Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

FY ADGOFION. !

YNGHYLCH YR EGLWYS.

News
Cite
Share

YNGHYLCH YR EGLWYS. Ymneillduwyr !I !-Cyfarfu yr Undeb Ymneiilduol i wrthwynebu Sosialaeth yn Llundain ddydd Llun. Dywedodd yr Ysgrifenydd (y Parch. G. Freeman) mai amcan ffurfiad yr undeb oedd protestio yn erbyn defnyddio y pwl- pud i amcariion gwleidyddol, a gwaredu y wlad rhag Sosialaeth twyllodrus a gwen- wynig. Rhag fod yr undeb yn cael ei hys- tyried yn un sectyddol ac enwadol yr oeddis wedi penderfynu ei galw yn Undeb yr Eglwysi i Wrthwynebu Sosialaeth. Aeth y gwr parchedig yn mlaen i ddyweyd si fod wedi derbyn llythyr oddiwrth Fed- yddiwr Toriaidd yn hysbysu fod y gwas- anaeth mewn un addoldy wedi ei droi yn gyfarfod gwleidyddol. Gwisgai y dynion su hetiau ac ysmygent. Dygpwyd en- graipht arall i'w sylw. lie y cafwyd an- srehiad etholiadol yn lie pregeth, a dilyn- vvyd ei thraddodi gyda churo dwylaw. Dywedodd Prebendari Webb Peploe, yr hwn a lywyddai, ei fod yn warth fod ati- gen ffurfio y cyfryw undeb.1 Svlwodd v Parch Arthur Mursell fod Sos- ialaeth Cristionogol yn angylaidd, ond yr 3edd Sosialaeth Downing-street yn uffern- d1, oherwydd mai hunanoldeb oedd ei -,hv,A,eirnod (cymeradwyaeth). Pwy yw y bobl yma a alwant eu hunain yn Ymneill- duwyr Dvma un arall o'r "hil hono ynghwisg angel y goleuni. Mynd i'r 'Merica.—Trefna y Parch. W. Jones, (M.C.), Brynhyfryd, Rhymni, i adael y wlad hon am America, yn gynar yn mis Mawrth a bydd i ffwrdd am dri mis. Mabon yn 'Gethu.—Nos Sadwrn tradd- ododd Mr W. Abraham, (Mabon), A.S., ddarlith yn nghapel Bethania, Aberafon, ar Noson yn Nhy y Cyffredin.' Y Sabbath pregethai Mabon yn y boreu a'r hwyr yn nghapel Bethel, Aberafon. "Y Nhw" welwch Chi I-Bit'r Parch Peter Price yn darlithio'r wythnos ddi- weddaf, yn Nghapel yr Annibynwyr, ar "Y Nhw." Mr W. Jones, Islwyn, Aberdyfi, oedd yn y gadair. Pwrs o Aur.—Nos Iau, rhoes Annibyn- bynwyr Llandudno, ddesc a phwrs o aur i'r Parch Tom Davies, ar ei ymadawiad i Llanddysul. Elwyn.—Mae y pregethwr poblogaidd Elwyn Thomas ar daith yn yr Aifft a Chanaan. Ni bydd yn ol cyn dechreu neu ganol Mai. Efe fel y gwyddys oedd y budds-igol ar y Nofel Gymreig yn Eistedd- fod Llangollen. Arwr y nofel honno oedd John Penri." Sancteiddio Ðifyrwch. Y n gweled y mawr dyru a dylifo sydd i chwareudai'r Brifddinas, y mae'r Parch. Thos. Phillips, B.A., Bloomsbury, wedi traethu ei farn fel y canlyn :— Pe gennyf ddigon o fodd ac o amser," meddal, i-ni a yml meddai, mi a ymgymerwn a chadw chwarendy. Fel gweinidog, fe'm dygir i gwrdd a bechgyn a merched ieuanc sy mhell o gartref; ac mae'n anodd peidio teimlo fod eubywyd yn unig a thrym- aidd iawn. A'r hyn yr hoffwn ei weld a fyddai'r eglwysi yn meddianu'r chwareti dai, gan eu troi'n foddion i hyrwyddo neges yr Efengyl. Yn awr y mae dwv farn am' hyn. Nid ariangar.