Hide Articles List

4 articles on this Page

;RHYI, I

News
Cite
Share

RHYI, I Marwolaeth y Parch Daniel Marriott. i Nawn clydd Mawith, Hydref 22, bu farw y Parch Daniel Marriott, yn 78 rnlwydd oed, wedi bod 52 o flynyddoedd yn y Weinidogaeth. Cafodd iechyd rhagorol ar hyd ei oes, a daliodd i bre- gethu hyd y diwedd-pregethodd ddwy- rnith ym Mhrestatyn y Sul olaf o Awst, a dyna'r tro olaf iddo bregethu. Bu yn cwyno ychydig trwy yr haf, a chaeth- iwyd af i'w ysiafell wely yr wythncsau I diweddaf; ond ni feddyliodd neb y buasai yn ein gadael mor fuan Cyf- newidiodd er gwaeth y Sadwrn a'r Sul, Hydref 19 a 20. Bu farw yn yr Ar- glwydd yn dawel a dedwydd iawn. Ym Mynydd Coed-y-Fflint y traddodedd ei biegeth gyntaf yn 1860, o fiaen y Parch Richard Prichard; ac ym Methel, Prestatyn, y traddododd ei bregoth olaf yn yr un sir. Glaadwyd ef yng Nghladdfa Rhyl, yr Hen Fynwent, ddydd Gwener, Hydref 25. Yn yr un gladdfa y gorwodd gweddillion y Parchn Thomas Aubrey, Richard Prichard, a Robert Jones (Trebor Mochain). Yn y ty, cyn cychwyn i'r fynwent, darileawyd rhannau o'r Ysgrythyr lan gin y Parch Robert Hughes, a gweddi- odd y Parch T. O. Jones (Tryfan). Cynhaliwyd gwasanaeth yng nghapal Brunswick dan arweiniad y Parch Hugh Evans (Cynfor). Darllenodd y Parch D. M. Griffith Salm xc., a gweddiodd y Parch Gwynfryn Jones. Dywedodd y Llywydd ein bod wedi dod ynghyd i gladdedigaoth dyn Duw mewn gwir- ionedd. Teimlir chwithdod ar ei ol yn eglwys Brunswick a'r gylchdaith, ac yn holl eglwysi'r dref. Yr oedd Mr Marriott yn rhan arbennig o fywyd crefyddol a defosiynol y dref. Yr oedd fel pe'n perthyn i bob enwad yn ddi- wahaniaeth. Hysbyswyd ddarfod i'r gweinidogion I a ganlyn adanfon gair i ddatgan eu goid oherwyda anallu i fod yn bresennol, sef Parchn Evan Jones, D. Tecwyn Evans, D. Meurig Jones, Rhys Jones, Berwyn Roberts, J. Lloyd Hughes, Garrett Robert, Charles Jones, David Jones, W. G. Williams, Owen Evans, T. Jones Hughes, W. 0. Evans, Ishmael Evans, J. Meirion Jones, R. Hopwood, W. J, Jones, W. Morris Jones, H. Meirion Davies, G. 0. Roberts (Merlin), John Kelly, Hugh Curry, T. Jones Hum phreys, a Dr. Hugh Jones. Darllenwyd y rhao a ganlyn o lytbyr Dr. Hugh Jones:— "Cefais y fraint o'i gael yn gyd lafurwr a mi ar Gylchdaith Bangor am yblynyddaa 189-19021 ac yr wyf wedi dyweyd lawsr gwaitb ar ol hynny na buaswa yn dymuno cael gwell cyd- lafurwr, pe gallesid ei gael. Yr oedd ei gymeriad erefyddol yu berarogl trwy yr boll gylchdaith. Nid oedd nab, ac ni allasai neb, ond ei barchu a'i garu fel dyn Duw. Yr oedd ei egwyddor mor bur, a'i amcan mor sanctaidd gyda phc- peth. Yr oedd mor s/ml ei feddwl, ac mor unplyg ei galon, fel nad oedd lie i gyirwystra, chwaethach diche! yn agos i'w ysbryd. Ni bu gwell bugail yn gofalu am Eglwys Crist, ymwelai a'r holl aelodau a'r gwrandawyr, ac yn arbennig mown cystudd a thrallod, ac yr oedd yr