Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. ! I

NODION A HANESION. I

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Fhedeg am ei Bywyd. Pan oedd dynes yn cerdded arlinell y rheilffordd rhwng Horden a Blackhall clywai y tren vn dod, a dechreuodd redeg i geisio cael lie i groesi oddiar ei ffordd. Gwelodd gyriedydd v tren ei sefyllfa beryglus a llwyddodd i atal y tren pan o fewn pedair IU«th iddi. Cymjsgfa leithoedd Wrth siarad yn nghyfarfod Cym- deithas y Beiblau yn y Wyddgrug, y dydd o'r blaen, dywedai y Parch J -Cynddylan Jones, Caerdydd, nas gwyddai ymha iaith i anerch y cynhull- iad-pa un ai yu Gymraeg ynte Saesneg Tybiai fod amryw'n bresenol na ddeall- ent Gymraeg. Yr oedd yr anhawster hwnw'n cynyddu yn y siroedd oedd ar gyrion Lloegr. Cadwai y Cymry o'r cyfartodydd am mai Saesneg siaredid ynddynt, a chadwai y Saeson draw o herwydd y Gymraeg. Yn y Deheudir j cadwent gyfarfodydd i'r Saeson a'r Cymry ar wahan, a deallai y gwneud felly yn y Rhyl. + Cael Corff yn Mborthladd Caer- gybi. Foreu Sul cafwyd corff dyn yn mhorthladd Caergybi, ac yr oedd yn amlwg y bu yn y dwr am amser maith. Yr oedd ei wyneb wedi ei andwyo fel nas gellid ei adnabcd. Bernir ei fod tua deg ar hugain oed. Yn ei boced yr oedd llythyr wedi ei gyfeirio i H. Harris, Cumberland place, Edgbaston, a haner ticed cludiad ol a blaen o Birmingham i Dublin. Cweryl rhwng Cymdogion. Bu ynadon Caernarfon ddydd Sadwrn yn gwrando achos a ddygid ymlaen gan ddynes o Bethel yn erbyn ei chym- doges oedd yn byw y drws nesaf iddi. Honid i'r ddiffynyddes daro y Hall hefo coes ysub yn ei lIaw gan ysigo ei modrwy briodas fel y gorfu i'r achwvi-i- yddes tynd at feddyg, a bu raid iddi hefyd gael gwasanaeth gemydd i dori'r fodrwy y maith. O'r ochr arall dywedid nad oedd fodd i'r ddiffynyddes beidio ymddwyn fel y gwnaeth gan fod y Hall yn ei phrofocio, ac yn ed iw iddi fod ei chwaer yn wallgof. Taflodd y ynadon yr achos allan ar daliad y costau + I Darnwain Ddifrifol i Eneth. I Cyfarfu geneth ieuanc o forwyn o'r enw Annie Brooks a damwain ddifrifol iawn yn Neifod y dydd o'r blaen. Yr oedd yn mynd ar ei beisicl i lawr gallt serth yn agos i Pentre'r go, pan y daeth lJIodur i wrthdarawiad a hi. Taflw)d yr eneth trwy serin y modur, a chafodd ei hanafu'n ddifrifol iawn. Yr oedd ei gen isaf a'i danedd wedi eu malurio. Gwallgofddyn yn Eiiill 33p Yr wythnos ddiweddaf caniataodd Gwarcheidwaid Eastbourne y swm o 5p. i un o'r gwallgofdy oedd wedi enill 33p. mewn cystadleuaeth. Yr mae yn y gwallgofdy er's wyth mlynedd ar hugain ac wedi costio 8oop. i'r treth- dalwyr, a cheidw'r gwarcheidwaid 28p tuag at ei gynhaliaeth. Damwain Ofnadwy mewn Gwaith Haiarn. Bu damwain ofnadwy yn Ngwaith Haiarn Workington, yn Moss Bay, ddechreu'r wythnos o'r blaen. Mewn canlyniad i nwy ffwvdro o dani