Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

? _: i  iLl;,TYCERRIG.I

News
Cite
Share

  iLl;, TYCERRIG. I Gwelsom yn y Gwyliedydd Newydd yr wythnos o'r blaen, yr ysgrif o Bedlinog yn hysbysu marwolaeth y brawd annwyl Tom Humphreys a'r sylwadau gwerthfawr a thra priodol am ei gymer- iad a'i waifch fel Cristion gloyw a blaenor gofalus yn yr eglwys yno. Diau fod galar yr eglwys ym Medlinog yn fawr iawn ar ol un oedd mor ainlwg a defn- yddiol Dymunwc gael ychydig ofod eto i roddihanes ei gladdedigaeth, ac i ddwyn tystiolaeth dros ardal, ac eglwys Ty- cerrig.hen eglwys ei fagwraeth. Y mae ein galar ninnau yma yn fawr oblegid colli un o'r bechgyn goreu, a mwyaf hoffus fagwyd gennym eiioed. Prydnawn Sadwrn, Ionawr 12fed, taiawyd pawb yn Cemmaes Road, ac ardal Comins Coch, a syndod mud pan gyrbaeddodd y newydd galarus, ac annisgwyliadwy, am ei farwolaeth trwy ddamwain yn y gwaith. Ymdaecodd y nowydd fel mellten drwy'r gymydogaetb, a llanwyd calonnau pawb a galar ac a cbydymdeimlad. Yr oeddym oil yn edrych ar y newydd fel breuddwyd, Mor anodd ydoedd sylweddoli ei fod yn ffaitb, canys nid oedd ond prin bythef- nos wedi mynd heibio ers pan gwelwyd ef yng nghwmni Dafydd, ei frawd, ar ymweliad gartref, yn treulio'r gwyliau gyda'u teuluoedd- fel yr arferent eu dau wieudar hyd y blyayddceil. Ac nid oedd neb yn llawenhau yn ftvy wrth eu gweled nac yn eu croesawu yn gynesach na swyddogion ac aelodau eglwys Ty ceraig. Teimlai yr eglwys yn falch obonynt fel rhai o'i mheibion goreu, yn eadw eu oymeriadau yn lan, ac yn adlewyrehu, clod arfli ar hyd y blynydd- oedd, pan oddioartref yn gystal a char tref. Ceir prawf o syniad ucbel yr eglwys yma am danynt, yn y ffaith ei bod bob amser pan fyddant yn bresennol, yn galw arnynt i gymeryd rban yn y cyfarfodydd gweddi a moddion ereill.1 Felly y bu y tro diweddaf y buoet adref Cyfarfod gweddi gynhelid yng nghapel Tycerrig nos Sul olaf y flwydd yn. Galwyd ar Mr David Humphreys i ddechreu, ac yna Tom wedyn, a chaf- wyd cyfarfod mor fenditbiol fel y bu son am dano. Dywedai uh wraig wrth ei phriod fod- Tom Humphreys wedi gweddio yn ddoeth, a gafaelgar. Dycbwelai dyn ieuafic arall adref o'r cyfarfod a dywedai wrth ei fam, oedd wedi methu a bod yn bresennol, Chwi goH soch hi heno mam, eisiau eich bod yn y tiapelyn elywed Tom Humphreys yn gweddio, yr oedd yn dda." Gyda hynny dyna'i frawd'ar&ll i'r ty, ac ebai yntau, Mam, yr oedd Tom Humph reys yn dda heno, chwi gawsoch golled eisiau i chwi fod yny cwrdd," a dyna dystiolaeth pob un a'i elywodd yn gweddio y nos Sul hwnnw. Rhyfedd! nos Sul olaf o'r flwyddyn y clywyd llais ein hannwyi frawd, yn anneich gorsedd gras am y tro diweddaf yn yr. hen gapel oedd mor annwyl a chysegredig ganddo Chwith iawn ydyw meddwl na weUr ei wyneb siriol, hawddgar, gyda ni mwy, na eblywed ei weddiau cynnes gafaelgar ynyr