Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

.EBENEZER, BLAENAU FFESTINIOG.

-'RHUTHYN. I

News
Cite
Share

RHUTHYN. CYMDEITHAS DDIWYLLIADOL BATHAFARN. —Cynhaliwyd cyfarfod o'r uchcd nos Jau, Chwefror 27ain, o dan lywyddiaeth y Parch W. G. Williams, pryd y cafwyd dadl, Pa un ai y wlad ynte y dref yw, y mwyaf manteisiol i fyw ynddo ar les bywyd yn dymhorol ac ysbrydol ? Fe'm siomwyd bron ar y munyd olaf o'r brodyr a ddewiswyd i agor y mater, ond os y'm siomwyd 0'1 brodyr hyn, ni'm siomwyd o gael y ddadl, ar ychydig fynudau o rybudd. Cymerwyd ochr y wlad gan Mr John Davies, a'r dref gan Mr H. Hughes, a treuliasom noson wir ddymunol. Cymer- wyd rhan ar y naill ochr a'r Hall gan amryw frodyr a chwiorydd, a chawsom ?destynau addysgiadol, a bod anfanteision a manteision i raddau yn bodoli yn y I dref a'r wlad. ac anhawdd pen derfynu pa le i dynnu y llinell. Yr oedd y mwyafrif o,farn mai y wlad yw y He goreu i fyw ar les bywyd yn gyffredinol: DIRWEST.—Nos lay., Chwefror 27ain, cynhaliwyd Social dan nawdd Cymdeith- as Ddirwestol y Merched, yn Ysgoldy yr I Anibynwyr. Llywyddwyd y cyfarfod gan I Mrs W. H. Jones, Caegroes (llywyddes y Gymdeithas), ae aed. tnvy y rhag,"e, yn hynod o ddymunol, pryd cymerwyd rhan mewn can gan Miss Hughes, Park Road, acyna cafwyd papur cynwysfawr gan Mrs W. G. Williams, Bathafarn House. Can gan Miss Jennie Evans, Heulfre. Adrodd- iad gan Miss Gwyneth Roberts, a chan eto gan Miss Ethel Batten Jones. Adrodd- iadau hefyd gan Misses Ceridwen a Gwyneth Williams, a chafwyd anerchiad- au byrion ond i bwrpas ac yn amserol gan Mrs William Jones, Glasfryn Mrs Winter, Bronwylfa, a Miss Lydia Hughes, Castle Street. Llawenydd i'r Gymdeithas oedd derbyn pedair o aelodau newyddion yn y cyfarfod hwn. EISTEDDFOD.—Mewn cysylltiad a'n cvf- eillion yr Annibynwyr, Penaref, fe gynhal iwyd Eisteddfod y Plant, nos Lun, Mawrth 2il, yn neuadd y dref, ac yr oedd yr ystafell fawr yn orlawn hyd y drysau yn dangos tystiolaeth fod elw da ddeilliaw o'r symudiad. Yr oedd cystadleuaethau mewn Corau Piant. Corau Meibion. Her Unawdau,Aciroddiadau,&c. Arweiniwyd yr Eisteddfod yn fedrus a doniol gan y Parch W. G. Williams. Nid oes angeoi dweyd mai Wesleyaid oedd yr arweinydu. Beirniaid: Cerddoriaeth, Parch R. M. Edmunds, Llanbedrog Adroddiadau, Mr E. Edwards, Cynwyd; Cvfeilvdd, MrW. A. Lloyd, F.G.C.M., a Mus. T.C.L. Y buddugwyr yn y prif gystadleuaethau oeddynt. Corau Plant, Cor Mr Ellis Wil- liams, Parti Meibion, Clwydian Parti arweinydd, liter J. P. Jones. Ymddengys fod yr elw yn rnyn'd tuag at yr ySgoldy newydd sydd erbyn hyn wedi ei adeiladu. MARWOLAETH.—Bu farw dydd Iau, i Chwefror Mrs Elizabeth Roberts, yn Cerrigydrudion, Cylchdaith Corwen, yn 75 mIwydd oed, gweddw i'r diweddar John Roberts, Penybryn, Llanfwrog, yr hwn a rhagflaenodd ei anwyl briod er's blynyddau, a rhieni i Mr W. H. Roberts, The George, yr hwn o.'i deulu sydd yn aelodau ffyddlon gyda ni yn Bathafarn, a thrwy y cysylltiad yma cawsom ambell i gyd-gyfarfyddiad a'i hen chwaer pan ar ei thro i dy ei mhab. Yn ol pob ymddang- osiad i ni yr oedd yn caru cael son am grefydd