syrth- iodd simdde fawr i lawr ar do un o'r adeiladau lie yr .oedd Hawer iawn o ddynion yn gweithio. Aeth drwy y to fel trwy blisgyn wy gan gladdu V gweithwyr a milurio 'r peirianau a'r celfi. Lladdwyd pump o'r gweithwyr, a chafodd amryw eraill eu ni eidio 'll ddifrifol iawn. I Gornest Erchyll. Lladdodd dau ddyn o'r enw Dr. Boyles a Mr. Hendricks eu gilydd yn Greenwood Springs, America, mewn ) gornest a barhaodd ond am ychydig-, funudau. Ymladdai Mr. Hendricks: gyda lIawddr yll a'r medd)*, gyda i bwyell. Ymddengys fod Dr. Boyles gydai'i weithwyr yn adgyweirio I!e neillduol a daerh Mr. Hendricks yno i geisio ei rwystro. Ni chollodd y ddau amser i gweryla. Tynodd Mr. Hen- Jiicks lawddrjll o'i boced, ac ar yr un pryd cydiodd Dr. Boyles mewn bwyell oedd wrth law a tharawodd y Hall gyda hi yn ei ben nes y suddodd i'w I ymenydd at y earn. Ond llwyddodd y Hall i saethu ei wrthwynebydd, a bu 'r ddtu farw mewQ amraniiad. I Tynged Geneth o Forwyn. CynhaH?yd te?hotiad yn Llan- gollen y dydd o'r L.a?n ar gorff Jane Roberts, mon\ yn, bedair-ar-bymtheg oed. Pan yn coginio mewn gwesty yn y Bermo, lie y gwasanaetha!, cafodd yr eneth ei hys?atd!an yn ddifnfo! gyda saim berwedig. Aed a hi gartref i j Langollen, ac ymhen ychydig ddyddiau cafodd y dwymyn goch a bu farw. Pasiwyd rheithfarn ddarfod iddi farw o dwymyn goch a achoswyd gan y llosgiad. Gwaith Plwm y Penrhyn. Y mae gwaith ptwm y Penrhyn, ar ol bod yn nghan am ddeugain mlvneJd, ynawr\n cael ei a:l agor. Y mae cwmni o'r Deheudir wedi sicihau prvd- les arno. llyderir y bn-dd ytio waith i amryw gancedd o bobl. Marwolaeth Erell yll. Caed corff Elizabeth Hughes, geneth o forwyn, mewn clv.varel yn Dipton, ddydd Gwener. Yr oedd archoll ddofn yn ngwddf yr eneth, a chned rasel ar ben y chwarel, gydn'r hon y bernir y torodd ei gwddf Yr oedd corff yr eneth wedi ei g!wyfo'n erchyll wrth ddisgyn o'r naill gareg i'r llall i lawr y chwarel. + Ei Gael yn Farw. Canfuwyd Mr Henry Ridge Green- hill, Stamford Hill, Llundain, yn farw fore Sul yn Moss House, Rhosneigr, tie yr oedd yn aros tel ymwelydd Yr oedd yn ei gynhefin iechyd ddydd Sad- wrn, ac yn chware golff. Lladrata i Dori eu Newyn. Dygwyd tri dyn o flaen ynadon Caer- narfon ddydd Sadwrn ar gyhuddiad o fod wedi lladrata bwyd. Enwau y dift- ynyddion oedd Smith, Wilson, a Gavin. Yr oedd y tri yn crwydro hyd y wlad, ac yn Llandwrog aeth dau o honynt i siop a gofynasant am ddwy dorth ac ychydig o gaws Gan nad oedd yn v siop gaws cymerasant y bara ac ych- ydig o co/Mg? beef a erofynai y siopwr I I C am dano. Rhoes Wilson ddwy geiniog ar y cownter ac yna diflanodd y ddau hefo'r nwyddau. Aeth y siop- wr ar eu hoi a gofjnodd am y g wedtlill o'r arian, ond dywedasant \rtho y talai yr h ddgeidwad am danynt. Cymcr- wyd hwy i'r ddalfa ar y ffordd i Gaer- narton. AJdefai