Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Y Stori.

Advertising

I j Ferndale. !-I

News
Cite
Share

Ferndale. (GAN IOAN.) Ymadawiad Mr a Mrs J. J. Jenkins i Awstralia. I Brodor ydyw Mr James J. Jenkins o Rymni, lie y ganwyd ef, a lie y bu hyd adeg gweithio. Mab ydyw i Mr John Jenkins a'r diweddar Mrs. Sarah Jen- kins. Symudodd y teulu yma tua 28 mlynedd ar ugain yn ol, a phreswylient o hynny hyd yn awr yn Dyffryn Street. Pan yn fachgen ieuanc cyfarfu Mr Jen- kins a damwain flin yng Nglofa No. 5 Ferndale, ag ofnid y pryd hwn y collai ei glun, ond trodd pethau allan yn well na'r disgwyliad. Cafodd ei chadw, ond bu yn boenus iddo am flynyddoedd, a thebyg fod gan effeithiau y ddamwain hon rywbeth i'w wneyd a sefyllfa ei iechyd hyd heddyw. Pan ddaeth yn alluog penderfynodd fyned i'r ysgof ddyddiol yn y lie er diwyllio ei hun, a daeth yn ysgolor a rhifyddwr gwych. Cymhwysodd ei hun i alwedigaeth arall heblaw y lofa, a phenodwyd ef yn glerc i Gymdeithas Gydweithredol y lie. Codwyd ef o safle i safle nes ei benodi yn brif ysgrifennydd y Gym- deithas, a chyflawnodd y swydd hon gyda'r ffyddlondeb a'r deheurwydd mwyaf am dros 20 mlynedd. Bechan oedd y Gymdeithas yr adeg honno, ac y mae llawer o'i llwyddiant dilynol i'w briodoli i'r lafur ef a'i ddull boneddig- aidd o ddelio a'r aelodau. Bu'n weith- gar gyda phob symudiad dyrchafol a daionus. Nid rhyfedd gennym hyn, o herwydd magesid ef ar aelwyd grefydd- ol, a pharhaodd i weithio allan yr addysg foreuol ar hyd ei fywyd. Bu'n aelod gwasanaethgar yn Eglwys Pen- uel, Ferndale. Hydref 18, 1898, unodd mewn glan briodas a Miss Elizabeth A. Walters, North Road, a bu yr uniad hwn yn un dedwydd. Yn ystod y blynyddoedd olaf yr oedd Mr Jenkifis yn agored i ymosodiadau o lesgedd a gwendid. Ddwy flynedd yn ol gorch- mynodd ei feddyg iddo gymeryd taith i Awstralia, i hinsawdd gynhesach, am dymor, fel yr unig obaith am adferiad iddo. Pan ddaeth ei fwriad yn hysbys i breswylwyr y lie, teimlwyd ei bod yn adeg fanteisiol i ddangos eu parch a'i cydymdeimlad ag ef a'i deulu trwy gyflwyno iddo dysteb yn enw y He. Ff urfiwyd pwyllgor, a gwnaed y dysteb, a chyflwynwyd iddo bwrs o aur. Cychwynodd Mr a Mrs Jenkins ar eu taith ddiwedd mis Tachwedd, 1912, gan feddwl dychwelyd ar ol arosiad o rai misoedd, ond gwelwyd mai doeth oedd aros yno am flwyddyn. Dychwelodd Mrs. Jenkins yn ol i Ferndale at ei dau fab, Mai, 1913, ond cynghorwyd ef gan ei. feddygon mai gwell fyddai iddo aros yno am dymor amhenodol, ac mai gwell fvddai iddo ddanfon am ei deu.u. Er ei ofid bu raid iddo ddod i'r pender- fyniad mai gwell fyddai cydsynio a cais y meddygon er mwyn ei iechyd. Pan ddaeth hyn yn hysbys i bwyllgor y Gymdeithas Gydweithredol, teimlent yn wir flin o orfod torri eu cysylltiad a Mr. Jenkins, ac i ddangos eu gwerth- fawrogiad o'i