Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

ta I - ,g !!M)j - - I -.

AI' GYl/OEDDfVR SEREIV GO.IIER.

I ORDEINIAD, -

News
Cite
Share

I ORDEINIAD, Nell Ddedtlj o,'ll)dcdig Yl' Arglw'!Jdd Can,?Iliellzvi,, meain pc;- ti/Vilas t'y ysg-ol i-ad gylchynol, YnghYJ1¿¡ 11. Yr achos hwn a osodwyd ger bron yr Arg!\vydd Canghclhvr Go)phenhaf 11,1807'. C)Rl)-i-INIR, Fod i'r Hog, neu ycyfraniadau sydd yn ddytedns yn breseno!, a ddaw, neu a ynddy tedus rhaghaw, ar y swm o ddcng mil ar hngam pom cant, a phedair ar hngain o brmnan, saith s\vllt a phed- aircemiog, yrhaisyddynawr ya set'yii ynenw cyt:' rifydd cynredinot y Canghe![or!ys, gaei eu ta!)), o bryd i bryd, i ddwylaw gwarchcidwaid yr ysgot rud gyichynot (nen symudoi). Ordeiuir fr gwarcheid- waid, ncu y t'bm! fwyaf o honynt, appwyntto nen ben- nodt ysgo!.fc!stri:dd, o gymmeriad a chymmwysderau cyfaddas; Ptotpstaniaid, ac .aclodau o'r Egiwys sefyd- Icdig, y thai a R'ymmie!adwyn' gan Esgob v !!e ncu ryw ddau nen ychwaneg o wyr egtwyslg, a bennodir gan y)- Esgob ar yr achos hwnw y rhai a ddo byn:aHt gyfiogau Uynyddoi, heb fod yn ychwaneg na saiUf pnnt a dcg sv!it yn y chwartcr (sef, deg punt ur hngain \u y ihvyddyn). Bod i'i' gwatcijekhvuid barhm' i- ap- pwyntio ysgol-feistriaid, fel y byddont yn cae)'?u cyni- meradwyo, o bryd, fei y byddo yr aches yn gofvn. CYDFFtjRMAn. Ordetmi', na appwyntu' ncb ibyw ddyn yn ysgol-fcistrheb tddo, yn gyntaf, g',d!huno a defodau yr Eglwys sefydtedie', Hiewn <ro!dd ddyiadwy, rei ag y gofyuir yn yddcddfo'r dtydcddarddcg u'r bedv.aredd <r ddeg o dcyrnasiad ei ddtweddar t Hwr- hydi Siarl yr ait, penned IV. yr hon a etwir yn gytire. din, G?t-c-ittireel o Ul{{fILljiud; sef, cyn belled ag y byddo y weithred heb ei di!eu. Lt.EOmn AT YR YSHOHON AMSER Eu PARHAD &e. Ordeinh', fod fr gwarcheidwaid appwyntio niter o ysgolion, yn y cyfryw drefydd, pentrpfydd, a Ueoedd erciil yn Nhywysogacth Cyntru, fci ag y byddont hwy, yn o) en doet!Mneb, drwy gydsyniad yr Esgob, nen Tvw? ddan neu yohwanes: b wyr egiwysig, aenvnr gatMido i'r pci-w-yl hwnw, yn ot eu cymmeradwyaeth; neufp! y pennodtr gn yr Esgobncu yr eglwyswyr. I)VY,E])SWVr,l) iR YSGOL-I,'EISTR. Ordeinir.maldy- iedswydd yr ysgoi-rcistr yw dysgn ¡;bnt, set" 1Jteibíon a merched pobi dtpdion, anghenus, i ddarnen; dysgu iddynt hcfyd Wcddt yr Argtwydd, y Credo, a'r i)cg Gorchymmyn; a myned gyda') cyfry\v biantarddydd yr Ai,g!Nvydd t egiwys y p:wyf, gotygu arnynt yno, a, gwnelr,lii,ir hyny hefyd cyn tynyched ag y byddr cyf- teusdra ar ddyddiau ei-eill,,pitn tyddo gwasanaeth dwy- foLyncaeleigytiawnt. I)YI,EDSWYI)D YR YMWELWYII. Ermwynrhwydd-' ineb i'r gwrthddrych mewn golwg, Ordeinir, fod i'r 'gwarcheidwaid bennodi dan ddyn cymmwys, aelodau o'r Eglwys set'ydiedig, i gaet en cymmeradwyo gan Es- gob y iie, nen ryw ddau nen ychwaneg o wyr eg)wysig cytiog y rhai md yw i fod nwchlaw deg pnnt ar hugain yn y nwyddyn bob un, i gaet eu symud yn ot ewyifys