Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.'I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. OYHOEDDIADAU SABBOTHOL- Efcrill 13. I Penlan (A), am 10 a 6, Parch R. Edmunds, Llanbedrog. Capel Seianig (A.) Cardiff Poad, am 11 a 6-30, Parch D. W. Roberts, GweinHog. Penmoant (M.C.), am 10 a 6, Parch Aluu T. Jones, Chwilog. Saturn <M.C. am 10 a 6, Parch D. Foulkes Roberts, Rhydbach. Capel Seisnig (M.C.) Ala Road am 11 a 6-30, Dr. T. Jones Parry. Tabernacl (B.), am 10 a 6, Parch Henry Rees, Gweinidog. I -Hen Gapel y fiedvddwyr North Street, am 2, Yagol. Yegol Genbadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; am 2, Ysgol. Vegot Genhadol North Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; am 2. Ysgol. South Beach (M.C.) am 2, Parch D. O. Tud. wal Davies. Tarsis (M.C), am 10 a 6, Parch D. O. Tudwal Daviea. Seion (W.) am 10, Mr Joseph Jones, Nefyn am 6, Mr G. R. Owen. Clynnog. St. Pedr, 9-30 a 6 (Cymraeq), 11 a 6 (SeisDig) Parch. J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch. T. Woodiogs, B.A., Curad. Cenhadaeth Lyde-vig North Street, R.G., aiD 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Yagol; am 6-30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, benedicaiwn Bydd Testynau Eistedfod Gadeiriol Pwlfheli allan y mis hwn. Y LLUNGWYN—Cynhelir chwareuon a chystadleuaeth seindyrf yn y dref y Llungwyn. Yn. nghystadleuaeth y sein- dyrf cynygir gwcbrau o 8p., 4P., a 2p. Hetyd rhoddir gwobr i arweinydd y seindorf fuddugol, ac i'r goreu am chwareu unawd ar unrhyw offeryn. CYMDEITHAS Y MERCHED IEUAINC- Nos Fercher, yn Festri Capel Ala Road, cynhaliwyd cyfarfod amryw- iaethol, o dan lywyddiaeth Mrs. Hugh Pritchard. Dechreuwyd trwy gyd- adrodd Gweddi yr Arglwydd. Canwyd, adroddwyd, a darJlenwyd gan y Misses J. Williams, S. J. Green, J. Roberts, A. B. Roberts, a M. Jones. Diwedd- wyd gan Mrs. D. E. Davies. Cynhelir y cyfarfod olat am y tymor presenol nos Fercher nèaf, pryd y bwriedir cael ymgomwes' LLYTHVRAU Y SUL.-Mae awdur- dodau y llythv ty, yn unol a chais y Cyngor Trefol, wedi trefnu i redeg modur o Gaernurfon, trwy Penygroes, Porthmadog, a Chriccieth, i Bwilheli, i gario llythyrau. Cyrhaedda'r modur i Bwilheli han :-r awr wedi saith y boreu, fel y gt,llir gorffen dosranu y llythyrau cyn csg o'r gloch. Bydd y llythyrdy yn cau ddeg yn lIe un-ar-ddeg o'r gloch fel cy nt, a bydd y cerbydau llythyrau yn cychwyn am Nefyn bum' munud ar hugain i wyth, ac am Sarn am haner awr wedi wyth. MARWOLAETH.—Dydd Mercher di- weddaf bu farw Mr Hugh Jones, Madryn House, yn yr oedrao teg o 95 mlwydd oed. Yr oedd hyd o fewn rhyw bum' wythnos yn ol yn mwynhau iechyd cydmarol dda ac yn gallu myned o gwmpas. Dydd Sadwrn cludwyd ei weddillion i hen fynwent Denio- claddedigaeth anghyhoedd, ac o dan y drefn newydd. Gweinyddwyd wrth y ty ac ar Ian y bedd gan y Parch J. Rhydderch. Yr undertaker ydoedd Mr R. T. Williams, Bon Marche. Yr oedd yr ymadawedig yn enedigol o Bwllheli, ac yn aelod gyda'r Annibyn- wyr. COR MEIBION.