Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. CYHOEDDIADAU SABBOTHOL-Chwef. 9. Penlan (A), am 10, Parch He uy Rees, Tab- ernacl; am 6, Parch J. Rhydderch. Gweiuidng. Cape) Seining (A.) Cardiff Road, am J I. a (>-30, Parch D. W. Roberts, Gweiuid<g. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch Griffith Parry, Borth. Salem IM.(".), am 10 a 6, Parch. O. Pritchard Nefyn. Capel Seisnig (M.C.) Ala Road am 11 a 6-30, Parci John Evans, Gweinidog. Tabemacl (R.). am 10, Parch J. llbydderch, Penlan am 6, Parch Henry Ree, Gwemidog. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, Ysgol. Yegol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a am 6, Mr Thomas Ellis, Pwllheli am 2, Ysgo'. Y sgol Genharlol N cnh Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; am 2, sgnl. S nth Beach (M.O.) am 2 a 6, Pjrch Edward Parry, Prenteg. TarsiB (M.C), am 10, Parch Edward Parry, Prenteg. Seion (W.) am 10, Mr Joseph Jones, Nefyn am 6, Parch W. G. Hughes, Cr'ccieth. St. Pedr, 9-30 a 6 (Oymraeg), 11 a 6 (Soisnig) Parch. J. Edwards, B. A., Ficer, a'r Parch. T. Woodings, B.A., Curad. Cenbadaeth Lydewlg North Street, R. G., ain 10.30, Offeren Sanctaidd, am 2, Ysgol am 6-30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, benedicsiwn MARWOLAETH-Prydnawn Sabboth, wythnos i'r diweddaf, bu farw Mr. William Roberts, saer maen, Carnarvon Road, yn 93ain mlwydd oed. Claddwyd ei weddillion yn mynwent Denio ddydd Iau, o dan y drefn newydd -angladd anghyhoedd. Gwasanaethwyd gan y Parch. John Hughes, B.A., B. D. CYMDEITHAS LENYDDOL SOUTH BEACH -Cyf-Arfod adloniadol oedd gan y gymdeithas hon yr wythnos ddiweddaf pan y cymerwyd rhan ynddo gan y Mri. fohn Robinson, John Jones, J. T. Owen, Owen Jones, T. H. Rowlands, a Miss Betty Pratt Roberts. Llywydd y cyfar- fod oedd Mr. D. E. Davies, Glyn. CYMDEITHAS LENYDDOL SEION.—N os Lun, yn-nghyfarfod y Gymdeithas uchod, darllenvvyd tti papur, Y teulu deefwydd," gan Mr O. R. Davies, Srs'itb tL-<tci. Jones," gan Mr Hugh Roberts, Abererch Road; a "Dylatiwad dyii ar Gymdeithas," gan Mr G. P. Thomas, Penrhydlyniog. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r brodyr ieuainc am eu papurau g'verth- fawr, ar gynygiad y Parch D. Thomas, y llywydd, yn cael ei eilio gan Mr Richd. Roberts, New Row. TEML SOAR. -Cytiliali w),d cyfarfod cyhoeddus o'r uchod nos Fercher di- weddaf yn ysgoldy y Traeth. Llywydd- wyd gan y Parch. Thomas Williams, The Elms. Ychydig oedd y cynulliad ond caed cyfarfod rhagorol. Anerchwyd gan y Parch. J. Puleston Jones, M.A. Cymerwyd rhan mewn datganu ac ad- rodd gan Misses Jones, Nantlle House, Bettie Pratt Roberts, Sallie Griffith, Kate Ellen Hughes, Edith Wynne Jones a Katie Jcnes Griffith, Mri. John Robinson a Griffith Owen Griffith, y rhai a wnaethant eu rhan yn rhagorol. -YSG. CYMDEITHAS Y MERCHED IEUAINC.