y gwarche!dwatd; t fod, meddir, yn ymwetwyr t'r ysgol- ion dywededtg. DYLEDSWVI)D YR \MWELWYR. EH dyledswydd ydyw ar-otygu yn bersonot bob rhyw ysgot a tyddo o fewn terfynan yr ardai a bennodir iddynt gan y gwar- chetdwaid, a hyny unwatth bob chwe' mis, neu yn f'y- nychach os ordcinir tetty gan y gwarchetdwaid; a bod 'ddynt ad-dystio mewn ysgrifen, i'r gwarciiedwaid, ym- ddygiad yr ysgot-t'ctstrtaid yn yr ardat yn yr bon y byddo yr ysgolion yn caet en c&dw, adysgrifo'r cyfryw ad-dY.itiaa sydd i gae! elanfon, o bryd bi'yd,! Esgob y tie, neo ryw ddau neu r'ÍÍ\'v ,)11eg o wyreglwysiga ben- nodi)ganddo,fefngycrybwyiiwyd. Ordeidir he.fyd, fod i'r ymweiwyr gael y cyfryw sym- au o arian,ttfag at ddwyn traul eu teithiau, a yniddang- osant :Vn i-liesviiiot i'r gwarchcidwaid. 0: deini) hefyd, fod i'r ymwe!wyr, drwy gydsyniad y gwa'-cheidwaid, gyromeryd tai, neu ystafeUuedd addas i gadw y cyft'yw ysgotion ynddynt, cyn fynyched ag y byddo yr acho!; yn gofyn; a phan fyddo yn Hngenrheid- io), parotoi tanWydd i lo..gi yn y cyfryw ieocdd; ond hid yw traut tanwydd, mown neb rhyw un ty, neu ysta- feH, mewn un achos, i ibd uwculaw i ddeuddeg punt ynyfiwyddyn. GWOBHWYON i BLANT. Ot-deinir hefyd, fod i'r. ymweiwyr dyw(d('dill, gyda cher-ad y obrwyo, ng tth:m, !1yfran, ),cn ychydig o ddiiiad angcn- rhedio!, cynnife)' o b]ant pob ysgol ag a ragoront ar ere'.)t o herwydd diwydi wydd, cynnydd niewn dysg, ac ypiti,iygiad da; er hyn ot), darboder, na fydd i swrrl y draul nchod, mewn tm arhos, fod nwchtaw deHgain sw!!t yn y flwyddyn mewn neb t'hyw un ysgo!. GwOBRWy'RYSGOL-FELSTRJAH). Otdpini)-, fod i'r gwarcheidwaid ystof] yn fiynyddo!, swm, nid yeliwaneg na thri Gini, ar ryw on o'r ysgoj-teistt'iaid, yn arda' neu barti), pob un o' ddan ymwehvyr; set, y)- hwn a fvddo wedi dysgn yn o) eu y thifedi mwyaf o btant, ynmhob nn o'r cyf) yw ardatocdd. AROLYGWYR. Ordeinir hefyd, fod i Weinidog, npH Weinidogion y p!wy<au neiHduot, yn y t-hai y cedwir y cyf'yw ysgotion, neu ryw Cglwy&wr, neu pgiwyswyr a awdnrdodir gan Esgoby lie i'f pe.-wy] hyny, g:-il"l cen<)d ar yr amscr y myni)-, i otygu ar i-eotacth net' drefn yr ysgoiion, ac anfon cyi'rifueu ad-dyshotneth o'r uuihyw i'rgwarclieidwaid. AcHOSION SYMUD YH YSGOL-FFISTRIAID. Ot'dcimr hefyd, na fydd i un ysgol-feistr b.l'hau t gadw ysgol mewn neb rhyw biwyf nen te, 6nt fydd i We:nidog y ptwyfhwnwanfoHynnynyddo! i' gwarchpi.dwaid Sicr- had ysgrifenedig, am eirda ac ymarweddiad da y t'vf- rywysgoi-fcistr; nac yehwaith ar 01 i Weinidog y piwyfhwnw anfon rhybudd i'rgwarcbpidwaid na wnn efe sicrhan fcUy neu sicrhau ddarfod i'r byfryw vsg'o!