Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cwrnni Yswiriol y Prudential, Cyfyqgedig PRIF SWYDDFA: HOLBORN BARS, LLUNDAIN. CRYNHODEB O'R ADRODDIAD GYFLWYNWYD I'R 65ain CYFARFOD BLYNYDDOL A GYNHALIYVYD MAWRTH 5ed, 1914 Y GANGEN GYFFREDINOL.—Nifer yr yswirebau a roed allan yn ystod y flwyddyn ydoedd 71.359. yn yswirio am y swm o 6,849,224p., ac yn cynyrchu incwm blyoydllol newydd o 425,717p- Swm y blaen-daliadau a dderbyniwyd yn yatod y flwyddyn ydoedd 4,920,518p., cynydd o 93525p. ar y flwyddyn 1912. Yn ychwlIoncgol derbymwyd ll,116p. mewn blaen daliadau dan Dablau Yawiriaeth ar gyfer Afiechyd. Swm yr hawliau am y flwyddyn ydoedd 3,766,625p Nifer y marwolaethau ydoedd 8,699. Nifer yr yswirebau gwaddol a a ldf 'dasart ydoedd 23.497, incwm 91^091^ y rhai oedd yn 131,017p. Nifer yr yswirebau mewn grym ar dd:wedd y Swyddyn oedd 917,091. Y GANGEN LAFURAWL —Swm y blaen-daliadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn oedd 7,874,456p., cynydd o 81,894p. Buasai y cynydd ddangosir yn llawer mwy onibae fod 53 o gasgliadau wythDosol wedi eu rtioi yn nghredud adroddiad y flwyddyn 1912, oherwydd ein nyullua o gadw cyfrifon. Cyrhaeddodd yr hawliau am y flwyddyn 3 139 193p., yn cynwys ychwlI.uegiadan 0 h!)nn n 3:19,;)72p. Nifer yr hawliau a'r yswirebau a r"ed i fyny. yn cynwys 5,942 o yswirebau gwaddol a ddaeihant i rym, ydoedd 366,104. Y nifer o yswirebau rhydd a roddwyd yn ystod y flwyddyn i'r yswireb-ddalwyr o bum' inlynedd ac uchod a ddymuneut beidio ??iu oedd t26 768. gan adael y ni?r mewn grym yn 1,890,406. Nifer yr yswirebau rhydd a ddaethant yn hawliau yn ystod yAwyddyn oedd 45,546 Cy f anewm ni f er yr yowireb-t' ddaetliant yn hawliau yn yetod v tewn grym yn y Gangen lion ar ddiwedd y flwyddyn oedd 19.778,135, ac y mae eyfartaledd eu parhad dros ddeuddeng mlynedd a thri chwarter. Mae eiddo y Cwmni, yn y ddwy Gangeu. fel y dangosir yn v fantolen, ar ol tynu ymaith y awtii o 1,750.000p. a ysgrifenwyd ymaith o'i diogeliadau, yn 86,993.003p cynydd o 2,421,071p. ar eiddo 1912. Y mae chwe' Cymdéithas Gymeradwy y Prudential ffurfiwyd o dan Pdeddf Yswiriant 1911 wedi gwneud gwaith pwyaig yn yatod y flwyddyn ac y mlie'r ael"d;)u yn parhau i gynyddu, Dechreuwyd talu huddion mewn afiechyd ac ar enedigacth ar y 13eg o Iooawr, 1913, ac yn ystod y flwyddyn cyfranwyd 1,401.3GOp. i'r aeloilau gan Gynrychiolwyr y Cwmni. Gellir nodi y gal- wyd sylw trbenig mewn Adroddiad o Adran y Llywodraeth gytlwynwyd yu ddiweddar i'r Senedd at y fantais a ddeillia o fod yi arian yn cael eu talu gan gynrychiolydd y Gymdeithas Dywed yr Adroddiali ymhellach 4' Mae'r flaith fod y cynrychiolydd yn galw'n bcrsonol i datu yn gwneud sas geUir yn hawdd geisio cael budd yn amrhiodol, ac yn ei gwneud bron yn amhosibl i'r arian gael eu talu ood i'r sawl a'u piau. Yn y Gangen Gyffredlnol ychwanegir reversionary bonus eto yn ol Ip His y cant at y syrniau a yawiriwyd yn wreiddiol at bob dosbarth o yswirebau cyfraniadol a dvnwvd allan er y flwyddyn 1876. Vn y Gangen Lafurawl ychwauegir bonus at y symiau yswiriwyd ar bob yswireb droa bum' mlynedd o barhad a ddenant yn hawliau ar farwolaeth neu addfedrwydd gwaddol o Mawrth 6ed, 1914, hyd Mawrth 4ydd, 1915, y ddau ddyddiad vo svnwvsediff fel v canlvn :— BLAENDALIADAU A DALNVYD. 