Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. 'tJYHOEDDIADAU SABBOTHOL.—Chwef. 15 Penlan (A.), am 10 a 6, Parch. J, Rhyddcrch, Gvveiuidog. .I Capel Seisnig (A.), Cardiff Road, am 11a 6-30 Parch. W. Ross Hughes, Borthygest. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch. David WïIliams, Llanwnda. iSJnlem (M.C.), am 10 « t;, Parch. Joseph Jenkins, Ffestiniog. CapeJ Seisnig (M.C.) Ala RJad, am 10 a 6, Parch. J. Hughes, B.A., B U Salem Taber nael (B.), am 10 a G. l'itroli. Hughes, Llaullyf ili. Seior. (W.), am 10, Patch. E. Mostyn Joues, Gwein log am 6, Mr. R. C. Humphreys, Llanbe 'rog. Hen ;apel y Bedyddwyr North Street, am 2, Ysgol Vsg< Genhadn1 (M.C.), a.nd Street, am 10 a 6. CytadtJll Gweddi. Ysgol Geohadol North Strpet- (A.), am 10 a 6, Parch. E P. Roberts. Golan South Beach (M.C.), am 2, Purch. Richard JElughes, Brymbo. Tarsis (M C.), am 10 a 6, Pit) -eii. Richard Hughes, Brymbo. St. Pedr. 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 d,6 (Seisnig) Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a r Parch T. Woodings, B.A.. Curad. Ceuhadaeth Lydewig North Street. R G.. am 10.30, Offeren Sanctaidd, am 2. Yugoi' am 6 30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, benedicsiwn. Y FRENHINES FAI. -Brydnaw n Gwen- er diweddaf, yn ysgol Penlleiniau, etholwyd Miss Eluned Ward., geneth Mr. a Mrs. James Ward, y CUvb Ceid- wadol, i fod yn Frenhines Mai y flwyddyn hon. CYMDEITHAS LENYDDOL Y TABERNACL. —Nos Wener diweddaf, o dan lywydd- iaeth Mr. R. G. Evans, Arlunfa, cafwyd papur rhagorol ar "Gymeriad" gan y Parch. E. Mostyn Jones (W.). Dioich- wyd yn gynes i Mr. Jones :am ei lafur, ao hefyd am ei barodrwydd yn dod ar rybudd mor fyr.- YSG. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN.— Nos Wener diweddaf, dan lywyddiaeth Mr G. M. Roberts, Marsley House, darllenwyd papur rhagorol gan Mrs Roberts, Abererch Road, ar 44 Yr Ysgol Sabbothol, a'n dyledswyddau tuagati." Diolchwyd yn gynes iddi am ei phapur gwerthfawr ar gynygiad y Parch. J. Rhydderch, yn cael ei ategu gan Miss Mi E. Evans, New Street, R. Jones, Argrati)dd, a'r llywydd. MARW DAU HEN DRIGIANYL)D. Ddydd Mercher diweddaf, yn 79 mlwydd oed, bu tarw Mr Richard Jones, pysgotwr, King'shead Street, ar ol ychydig ddyddiau o gystudd. Ddydd Sadwrn hebryngwyd ei weddiliion i orffwys yn mynwent Denio. laenorid yr angladd gan aelodau o ld\\ b yr Odyddion, o'r hwn yr oedd yrymadaw- edig yn aelod hvnaf Gwasanaethwyd gan y Parchn. J. Edwards, ficer, a T. W oodings. ci wrad. Y n gynar t)reu Llun bu faiw Mrs Ann Haston, Gaol Street, yn 77 mlwydd oed. Cleddir ddydd lau yn mynwent Denio. DARLUNIAU Byw.-Fel ygweliroddi- j wrth hanes gweithrediadau y Cyngor Trefol mewn colofn arall, y mae'r dar- luuiau byw ddangosir yn neuadd y dref o hyn allan o dan reolaeth y Cyngor, a phwy bynag a el iddynt bydd yn cefnogi mudiad trefol ac nid anturiaeth ber- sonol. Sicrheir y bydd y darluniau ddangosir o'r ansawdd goreu, a hefyd o chwaeth bur, a'u tuedd i ddyrchafu moesau ieuengctyd y dret. I wneud i ffwrdd a'r camsyniad fodola yn meddwl rhai o barthed i'r mudiad gallwn ddy- wedyd nad yw wedi costio'r un geiniog hyd yn hyn i'r Gorfforaeth. ETHOLIAD.