—Y mae'r Parch Thomas Waugh, efengylydd hysbys iawn gyda'r Wesleaid yn Southport, wedi cael cynyg lle'n ben cenhadwr tan Eglwys Fethodist- aidd Episcopalaidd yr America, ar gyflog o c2,000 yn y flwyddyn a'i dreuliau. Ond cafodd ras i'w wrthod, ac i aros man y mae. lie nad oes neb yn fwy cymeradwy nac yn gwneud amgenach gwaith. Bugail y Bowydd.-Llawen iawn oedd- wn hefyd o glywed fod y Parch Enoch Ellis Jones, Porthmadog, wedi ei ddewis i ddilyn y Parch John Owen fel bugail Eglwys Bowydd, Ffestiniog. Ac eto.-Mae y Parch Edwin Burgess, Six Bells, wedi derbyn galwad i fugeilio eglwys y Forward Movement yn, Porth, Cwm Rhondda. Athrawiaeth iach.—Dr. Cynddylan Jones- a'r Parch Daniel Hughes (B.), Pontypool, oedd yn cynal cyfarfod pregethu Gwyl Dewi yn y City Temple. Oherwydd rhyw aflerwch gyda chyhoeddiad yr amser, teneu oedd y cynulliad. Canmol.-Hysbysa gohebydd fod Dr. Llewelyn Bevan, yr hwn sydd wedi ei ben- odi yn ddiweddar yn brif-athraw, vn awyddus iawn am i'r Parch J. M. Gibbon, Llundain, fyned allan i fod yn olynydd iddo ef. Geilw yr ysgrifenydd Mr. Gibbon the most brilliant Welshman in an Eng- lish pulpit.' Dichon na fyddai pawb yr un farn yn nghylch hyny, ond cydnebydd pawb fawredd athrylith Mr. Gibbon, a'r lie uchel sydd iddo ymysg gweinidogion Ymneillduol y deyrnas. Y Goleuad ac Undeb.—Fel hyn y sier yd y Goleuad am bregeth gwr Eglwys- yd y. 'Digrif iawn yw gweled a chlywed offeiriad Eglwys Loegr yn anog undeb, brawdgarwch, a thangnefedd. Dyma faich pregeth Dr. Grimaldi Davies yn St. Paul, Llundain, wrth ddathlu Gwyl Dewi. Mewn hwyl dywedai- Darfydded son am bob ymryson mwy, Partiol farn a rhagfarn lawr a hwy Doed ysbryd hedd, tangnefedd, yn eu lie, A chariad pur o'r cariad'sydd yn y ne'. Parod yw pob Ymneillduwr bid sicr i ddweyd Amen ond purion peth fyddai i'r Eglwyswyr gofio nad yw yr "ildio" i gyd ddim i fod o un ochr. Mordaf a Meirion.—Da iawn genyf ddeall fod y Parch T. Mordaf Pierce, Llanidloes, wedi derbyn yr alwad unfrydol roddwyd iddo i Ddolgellau i fugeilio yr eglwysi Cymraeg-Salem, Bethel a'r Penmaen. Y Sabbath diweddaf, hysbysodd Mr. Pierce ei eglwys yn China Street, ei fod wedi pen- derfynu derbyn yr alwad, ac y byddai ei gysylltiad a'r eglwys yn terfynu ymhen tri mis. Adar y Nefoedd.—1 Adar y Nefoedd' oedd testyn darlith y Parch. J. Puleston Jones, M.A., yn Salem, Aberystwyth, y noson o'r blaen. Llywyddld gan Syr John Williams. "Canwyll y Cymry" oedd testyn dar- lith y Proffcswr T. Powel, M.A., Caerdydd, o flaen Cymdeithas Cymmrodorion y Barry, yr wythnos ddiweddaf. "Y deugain mlynedd hyn."