5 mlyneddi Uai na 10 mlynedd. 10 15 15 20 20 25 25 SO 30 35 35 40 40 45 45 50 50. 55 55. 00 60 a(,, uchod 'II" C YCHWANEGIADAU BONUS AT Y SVMIAU YSWIRIWYD. 95 y Cant. £10 „ ft5 II f20 £25 930 „ £:ä „ £ 40 „ 945 II £;,0 1:55 Y mae eyfartaledd y bonus a gyhoeddwyd am y flwyddyn ddiweddaf wedi ei gadw i fyny fel y daugoeir. a rhoddir bonus ychwauegol o f5 y cant yn nglyn ag yswirebau ar y rhai y talwyd blaen-daliadau am 35 a llai na 40 mlynedd, 45 a llai na 50 mlynedd, a 55 a llai na 60 mlynedd. -+- MANTOLEN CWMNI YSWIRIOL Y PRUDENTIAL CYFYKGRDIG. CRYNHODEB O'R DDWY GANGHKN AR Y Slain 0 KAGFYR, 1913. CYFRIFOLDEB. P. S. C. Cjfalaf y Cyfrar-ddalwyr 1,000,000 0 0 P. s. c. Cronfa y By wyd Y«- wiriaeth,- Canghen Gyffredin 45,698,479 19 5 Cronfa Y g. wiriaeth ar g y f e r gwaeledd. 10,110 12 3 Cronfa y By wyd Ys- wiri&tlli, Canghen Lafurawl. 38,901.678 14 2 84,605 278 5 10 Cronfa Adgyfnertfcol Buud- ?oddiadau 1,000-000 0 0 Hawliau dan Yswirefcau Byw- yd crybwylledig ac yng nghwrs cael eu talu ¡¡;S,27;; 15 C Blwydd-daliadaa dyledus ond heb eu talu. 2,508 6 8 Gwed(lill y bonus dan yswir- ebau bywyd wedi ei gadw iV ranu 226,942 8 6 i Sli. 993.002 Hi 6 EIDDO. P. s. c. P. s. c. Gwystlon (mortgages) ar eiddo yn y Deyrnas Gyfunol 8,553,062 18 7 Gwystlon ar eiddo tHallan i'r Deyrnas Gyfunol Dim. Benthyciadau ar drethi plw)-f- ol ac ereill. 13 9S0,705 11 9 Benthyciadau ar Oes-fuddian- nau 1,117.287 0 11 Benthyciadau ar Atchweliad- au (Reversions) 95,278 4 6 Benthyciadau ar Stocsa Chyf- raniadau 79,385 2 0 Benthyciadan ar Yswirebau'r Cwmni o fewn gwerth en rhoddiad i fyny 3,282,841 14 8 j Benthyciadau ar sicrwydd Personol Dim. Benthyeiadau i sefydliaduu addysg wedi en sicrhau ar incwm, etc. 45,8S:! 9 2 Buddsoddia.dau Wedi eu rhoi i'w ead w gyda'r Uchel Lye 24,400p. 2% y cant (Con- solidated tock) 17,568 0 0 Diogeliadau y Llywodraeth Brydeinig 1,745.934 14 3 Stoe Ariaudy Lloegr 143 LI7 2 10 Diogeliadau Trefol a Sirol, Deyrnas Gyfunol 1,674,443 G 3 Diogeliadau Llywodraeth India a'r Trefcdigaethau 4,709,807 17 7 Diogeliadau Llywodraeth Trefedigaethol 1,235,745 15 11 Diogeliadau Trefol IndiaidJ a Threfedigaethol 3,415,K;0 0 4 Dingeliadau Llywodraeth Dramor 4,323,467 16 0 Diogeliadau Talaethol Tra- mor 6("11.843 12 4 Diogeliadau Trefol Trainer 3,507,309 3 6 Dyledeban ynglyn a Rheit- ffyrdd a 'debenture stocks' acynirwymiadaumewuaur etc. -Ciirtrefol a Thramor 19,748,404 11 0 Cyfrauiadau bUeohau.iol a gwaralltedig mewn rheil- tfyrdd, et. 3,198 909 13 1 Cyfraniadau cyfrred n mewn rheidlyrdd, etc. 2,801,815 16 0 Hawliau rdrethoedd 455793 18 5 Ardthi Eiddo Rhydd-ddal- iadol a Thollau Yagotaidd 4,777,685 1 9 Ardrethi Prydlesol 8,696 19 1 Tai 4,034,994 18 11 Oe. fuddiannau 34 626 14 6 Atchweliadau 1,611,216 19 8 Gweddill y Goruchwylwyr 6,040 7 7 Blaen-daliadau yn sefyll 597.179 2 4 Llog a rheut yn sefyll. 