—Ddydd Sadwrn diwedd- af bu etholwyr Rhyddfrydol y dref yn pleidleisio yn y Clwb Rhyddfrydol i ddewis ymgeisydd dros y blaid ar y Ward Ddeheuol ar y Cyngor Sir. Mr G. Cornelius Roberts, Maes Meat Stores, a Mr H. Pritchard, cyfreithiwr, oedd y ddau ymgeisydd y pleidleisid arnynt. Wele v ffievrau :— Mr H. Pritchard 176 Mr G. C. Roberts 136 Mwyafrif 38 TEML SOAR. -Cynhaliwyd y Deml' yn Ysgoldy Penmount nos Fawrth di- weddaf, o dan lywyddiaeth Mr Thomas Ellis, Penmount, pryd y cafwyd adrodd- iadau gan Miss A. W Jones, 7, Mount Terrace, a Mr J. Robinson, South Beach. Caed anerchiadau gan Mrs, Williams, 7, Heol Fawr, Mri Ebenezer Hughes, T. Ellis, Samuel Evans, a'r Parchn. T. Williams a J, Puleston Jones, M. A. Cynhelir y cytarfod nesaf nos Fawrth, y iofed cyfisol, am 7-15 gloch, yn yr un He. Erfynir am bresenoldeb yr holl aelodau. Dymunir hefyd wneud yn hysbys y cynhelir cyf- aifod dirwestol yn Ysgoldy y Traeth am 7 o'r gloch nos Sadwrn nesaf. CYMDEITHAS LENYDDOL PENMOUNT.— i Nos WeQer diweddaf cafwyd darlith ddyddorol ar 44 Adar gan Mr. Wilson Roberts, Edeyrn. Daeth cynulliad lluosog ynghyd, ac ni siomwyd neb ar ol dod. Mae enw Mr. Roberts yn adnabyddus trwy Gymru fel awdurdod ar y pwnc hwn. Ar ran y gymdeithas pasiwyd diolcbgarwch gwresocaf i'r darlithydd ar gynygiad Mr. D. Lloyd Jones, yn cael ei eilio gan y Parch. T. Williams. Diolchwyd hefyd i Mr. W. Wynne Owen, Arosfa, a Mr. W. J. Willia ms. Slate Works, am gynorthwyo gyda'r lantern mor ddeheuig, ar gyn- ygiad y Maer (Dr. R. Jones Evans), ac eiliad Mr Wilson Roberts. Terfynwyd trwy gydganu yr emyn Duw mawr y rhyfeddodau maith." CYFARFOD BLYNYDDOL "CARTREFLE." -Ddydd lau diweddaf cynhaliwyd cyt- arfod te blynyddol deiliaid Cartrefle," a mwynhawyd y danteithion yn fawr. Yn yr hwyr cynhaliwyd cyngerdd, o dan lywyddiaeth J. Huehes- Parry. Ysw., U.H., a chymerwyd rhan ynddo mewn adrodd a chanu gan y rhai a ganlyn :-Mis Mary Jones, Miss Mary Creighton, Miss Mary Davies, Miss Sally a Master G. O. Griffith, Miss Mary Ellen Jones, Prior, Mr Alf Owen, Misses C. A. Jones a Rowlands, Mr Lloyd Williams, Mr Stanley Jones, Mr Mr W. H. Davies, Master Jack Wil- liams, parti Mr Tom Hughes Mr Ellis Jones, Prior Miss Edith Wynn Jones William (un o'r deiliaid), parti o Ysgo: Troedyrallt, Mri John Hughes a W. John Hughes, Miss Thomas, Brynllaeth Mr Tom Owen, Maes Mr W. Hughes, Gellidara Capt. Hughes Miss Maggie Ellen Jones Mr Steele, a Miss Maggie Jones, Nantlle House.. Cyfeiliwyd i'r cantor- ion gan Mr W. O. Lh yd, a rhoed benthyg y berdoneg at eu gwasanaeth gan Mr John C. Jones, Pretoria. An- fonwyd rhoddion o dybaco, melusion ac aurafalau i'r deiliaid gan yr athraw- on a Mrs Jones, Castle Hotel. BVDDIN v BLODYN GWYN.-Nos Fer- cher, yn festri capel Ala Road, cynhal- iwyd cyfarfod o'r uchod o dan lywydd- iaeth Mrs O. Williams. Awd trwy y rhanau arweiniol gan Miss M. Lloyd Ellis. Yn y gystadleuaeth o tdrodd adnodau, dyfarnwyd J. Roberts a Dilys Jones yn gyfartal oreu ail, M. Creigh- ton am dyfu blodyn eira, goreu, Ceridwen Jones. Cymerwyd rhan mewn adrodd, canu, &c., gan L. Thomas, Ceridwen Jones, M. Hughes, Mary Kenney, C. Lloyd, M. Jones, M. LI. Ellis, K. Jones, H. a J. Sampson.