ymweliadau yn rhai ysbrydol. Yr oedd yn ffyddlon i boll amgylchiad an yr aches yn y section oedd tan ei ofal. Niphallai mewn dim, a byddai yn brydlon a threfnus gyda phopeth. Yn ein cydgyfarfyddiad ei fwyd a'i ddiod oedd sis.ra.d am yr achos yn ei agweddau pwysicaf—bywyd, ysbrydolrwydd, a defnyddioldeb yr eglwys. Yr oedd yn gyfaili iawn ¥w frodyr yn y woinidog- aefch, Ooieddai y syniadau uchaf am daByot, a rhoddai air da iddynt bob aiaaser.g Dywed y Parch T. Jones Humphreys yn ei lythyr, iddo gyfarfod Mr Marriott gyntaf yng Ngbyfarfod Taleithiol Bangor I860. Yr oodd yno wyfch o ddyirlon icuane yn ymgeiswyr am y vieinidogaûth, a derbyniwyd hwy i gyd ac yr oedd Mr Marriott yn un 0 honynt. O'r wyth hynny pedwar yn awr sy"n iyWs co" y Parchn Hugh Hughes, Henry Hughes, Isbmael Evans, a T. Jones-' Humphreys Weai gair gan y Uywydd, cafwyd anerchiad gan y Parch John Felix, Cadeirydd y Dalaitb. Cyieiriodd at Mr Marriott fel efengylwr addfed a chynnes, ac fel an cadara yn yr ysgrythymu." Dysgodd lawer o air Duw, a chyfoethogodd ei bregefehau a'r ysgrythyrau. Gyfeiricdd at Mr Marriott yn adredd a graen ac eneiniad Esaiah xxxx. yng Nghyfarfod Taleithiol Fflint. Y Kesa: i siarad oedd y Parch R, Lloyd Jones. Dywedodd mai y rhai oedd yn adnabod Mr Marriott oreu oedd yn ei werthfawrogi £ wyaf. Cyn- hyddai ein hedmygedd Johouno yn ol cynnydd ein hadnabyddiaeth ohonno. Cododd i dir uchel iawn mewn sanct- eiddvwydd. Yr oedd gandio ffydd fawr yn Nuw. Ni flinid ef byth gan amheson. Yr oedd yn byw yn rhy agos at Dduw i fedru ameu. Teimlai ddyddordeb yn amgylchiadau'r teulu- oedd yr ymwelai a hwyat. Y na caiwyd gair gan y Parch John Roberta (M.C.), droe GyngoryrEglwysi Rhyddion, a Chyfarfod Gweinidogion Rhyl. Cyfeiriodd at ddarlun John Bunyan 0 was Daw,-un a'i lygaid tua'r nef, a Ilyfr goreu yn ei law, cyfraith gwirionedd yn ei enau, yn dadleu a dynioa, y byd o'r tu cefn iddo, a choron uwch ei ben. Dyna ddarlud hefyd o Mr Marriott. Canwyd 0 restfin the Lord," a'r "Dead March," ar yr organ gan Mr Ben "Williams, yr organydd, Gwedd- iwyd ar y terfyn gan y Parch T. 0 Roberts. Wedi'.r gwasenaetla yn y capel heb- ryr\gwyd y corff i'r fynwent. Darllen- wyd y gwasanaeth wrth y bedd gan y Parch Hugh Evans, a gweddiodd y Parch Hugh Hughes, a obanwyd II Bydd myrdd t) ryfeddodau. Cafodd gladdedigaeth barcnus, a daeth Iliaws o bobl ynghyd. Yn eu plith yr oedd y perthynasau hyn:-ivir a Mrs Brodie Griffiths, Miss Marriott, Dr. Moreton Pritcbard, Mr c.1 Morefcon Pritchard, Caergybi; Parch J Pritchard Hughes, Rheithior, Gwaenysgor Lieut. J. Pritchard Roberts, Penmaenmawr; Mr a Mrs W. 0. Roberts, Rydal Mount; Mrs J. R. Pritchard, Cafnau j Mri J. a D. Bellis, Fflint; Mrs L Jones, Miss Mary Marriott, a Mr John Marriott, o Helygain. I Yr oedd ynbreseDnol hefyd y Parean Hugh Hughes, John Felix, Hugh Evans, B. Lloyd Jones, Robert Hughes, T. Glyn