- Nos Fercher diweddaf, yn testri capel Ala Road, cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod o dan lywyddiaeth Mrs. H. Pritchard. Wedi i Miss A. Thomas fyned trwy ranau arweiniol y cyfarfod trwy ddarllen Salm ac adrodd Gweddi yr Arglwydd, awd yn mlaen gyda'r gwaith, ac yn ychwanegol adroddwyd a chanwyd gan J. Williams, M. J. Wright, J. Roberts, A. B. Roberts, Betty Jones, Marjorie Wright a Mrs. Dowsing. Cafwyd an- erchiadau gan Mrs. Maurice Jones a Mrs. Thomas, a chan gan Mrs. Prit- chard. Pasiwyd pleidlais o gydymdeitn- lad a Mrs. Seaborne Davies yn ei phrofedigaeth o golli ei thad. Hefyd, pleidlais yn datgan teimladau da a'r dymuniadau goreu i Mrs T Jones, Cemlyn, ar ei symudiad i Nefyn. Bu Mrs. Seaborne Davies a Mrs. T. Jones yn ffyddlon l r Liulid adeg basiodd.- Llawenydd i ni hefyd oedd deall fod y gwahanol eglwysi ar gais Cynghor yr Eglwysi Rhyddion, wedi dewis chwaer w cynrychioli ar y Guild, ac fod hono 1 t" yn aelod o Gynghor yr Eglwysi RhyMion. Diweddwyd y cyfarfod gan Mrs. L E. Davies. S W P h Neithiwr (nos Lun) yn ngwesty r v. bu Côr a Seindorf Lin- ynol yn^ ™wyrSu swper roed gan y Wardeniaid, Dr. g Sh ,t ,ones Erylfryn, a Mr. Jam Williams, Llwyn. Yr oedd y swper wed.? barotoi >yn y It baroto i yii y modd goreu gan Mrs j a  ynga glod mawr am y wu VIlb a dehcutg yr oedd pobpeth wedi destius a h r nu. Yr oedd 87 yn bresenol. Wedi g fj 1 dd t I]eu cyfiawnder a'r amrywiol ddanteu,  0n treuliwyd y gWt'u lor amser me" n canu, adrodd, ?c Caed caneuon gat y Mri. H. T. Hughes, W. W. Uobson, A. C. Steele a Garnett Dobson, Mrs. Shelton Jones, a Miss Lilian Morris, ac adroddwyd gan Mr. J. R. Toleman. f Diolchwyd i'r Watdeniaid am eu cared- ig-rwydd ar ran y cor gan y Parch. J Edwards, y ficer, yn cael ei eilio gan Dr. S. W. Griffith, Y. H., ac ar ran y seindorf gan Mr. J. R Toleman, yn cael ei eilio gan Mr. R. C. Morris. Cydnab) ddwyd y diolchiadau gan y ddau warden trwy areithiau, ac anog- wyd y cor a'r seindorf i fod yn fwy selog a gwasanaethgar. Ar ol talu diolch i Mrs. Jones, ar gynygiad y Ficer, yn cael ei eilio gan Mr. E. J. Griffith, ym- adawyd trwy ganu "Hen Wlad fy Nhadau," a Duw Gadwo'r Brenin." CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN.— Nos Iau diweddaf bu yr aelodau yn mwynhau ymgomwest oedd o dan ofal y Mri. Evan Jones, Caerhydderch, a D John Jones. Rhoed gwahoddiad i rai o'r tuallan gyfranogi o'r wledd. Yr oedd tros gant a haner yn bresenol, a chawsant oil eu digoni. Trefnwyd y bwyd gan Mrs. Rhydderch, Mrs. Walis Thomas, Gvvalia Temprance Hotel, a Mrs. Jones, Caerhydderch. Ar ol y wledd cynhaliwyd cyfarfod o dan Iyw- yddiaeth Mr. Evan Thomas, Eifionydd. Dechreuwyd trwy gael detholiad ar y berdoneg gan Master Walis Thomas, Gwalia Temperance Hotel. Cymerwyd rhan mewn datganu ac adrodd gan Mrs. Rhydderch Miss Roberts, Taleifion Miss Bettie Pratt Roberts, South Beach Mri. Teddy R. Wilson, Caerhydderch, Hughie Roberts, Llys Berwyn, a D. John Jones, ynghyd a detholiad gan y cor o dan arweiniad Mr. John Eliis. Yn ystod y cyfarfod caed cystadleuaeth- au dyddorol. Cyfeiliwyd gan Misses Mary Davies, Ash Cotthge, a Katie Owen, Shop y Maes. Ar ol talu y diolchiadau arferol, ar gynygiad y Parch J. Rhydderch, ac eiliad Mr. Alexander Parry, B.A., diweddwyd trwy ganu yr Anthem Genedlaethol. CANU'N IACH.