- j Am 7-30, yn yr un ystafell, cynhaliwyd cyfartocl o Gymdeithas y Merched leu- ainc, o dan lywyddiaeth Mrs Thomas Dechreuwyd trwy ganu a gweddio. Yna cafwyd anerchiad rhagorol gan Miss Hughes, Sand Street. Datganai ei gofid am fod amgylchiadau wedi ei lluddias i ddilyn cytarfodydd y gym- deithas yn gyson, ac fel y byddai yn teimlo ei hiraeth a'i cholled. Dywedai hefyd fod yn llawenydd calon iddi gael golwg mor lewyrchus ar y ddwy g-ym- deithas. Gwnaeth sylwadau tarawiad- ol ar y blodyn eira-fel y deuai allan o'r ddaear mor brydferth a byw yn nghanol ystormydd ac oerni y gauaf, j pryd yr oedd pobpeth arall yn edrych yn wyw a h 'gr. Yr oedd ei sylwadau yn neillduol o darawiadol a phwrpasol. Dadlenodd Mrs D. E. Davies lythyr oedd wedi ei dderbyn o Lerpwl oddi- wrth Miss Blodwen Davies—un fu yn aelod o'r gymdeithas am flynyddau. Diolchai am yr anogaethau a'r cynghor- ion oedd wedi eu cael gan y chwiorydd yr oeddynt yn myned yn fwy byw iddi bob dydd. Cafwyd can gan Miss V. Hughes a Miss J. Roberts. Terfynwyd cyfarfod\ neillduol o ddyddorol trwy ganu ton allan o'r Caniedydd Dir- westol." Cais taer y ddwy lywyddes at chwiorydd y gwahanol eglwysi yw- Deuwch drosodd i'n cynorthwyo." YMGOMXVEST YSGOL GENHADOL TARSIS —Nos lau, yn Ysgoldy Salem, cynhal- i iwyd ymgomwest lwyddianus, pryd yr ymgynullodd oddeutu 100 o aelodau yr uchod ynghyd, o dan lwyddiaeth Mr Hugh Pritchard. Yr oedd parotoadau y wleidd dan ofal Mrs Pritchard, Misses M. A. Williams, Jane Thomas, Nell J. Roberts, a gwasanaethid wrth y byrdd- au gan Mrs Ellen Thomas, Mrs Mar- garet Williams, Mrs Maggie Jones, Mrs Elizabeth Roberts, Mrs Jane Roberts, a Mrs Elizabeth Thomas. Wedi mwynhau y wledd cafwyd cyfar- fod amrywiaethol, pryd y cymerwyd rhan mewn canu ac adrodd, &c., gan y rhai a ganlyn :—Anerchiadau bardd- onol gan Morfudd, Idwal, Edmund, a Sam cAn, Thora," gan Mr John Page Roberts anerchiad gan y gw ein- idog can gan Miss Dora Thomas adroddiad gan Miss Minnie Catherine Williams can gan Mr T. Roberts; adroddiad gan Mr Samuel Jones can gan Mr Ellis Roberts dadl gan Misses Nell Thomas a Dora Thomas cAn gan Mr Samuel Hughes Musical Chairs canu penillion gan Mr Edmund Lewis can gan Miss Nell Jones Roberts cys- tadleuaeth deuawJ-pedwar parti yn ymgeisio, goreu, Mri R. W Pritchard ac Edmund Lewis cAn gan Miss Mor- fudd Evans penillion telyn gan Mr Idwal Owain can gan Mr Thomas Jones cvstadleuaeth unrhyw offeryn chwyth. Rhanwyd y wobr rhwng Mri J. R. Williams, Griffith John Thomas, Thomas Jones a William Pierce can gan Miss Nell Thomas can gan Mr W. Jones Roberts can gan Mr William I Pierce. Y beirniaid cerddorol oeddynt Mri J. E. Hughes a Samuel Jones. Gwobrwywyd ymgeiswyr eraill gan Mr R. Barker Jones. Gwasanaethwyd gyda'r Phonograph a chyfeiliwyd gan Mr Hugh Williams, Shop Goch. Di- weddwyd trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau."

Advertising

Cyfarfod arbenig o Gyngor…

Lladd Anifeiliaid. I

Advertising

Trychineb Fawr ar For yrI…

-¡Marw Mam Mr Eyan IRoberts.-..…

Bar&fconiaetb*-I

J AT ETHOLWYR Y SOUTH WARD.…

Ctboltafc Cyiigor Sirol, 1914.

Ijetboliab (tngol" Strol,…

I County Council Election,1914

r Hanes Rhyfedd o'r Mor.

Advertising