Iesu Grist, ac yr oedd ei bywyd a'i hymarweddiad er yn dawel a dirodies, yn dangos ei bod yn ceisio bod yn debyg i'r Gwr a obeithiodd ynddo. Claddwyd y rhan farwol yn mynwent y Rhewl ger Rhuthyn, taith o bedair milldir ar ddeg o'r Cerrig, Cyrhaeddent i Rhewl tua thri o'r gloch. Gweinyddwyd yn y ty cyn cychwyn gan y Parch Berwyn Roberts, Corwen, yr hwn a ddaeth gyda'r angladd i Rhewl, ac yna wrth y bedd darllenwyd gan y Parch R. J. Parry, Bwlchgwyn, a gweddiwyd yn effeithiol gan y Parch J. Pugh Jones, Cerrig. Cymerwyd rhan Cynierw  ci rhari hefyd gan y Parchedigion D. M. Griffith, Llanasa, a W. G. Williams, Rhuthyn. Cydyrndeimlwn gyda'r teulu oil a adaw- odd ar ei tiol, a cheisiwn oil sylwedcioli fod pobpeth yn gweithio er daioni i'r rhai sydd yn caru Duw. Gwyn fyd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd. Better late than never," medd y Sais, ac felly gwell hwyr na byth ydyw cronicio "newyddion da." Ychydig wythnosau yn oj, yn unol a threfniant y Cyfarfod ral- aethol* cynhaliwyd cyfres o Gyfarfodydd Adfywiaaol yn Llanehdau o'r Gylchdaith hon o dan weinidogaeth rymus ac effeith- iol y Parch David Morris, Llanfyllin. Daeth cynulliadau Iluosog ynghyd bob nos, er fod y tywydd vn anffafriol. Yr oedd yr Efengyl fel ag y mae yn yr Iesu yn cael ei thraddodi gyda'r fath wres gan y cenhadwr, nes yr oedd yn tynnu pobl i Seion, a dyweder fod yr eneiniad oddiwrth y sanctaidd hwnnw wedi ei deimlo, ac yn cynyddu yn mhob oedta. Parhaed y dyl- anwadau hyn ar yr ardal a'r eglwys yn Uanelidan, ac hyderwn fod yr had da a hauwyd wedi cael dyfnder daear a bydd hwnnw yn dwyn ffrwyth o ffyddlondeb a gwasanaeth i Dad y Trugareddau. CYMDEITHAS Gyfeillgar Ddirwestol.—O dan nawdd gymdeiihas y Sons of Tem- perance gynhaliwyd Social a Chyfarfod Amrviviaethol nos Iau, Mawrth 5ed, yn Ysgoldy y presbyteriaid Seisnig, o dan lywyddiaeth y T. P., sef y brawd Fred Jones, pryd yr oedd hefyd yn bresenol swyddogion eraill y Sons," y parch R. Ernest Jones, Caplan y Gymdeithas, a'r Ysgrifenydd, y brawd W. E. Roberts. Anerchwyd y cyfarfod gan y brawd Griffith Jones, Llansantffraidd, prif Ysgrif- enydd rhanbarth powys, Gogledd Cymru, yr hwn a ddywedodd fod cangen Rhuthyn yn haeddu ei llongyfarch am yr increase" oeddynt wedi wneud yn y misoedd di- weddaf, mewn derbyn aelodau newydd- ion yn feibion a merched, hefyd plant i'r '• Cadet Section." Teilynga'r chwiorydd glod am y cynorthwy y mae'nt yn roi gyda'r plant. Hyderwn y bydd y Gym- deithas hon trwy gymorth eglwysi y dref yn foddion i enill rhagor o'n cyfeillion ieuainc. ac i'\v cadw oddiwrth ddeniadau y ddiodydd meddwol. Yr oedd hefyd ein parchus weinidog y parch W. G. Williams yn bresenol, ac y mae wedi addaw ymuno a'r Gymdeithas. YN Y NESAF.-Hanes cyfarfod arbenig datnlu coffadwriaeth Dewi Sant yn Rhuthvn, hefyd hanes Darlith gan y proff. Ivor Williams, Bangor, ar Lafar Gwlad." R. F. J. I

ILLANBEDR-PONT-STEPHAN.I

IYSTUMTUEN..1I

COLWYN BAY.

jPENNAL. I

CARMEL, CYLCHDAITH CONWY.…

HOREB, CWMBRWYNO. I

SOAR, NEW BROUGTON.I

* GWYDDELWERN.I

ST. PAUL'S, ABERYSTWYTH.'

YNYSYBWL.

PONTARDULAIS.

'.LLANDEILO.