Hide Articles List

7 articles on this Page

Jiwbili yn Nhabernacl, | Treforis.!…

IAr y Twr yn Aberdar.

News
Cite
Share

I Ar y Twr yn Aberdar. Ni fwriedir i'r twr fod yn y golwg. I Bydd y gwyliedydd fel Arthur ym I mreuddwyd Rhonabwy yn gweled pawb, ond neb yn ei weled ef. Ni fydd yn malio botwn corn am neb, a Ilai fyth am y crane. Er hynny, ni Jfydd yn gas i neb nac yn cadw digof- aint. Gwell cariad na chas. Un o am- i canion y Darian" fydd meithrin brawdgarweh, a disgwylir i bob gohebydd i ochel surni. Ymddiriedwn i'r Golygydd i gau pob colyn allan, ac er mwyn hynny i ymgadw yn effro i II ddal y seirff. Boed i'r Gol., y goheb- wyr, a'r darllenwyr flwyddyn newydd lwyddiannus, a boed y "Darian" yn I well nag erioed. Hen arfer boblogaidd yma cyn y Nadolig oedd i bartiau o blant a phobl ieuainc fyned o gylch i ganu. Am ryw reswm neu gilydd ni chlywyd gymaint o ganu y tro hwn. Aw- grymai hen law fod gwlad y gan yn troi yn wlad y ddrama. Feallai mai gwir hynny am rai pobl ieuaine a ar- ferai ganu, ond beth ddaeth o'r plant? Ni charem i'r ddrama ddistewi'r gan, yn enwedig can y plant. Un o feibion cedyrn Cwmaman yw'r Athro Joseph Jones, Aberhon- ddu. Yn wahanol i rai ni adawodd i'w ddysg i'w yrru'n vnfyd. Gwr sydd yn caru'i genedl, ei hiaith, a'i defion yw efe. Cyfrifir ef ymysg tywysogion y symudiad cenedlaethol. Yn ddi- weddar bu yn dweudci farn ar "Hwyl" y pwlpud Cymraeg. Dywedai y diflanna'r Hwyl" o'r pwlpud, a cheir un wahanol yn ei lie. Wel, os ceir ei gwell i atcb yr oes ni ddylid cwyno. Nis gallwn ffarwelio a hi heb ofni'r canlyniadau. Yr oedd ei hawyrgylch yn deilwng o bethau gore'r athrylith genedlaethol, a meithrinai'r delfrydau uchaf. Ni chymer y bregeth sych, draethodol, ac anghymreig mo'i He byth. Byddai Vnvyl y cewri yn adgof annileadwy ar feddwl y sawl a'i clywodd, ynghyda'r Amen wresog a hwyliog a fydd yn codi gyda hi. A'r hwyl, yr Amen, a phethau anwyl creill gyda'u gilydd, ond ceir pethau ereill yn eu lie sydd yn sicrhau safle'r pwlpud ym mywyd y genedl. Ceir gweled yn y man. Cyrhaeddodd y Cerbydau Diffyrdd o'r diwedd. Y maent yn debyg i'r Cerbydau Trydan sydd yma'n barod, oddieithr eu holwynion. Ni fydd eisieu ffyrdd haearn arnynt. Bwried- ir iddynt redeg i Gwmdar, Abernant, Cwmbach, ac Abercwmboi. Os prof- ant yn llwyddiant yn Aberdar, hwyr- ach y gwelir rhai cyffelyb mewn llawer cwm arall yn fuan. Hwvrfrvdig yw'r Cyngor i roi telerau rhesymol i deithwyr cyson ar y cerbydau. Anodd deall paham y gwrthodir darparu tocyn wythnos peu fwy i ateb cyfleustra lliaws o'r trigolion. Nid teg yw disgwyl i'r sawl sydd yn teithio'n ddyddiol ar- nynt i dalu pris tocyn llawn bob tro. Yn