateirbenthyeiadaU hefyd i bersonau parchus i ynigymeryd âg umhyw snach eiiillfawr, neu i unrhyw ddiben arall ag y gall arian parof fod yn fanteisiol i'w sicrhau. Ymofym g,-ui hysbysu y swm angenrheidiol, 4 W. L. JONES, MANAGER. 1 I. NWYDDAU DRAPERY. Y MAE JONATHAN & CO., FOURCROSSES, Wedi derben Stock ITCTydd Enfavrr o bob math o HETIAU, meddal a dialed, a phob math o QAPIAU i ddynion a pblant, yr oil wedi en gwneyd gan y Gwneuthurwyr goreu yn y deyrnas, pa rai a werthir yn is nag a wnaed mewn unrhyw le yn Ughymru, am y rheswm eu bod wedi eu prynu gan y gwneuthur- wvr, ac nid yn Manchester, fel y gwneir gan fasnachwyr yn gyffredin. Dewisiad goreu yn y wlad o GEYSAU (wedi eu gwneyd gcirtref). Bargeinion a dewisiad helaeth mewn Mufflers, Ties, Coleri, Umbrellas, Braces, Carpet Bags, Dress! coats, Dilladau India Rubber, a phob math 0 Nwyddau Drapery, yr all wedi eu prynu ag Arian Parod, a thrwy hyn fe alluogir JONATHAN & Co. eu marcio am y nesaf peth sydd bosibl i COST PRICE. YR HEN SHOP RAD HONO, SHOP JONATHAN, Fourcrosses. Cymdeithas Adeiladu Gogledd- barth Sir Ddinbych. D ERBYNIR unrhyw swm (heb fod yn llai na 6c.) ar log, a phan gyrhaedda BUNT rhoddir llog 0 5p. y cant y ilwyddyn, os bydd y Deposits yn y gymdeitbag un flwyddyn, os tynir hwy oil cyn un flwyddyn, bydd y Hog yn ol £ Z\ y cant. Dim entrance fee. Dim dirwyon ar y rhai fyddo Yil rhoddi arian i inewri. ar Benthycir arian allan ar dai a thiroedd, ar delerau mor fanteisiol ag sydd yn bosibl. Mae y dyddiau talu bob yn ail ddydd Sadwrn. Ymofyner yn mhellach a'r goruchwylwyr canlynol: — Mri. Robert Thomas, Bethania, Ffestiniog Richard Jones, Cynud View, Dolyddelen William Hughes, Hafodywern, Penrhyndeudraeth, neu'r ysgrifenydd, Robert Parry, Chapel Street, Dinbych. YN EISIAU 600 0 WEITHWYR GONEST :"{;JWIHU(¥ -HWYDDAH CANLYNOL: SrWTUir BRETHYN (yn wlan Igyd)" am 4212t PILOT CLOTH .w iC3 5s. SIWTIAU OIL XO los. GWASGODAU SEALSKIN I.. XO 10s. TOPIAU COTIAIT o'r defnyddiau harddaf £ 2 Os. Dyma ddywed y bardd ar ol eu gweled:- Heddyw am nwyddau newydclion-ti 'r dya Tyr'd i weled yr awrhon Prethyn a syna 'r oes lion Clws didwyll fel clust eidion. Cel wisg glau erbyn gana-toriad da 'N ffitio i'r dim, cofia; Os wyt ti ddyn am siwt dda Resymol, bi-ysia yma. Sef i SIOP JONES BACH, Bethania. WORKMEN'S STORES, FOURCROSSES PLE mae y GROCERIES goreu a rhataf i'w cael? Yn y Workmen's Stores. Pie mae y PROVISIONS goreu i'w cael? Yn y Workmen's Stores. Pie mae'r VEGETABLES a'r POTATOES freshiaa rhataf i'w cael bob dydd ? Yn y Workmen's Stores. Pie mae'r LLEFRITH PURAF i'w gael f Yn y Workmen's Stores. PERCHENOG-P. P. THOMA" < 'r'A.JoiJI£J> t -<