Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BYDCREFYDDOL. f I

TAMEIDIAU GWLEIDYDDOL.

BWRDD YR ADOLYGYDD. I

News
Cite
Share

BWRDD YR ADOLYGYDD. (Can y Pencil R. W. JoxES, Perth Diucr-! wic). [Anforter pob llyfr i'w adologu i'r Parch. R. W. Jones, L!ys Menai, Portdinorwic, ger Bangor, N. Wales]. LLESTRI'R TRYSOR: Y Beibi yng nx)loGfji Bpirniadaeth Ddiweddar. Dail olygia.euh D. Tecwyn Evans, B.A., a E. Tegia Davies. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan JSvan Thomas, Bangor. Deallaf fod cryn "fynd" ar y llyfr hwn, ac i mi nid yw hynny yn syndod o gwbl; oblegid y mae o ran a% deiti a'i ddiwyg, ei ddiben a'i dda.wn, yn ogystal a'i ddeunydd, yn haeddu cylchrediad tra eang. Nis gallaf gytuno a phob gair a golygiad sydd ynddo, end gwael to r gwr a ody i feiau unrhyw lyfr ei ddallu i'w wir werth. A'i gynnyd u.wyJdo, y mao rbagoriaetbau'r llyfr yma'n amiycach o ddim rheswm na'r man wendidau a geir yma ac acw. Hapus lawn ydyw ei deiti, Llestri'r Trysor." Dipyn yn ymarhous y bum i gymryd ato, ond drwy ymgynhefino ag ef, oynbydda. fy hoffter tuag ato. Hwyrach i ambell un lied arafaidd ei amgyffredion, fel yr Ad- olygydd, yr ymddengys ar y cip cynta'n amwys ac aneglur. Mantais i'r cyfryw ydyw'r eglurhad sy'n dilyn Y Beibl yng ngoleuni Beirniadaeth Ddiweddar." Dyry'r frawddeg bon syniad pur glir o'r hyn a ellir ei ddisgwyl yn y llyfr. Ysgrifenwyd y gyfrol, meddai'r ddau Olygydd, yn eu Rhagair i gynorth- wyo ieuenctid mewn anawsterau medd- yliol yn codi o'r hen syniadau a goledd- wyd yn hender y llythyren am y Beibi." Amcan canmoladwy iawn onite? Gwych o beth yn -wir, ydyw ymgymer- yd a dangos y llwybr yr arweinir hwy ar hyd-ddo i oleuni a tbawelwch medd- wl." Cydolygaf yn hollol a hwy pan yebwanegant y geiriau a ganlyn, fod Beirniadaeth Ddiweddar gymedrol yn clirio'r anhawsterau hynny, ac yn gwneud y Llyfrgell Ddwyfol yn ar- dderchocach nag erioed." Drwy y geir- iau hyn y mae'r ddau olygydd parchus yn. em cymryd i'w cyfrinach, ac yn ein hysbysu ymlaen Haw amcan yr awdur- on yn sgrifennu'r erthyglau gyfansodd- ant y llyfr tan sylw. DiangenThaid ydyw dweyd fod y safbwynt hwn o ed rych ar y Beibl a Beirniadaetb, yn dra gwahanol i eiddo Ilawer o bobi dda yn ein gwlad. Deil niferoedd i daeru mai drwy goledd yr hen syniadau am y Beibl y diogelir ei awdurdod, ac nad yw Uwchfeirniadaeth yn ddim amgen na chynllwyn y diafoliddibrisio'rYsgryth- yrau. Ond nid yw'r golygiadau hyn am y Beirniaid a'u gwaith yn mennu dim arnynt, nac yn atal i'r mesur lloiaf- eu dylanwad. Diamheuol yw, fod llu o. ddeiliaid ein Hysgolion Sabbothol yn gyfarwydd i ryw fesur a'u gweitbiau. Nid dychmygu na breuddwydio yr ydys pan yn dweyd fod Beirniadaeth wedi dod i arcs, ac nad ellir mwyach edrych ar y Beibi fel yr arferai ein tadau. Felly canmolaf waith y deuddeg yn ysgrifennu'r gyfrol hon, i gyneu'n glir a. chryno gasgliadau mwyaf sicr Beirniad- aeth ddiweddar ar lyfrau'r Beibi, a dangos ar yr un pryd fod i r Llyfr Sanctaidd ei wertb parhaoi. Pan droer oddiwrth ddiben at ddeu- nydd y llyfr nis gall y di duedd lai na datgan ei gymeradwyaeth. Dipyn o gamp oedd trefnu'r materion fel ag i ddatguddio'r maes yn gyfan. Cymerir i mown boll lyfrau'r Beibi ac ymdrinir a hwy yn bur drylwyr, ag ystyried y goiod at wasanaeth y brodyr. Dengys y deuddeg" gryn gyfarwydd-deb a llenyddiaeth y pwnc a ymddiriedwyd iddynt. Braidd na thybiaf fod ambell un weithiau yn caniatau i ddosbarth neilltuol o Feirniaid deyrnasu'n ormodol ar eu dychymyg. Ond at eu gilydd, ceidw'r awduron yn bur glos at feirniad- aeth gymedrol. Nid oes yma nemor i ddim ar nas derbynir gan ddiwinyddion a dysgedigion a gyfrifir yn uniongred. Gwir yw fod yn y llyfr syniadau dieitbr i laweroedd, ao y pair eu darllen, i