-Nos Lun diweddaf cyfarfu nifer o ddynion ieuainc y dref yn Neuadd yr Eglwys, er ffurfio Cor Meibion ar gyfer Eisteddfod y Gwyr Ieuainc (Y.M.A.). Llywyddid gan y Cynghorydd W. M. Toleman. Wedi peth ymdtafodaeth pasiwyd i ffurfio Cor, a dewiswyd Mr. T. E. Roberts, Cybi House, yn arweinydd, a Mri. W. Griffith a J. Morley Edwards yn ysgrif- enyddion. Hefyd dewiswyd pwyllgor i ddewis aelodau i'r cor. Gobeithiwn y cymer y pwyllgor bob gofal i ddewis y lleisiau a'r cantorion goreu yn aelod- au o hono, ac y gwnant bob ymdrech i fod yn ifyddlon iddo er cynorthwyo yr Eisteddfod sydd yn gaffaeliad ac yn atdyniad mor fawr i'n tref. TEML SOAR.—Nos Fercher diweddaf, yn Ysgoldy'r Traeth, cynhaliwyd cyfar- fod cyhoeddus o'r uchod, o dan lyw- yddiaeth y Parch. D. E. Davies. Caf- wyd araeth benigamp gan frawd o'r enw Robert Parry o Borthmadog, yr hwn oedd yn Hawn tân. Diau y gwna areithiau fel hyn lawer mwy o les, gan fod y brawd yma wedi cael prawf o ba beth ydyw,'r fasnach feddwol. Cafwyd gair ymhellach gan y Llywydd, Parch. Thomas Williams, Mri. Wm. Hughes, Awelon, a Robert T. Jones, Penrhyd- lyniog. Pasiwyd diolchgarwch i'r brawd R. Parry am ei araeth ragorol. Treuliwyd cyfarfod rhagorol. Cynhelir y Demi nesaf am 7-30 nos Fercher yn Festri Penmount. —1 Tim—rrrr ifcn ■■ 1 r YMADAXITAD.-Nos Lun diweddaf cynhaliwyd cyfartod ymadawol yn y Manor, South Beach, i Mr. Austin Griffith, mab Mr. a Mrs. James Griffith, yr hwn sydd yn ymadael am Madras, India, yfory (ddydd Mercher). Ymgyn- uilodd nifer Iluosog o'i gyfeillion yn Whyd, a darparwyd gwledd rhagorol ar eu cyfer gan Mr. a Mrs. Hughes. Ar ol y wledd caed cyfarfod amryw- iaethol, o dan lywyddiaeth Mr. John Hughes, a chymerwyd rhan ynddo gan Mri. Tommy Williams, Bodawen, R. Lloyd Ellis, ac eraill. Dymunwyd pob llwyddiant iddo yn ei le newydd. Yn ystod y cyfarfod cyflwynwyd iddo oriawr aur, yr hon roddwyd iddo yn anrheg gan ei gyd-weithwyr yn Man- ceinion. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN.— Nos Fawrth, yr wythnos ddiweddaf, tertynwyd cyfres cyfarfodydd y Gym- deithas uchod trwy gael gwledd, oedd o dan ofal Mrs J. Rhydderch. Daeth cynulliad lluosog ynghyd, ac wedi i bawb wneud cyfiawnder a't danteithion blasus caed cyfarfod adloniadol, o dan lywyddiaeth Mr. Evan Thomas, Eif- ionydd, y llywydd. Cymerwyd rhan mewn datganu ac adrodd gan y Mrs Walis Thomas, Gwalia Temperance Hotel, Misses Annie Jones, Artro, a Mary Davies, Ash Cottage; Mri. Alex- ander Parry, B.A., T. O. Thomas, N. P. Bank, W. H. Jones, 74. Heol Fawr, Edgar Davies, Aeronia, a Robert John Jones, Pretoria Warehouse. Am y limerick oreu, cy iradd, Mrs. Walis Thomas a Miss M. E. Evans, New Street areithio difyfyr, Mrs. Windsor Jones a Mrs. Davies, Ash Cottage. Caed anerchiadau barddonol gan y Mri. J. Jones, Clarl e Terrace, Alexan- der Parry, B.A., ohn Ellis, a Mrs. J. Owen, Maes. rwasanaethwyd fel beirniaid gan y J. Üi. John Ellis ac Alexander