80 6S2 2 8 Llog yn deilli.t.w ond liel) fod yn daladwy 528.165 6 7 Biliau derbyniadwy Dim. Arian:—Ar deposit 20,000 0 0 Mewn llaw ac ar gyf- rifon agoied 469,444 14 4 86.993.002 16 6 I Penderfynir gwerth diogeliadau y Stock Exchange dan reolau y Cwmni, gan y Cyfarwyddwyr. Y niae gwerth y rh..i hyn wedi ei gymharu a phrisiau canol y farcl.nad. lihagfyr Slain, 1913, gan roi ystyriaeth ddyladwy i log a ddeilliai. ac y mae y gwalianiaeth yu cael mwy na darpur ar ei gyfer gan fuddsoddiadau y cronfeydd adgyfne- thol. Arwyddwn fod yr Eiddo a ddangosir yn y fantoleu, yn eiu harn ni, yn ei pyfauswm yn Ilawn, gwerth yr hyn y'i goaodir ar wahan i'r buddsoddiul^u y croufeytlcl adgyfnertliol sydd wedi cael rhoi cyfrif hiu danynt Nid nes ran o unrhyw gronfa wedi ei roi yu uuiongyrchol neu yn an. uniongyrohol at un pwrpas heblaw y math o fusnes iLt. ba un y mae i'w roddi. A. C. THOMPSON, Iii.eol-.vr GyilVedinol. D. W. STABLE,) Cyd-Yagrifeiiyddion. J. SMART. ) sgrl ell,)'l ron. J. BURN, Rhifyddw W. J. LANCASTER. » THOS C. DEWEY, Cadcirydd. J. IRVINE BOS WELL, i Y iU'WYl "-yr. Yr ydym yn a(Irodd ein bod gyda chynnorthwy y Cyfrifwyr Trwy dedig fel y nodir isod wedi archwilio y ?yfrifoD uchod, a chawsom yr holl hy?'ysrwydd a'r ?!ut!'?dnu yr oeddym eu han- geI, ac yn ein barn y mae y cyfryw gyfrifon yn gy?" a'r Faitolen uchod wedi ei thynu allan yn' briodol fel ag i rOlld glwg wirionedtiol ar sefyti?' y Cwmai, yn ol yr hy?bysrwydd a'r eglur- hadau goreu a roed i ni, fl y daogoxir hwy ar !yft"n Y CWMDI. Nid oes ran o unrhyw gronfa wedi ei roi yn nniongyrchol neu yn auuniongyrchol at un pwrpas hebUvv y irath o fusses at ba un Y mae i'w ioddi. PHILIP SECRKI' -\N, AArrtcnhwwiulwwyyrr- W. H. NICHOLLS Yr ydym wedi archwilio gweithredia.dau ariaii'd derbyniadan a thaliadau) sydd yn effeithio ar j y cyfrif'n o'r Eid-lo a'r Buildsoddiadau am y flwy(t, it yn divveddu Rhngfyr 31ain, J913, ac yn ca*l fo<l y i vtiyw mewn cyiiwr da ac wedi ou harwj Mo yn briodol. Yr ydym, hefyd, wedi ar- chwilio y Gweithredoedd a'r Diogeliadau, Tystysgrn.ui. etc.. yu cynnrychioli yr Eiddo a'r Budd- A(J(l.lirl.liall fJ!Jodlf alllt\1. yo y cyf. If IIcliOd, ac yn siet liau fod y cyfrvw mewn nieddiant a charI- rM!th ddiogel ar y 31tnn o Itligfyr, 1913. DELOITTE, PLENDER, GRIFFITHS au CY F., Chwefror 17eg, 1914. Cyfrifwyr Trwyddedig. I Am f any lion pellacli ymofyner a Mr. W. H. Mallett, Arolygyd 1. Preswvlfa, loutlifyisdog; Mri. H. Daviea, Bryngwyn. Molgellau; J. R. Hughes, Rhiwgri, Bl. Flestining K. D HoweMs Eryldon, Cricket It, a It. (;. Dykins, 5, Bay View Terrace, Pwllheli. Is-Arolygwyr; Md. W. R Williams, S. Jones. W. Windsor Jones. Pwllheli; S Jones, Abersoch Chas. Jones, L: ubodrog;' Thos. Davie-s Nefyn; T. B. Davies, Trefor; D. W Jones, Garn; J. Williams, Criccieth J R. Jcnc\ftT. iVitchard, Bcrthypnst; K E. Jones a W. L. Edwards, Porthmadog.

- - - - - -I AT EIN GOHEBWYR.…

I - - - I I NODION A HANESION.…

0 Borthmadog i Bwllheii.

Y Cynyg Diweddaf.I

Y Ddrycin Fawr a'i Chanlyniadau.

I-I' Mr. Lloyd v George a!…

1 Swyddogion -Addysg yn yI…

IGwrthod y Telerau Hedd. I…

- - - -.-Llys Ynadol Pwllheli.

I Cwmni Yswiriol y Pruden!…

- -0-Digwyddiad Trist yn Llithfaen.

[No title]