lafur fod 50p. i'w rhoddi iddo o'r drysorfa, yn cynnwys pris anerchiad hardd. Bydd Mrs. Jenkins a'i dau fab, Mri. Idwal ac Elfed Jenkins, yn cychwyn o Lerpwl gyda'r agerlong Suevic," White Star Line, Awst y 6ed. Anodd yw dweyd ffarwel yn y cysylltiad hwn pan yn tori cysylltiad a chyfeillion a pherthynasau agos ac annwyl. Eto pan yn ei ddweyd y mae ynddo ddymun- iadau cynnes a phur. Calondid iddynt wrth gychwyn yw gwybod fod dymun- iadau llu o gyfeillion ac eglwysi'r lie yn mynd gyda hwynt i'r wlad bell. Brodor o Dycroes yw Mrs. Jenkins, a merch i'r diweddar Mr a Mrs David Walters, North Road. Daeth y teu]u yma o Merthyr Vale tua 33 mlynedd yn ol, pan nad oedd Mrs. Jenkins ond ieu- anc. Magesid hithau'n grefyddol, a chawsom lawer tro adeiladaeth mawr wrth ei gwrando yn canu unawdau mewn cyngherddau ynglyn ag eglwys Penuel. Bu hi a'i phriod yn amlwg iawn gyda chaniadaeth y cysegr. Bydd gennym atgofion melus am deuluoedd y Walters a'r Jenkins. Nos Lun, Gorffennaf 27ain, cynhal- iwyd cyfarfod neilltuol yn Festri Pen- uel, pan ddaeth cynhulliad lluosog o'r aelodau ynghyd i anrhydeddu'r teulu ar ei ymadawiad. Llywyddwyd y cyfar- fod gan y Parch. B. Watkins, Penuel, cyfaill mynwesol y teulu, a hynny cyn ei ddyfodiad i Ferndale. Dywedai ef fod yn wir flin ganddo fod y teu]u parchus a gwasanaethgar hwn yn ym- adael, am dymor beth bynnag, a gwlad eu genedigaeth, ac yn gorfod ymadael dan amgylchiadau arbennig. Hyderai yn weddigar y byddai y brawd anwyl Jenkins yn cael adferiad i'w iechyd. At- gofiodd ni i Mr. Jenkins lanw amryw swyddau pwysig fel aelod o'r eglwys. Bu yn ysgrifennydd y drysorfa fugeiliol, ac yn drysorydd yr eglwys wedi hynny, ac os digwyddai fod yr eglwys mewn rhyw anturiaeth fawr yr oedd ef ar y blaen. Bu Mrs. Jenkins hithau yn ffyddlon fel aelod o'r eglwys, ac yn barod pob amser i wneyd yr hyn allai hi o blaid yr achos goreu ym Mhenuel, yn arbennig ynglyn a'r plant a chaniad- aeth. Teimlai fel gweinidog yn fawr o herwydd colli teulu oedd mor ddiym- ffrost a siriol yn eu gwasanaeth. Galwodd y llywydd ar Mrs. Benjamin Evans, aelod hynaf yr eglwys, i I¡ gyflwyno y rhodd cyntaf ar ran eglwys Penuel i Mr a Mrs Jenkins, sef silver coffee jug. Gwnaeth Mrs. Evans ei rhan mewn geiriau cymwys a llawn o deimlad, a'r hyn a ddywedai yn ffrwyth profiad o dros 80 mlynedd. Cyflwynwyd iddynt awrlais maho- gany hardd gan Mr Owen Jenkins, un o flaenoriaid hynaf yr eglwys. Teimlai I yn anrhydedd cyflwyno anrheg i deulu mor gymeradwy. Cyflwynwyd dressing case llawn a hardd i Idwal, y mab, gan y Parch. B. Watkins, ac hefyd ddesg ysgrifennu i Elfed y mab. Canwyd emyn, Mi gaf yn y wlad rwy'n myned waredigaeth Iwyr o'r poen," etc. Cyflwynwyd hefyd i Idwal ac Elfed goid tie pins. Y chwi- orydd ymgymerodd a chasglu rhoddion gwirfoddol aelodau yr eglwys. Ysgrif- enyddes