—Yr wythnos ddiwedd- af ymadawodd Mr. B. Conway Evans, yr hwn fu am flynyddau yn glerc yn swyddfa:Mr. O. Robyns Owen, cyfreith- iwr, am Lundain, i wasanaethu mewn swyddfa bwysig yno. Yr oedd Mr. Conway Evans yn ddyn ieuanc poblog- aidd, a gwnaeth idd.i hun lu o gyfeill- ion yn ystod y pum' mlynedd y bu yn ein plith. Nos Fercher diweddaf ym- gynhullodd niter o'i fFrindiau yn Ngwes- ty'r Gwalia, Heol Fawr, i gyfranogi o wledd ymadawol oedd wedi ei harlwyo ar eu cyfer. Ar ol cyfranogi o'r dan- teithion blasus cy?h?tiwyd cyfarfod — Mr. D. John Jones, Heol Fawr, yn y gadair—ac aed trwy y raglen a gan)yn C&n gan Mr. R. Lloyd Eilis, Minydon cAn gan Mr. Morley Edwards, Gwalia, Lleyn Street; adroddiad gan Mr. J. R. Toleman, Lleyn Street; can gan Mr R. W. Williams, Penmount Place. Datganwyd gofid o golli ein cyfaiil o'n plith, a chynygiwyc! penderfyniad yn dymuno ei lwydd yn ci !e newydd, gan Mr. n. Kilis Jones, Herald," yn cael ei eilio gan Mr. Norman McLeod, bouth Bea --h, ac ategwyd gan y rhai a ganlyn, —Mri. J. R. Toleman W. Griffiths, Lleyn Street W. Robyns Owen, Erw Wen Tommy Williams, Bodawen R. Lloyd Eiiis J. H. Roberts, London City & Midland Bank; Tom OvVcn, Aelybryn W. O. Jones, Brynhynog R. Walter Roberts, Maes Meat Stores R. W. Williams; J. Morley Edwards; Edgar Davies, Aeronia R. C. Morris, Stanley Stores Gw lym Jones, Clare- mont; T. Morris, London City & Mid- land Bank Robert Griffiths, Lleyn Street, a'r llywydd. Yna galwyd ar Mr. Evans i anerch y cyfarfod, yr hyn a wnaeth, er ei fod o dan deimladau dwys. Yna cymerwyd rhan ymhellach mewn canu gan y M i. EJgar Davies, J. R. Tolemau, Robt Griffiths, Tommy Williams, a'r llywydd. Cyfeiliwyd yn ystod y cyfarfod gan v Mri. N. McLeod, R. C. Morris ac R Walter Roberts Pasiwyd diolchgarwch gwresocaf i Mrs. Walis Thomas am y modd deheuig yr oedd wedi trefnu ar ..in cyfer, ar g-ynyg- iad Mr N. McLeod, yn cael ei eilio gan Mr J. R. Toleman, a chydnabyddwyd mewn geiriau pwrpa ol gan Mr. Walis Thomas. Cyflwynvvy anrheg sylweddol i Mr. Evans, at yr h 'n y tanysgrifivvyd ffan luaws o'i edmy (wyr. Terfynwyd trwy ganu 14 Auld L, ng Syne" a'r An- themau Cenedlaethoi.

EFAILNEWYDD. I

- - 0-. HEBRON.

LLANBEDEOQ A MYN-YTIIU.

RHIW.

KIIOSFAWR.

Modur i Bwlheii.

IAil ddechreu -Rhyfela yn…

I -Darlun Mr Lloyd -George.

ILlong Brydeinig yn Ddrylliau.

-0-.-Heb erioed ei Glywed!

Ariandy National Provin-II…

iMr D. Lloyd George fel I…

I P'le Mae'r Fiosr ?

Rhybuddio Tafarnwr.

Advertising