Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

jbW YD Y BOBL,

News
Cite
Share

jbW YD Y BOBL, Ateb Cwestijnsii Pw. ysig, I A oes rhyw gyfnewidiad yn Rheolau'r Bwyd ?-Oes, amryw. Ymwnant yn bennaf a phlant o dan ddeg oed; a bechgyn rhwng tair ar ddeg a deunaw oed a defn- yddio coupons y cardiau cig; a'r modd i brynu cig moch; ac a gwerthu blawd. Beth am y Plant?—Teimla Arglwydd Rhondda ei bod yn bwysig iawn fod y plant, yn anad neb, yn gael digon o fwyd maeth lawn. Dyna paham y rhoddodd, dro yn ol, awdurdod i rieni i hawlio cael llefrith i blant o dan bum mlwydd ced o flaen pawb arall. Am yr un rheswm mae yn awr yn rhoi hawl i bob plentyn uwchlaw chwech miwydd oed, i gael yr un ration o gig ag a ganiateir i rai mewn oed. I rai uwchlaw deg oed yn unig y caniateid hyn gynt, ond o hyn allan estynnir y fraint i blant ocddent yn chwech oed dydd Gwyl Dewi Sant. Beth am y bechryyn ?-Tybia Arglwydd Rhondda fod bechgyn pan yn tyfu i fynny, yn gofyn gael mwy o faeth nag a gaent o dan reol y lowans cig hyd yma. Felly mae yn trefnu yn awr i ganiatau lowans chwanegol o bob cigfwyd (oddigerth cig ffres) i fechgyn rhwng tair ar ddeg a deunaw oed. Bydd y lowans chwanegol hwn yn gyfartal i un coupon ychwanegol ar y cerdyn cig. Hynny yw, yn lie pedwar lowansyr wythnos, ca.y bechgyn hyn bump ration o gig- fwyd bob wythnos. Pa le, a pha fodd y ceir y lowans chwanegol ?—-Drwy wneud cais ya Swyddfa'r Pwyllgor Bwyd ymhob ardal. Rhaid myned a cherdyn cig plentyn rhwng chwech a deg oed il,- Swyddfa, a newidir ef a:m gerdyn fo'n rhoi hawl i ration llawn, yn lie hanner ration. Rhaid gwneud cais am cerdyn cig ych- wanegol i fechgyn rhwng 13 a 18 oed. Ceir cerdyn yne rhoi hawl cyfartal i un coupon ychwanegol. Pa bryd y gellir hawlio hyn ?— Gellir gwneud y cais unrhyw amser ar ol EbriU 14fed. Daw hawl y plant o 6 i 10 oed mewn grym yn ddioed, hynny yw, cant y ration 11awn ar ol Ebrill 14fed, Am y bechgyn o II illg oed, daw y lowans ychwanegol iddyntkwy ar, ac ar ol, Mai 5ed. A geir pob math o gig drwy'r coupoiif, newydd ?—Ceir i blant rhwng i a 16 oed. Ond am y bechgyn rhwng 13 a IS oed ni ellir cael cig ffres a'r coupon newydd ceir un lowans yr wythnos o gig moch, neu ffowl, neu wnhingen, neu'r cyffelyb, yn fwy nag, or blaen. Pa sawl coupon a ellir ei ddefn- yddio at gael cig fire. ?—Mae ped- war.coupon am bob wythnos i bob person ar bob cerdyn cig. Hyd Mai 5ed gellir defnyddio tri o'r coupons hynny i gael cig ffres. Ar ol Mai 5ed ni ellir defnyddio ond dau o'r pedwar at y pwrpas bydd y ddau arall at brynu cig moch, sausages, ffowl, cwnhingen, neu iinrhyw gigfwyd a fynoch (heb law cig eidion, cig dafad, a pore; ni ellir cael y rhai hyn). A raid cofestru am gig moch ?— Rhaid, dewisied pob un y shop lie y dymuna gael ei gig moch. Oof- restied ei hun yn y shop honno fel cwsmer cig moch. Ar ol Mai 5ed ni eill efe gael cig moch ond yn unig yn y shop lie bo efe wedi cofrestru fel cwsmer. A oes raid cofrestru am flawd ?-- Rhaid i'r shopwr, ond ni raid i'r cwsmer. Dylai pop -shopwr fo'n gwerthu, neu am werthu blawd, wneud cais at y PwyllgorBwyd am leisens-cyn Mai laL Ar ol Mai llfed ni cha werthu blawd o un rhyw fath os na bydd ganddo leis ens gofynnol. Ni chostia'r leisens ddim iddo.

LLYTHYRAU Y MZLWYR.

APELIADAU AC HYSBYSIAUAU IESLMIDD.

Advertising