Roberts, W. Price, W. Owen, yn nolJer is¡ n. lLce, w",n. T. 0. Jones, Thomas Hughes, Moses Roberts, D. A. Richards, T. Morris, T.' C. Roberts, Gwynfryn Jones, D. M. Griffith, a George Davies, gweinidog y Wesleaid Seisnig; a gweinidogion yr enwadau eraill, y Parchn John Roberts, Robert Richards, Lewie Owen, W. M. Ge01tge E. J. Roberts, W. J. Jones, E. T. Dayeis; ac hefyd Mri John Jones, Larp,v.,l Joseph Benn, TJ-H. H- L. Jones, a T. Davies Jones, Caer, a chyf- eillic-n o wahanol leoedd yn y Gylch- daith. Yr oedd y Cablaniaid D. R. Rogers ac Abi Williams hefyd yn bres ennol. Ni vllai r mab, Mr John M&rr- iotts fed yng nghladdadigaeth ei anawyl dad gan ei fod yn Ffrainc. Bu adref on leave rbyw dair wythoos yn ol, a ihreuliodd rhai dyadiau gyda i dad. Yr oedd marwolaeth ei dad yn orgyd drom iddo gan ei fod mor bell oddicariref. Nawdd Duw fo drosto. Yr oedd treiniadaujy gladdedigaeh dan ofal Mr Denton Davies (Rhydwen Jones and Davies). Derbyniwyd llyth- yran o gydymdeimlad oddiwrth amryw gyfeillion, a buont yn gvsur mawr i'r teulu a chyflwynant eu diolch i bawb am eu cydymdeimlad. Nos Sul diweddaf traddodwyd jpreg- ath goffa yng Nghapel Brunswick gan y Parch. Hugh Evans, oddiar y geiriau I Da, was da a ffyddlon, hpost ffídd- Ion ar ychydig, mi a'th osodaf rl,'r lawer, j dos i mewn i lawenydd Jay Ar- glwydd." Cyfeiriwyd at nodweddien a rhagcriaethau ei fywyd a'i gymeriad.a'i waith. Mae ei e?w yn bora??gl Onat/' a phery felly am yrÈawg. Ch?i?R fydd gennyf waled ei Ie yu wag, I ond mae ei le gwag yn traethu heddyw bregeth hyawdl iawn, a dyma'i cheaad- ] wri-" Bydd ffyddlon hyd angau: 1 CTHFOB. GALLTJGWEDDL !Hanesyn Tarawgar am y Diweddar Barch. Daniel Marriott, I Mae marwolaeth y Parch Daniel Marriott yn galw i'm cof un amgylchiad neilltuol yn ei hanes. Fe ddigv-yddodd fod Connah's Quay yng Nghylchdaith Bagillt ychydig flyn- yddoedd yn ol newydd symud i adeiladu addoldy mewn lie canolog yn yr ardal a hynny er fod nifer yr eglwys a'r gynulleidfa ar y pryd yn hynod fychan a cban fod ein brawd ymadawedig yn ymneilltuo o waith rheolaidd y weinid- ogaeth ar y pryd, teimlid gan rhai o hoDom awydd i'w wahodd yno i gymer- yd gofal yr eglwysi yn Connah's Quay a Queensferry, ac i gynorthwyo gyda mater y capel aewydd. Fe dderbyniodd y gwalioddiad, ac un o'r pethau cyntaf a wnaed oedd trefnu fod Nodachfa. (Bazaar) i gael ei ehynnal i gyfarfod a rhan o'r gofynion trymion oedd yn naturiol yn disgyn ar y bobl. Ynglyn a rhai o'r trefniadaa fe bas- iwyd i Mr Marriott a minnau dalu ym- weliad a rhai o'r bobl fwyaf dylanwadol a chyhoeddus yn yr ardal, er mwyn gierhau eu cynorthwy a'u cefnogaeth; ac yn mysg eraill yr oedd boneddwr cyfoethog 0 ran ei amgyylchiadau bytÏ61 ond gofalus neilltuol o'r modd y defn- yddia; y cyfryw, ac nid yn unig hynny, ond coleddai syniadau anffafriol a chai o berthynas i hawliau a gwerth ym- ceulltuaeth. Stit