hen allor yng nghapel Tycer-rig. Mor ddisymwth y diangodd oddiwrthym. Yr oedd Tom Humphreys yn ddyn uwchlaw'r cyffredin mewn mwy nag un ystyr. Meddai gymeriad ddigon glan -a disglair i dynnu sylw ato, ac i ennill edmygedd a pharch gan y rhai a ddelai i gysylltiad ag ef mewn byd, ac eglwys. Yr oedd hefyd yn dalentog a gwybodus, darllenai lawer ar lyfrau da, yn Gymraeg a Saesneg, a meddai farn mor gywir ar wahanol faterion fel y gellid yn bawdd ymddiried ynddo. Yn wir, dywed Mr Isaac, ei weinidog yn Bedlinog, fod ei air fel deddf i'r rhai a'i hadwaenai. Nid dyma banes becbgyn ieuanc yn gyffredin sy wedi mynd o'r wlad i weithio yng nghymoedd Sir Forgannwg a Mynwy. Ond er fod eglwys Tycerrig yn galaru &c yn cyclymdeimlo ag eglwys Bedlinog yn ei cholled ar ol un o'i haelodau disgleiriaf, y mae galar a cholled ei J deulu a'i fc-erthynasau yn fwy mae ei weddw a Thomas John, ei fachgen bach, sydd heb fod yn rhyw gryf ei iechyd, wedi colli priod a thad tyner a gofalus tuhwnt i'r cyffredin. Yr un peth ellir, dywedyd hefyd am ei annwyl fam, yr hon sydd eto yn fwy, ac yn trigo o dan I yr un gronglwyd. Mae'r ddyrnod wedi bod yn un drom iawn iddi hi druan. Yr I oedd Tom, y bachgen ieuangaf, fel rhyw I Benjamin bach yn ei golwg, ac y mae ei theimladau yn ddrylliog iawn ar ei ol- J Y mae ei ddau frawd, Dafydd, a John (y Parch J. Humphreys, Merthyr) ynghyda'i chwaer, mewn galar dwys, a hiraeth trwm ar ei ol. Cynhalied Duw hwynt oil yn ol eu hangen hyd derfyn eu taith. Dygwyd corff ein hannwyl frawd adref i'w gladdu dydd Iau, Ionawr 17eg, a chiaddwyd ef dranoetb, yngwydd tyrfa liosog o hen gyfeillion a phsrthynasau, yn hen fynwent y Plivyf-Darowen. Cafodd ein hannwyl frawd gladdedigaeth barchus a theilwng, er na chafwyd cyfle i gyhoeddi yr amser yn unman ymlaen Haw. Gwasanaethwyd yn y ty gan weinid- og Tycerrig, yn yr eglwys gan y Parch Richards, Person y Plwyf, ac ar Ian y bedd gan Mr Richards, y Parch A. C. Pearce, a'r Parch G. B. Roberts, o Ystumtuen. Y galarwyr oeddynt y weddw, Mrs Humphreys, a'i mab, y Parch John, a Mrs Humphreys, Merth- yMr a Mrs David Humphreys, Mr a Mrs Hughes, Cemaes, o nifer o berthyn- asiu ei a l. Yr o d i hefyd yn bresennol y Parchn Robert Lewis, Llanbrynmair, R. W. Jones, Machynlleth, Williams (B.), Talwern, a'r Parch R. C. Evans (A.), CWMIlinaU. Huned yn dawelhyd foreu t codi. A. C. P. I CYDNABOD Cydymdeimlad. Dymuna'r Parch. John Humphreys. Merthyr, ar ei ran ei hun, ac ar ran pob aelod o'r teulu, ddiolch yn galonnog hwn i'r llu cyfeillion a'u cofia3ant trwy lytlayrau cydymdeimlad, yn Dydd eu galar. Bu y tystiolaethau lliosog a chryfion i gymeriad pur, a gwasanaeth flfyddlon eu pertbynas ymadawedig yn falm effeithiol i glwyfau ydynt ddyfnion ar y goreu.

I-.COMMINS COCH. --!

LLANBEDR PONT STEPHAN. I

I -MYNYDD SEION. LER PWL.…

BEDLINOG. I

Advertising