—Gwneir trefniadau gan aelodau Capel Als, Llan- elli, i gyflwyno tysteb i'r Parch Dr. Jones, ar ei 40ain flwydd o'i weinidogaeth yn eu plith. "I dre'r Bala 'raeth y Bardd. Deall wn fod H. Eryri Jones wedi cael galwad unfrydol eglwysi Bala a Llanuwchllyn i'w bugeilio. Aberllefenni.—Deallwn fod y Parch. H. W. Parry (A.), wedi derbyn galwad i was- anaethu eglwys yn yr America. Mae eis- oes wedi rhoddi rhybudd i'w eglwys, ac, maent wedi gofyn iddo ail-ystyried. Cig, a Chwrw, a Dewi Sant.—Ynghwrs pregeth ym monachlog Bangor, gofidiai y Parch W. E. Jones, Llanllyfni, am yr arfef o ddathlu cof y Sant Cymreig trwy fwyta brasder ac yfed gwin. Nid oes un math o gysondeb cydrhwng y pethau hyn a chymeriad ein nawdd sant. Campus yn wir. Y Gweision yn Gwella.—Llawen oeddwn o glywed fod y Parch. Wm. Rowlands, Acrfair, yn graddol hybu o'i afiechyd ac y calff ail afael yn ei waith ac esgvn i bulpud yn y man. Ac ar ol ei anhwyldeb maith a thrwm, dyma'r Parch, Griffith Owen-sy'n fab y Parch. Cadwaladr Owen, Dolwyddelen, ac yn perthyn i hil y seraff 0 Dal-y Sarn—yntau wedi ymadfer o'i af* iechyd hir, ac yn llanw'i bulpud yn y Rhos Ddu y Sabboth drweddaf. Boed i'r ddau hir adeg cyn y delo angau nac afiechyd i'w nol mwy. Talu dyled Pantycelyn.—Gadawodd y cil- weddar Henadur J. R. James, U. H., LlaIl- ddyfri, diacon yn nghapel Coffadwriaeth: • 01 Williams, Pant-y-Celyn, swm digonol 1 symud y ddyled ar y capel. Gadawodd i hefyd, renti eiddo neillduol i fyned at gyf- log y gweinidog. Dechreu Gwaith.—Cynnaliwyd cyfarfod sefydlu y Parch. D. Marlais Davies y[1 I weinidog eglwys Soar (A), Blaenogwy' Gweinyddwyd gan y Parch. Gwylfa RO erts, Llanelli; E. Keri Evans, M.A., a fj Elias Williams. Eto.-Deallaf fod y Parch. W. G. \V¡ iams, (M.C.), Penllwyn, Llangollen. we?' I ei alw i fugeilio eglwys Cwmyglo yn ?' fon, a'i fod yntau wedi derbyn vr al"ad. !? Bydd colled nid bychan ar ei ol vn N bY 11 1| arfod Misol Dwyrain Dinbych, ac efe Y ? Ysgrifenydd y Pwyllgor Arianol. D vies 1 Hen Fethodist.-Mr. Vaughan Da?- mewn anerchiad yn Llandyssul, y dydd i i blaen, a ddywedai y fath ras "a fuaslql Esgob Owen pe yr arosai yn Fethodys He troi at yr eglwys. Cadwasai hy^oJ'i rhag llawer o ddrwg yn ei ganol oed hen oed, rhag gwrthod Cyllideb D. Ll?? George, sydd a'i nod i symud y beich' oddi ar gefn y werin i ysgwydda?y goludogion a'r cyfoethogion. Nis ge,llir dyweyd i'r Esgob Owen drwy ffydd dd?? yn hytrach oddef adfyd gyda phobi D" ? ?. Barnodd efe yn fwy golud drysora?y?f Aipht. Y mae llawer yr un fath ag e YV nghwasanaeth yr Eglwys.

LLYTHYR LLUNDAIN. I