Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

I NODION A HANESION. j

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Newid Dedfryd. Ym Mrawdlys diweddaf Maldwyn cafodd David Ruscoe, yr hwn a gaed yn euog o saethu at ei wraig gyda'r bwriad o'i llofruddio, ei ddedtrydu gan y Barnwr Lawrence i ddeng mlynedd o benyd-wasanaeth. Gwnaed yn hysbys yr wythnos ddiweddaf tod y Barnwr wedi ad-ystyried y ddedfryd, ac wedi ei thynu i lawr i bum' mlynedd. Hen Gyfaiii Mr. Lloyd George Rhoed 1 orffwys ym mynwent Dol- gellau, ddydd Mawrth diweddaf, wedd- illion marwol hen gyfaill anwyl i Mr. Lloyd George, sef Mr. William Evans, Liundain. Yr oedd yn aelod pwysig o'r Clwb Rhyddfrydol Cenedlaethol, a chymerodd ran amlwg am flynyddau ymhob symudiad gwleidyddol Cymreig. Rhoes Mrs. Lloyd George flodeuglwm hardd ar ei arch yn ngorsaf Haddington, ac wrth y flodeuglwm yr oedd nodiad yn llawysgrif y CangheUor o barch i'w Hen gyfaill ffyddlon." Masnach a Meddwdod. Sylwyd yn nghyfarfod Ustusiaid Din- esig Lerpwl yr wythnos ddiweddaf, fod un agwedd boenus ynglyn a sefyllfa lewyrchus masnach ar hyn o bryd, sef y ffaith fod meddwdod yn cynyddu, a throseddau eraill yr un modd o ganlyn- iad. Dywedwyd fod carchar Walton yn orl iwn. Yr oedd y cynydd mewn meddwdod y flwyddyn ddiweddaf o'i chymaru a'r flwyddyn flaenorol yn ar- swydus. Damwain Gyfyng Mr. Tom Parry, A.S. Catodd Mr. Tom H. Parry, yr aelod newyd:' tros Fwrdeisdrefi Fflint, ddi- hangfa gyfyng yn ngorsaf Llandudno Junctio pan ar ei ffordd i Frawdlys Caerna fan. Pan gyrhaeddodd y tren i Landuc -o Junction neidiodd Mr. Parry allan c r cerbyd i 'nol newyddiadur. Llithrov d ei droed a syrthiodd rhwng y platfforr I a'r tren. Daeth gweithwyr y rheilffor Id ac eraill i'w gynorth vyo ar unwaith, a rhyddhawyd ef o'i setyllfa beryglus. LUfogydd yn Nghonwy. Yn hc--wydd y gwlawogydd trymion a pharlnus yn sydyn ddydd lau diwedd- at cododd afon Conw mor uchel nes llifo tro ei glanau gar ruchuddio rhan helaeth o'r dyffryu. Erbyn y nos yr oedd bron yr oil o'r dyfnyn ar ochr sir Gaernarton o dan ddwr, gan gynwys y ffordd o Lanrwst i Drefi iw, a 'f brit- ffordd o Drefriw i Gonwy. Cododd y llif mor sydyn Sel mai gyda tbrafferth fawr y llwydd.dd y ffermwyr i arbed eu hanifeiliaid. Yr oedd un guas tlerm n gweithio mewn cae hefo ceffyl a throl yn agos i'r afon, a dihangfa gyfyng galodd am ei fywyd. Daeth y Hit ar ei warthaf yn ddisymwth. Neidiodd i'r drol a vyrodd y ceffyl gynted ag y gallai am y ffordd trwy y llif. Cyn y gallai gyraedd y ffordd, fodd bynag, bu raid i'r ceffyl nofio am cryn bellder, a bu agos i'r drol a throi aniryw weithiau. Cael CorfF Bachgen ar y nheil- fFordd Yr wythnos ddiweddaf cynhaliwyd trengholiad yn Brierfields, ar gorff; Richard Rigby, bachgen dengmlwydd oed, yr hwn a gaed wedi ei dori yn ddarnan ar y rheilffordd. Daethai y bachgen gartref o'r ysgol ganol dydd y Llun blaenorol fel arfer, ac ar ol ei ginio aeth i fwydo'r ieir a'r mul. Yn mhen ychydig wedi hyny caed ef ar y iheilffordd a'i gorff wedi ei dori'n dda-.i ddarn. Pasiwyd rheithfam i'r perwvl ddarfod i'r bachgen geisio croesi'r llln- ell ac i'r tren redeg trosto. Cludo Nwyddau trwy'r Awyr. Y mae cwmni tybaco o Newcastle wedi gwneud cytundeb gyda Mr. Cyril Figgin, awyrwr o'r lie, iddo g!udo eu nwyddau i wahanol leoedd gyda'i awyr- long. Bydd i'r daith gyntaf gymeryd I lie ar y loted o Chwefror, os ciiniala'r tywydd, a phob yn eilddvdd wedi hyny. i Diogelwch ar y Mor. Y mae Bwrdd M asnach w.