- feistr, mown neb rhyw !e, gymmeryd arno ei hun e\f- tawni addo!ia<! neii bfcgcthu neu ddarfod iddo ("f ei hun, nen gahiatau i'r piant dan ei ofa), wrando ar addohad mewn neb rhyw !e atati o addoiiad i)eb taw yn yr Eghvys sefydledig yn unig; neu, ar ot i Esgob Y lie, neu ryw wr neu Av-yi- egtwysig, a fyddo neu a fydd- ontynar-olyguodanei awdnrdod, sicrhau, na ddylid cadw y cyt*i. y w ysgot-feistr yn hwy yn ei !e. CoFLYFRAu. Ordeunr j.efyd, i'r ymwehvyr barotoi Hyfrau, yn y rhai yt- ysgrtfenir amrywiol orchymynion a ihrefniadau y gwarcticidwaid dywededig, sef envfau yr ysgol-feistriaid, enwan y Hcccdd yn y rhai y ccdwir yr ysgoiion, rhifedi y plant a ddysgir ynmhob ysgq!, ynghyd à phethaw amgyichiado! ci-eiH, a fyddont yH tn- eddu tuag at ddangos cyflwr a chynnydd y cyfryw vs- golion rhad ac yn ddiwcddaf, cyfrifcywir a neiUdno! am yr a: ian a dreuiir, wrt!) gynna! y cyfiyw ysgoiion. R:IANU BfBLAU A THESTAMEKTAU. Oi'deinu' he- fyd, fod i'r gwarcheidwaid gymmeryd y cyfryw ran o'r artan dan pn gofa) aga farnonty!) weddus/tuagatbrynu Bibiau a Thcstamentau, iiyfrau Sabnan,tivfrau Gweddi Cyft'redin, esponiadan ar Gatecism yr Egtwys a siHaf- iyfiau, e:- mwyn en dospattbn yn rhad, m'u en gwertht) am bris ise!, fet yr appwyntir ganddynt hwy, sef v gwarcheidwaid. CVFARrODRI,NYDDbt'y GWAHCHKIDWAIH. Oi-- deini! hefyd, fod i'r gwarcheidwaid dywededig, neu y rhan fwyaf o honynt gyfaifod yn Hynyddoi )'u Abcrteiri, ar y dydd o!afo 8essiwn fawr y cynhanaf (;: mwyn ystyrieft, cvflwr cyfftfdiuo) ac achosion yr ysgól rhad, f-u trcfn a'u dygiad yndnpn, ac er mwyn scfvdh) cyftifon perthynoi i'r ysgol rad, am y flwyddyn fJacH- ore!. Orde!nir hefyd, fed i'r cyfryw gyfrif, yn Nherm Gwy! F;h3r:g€ gae! ci di'osgiwyddo yn gynnaro} i'r cyf'yw fcistr yn y Cangheiiorlys, a fyddo yngweinyddu o bryd i bryd, er mwyn i'r cyfrifgaelet gymmeradwyo ganddo i'r hwn fcistr hefyd y trosgtwyddir, neu y geiiir trosgiwyddo yr achosion; acar y cyfryw gyfa) fod, y gwarcheidwad a fyddo yn brescnno! yno, yrbwn a fu- asai yr amserhwyafyn warcheidwad, agf)in"<od \n tlywydd ac os dygwydd ilf gwarcheidwaid presennol yno fod yn wastad t if, o ran barn ar ornchwyii.icth y) eiusen y pryd iitwnw <!an ystynaeth, yna y cyfryw warcheidwad (sef, yr hwn a fuasai hwyaf p amser \n warcheidwad), a gainr' y Dais uchat, a hyny er inwyn pendcrfynu pwynt dadte:'edig. AppWYNTfAD GWARCHEHJWATn. Pan ddumweimo irywwarcheidwad nenwarchcidwaid farw, gome-ffd,. neu wrthod sefyi! yn ei swydd, ordcinir, arfod i'r gv:arl cheidwad neu warchcidwaidafyddo yneiltwy-oesi y pryd hwnw, enwi ac appwyntio, gydj). chanmtad y, mpistryn y CangheHortys, i'r hwn y frosg!w'yddir neu y geinr trosgtwyddo yr aches, rhyw wr neu wyr <'ym- ]nwy'; ac addas i fod yn warcheidwad neu yn warcheid- waid, ynUe ygwat cheidwad nen y gwarcheidwaid a fyddo neu a fyddont wedi marw, neu a tyddo yn go- mcdd nfu yn gw"Utcd scfyU yn ei swydd; He y n;ap cenad nou ryddid i'r saw) a fyr.o ohonynt i ofyn cyugot y CangheMotI-y:: ai bob achos angem'x.'idio). A gyffäthwyd ,1J¡ Arfrm, ISH. D. S. Y mas'r ordeiniad uchod i'w weicd yn ai-gra-t edig yn Saesneg yn mysg cyhoeddiadau ()ysgedig Esgob TyUdcwi.

[No title]

————— AT GYll-;;;;-R SERENG01[ER.…

————————— . , ? MARCHNADOEDD..}

Advertising