Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. CYHOEDDIADAU SABIIOTHOL.-Hyd. 26 Penlan (A.), am 10 a 6, Myfyriwr o Goleg Bangor. Capel Seisnig (A.), Cardiff Road, am 11 a 6-30 Parch D. W. Roberts, Gweinidog. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch Thomas Williams, Pwllheli. Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch Owen Owen, LlaDelwy. Capel Seisnig (M.C.) Ala Road, am 10 a 6, Parch Owen Thomas. Tabernacl (B.), am 10 a 6, ————- Seion (W.), am 10, Mr John Williams, Rhiw; am 6, Parch E. Mostyn Jones. Gweinidog. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, Vegol. Ysgol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Parch J. Rhydderch, Pwllheli. Y&gol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi am 2, Ysgol. South Beach (M.C.) am 2 a 6, Parch Tarais (M.C.), am 10. Parch St. Pedr. 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig) Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch T Woodings, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G.. am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Ysgol; am 6-30 Pregeth Gymrapg gan y Parch ]?. Merour, benedicsiwn. PRIODAS.- Ddydd Sadwrn diweddaf, yn nghapel yr Annibynwyr Seisnig, Aberystwyth, unwyd Mr. Isaac M. Anthony, mab hynaf yr Henadur W. Anthony, U. H., mewn priodas a Miss Ada C. Jones, The Lodge. Yr oedd yr anrhegion yn niterus a drudtawr. Aeth y ddeuddyn hapus i Lundain i ldreulio eu mis mel. Y TEMLWYR DA.-Cynhaliwyd y Demi nos Fawrth diweddaf fel arfer yn Ysgoldy Penmount pan y cymerwyd rhan gan y Parchn. J. Rhydderch, D. E. Davies,'Thomas Williams, Mri. W. Hughes, Roberts, Mrs. J. Roberts, Mrs. D. E. Davies, ac eraill. Deallwn fod amryw yn bwriadu ymuno a'r Demi fel canlyniad cyfarfodydd y Gymanfa Ddirwestol, ac nis gallai dyngarwyr a Christionogion y dref wneud dim a fyddai yn fwy teilwng. ETHOLIADOL.-Credir y bydd i ethol- iad gymeryd lie i lanw'r sedd aeth yn wag ar Fwrdd y Gwarcheidwaid trwy ymadawiad y Parch Henry Rees.—Y mae y tri ag y mae eu tymor ar derfynu ar y Cyngor Trefol,-Mri Richd. Jones, Argraffydd R. A. Jones, Central Restraurant, a W. M. Toleman,-yn bwriadu sefyll ail etholiad. Y mae sedd arall yn wag er's tro ar y cyngor, ond nid oes sicrwydd fod neb yn bwriadu ymgeisio am sedd oddigerth y rhai a enwyd. CYMDEITHAS LENYDDOL TABERNACL.— Nos Lun diweddaf, o dan lywyddiaeth Mr. R. Gwynedd Evans, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y tymor, pryd yr awd trwy raglen amrywiaethol neillduol o ddyddorol,-Sef canu, adrodd, chwareu I ar y grythen, anerch a chystadlu. Y swyddogion am eleni ydynt:— Llywydd, Mr. Alfred Lewis is-lywydd, Mr. R. Gwynedd Evans; trysorydd, Mr. R. Roberts; ysgrifenydd, Mr. R. W. Williams: Llawenydd digymysg oedd gweled cymaiot yn bresenol. PRIODAS.—Yn nghapel Salem, dydd Sadwrn, gan y Parch. John Hughes, B A., B. D., y gweinidog, yn cael ei gynorthwyo gan Mr. O. Rowlands, y cofrestrydd, unwyd Mr. Ted Pugh Owen, yr hwn sydd yn gwasanaethu yn y Crown Hotel, mewn priodas a Miss Kate Thomas, Lleyn Street. Misses Thomas, St. Tudwall's Terrace, a Mary Griffith, Ueyn Street, oedd y morwyn- ion, a Mr. Robt. Thomas, St. Tudwall's Terrace, oedd y gwas. Rhoed y briod- ferch ymaith gan ei thad. Aeth y pir ieuanc i dreulio eu mis met i Lerpwl. MARWOLAETH SYDYN.