Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Ymwelydd yn Boddi'n y Berrro. Syrthiodd ymwelydd oddiar gwch hwyliau yn y Bermo, ddydd Mercher diweddaf, a bu foddi. i-eisiodd y cych- wr ei godi gyda bach, ond torodd hwnw. Oddiwrth bapurau gaed yn perthyn iddo yn y gwesty ymddengys mai boneddwr o Sussex ydoeJd, o'r enw J. T. Wilson Clark. Daeth i'r Bermo i arcs er's tua pythefnos yn 01 er ceisio gael adferiad i'w iechyd. Llifogydd Mehefln. Gwnaeth y llifogydd yr wythnos ddi- weddat ddifrod mawr ar eiddo ac anifeiliaid yn Nyflfryn Conwy. Pan giliodd y llifddyfroedd gwelid cyrff ugeiniau o anifeiliaid yn y caeau ac ar y gwrychoedd. Collodd un ffermwr o Maenau naw o ddynewaid, a bu foddi llawer iawn o ddefaid i amryw o'r am- aethwyr. Gwnaeth y llifogydd hefyd ddifrod mawr yn Nolgellau a'r cyffiniau. Yr ocdd y dwr wedi llifo i amryw o'r tai a'r siopau, yr oedd yn uwch na'r cownter mewn rhai siopau a'r llaid a'r dwr wedi difetha'r nwyddau Hen Gnaf. Yn Llanrwst, y dydd o'r blaen, an- fonwyd crwydryn o'r enw Owen Owen, i garchar am dair wythnos am ladrata sofren Rhoed y sofren iddo gan gym- rawd i oill cwrw, ond ffodd y crwydryn hefo'r arian, ac aeth mewn cerbyd a logodd i Drefriw. Canfuwyd ef gan yr heddgeidwaid mewn hotel yno yn "sefyll diod" i bawb oedd yn y ty. < Damwain i Gerbyd Modur. Digwyddodd damwain foreu Mercher diweddaf i gerbyd modur mawr a red at o Fethesda i Fangor. Cafodd chwech o'r teithwyr eu hanafu'n dost iawn, ac aeth y modur yn ddrylliau. Pan ar ben gallt serth rhyw fi'ltir o Fangor torodd un o'r cadwyni a weithiai y peiriant, ac o ganlyniad aeth y modur yn erbyn polyn teligraff ar ochor y ffordd, a rhoes dro ac aeth yn erbyn y clavvdd yr ochor arall drachefn. Taflwyd y gyriedydd gan rym y gwrthdarawiad tros y wal uchel sydd oamgylch tir Tanybryn, ac anatwyd y lleill oeJd } n y ce-byd yn ddifrifol. Yr oedd darnau o'r gwydr maluriedig wedi mynd i wyneb rhai ohonynt, ac yr oedd eu gwaed yn llifo. Camdrin Merlyn. Yn Mhrestatyn, yr wythnos ddiwedd- af, dirwywyd William Finney a John Evans, y ddau o Brestatyn, i i p. a 17s. 6: o gostau am gamdrin meilyn. 1 Tystiwyd y gwelwyd y merlyn yn ceisio tynu llivyth o hen haearn i fynu gallt serth. Yr oedd y chwys yn dyferu o hono, ac yr oedd wedi lhvyr ddiftygio. Curid ef gan y diffynyddion yn an- rhugarog hefo bon chwip, cicient ef yn ei enau ac yn ei ystumog, a pharhasant i'w drin felly am dri chwarter awr. Yr oedd y merlyn yn gwaedu ac yn friwiau drosto. Olion Hen Gastell. Yn ddiweddar daeth Mr Thomas Edwards, yr henafiaetbydd enwog o Gaer, o hyd i syifeini hen Gastell Pies- tatyn, a adeiladwyd yn y flwyddyo 1164 gan Robert Banastre. Tybid nad oedd y castell henafol hwn wedi ei wneud o ddim amgen na phridd, ond yr oedd Mr Edwards wedi casglu cym- aint ag oedd fodd c'i hanes, a chafodd ganiatad gan Argluydd Aberconwy