bynnag, yr oedd gen nym i ymwel'd a" hwn, a da y cofiaf y prydnawn Sadwrn y eawsom fynediad ato i'w ystafell. Gwr oedrannus ydoedd, gyda llais cryf, yn awgrynau calon heb lawer 0 gydymdeimlad a'r mater, ac ys- bryd lied hunanol a phenderfynol. Ein brawd oedd i osod y ewestiwn gerbron, a gwnaeth hynny yn ddeheuig, ac er iddo egluro yr holl amgylchiadan, a phledio yn gryf am gydymdeimlad, nid oedd dim yn tycio-yr unig atebiad a-ellid gael oedd I cannot see that I can be of any service to you.' Yn ei yrnyl eist- eddai boneddiges-perthyna.s iddo, a hawdd oedd gwei'd ei bod hi yn candarn- hau popeth a ddywedai. Buasai y rhan fwyaf o honom yn codi, ac mewn ffordd foneddigaidd yn ym- neilltuo, gan deimlo fod yr apel wedi troi yn fethiant clir, ond nid felly Mr Marriott. Pm oedd pob dyfais a medr dynol wedi mcthu, cododd ar ei draed a dywedodd s idll we go on eur kns0s," ac atebwyd ei yn sydyn gan y boneddwr, mae'n bosibl heb ddeall yr hyn a fedd ylia ein brawd, Why do you want to go on your knees, man ''—ond ni choll- wyd dim amse,y, y foment nesaf yr oadd y Parch Daniel Marriott wedi codi ei olygon i fyny a'i Jais swynol yn lianw y cylch, ac nid hir y bu—trwy north Ysbryd Duw—heb sylweddoli y presen- oldeb dwyfol yn y modd mwyaf effeil-,h. iol. Deng munyd byth-gofiadwy i i I -t7 y I- j mi ydoedd y rhai hynny. Wedi i'r brawd orffen, nid oedd eisiau pledio wedyn. Yr oedd yr Ysbryd wedi gwneud Ei waith, ac wedi agor calon y gwr. Llefarodd gyda dagrau dwys ar ei ruddiau ei, fod yn barod i gynorthwyo yn sylweddol, ac y gellid defnyddio ei enw ynglyn a'r syrnudiati os byddai hynny yn fantais i'r gwaith; ac ychwanegodd, nad oedd gweinidog unrhyw eglwys erioed wedi gwneud y fath befeh yn ei dy ef o'r blaen, a gobeitbia yr ymwelai, 'ein brawd ag ef yn fynyeh o hynny allan gan mor ddiolchgar ydoedd am y fendith a gafodd y tro hwn. Bu gweddi Mr Marriott nid yn unig yn foddion i agor calon y boneddwr, ond dangosodd y fonoddiges yr un parod rwydd i gynorthwyo, a gwnaeth y ddau eu rhan yn anrhydeddus. Nid yw bon ond un engraifft o ffydd- loRflsb ein hannwyl frawd i egwyddor ion oi grefydd a'i grediniaeth ddiysgog yiig ngallu ac elfeithiokwydd gweddi. Bu eEa trwy gydweithrediad unol ac elf ei thiol cyfeillion Connah's Quay, yn alluog i gyfarfod treulioa y capel newydd, ynghyda. ol ddyled yr hen gape!—tua- ac mae capel, ac Achos Connah's Quay heddyw yn un o'r cof-golofnau mwyaf eglur i w&san- aeth ac ymroddiad y diweddar Barch Daniel Marriott. Cefais fantais fawr i'w adnabqd, a gallaf dystio na chyfarfyddais a Ilawer oedd yn rhagori arno. Teimlais pan y gosodwyd ef i orwedd yuben fynwent y Rhyl fod boneddwr trwyadl, cyfaill ffyddlawn, a Christon gonast a chyson wedi oi symud. Mae ei gotfadwriaeth i mi yn folus, ac hyderaf y bydd ei ddylan- wad yn aros am gyfnod maith. JOSEPH BENN.

TOWYN.

I Eisteddfod Genedlaethol…

[No title]