—Oddeutu un- ar-ddeg o'r gloch boreu Llun, yn dra sydyn, bu farw Mrs. Margaret Thomas (priod y diweddar Mr Hugh Thomas, pysgotwr), Penrhydlyniog, yn 71 mlwydd oed. Yr oedd yn y gwasan- aeth yn .nghapel Seion nos Sul, ac yn ymddangos yn ei chynefin iechyd, ond boreu Llun, tra yn dilyn ei goruchwyl- ion arferol, syrthiodd yn farw. Cleddir dydd Iau yn hen fynwent Denio (ang- ladd anghyhoedd). Cydymdeimlir a'r teulu oil yn y brofedigaeth sydyn. DYDD DIOLCHGARWCH. Ddydd Llun diweddaf cynhaliwyd yr wyl hon yn y dref, a chaed gwasanaethau arbenig yn yr holl addoldai yr. ystod y dydd. A ganlyn oeddynt swm y casgliadau am v dvdd s. c. Salem a Tarsis. 293 4 7 Penmount a Sand Street 106 14 6 Penlan. 59 o o Tabernacl 25 o 7i Seion 21 15 10 i South Beach 26 o o Cardiff Road. 14 13 II Ala Road 8 o o Efailnewydd 10 16 o Penrhos 30 10 0 DEDDFAU'R TIR.-Ar agoriad Cym- deithas Lenyddol South Beach nos Lun diweddaf traddodwyd anerchiad gan Mr. E. R. Davies, Cyfreithiwr, ar y testyn uchod (Deddtau'r Tir), ac fe gadwodd y cynulliad am oddeutu awr o amser yn Hawn astudrwydd a mwyn- had. Deallwn y mawr ganmolir yr anerchiad, ac te ddywedir y byddai yn fantais neillduol pe gallai Mr. Davies weled ei ffordd yn glir i draddodi yr anerchiad yn mhob ardal trwy'r wlad. Cymerwyd rhan ymhellach yn y drafod- aeth gan Mrs. Evans, Bungalow Mri. W. Hughes, J. Williams, J. J. Jones,. D. Lloyd Humphreys, Owen Williams, a'r llywydd, y Parch. D. E. Davies Pasiwyd diolchgarwch y gymdeithas i Mr. Davies am ei anerchiad, a bod cyt- arfod nesat y gymdeithas i drafod y mater ymhellach. BWRDD Y GWARCHEIDWAID. Ddydd Mercher diweddaf. — Mr J. T. Jones yn y gadair, a Mr Richard Jones yn yr is-gadair. Daeth bachgen pymtheg oed, yr hwn oedd yn gweithio allan er's peth amser, o flaen y Bwrdd i ofyn am ddillad. Yr oedd yr hwn oedd wedi ei gyflogi gyda'r bachgen, a dywedodd ei fod yn fachgen nodedig o ufudd a gwasanaethgar. Gwnaed sylw gan rai o'r gwarcheid- 1 waid y rhaid fod y bachgen hefyd yn hoffi ei le gan ei fod yn edrych yn hapus iawn. Rhoed caniatad i'w feistr chwilio am ddillad iddo. Dygodd Mr G. Evans gynygiad ger- bron gyda golwg ar y priodoldeb o gyf- newid y gyfundrefn bresenol o ym- wneyd gyda rhestr yr elusenau. Yr oedd ef o'r farn y dylid adolygu rhestr y pJwyfi bob mis, ac nid pedwar neu bump o'r plwyfi fel ag y gwneid yn bresenol. Nis gwyddai y gwarcheid- waid pryd y deuai eu plwyf hwy ger- bron, fel ag y gallent wneud ymdrech arbenig i fod yn bresenol. Sylwodd Mr Hugh Pritchard, y clerc, eu bod yn warcheidwaid y plwyfi oil, nid dros eu plwyfi hwy yn unig, ac fod y gyfundrefn bresenol yn gymorth iddynt sylweddoli hyny, ac yn rhwyddhau y gwaith. Yr oedd y cadeirydd hefyd o'r farn na fuasai cynllun Mr Evans yn gweithio, gan nas gallant ot phet) eu gwaith mewn pryd. Gan na eiliodd neb gynygiad Mr G. Evans, syrthiodd y mater drwodd. Dywedodd y Clerc ei fod wedi anfon at yr overseers cynorthwyol i bwyso arnynt am anfon eu cyfrifon misol ynylyo a'r t'ethi i mewn yn Ifrydlon, ond fod rhai yn oedi. Sylwodd y cad- e:rydd fod rhai plwyfi mewn Undeb I HI all wedi dod i brofedigaeth oherwydd oedi gyda'u cyfiiton ac y byddai'r un peth yn sicr o ddigwydd gyda rhai pkvjfi yn Undeb Pwllheli cs na cheid gvelliant. rendertymvyd sefydlu gorsafau yn Ciiccieth, Llanaeihniajn, a Sum. l e y cni crwydriaid fara a c'laws, os bydt ai ganddynt diced tloty. Credai y gwar- cheidwaid y byddai i hyny rwystro i'r crwydriaid garcjota.

I TKEFOH.I

Syr Rufus Isaac yn Arglwydd…

-o - Diffyg Goleu yn Achosi…

IWedi Colli el Gof.

Y Trychineb yn Aisgill.

I Llewod yn yr Heolydd. I

Dirgelwch Mawr yn Ayrshire.

-v - Manion.

I Cymanfa Ddirwestol Gwynedd…

-0 - ¡ Mr. Ellis Griffith…

[No title]

Advertising