hytrach na gwneud felly, gwell yw gan lawer gerdded, tra'r cerbyd- au yn rhedeg heibio'n wag. Cyhoeddir almanac blvnyddol i Aberdar gan Mri. Stephens a George. Y mae'r un am eleni allan o'r wasg. Gall brofi yn ddefnyddiol i bawb gymer ddiddordeb mewn materion Ileol. Dyry grynhodeb o wybodaeth fuddiol am y cylch. Ceir darluniau ynddo o'r Uwch-Gwnstabl, Mr. R. H. Miles; y Dirprwy-Glerc, Mr. A. Watkins; yr Archwilydd, Mr. H. T. Goldsworthy, ynghyd ag Ysgol Ganolradd y Merched. Daw adeg ethol Cynghorwyr yn fuan, sef ym mis Mawrth. Daw pum sedd yn wag. Ymddengys y bydd rhai yn sefyll am eu dychwelyd. Dyma gyfle i bleidwyr y Sul wneud gwaith effeithiolach na siarad. Er mwyn sicrhau dylanwad y Cyngor o blaid y Dydd Sanctaidd, rhaid ethol Cynghor- wyr i bleidleisio felly. Nis gellir cysoni gwaith dynion yn dweud fod y lle'n iach ar y pwnc hwn, tra ar yr un pryd yn ethol dynion fel arall i'w cynrychioli. Aeth cyngherddau Nadolig Siloa yn ddisylw yr wythnos ddiweddaf. Y digwyddiad pwysicaf yn Aberdar Dydd Nadolig oeddynt. Datganwyd "Oratorio Nadolig" Bach gan y cor, I dan arweiniad Mr. W. J. Evans. Gwr I a wna fwy na neb yn y cylch i wella'r chwaeth gerddorol yw efe. Fel ar- weinydd galluog y mae'n glodfawr ymysg arweinwyr gore'r genedl. Cynorthwyid gan y tenor Sam Hempsall ac Emlyn Davies. Gwnaeth pawb eu rhan yn effeithiol, a theimla gwyr Byrdar yn ddiolchgar iddynt am ofalu am enw da'r lie mewn canu. | ¡ Llongyfarchwn eglwys v Bedvdd- j L l ongyfarchwn eglwys y Bedydd-  wyr Saesncg-Carmel, ar ei llwyddiant yn sicrhau y gweinidog ieuanc, y, Parch. T. Edmunds, B.A., i'w bugeilio. Meddyliasai am roi galwad 'iddo yn olynydd i'r Parch. T. Jones, ond dygodd Aberystwyth ei fryd oddi- arni. Y mae'n bregethwr galluog a dylanwadol, a phroffwydwn dyddiau o Iwyddiant i'r eglwys o dan ei weinidogaeth. Er mwyn pawb sydd a'u bryd ar I fyned at allor Hymen yn y dyfodol, bydd yn dda iddynt wybod mai y cofrestrydd priodasau presennol yw Mr. E. Strickland. Bu'n brysur yn ystod y gwvliau, ac edrychai wrth ei fodd mewn digon o waith. DvmLinwn oes hir a llawer o Iwyddiant iddo fel ei ragflaenydd Mr George G. Jones. Dywedir i lawer fethu troi allan i'w gwaith ddydd cyntaf y flwyddyn. Y rheswm am hyny oedd eu bod wedi blino wedi llafur y noson flaenorol yn ei chroesawi. Dylai fod yn garedig ar 01 cro.eso gvnhesed. Daeth i fewn i lyn ei gwyn, a bydded ei haws felly. Mor gymwys yw pennill Ceiriog iddi- "Dilladwyd hi mewn gwrthban 0 eira cynnes tew, A chap a bordor llydan A startsiwyd gan y rhew." Y GWYLIEDYDD. I

Ferndale.

?*?"?**''? ' .....  Mountain…

Gwahannod Llyfroniaeth yI…

————————I ICaerdydd.I

Advertising