i dirio am yr olion, a rhoes y boneddwr wasanaeth ei weithwyr at yr amcan. Y mae y darganfyddiad o ddyddordeb mawr i henafiaethwyr. Yr oedd y muriau, fel y gellid casglu oddiwrth y sylfeini, wedi eu gwneud o feini a chalch brwd, ac o dan y syifeini caed esgyrn ceirw a bleiddiaid. Meddian- wyd y castell yn 1177 gan y Cymry, o dan y Tywysog Owain Gwynedd. Dial ar Gwmni Priodasol. Dygwyd saith o ffermwyr ie-uainc o flaen yr heddlys yn Tyrone y dydd o'r blaen am ymosod ar fFeimdy, yn yr hwn yr oedd cwmni priodasol yn aros. Hysbyswyd i'r diffynyddion, am na chawsant eu gwahodd i'r briodas, fynd at y ffermdy tua haner nos, gan luchio cerrig trwy'r ffene.,tri, dringo'r to, ] lluchio dwr i lawr y simdde, a gwneud ni%%ed a difrod i gynyrch yr ardd. Tynasant bost y llidiart a gwthiasantef drwy'r ffenestr, gan falurio'r dresel a dodrefn ereill yn y gegin Malmiasant 1 gwt yr ieir a rhoesant y malurion ar dân. Gohiriwyd eu haclios. Gweision Ffermydd yn Bygwth. y mae gweis;»n ffermydd yn rhai o siroedd Lloegr ) u bygwth mynd ar streic. Y mae yr amodau y gweithiant hwy o danynt yn llawer mwy caeth nag eiddo eu cymrod) r yn Nghymru. Dyma'r gwelliantau y gofynir am dan- ynt -Deuddenc- awr y dydd o weithio, dwy awr y dydd ar gyter prydau bwyd, chwecheiniog yr awr am weithio dros amser, isafbwynt y cyflog i fod yn 24s. yr wythnos, gweithio hyd un o'r gloch ar Sadyrnau. Mr. Lloyd George i Siarad yn j N gwrecsam Cynhelir cyfarfod mawr yn Khos, ger Gwrecsam, o blaid Mesur Dadgysyll- tiad yr Eglwys, ar y 4ydd o Gorffenaf. ac anerchir y cyJarfod gan Syr John Simon, A.S Cynhelir y cyfartod arall, yr hwn a anerchir gan Mr Lloyd George, yn Gwrecsam yr wythnos gyntaf yn Medi. Nyth Hwyaden ar ben Coeden. Gwnaeth hwyaJen i'r Parch H. Hos- ken, rheithor Green's Noton, ei nyth ar ben coeden uchel a magodd ddau nyth- iad o gywion ynddo. Saif y goeden ar fin ffrwd, i'r hon y syrthia y cywion pan yn barod i fynd tros eu nyth." Bacbgen Dewr. Yn Nolgellau, ddydd Iau diweddaf, cynhaliwyd trengholiad ar gorff bach- gen bach fu foddi. Pan yn chwareu gyda phlant eraill nos Fawrth syrthiodd David John Roberts, pedair mlwydd oed, i orlif yr afon. Yn clywed llefain am help neidiodd Gwilym Parri Huws, bachgen dwy ar bymtheg oed i'r Parch Parri Huws, i'r llif, ac er dirfawr berygl iddo ei hun calodd y bachgen i'r lan, ond yr oedd wedi boddi druan. Cymeradwyodd y rheithwyr fod y bachgen wnaeth ymgais mor wrol i'w achub gael ei anrhegu a medal y Gym- deithas Dd, tigarol. 4. Stori Drist. Yn Wigan y dydd o'r blaen cynhal.1 iwyd trengholiad ynglyn a marwolaeth plentyn deng mis oed i Margaret Arnold, dynes ieuanc briod. Tystiwyd y priododd ddeunaw mi s yn ol. Oddeutu chwe' mis yn ol cyhuddwyd hi gan ei gwr ynglyn a thadogaeth y plentyn, ac addefodd hithau nad efe oedd ei dad. Wedi hyny, torwyd y car tref i fynu a bu'r wraig yn gweini yma ac acw, ac aeth a'r plentyn i'w fagu. Cl) bu fod y plentyn yn cael ei newynu ac aeth ag et i r tloty, lie bu farw.