Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

CYMRU All GWLEIDYDD. I IAETH.

SEDD MR E. T. JOHN, A.S.I…

BWYD Y BOBL.-1

News
Cite
Share

BWYD Y BOBL. -1 I Pwysig i Bawb ei Wybod. I Pris Pysgod.-Beirniadir gan rai y prisiau a nodwyd yr wythnos o'r blaen gan Weinyddiaeth y Bwyd am bysgod. Y gwyn gyffredin yw fod y prisiau yn afresymol. Nodir fel engraifft banner coron y pwys am bril; bymtheg ceiniog am gath for; pymtheg am dabs; swllt a deg y pwys am ledan a thri swllt y pwys am frithyll ac eOg,AnamII y gofynnir dim yn agos i'r prisiau hyn yng Nghymru, a dywedir fod nodi y prisiau hyn yn anogaeth i 1 wei*thwyr pysgod i godi'r pris. Eithr nid oes sail i'r feirniadaeth. Rhaid cofio dau beth pwysig, sef— 1. Y prisiau a nodir yw y pris- iau uchaf a ganiateir eu c-odi mewn unrhyw fan yn y deyrnas.1 ac mae'r prisiau mewn rhai man- nau wedi bod yn llawer uwch I na'r prisiau swyddogol hyn. 2. Nid oes raid i neb godi'r pris' uchaf am unrhyw nwydd. Galli y Pwyllgor Bwyd Lleol nodi uchaf bris is na'r uchaf bris; swyddogol, a dyledswydd y Pwyllgor Bwyd yw nodi ypris is hwnnw os bydd amgylchiadau ] yr ardal yn caiiiatau hynny. I Felly, os mewn canlyniad i'r archeb newydd y bydd pris pysgod mewn unrhyw ardal yn uwch nag y dylai fod, ar y Pwyllgor Bwyd; yn yr ardal honno y bydd y cyfrif-1 oldeb a'r bai yn gorfiwys. Gall y Pwyllgor Bwyd nodi pris is, ond ni cha dan unrhyw amgylchiad nodi; pris uwch na'r pris swyddogol. I Margarine.—Mae y Llywodraeth yn awr wedi cymeryd meddiant o'r boil Margarine yny deyrnas. Drwy hyn sicrheir dosraniad teg o'r hyn sydd i'w gael o honno, Yr ydys. hefyd yn prysuro ymlaen yn gyflym- a'r trefniadau angerrheldiol er mwyn chwyddo yn ddirfawr gyn nyrch y ffactrioedd Margarine ym hob man o'r deyrnas. Bwyd Anijeiliaid—Gyoa'r am can o hwyluso'r ffordd i rfermwyr gael bwyd gwneuthuredig o bob math i'w hanifeiliaid, y mae'r Llywodraeth wedi cymeryd medd iant o'r holl stoc a Feeding Stuffs yn y deyraas. Ni ymyrir a stoc unrhyw fasnachwr fo a llai na han- ner can' tunell o'r cyfryw mewn stoc. Wrth gwrs digolledir y mas- nachwyr am y stoc y cymer y Lly- wodraeth feddiant o honno. Prydiau Bwyd mewn Gwepty.— 0 dan Archeb a gyhoeddwyd yn ddiweddar cyfyng-ir yn fawr ar s N m y bwydydd y geill neb gael, mewn gwesty, neu le arall lie y darperir prydiau bwyd i'r cyhoedd. Amcan y rheol newydd yw gosod j cyf- oethog sy'n mynychu hotels a'r cyffelyb am eu prydiau bwyd, ar yr un tir a'r bobl gyffredin sydd yn arfer cymeryd eu holl brydiau gar tref. Meddylier er engraifft am y dogn o hanner pwys o siwgr a chwarter pwys o ymenyn, a gania- teir i bob un am wythnos, a'r dogn a ganiateir mewn rhai mannau o ddau bwys o gig yn yr wythnos. Mae'n amI wg fod y neb a fedr gael cinio ned de mewn gwesty, yn arbed hynny o'i ddogn gartref, ac mewn effaith yn cael mwy na'i gymydog fo'n bwyta bob pryd gartref. I gyfarfod a hynny mae Arglwydd Rhondda wedi dogni'r prydiau bwyd yn y gwestai Rhaid 1 bwy bynnag fo ai-n gael cwpanaid o de neu goffi mewn gwesty o hyn allan ei gymeryd heb siwgr, neu gymeryd ei siwgr hefo fo o gartref. Ni* chaniateir cig o unrhyw fath i frecwast, ac ni chaniateir ond tair owns o gig i ginio. Chwarter owns o ymenyn a gantateir i bob un amser te, ac un owns rhwng pob tri person bob pryd bwyd arall. Owns a hanner o fara, neu buns, neu deisen, a ganiateir i de, dwy owns i'r pryd bwyd ganol dydd, a thair owns i frecwast a chinio. Ni chan- iateir cig o gwbl ar dyddiau Mer- cher a Gwener. Cyfarfod ag angen y Gweithiwr. —Lie bo dyn yn gweithio oddicar- tref, neu yn gorfod cael ei brydiau bwyd oddicartref, ceisia Arglwydd Rhondda gyfarfod a'i angenion, gan wahaniaethu rhyngddo a'r bobl fedrant ffoi ddio myned i hotel. Lie bo ty yn darparu prydiau bwyd i'r cyhoedd am swthl. heb fod dros 1/2 am unrhyw%"bryd i unrhyw un (a thai o'r fath hynny a fynychir fel rheol gan y gweithwyr), nid yw rheol gaeth y gwesty yn cael ei gymhwyso ato. Mochyn y Gweithiwr.—Gofynnir yn ami a ganiateir i weithiwrladd a halitu mochyn yn awr fel cynt. Gellir dweyd yn bendant fod can- iatad i'r neb a fynno i ladd a halitu mochyn at wasanaeth y teulu. Hefyd, os bydd mochyn cyfan yn fwy nag sydd angen aruo, caniateir iddo werthu i'r neb a fynno y cyf ryw ran neu rannau o'r mochyn na fydd arno ei angen at ei wasanaeth. Gwrthdystiadau'r Gweithwyr.— Mae gweithwyr mewn gwahanol, rannau o'r wlad wedi gwrthdystio yn erbyn yr anrhefit a'r prinder ynglyn a'r bwyd, gan fygwth myned ar streic os na ddygir peth au i drefn. Lie bo'r anesmwythyd hwn yn onest, dengys Arglwydd Rhondda bob parodrwydd i wneu thur popeth yn ei allu i gyfarfod a'r cwynion. Profodd bynny yn ei ymgom a Dirprwyaeth y Glowyr, yn cael ei harwain gan Mr T. Richards, A.S. Ond mae lie i feddwl fod, mewn rhai amgylch- iadau, adrannau o weithwyr yn cael eu camarwain gan ddynion sydd a'u bryd ar godi cynhwrf ac achosi streic yn y wlad er mwyn gorfodi Mr Lloyd George i gymodi a'r Caisar a gwneud heddwch rhag blaen. Lie be amcan cudd a chyffrous felly wrth wraidd symud- iad, dylai'r gweithwyr fod ar eu gwyliadwriaeth rhag cymeryd eu camarwain.

Advertising