rai ddychrynu ac ofni am ddyfodol y Beibl. Fe Iwyr ddiflanna deimladau o'r fath os y darllenir yn ofalus ysgrif gref a gall- uog y Parch J. Maelor Hughes ar Ddatguddiad ac Ysbrydoliaeth, yng- hydag ertbygl rymus ac argyboeddiadol y Parch T. Isfryn Hughes ar "Eeir- madaeth ar Ffydd." Yn wir, dylair sawl sy'n gwbl angbyfarwydd a-chas gliadau'r Beirniaid, ddarllen y ddwy erthygl yma, lawer gwaith drosodd cyn dochreu ar y lleill. Buasai'r llyfr yn ol fy syniad i, yn cqlli'n ei amcan, oni bae am y ddwy orthygl hon. Yn bendi- faddeu, ychwanegant yn anfesurol at werth y gyfrol. Hawdd gennyf feddwl am y darllehydd cyffredin yn teimlo fod rbai o'r ysgrifau, yn ei ysbeilio o. ryw beth nas gall fforddio ei golli. Cyfyd hynny yn naturiol o'r ffaith fod y syn iadau'n newydd ac yn ddieitbr iddo. Ond os y dealla'n drylwyr gynnwys yr erthygl gyntaf a'r ddiweddaf, cedwir ef rbag anobeithio Caiff y sawl sy'n gyfyng ei wybodaeth am yr Uwch- Jfeirniaid, lawer o les o ddarllen y Rba.garweiniad'' rhagorol a sgrifenwyd gan y Parch Thomas Hugbes. Gesy4 allan ei fater yn glir ac ambleidgar, a 'i vi, :Li ei gvfraniød ha.wlio ystyriaeth deg! a gofalus i'r ertbyglau sy'n dilyn. 0 Gan fed gwahanol awduron i'r ysgrif-! a.u, dyla.swn ddweyd er's meityn fod gan ddeuddeg law yn y gorchwyl o gyfan- soddi'i' gyfrol—amrywiaab mewn ardd ull a grym, a rbagora ambell un ar y Hall. Maent i gyd yn bur ddiddorol ar y cyfan. Medraf ddweyd na theimlais fod neb o bcnynt yR feichus. Gorchest go fawr ydyw ennyn diddordeb y dar- llenydd mewn ambeH i fater, ond llwyddodd y ''deuddeg" i gyileu eu meddyliau heb feichio na blino'r Adol- ygydd. Dyna'n union fel y teimlais, a phetae pethau'n wabanol cawsech wybod. Perthyn i bob awdur ei dduil ei hun o drin ei bwnc. Hwyrach y gallesid gwneud gwell cbwarae teg ag ambeU i fater gyda llai o addurniadau, ac y buasai ymdriniaebh ar fater arall yn fwy deniadol gyda rhagor o rubanau a IHwiau. Boed hynny fel y bo, ceir yma siamplau o ysgrifennu gwych odiaeth. Gwyddom yn dda am arddull rymus dau neu dri o'r brodyr, a cheir hwy ar eu goreu'n y gyfrol hon. Y mae eu hymadroddiad yn llifeirio fel afon lawn. Cyfeiriaf yn arbennig at gyfran iad y ddau Olygydd i'r gyfrol. Posibl y dylwn, bellach, ddodi lawr restr o'r erth- yglau yngbyda'u bawduron :— Hanes yn yr Hen Destament," gan y Parch Evan Roberts. Y Deddf," gan y Parch Elvin I. Humphreys, B.A-, B.D. Y Proffwydi," gan y Parch E. Tegia Da/vies. Llyfr y Salmau," gan y Parch Charles Jones. Llyfrau Doethineb," gan y Parch D. Tecwyn Evans, B.A. "Daniel a Datguddiad," gan y Parch Lewis Edwards. Yr Efengylau Cydolygol," gan y Parch J. Roger Jones, B.A. Efengyl ac Epis- tolau loan," gan y Parch D. Tecwyn Evans, B.A. Llyfr yr Actau," gan y Parch D. R. Rogers, B A. Yr Epis- tolau," gan y Parch Richard Jones, B.A. Bwriedais fanylu ar bob un o'r ysgrifau, ond gwelaf fy mod eisys wedi tretbu gryn dipyn ar ofod y G. N." Hyder- af imi ddweyd digon i godi awydd yn narllenwyr y golofn hon i ddarllen y gyfrol drostynt eu hunain. Mynnwch ei chael oblegid mae iddi neges gwir amserol. Os ydyw eraill wedi rbag- flaenu'r brodyr ar yr Hen Destament, nid wyf yn gwybod am unrhyw lyfr yn ein hiaith sy'n ymdrin mor helaeth a chyn Iwyred ar Feirniadaetb ddiweddar y Testament Newydd. Efallai nad wyf wrtb ddweyd hyn, ond yn bradychu fy anwybodaeth. Terfynnaf fy lith gwas- garog gyda dweyd fod y gyfrol wedi ei hargraffu mewn llytbyren eglur a glan, ac wedi ei rbwymo'n bardd a chwaeth- us. Diolcbaf o galon i'r ddau olygydd am Iddynt ynghanol llawer o brysurdeb gasgludefnyddiau y Ilyfr ateugilydd, ac i'r argran'ydd am iddo yntau wneud ei ran mor ragorol.

Y WYDDGRUG.

NODION O'R ABERMAW. I

COLWYN BAY.

I -COLWYN.

FERNDALE.

[No title]