y mudiad ydoedd Mrs. Evans, Faelfa; trysoryddes, Mrs. B. Watkins, Cartref, a'r llywydd, Parch. B. Wat- kins. Blin gennym fod Mrs. Davies, Oakland House, yn absennol o herwydd afiechyd. Yn nesaf cyflwynwyd ar ran Ysgol Sul Penuel, Feibl hardd i Mr a Mrs Jen- kins, ac hefyd i'w dau fab gan ysgrifen- nydd y llinellau hyn yn rhinwedd ei swydd fel Arolygwr Ysgol Sul Penuel. Dywedai fod yn bleser mawr ganddo gyflwyno yr anrhegion gwerthfawr hyn j'r teulu oedd ag enw rnor dda iddo. Gallai yn rhwydd ategu yr oil a ddy- wedasid ynglyn a'u gwasanaeth a'u I ffyddlondeb yn holl gylchoedd yr eg- lwys. Gallai roddi hefyd yr un dystiol- aeth am danynt ynglyn a'r Ysgol Sul. Bu Mr Jenkins yn arolygwr, ac yn holi yr ysgol droion yn y cyfarfod daufisol. i Gwnaethant wasanaeth mawr ynglyn a'r Gobeithlu, yn arbennig ynglyn a'r gwahanol gyfarfodydd adloniàdol a'r cyngherddau. Teimlir colled fawr ar eu ol yn y cylch hwn. Cyflwynwyd hefyd i Mr Idwal Jenkins y mab gan ei athraw a'i ddosbarth dau lyfr gwerthfawr am ei ffyddlondeb yn Ysgol Sul Penuel. Rhydd yr athraw air da iddo am weddusrwydd a'i astud- rwydd ynglyn a'i wersi. Cyflwynwyd llyfr gwerthfawr arall i Mr Elfed Jenkins gan ei athraw, Mr. Thomas Davies, a dygwyd iddo yntau yr unrhyw dystiolaeth. Cyflwynyyd rhodd o arian gan Mr a Mrs. Lodwick, Caerau. Derbyniodd Mrs. Jenkins a'i dau fab yr anrhegion. Methau Mrs. Jenkins dweyd fawr gan mor ddrylliog ei theimladau, ond llefarai y dagrau fwy nas gallai geiriau. Ar ei rhan dywedai Mrs. B. Watkins fod Mrs. Jenkins a'r teulu yn wir ddiolchgar i'r Eglwys a'r Ysgol Sul am eu parch a'u caredig- rwydd tuag atynt fel teulu, ac y bydd ganddynt fel teulu atgofion melus am yr Eglwys er yn mhell. Derbyniais y penhillion canlynol gan un o gyfeillion y teulu, sef Mr Taliesin Jones, Blaenllechau: Ffarwel, Idwal, llwyddiant i ti Yn Awstralia fawr ei bri; Minnau yng Nghymru yn dy garu Fel gwir gyfaill pur i mi. Elfed anwyl, tithau hefyd, Llwydd a chroeso ymhob man Bywyd pur, ac iechyd hyfryd, Llwybrau rhinwedd fyddo'th rhan. Fy nymuniad mwyaf cynnes Barchus deulu i chwi i gyd; Llwydd ag iechyd fyddo'ch hanes Yn y pellder; Gwyn eich byd. Canodd Mr John Thomas, Gilfach House, a siaradwyd yn mhellach gan Mri. John Evans, John Thomas, John Howells, a William Phillips. Cododd y gynulleidfa ar gais y llywydd i ddan- gos eu pharch i'r teulu. Canfyddem lawer yno dan ddylanwad dwys eu teim- ladau. Diweddwyd y cyfarfod drwy weddi ddwys gan y Parch. B. Watkins. Llwyddiant. Da iawn gan luaws cyfeillion Mr Ger- aint Powell Watkins, mab y Parch. B. Watkins, Cartref, Ferndale, ddeall ei fod wedi llwyddo i basio gydag anrhyd- edd yr arholiad arweiniol i fferylliaeth (Associate of the College of Precep- tors). Dymunwn iddo lwyddiant pell ach.

Nodion o Frynaman.

I Abercanaid. I-

Advertising