Parry. ^asiwyd diolchgar- wch i Mrs. Rhydde ch am drefnu mor rhagorol ar gym ;iad Mr. O. H. Roberts, yn cael ei ilio gan Mr. R R. Rees, o orsaf y Car orian. Diolchwyd hefyd i Mr. J. < jonls, Pretoria Warehouse, am e' garedigrwydd yn rhoddi benthyg per )neg.at wasanaeth y Gymdeithas yn tod y tymor, ac i Mr. John Ellis am nrhegu yr ysgoldy ag urn. Terfynwyr ovfarfod difyr dros ben trwy ganu yr hem Genedlaethol dan arweiniad Mr. ,110 Ellis. CYMDEITHAS LE:, DDQL TABERNACL. —Nos Fawrth, Eh :1 iaf, dirwynwyd yr uchod i derfyn y tymor, pryd y mwynhawyd swp f arhagorol wedi ei drefnu gan y ch orydd a'r brodyr ieuainc, ac y maer \v llongyfarch ar eu gwaith yn ei vyn oddiamgylch mor ddeheuig a tl ious. Parotowyd y wledd, yr hon oevl yn gynwysedig o amrywiol ddanteit1 .^n blasus o'r tath a garni pawb, gan blisses A Thomas, K. Roberts, A. B. ( ffith, S. J Davies, L. M. Jones, ac N. nes, a gweinydd- wyd wrth y byrde gan y Mri. W. Griffith, W. H. D ,es, R. W. Will- iams, ac R. Gwyr d Evans, yn cael eu cynorthwyo gar Mri. R. Roberts, a H. Jones, ac yr c, d y sirioldeb oedd ar wedd y rhai a gy inogent yn brawt eu bod yn mwynhau y wledd. Wedi i bawl^gael eu digon cafwyd gwledd o natur arall, o dan b yddiaeth y Parch. Henry Rees. Rho odd adolygiad byr o waith y (;ymdeiti. s am y tymor, a llawenychai ei bod ,di dal ei thir hyd derfyn y tymor, heb 'r un o'r cyfarfod- i r materion wedi ydd syrthio yn fyr, i'r materion wedi bod yn chwaethus a o duedd ddyrch- afol. Yn nesaf caf yd detholiad ar y Gramophone. Yn • gystadleuaeth ar y Spelling B. nid Oe d neb yn deilwng. Darllen darn heb e atalnodi i, Miss A. B. Griffith 2, Miss Nellie Jones. Araeth ddifyfyr, >ty, gwr yn gwisgo'r bais": i, Mrs. E. tlughes. Canwyd gan Miss Victory H ghes a'r Mri. W. H. Davies a R. W Williams, i'r hwn y rhoddwyd encore gwresog, a gorfu iddo ail ganu. C> eiliwyd gan Miss A. B. Griffith, a wasanaethwyd fel beirniaid gan y Mri. R. Roberts, Morris R. Morris, a Homo Cynygiwyd pleid- lais o ddiolchgarwc gan Homo mewn dull ffraeth a bardc. nol i swyddogion y Gymdeithas a pi awb am eu cyn- orthwy i'w chario yr mlaen, ac yn ar- benig i arwyr y wiec;d derfynol, ac eil- iwyd gan Mr. Hugh Ala Jones ar gan. Cydnabyddodd Mr. Robert Roberts, y Trysorydd, ar ei rai ei hun ac eraill, a diolchodd am y rhcdcfiDn oeddid wedi dderhyn at y wled u Trwy garedig- rwydd Mr H. Ala Jones cafwyd adsain o'r Mri. Harry Lau< er a Billy Williams trwy'r Gramaphone. Drwg oedd gen- ym am absenoldeb ) r Ysgritenydd, Mr. W. M. Roberts, r hwn oedd wedi ymadael a'r dref i Welshpool, a phas- iwyd i anton y dymuiiadau goreu iddo. Terfynwyd y cyfarfctJ trwy i Mr. R. W. Williams arwain .,inu. ,Hen Wlad fy Nhadau." o

I GAKN FADRVN.

I MORFA NEFYN.

IBwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli.-

Eisteddfod Eglwys St. Pedr,I…

IAt Etholwyr Plwyf Abererch.…

II : Etholiad Cyngor DosbarthI…

Gwyl Fai. I

Streic ymysg: y Certwyr.I

Ysbellio mewn Gt rsaf.I

Advertising