y t. i eu bod yn euog, ond mai newyo wnaeth idd>nt ladrata y bwyd. Anfonwyd hwy i garchar. Dau Gant o Ferched yn Ymosod ar Dy. YI1 heddlys Bristol ddydd Sadwrn, pan gyhuddid dynes o'r enw Cisely Harding, o esgeuluso ei phlentyn, dy- wredai heddwas iddo fynd at y ty a gwclai oddeutu dau gant o ferched yno'n lluchio cerrig a phethau eraill drwy'r ffenestn. Pan aeth i mewn can- fu olygfa druenus. Yr oedd y lie yn llawn o gerrig, gwydrau maluriedig, a phethau eraill, a phob man yn eurych fel pe bae'r ty wedi cael ei warchae a'i dan belenu. Yr oedd y ty yn aflan hefyd. Anfonwyd Harding i garchar am fis. yred yn y Ty. Dywed ysgrifenydd Cyir.deithas Ddir- west 1 Fflint, y Parch Thomas Morgan, Y Wyddgrug, fod yted yn y cartrefi yn y sir. Os y canfyddid dyn yn feddw ac anatluog o'r tualian i dafarndy, cym- erid ef i fynu a chosbid ef, ond nid oedd deddf i rwystro pobl rhag cario diod i'w cartrefi, ac yfed i ormodedd yno. Dywcdai het d pe gwyddai rhai pobl gymaint o ddiod feddwol oedd yn cael et gario i'r cartrefi, y byddent yo synu yu ddirtawr. Glo Cymru i Ffrainc. Y mae Llywodraeth Ftrainc wedi rhoi archeh i g-wmni o Gaerdydd am gan mil o dunelli o'r glo Cymreig goreu, ar gyfer y Llynges Ffrengig. Bernir y bydd i'r archeb hon gael ei dilyn yn fuan gan un arall am fwy fyth o swm. Dyma'r archeb rwyaf roed erioed gan Lywodraeth Ffrainc am lo o Gaerdydd. + Marwolaeth H y nnd. Cyfarfu Walter Yeomans, dyn ieuanc o Suckley, a'i farvvolaeth mewn modd byn d iawn. Yi oedd yn mynd a Ilwyth o lo i dy, ac yn ymyl y ty, wrth geisio rhoi carreg dan olwyn y drol, gwthiodd y ceffyl y drol yn ei gwrthol nes y ^wasgvvyd Yeomans yn erhyn y mur. Cantuwyd ef yn sefyll ac yn gwyro tu 01 i'r drol ymhen ug-aio munud ar ol yr cideR y gwehvyd ef yn fyw ddiweddaf. Yr oedd y cetf I yn hollol !onydd, end bu raid cael yeh waneg o geftylau i symud y drol uddiyno. Gynted ag symudwyd sy. tin^dd Yeomans i lawr. Nid oedd 01 un hyw anaf arno, a chredai y meddyg fu yn ei archwilio mai mygu i farwolietli a wnaeth deilad yn Cwympo Brydnawn Sadwrn, cwympodd adeil- a. n-awr oedd ar ganol cael ei adeiladu yn Victoria St-eet Small Heath. Yn ff; -us ni anafwyd neb. Pe bae'r dci;iinwain %x etil LI;L;"),dd t hyvv awr yn gynt mae'n fwy na thebyg y buasai y c^n'yniadau yn dd frifol iawn, gan fod Xno dros dd^Hcrain o ddynion yn gweithio. Yr (dJynt ar eu hawrginio pan ymerodd y cwymp le.

Digwyddiad Ofnadwy yn Prestatyn.…

[No title]

Canfod yr Wddf - Dorclv Werthfawr.…

Ymryson Ehedeg.

Yr Hyn sydd ar Bwliheli I…

I Streic Gweithwyr y Rheil-Iffyrdd…

Bwrdd y Gwarcheidwaid. I

— y Odamwain hefo'r Tren yn…

[No title]

Gwelliant y Ddeddf Yswiriant.

Cyhuddo Offeiriad o Lofruddiaeth.

Gyriedydd a Thaniwr yn Ymladd…

Gwrthod Pleidlais i Mr Ellis…

Llosgi i Farwolaeth mewn Cadair.