—Gohiriwyd y trengholiad i ymholiadau pellach gael eu gwneud ynglyn a magwraeth y plentyn. < [ f Damwain Angeuol befo Gwn. Cyfarfu garddwr ieuanc o Gorwen, o'r enw Moses Williams, a damwain angeuol hefo gwn y dydd o'r blaen. Aeth allan i warchod y blodau yn ei ardd, a bernir i'r gwn danio'n ddam wainiol.-Bu. agos i ddyn ieuanc o Ler- pwl a arhosai \n Mhrestatyn a chael ei ladd yn hynod iawn hefyd. Aeth ef a chyfaili id Jo i chwareu hefo llawddryli oedd ganddynt, ac a.. th yr ergyd allan yn ddamweiniol, a drwy rudd dde y bachgen ac allan o'r tu ol i'w glust chwith. Gweinyddwyd arno gao fddy ar unwaith, ac mae'r bachgen yn gwella'n dda. Tan Mawr yn Llanelli. Aeth gweithfeydd alcan newydd y Mri Richard Thomas a'i Gwmni, llan- elli, ar dan brydnawn Sul, a chawsant eu llwyr ddinystrio. Bernir fod y goll- .1 J J.. « I ea oaaeutu cleng mil o bunau. j Y Gwas Fferm a'i Lawddryll. Yn Metwsycoed cafodd gwas fferm o'r enw John Henry Piper, ei ddirwyo i 5s. a'r costau am danio llawddryll ar y ffordd fawr yn hwyr y nos Dywedai Thomas Roberts, Tyddyn Gwilym, Trefriw, ei tod ef ac erajJJ yn myned gartref ar hyd y ffordd tua haner awr wedi deg, pan y clywent ergyd, a gwelent y diffyr.ydd yn sefyll ar fin y ffordd ac yn anclu llawddrvll atynt. Rhuthrasant ato a chymerasant y llaw- ddryll oddiarno.- Dywedai y diffynydd ei fod et a'i wraig yn mynd adref ar hyd y ffordd, pan ddaeth pedwar o ddynion i aflonyddu arnynt gan ddefnyddio iaith anweddus. Yr oedd ganddo law- ddryll wedi ei gael gan ei feistr i ddychryn defaid oddiar y fferm, a than- iodd hwnw. Pan aeth ef a'i wraig ychydig pellach daeth y dynion ar eu ho! drachefn gan ymosod arnynt mewn lie unig yn ymyl mynwent. Taflwyd ef i lawr a chafodd ei gicio, ac aflonydd- wyd ar ei wraig. it GeneLh wedi ei Llofruddio. Gwnacd dargMnlyddiad arswydus gan ddwy ddynes mewn ty yn Trafalgar St eet, Walworth, ddydd Sadwrn. Canfuasant eneth fach un mhvydd ar ddeg oed, o'r enw Caroline Mary Annie Pike, yr hon oedd yn byw gyda'i tbaJ-yngbvfraith a'i mam, yn tarw yn yr ) stafe)), a'i clio, If wedi ei andwyo'n erchvll. Yr oedd y gwely ar yr hwn y goiuedd;ti y corff wedi ei drochi gan waed. Nid oedd ei mam na'i thad- yngliyfraith gartref ar y pryd y cyflawn- wyd yr anfadwaith. Y mae dyn wedi ei gymeryd i'r ddalfa ar amheuaeth mai efe a'i lladdodd. Yr oedd yn lletya yno ,yda'r teulu. Bu am bcth amser ineu n gwallgofdy.

Dadleniadau Poenus yn Llanrwst.

IAngladd Miss Davison, y Suffragette.

I Eu Hail Briodas. !

Dal Coch Bach y Bala.I

¡Camgymeriad Difrifol yn jMhorthmadog.

: Cyffro yn Nhy'r Cyffredin.I…

Llys y Manddyledion, Pwllhe'i.

Dr Fraser a "Chaethwasiaeth."

u - Adroddiad. Pwyllgor y…

Dyn leuanc yn cael ei Ladd.

Advertising