ùi gwneud cyfoewidiadau pwyig- ynglyn a'r rheol- au o dan Ddeddf y Fasnach Forwrol, a deuant i rym ar y lat o Fawrth nesaf. Y mae y rheolau r.ewyddion yn darparu ar gyfer gwell cyfleusterau i achub bywydau ar y mor pe digwyddai d.im- wain i long neu agerlong. Damwain Angeuol mewn Glofa. Cyfarfu jt--)scpi !,i-ies, 52am ml wydd oed, a datnwain angeuol yn Nglofa Gresford yr wythnos ddiweddaf. Yr oedd ergyd wedi cnel ei thanio yn y pwli, a chan nad oedd ond wedi rhydd- hall ychydig ar y 10 aeth Jones hefo trosol i geisio tynu'r ylo i lawr, a phan wrth y gorchwyl daeth tua dwy dunell o lo i lawr ar ei gefn. Yr oedd ei fab yn liygad-dyst o'r ddamwain. # Lrcs Slr Fon Ymgcisydd Toriaicd tros Sir Fon Mewn cyfarfod o Gymdeithas Geid-I wadol Men, gynhaliwyd yn Dangefni ddydd lau diweddaf. caiodd Mr. R. O. Roberts, bar:gyfreithiwr. ei ddewis yn unfrydo! yn ymgeisydd Toriaidd trus y Sir yn yr etboliad nesaf. Marw Golygydd "Y Faner." Nos Fercher diweddaf bu farw y Parch. Robert Griffiths, golygydd Baner ac Amserau Cymru," yn 7oain mlwydd oed. Brodor o Feddgelert yd- oedd, lie y bu ;i brentis o saer coed. Wedi hyny bu yn g'erc i'r Parch. John Phillips, Bangor. Yn ddiweddarach aeth yn ysgolfeistr, a bu yn brif athraw ysgol Llithfaen. Gadawodd yr ysgol drachefn, a chafodd le fel clerc yn swyddfa'r Faner," a chyn hir daeth yn is-olygydd i'r newyddiadur hwnw, ac ar farwolaeth Mr. Thomas Gee daeth yn olygydd. Ysgrifenodd Mr. Griffiths lawer iawn i'r Wasg Gymreig, ac ys- grifenwyd yr erthygl olaf ganddo i'r Faner" ddydd Sadwrn, wythnos i'r diweddaf. Yr oedd yn breethwr cym- eradwy gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a phregethai yn nghapel y Fron, Din- bych, y boreu Sul cyn ei farwolaeth. Perlau mewn Pictiwr. Pan oedu swyddogion y customs yn New York yn edrych ffram pictiwr oedd wedi ei an Ton trwy'r pos syrthiodd perlau alia:, o'r ffram (iwnacd ym- chwiliad arno a chafwvd o fewn iddo werth 4,ooop. o berlau Pan ddaeth Nathan Grtsn, gemydd o'r He, i ymofyn am y pictiwr o'r llythyrdy, cymerwyd ef i'r ddalfe Digwydd; id Erchyll. Yn Taur on, y dydd o' blaen, cyn- haliwyd trc ngholiad ar ^orff Ernest West, gw ithiwr ar y rheilffordd. Pan yr oed. West yn dilyr ei orchv.yl yn Bridge\ ater daeth tren lieibio a tharawodd f yn ei gefn, a chanwyd ef yn hongied f ar ben blaen y peiriant i Taunton, rJlder o ddeudJeng milltir, heb yn wyt 'd i undyn, nes y cyrhaedd- odd y tren stesion. Yr oedd asgwrn ei gefn wet ei dori, a'i gl ;;sau wedi eu tori ymaith oddiwrth ei gorff. it Gwella'r ancr. Yn 01 yr adroddiad gei- yn y cylch- grawn mec ygol o'r arbra Son wnded tuag at wel :'r cancr, bernir tod gobaith cryf y t?e'r g" v\ e 11 a. *r afiechyd difaol hwn trwy iddion y radium. Dynia'r ffigyrau ) I tyn a'r arbraufion wnaed yn y sefyd d :-Wedi eu '!wyr iachau, sS wedi t hiachau o bob arwydd o'r afiechyd, wedi gwella, 245; heb wella din 70; yn anobeithiol, 88; wedi marw. 55 Lr m w y n Ci. GwelodJ Owen Edwards a John Jones, dau lafurwr o Landudno, gi mewn trjl iiii ar ddibyn enbyd ar y Great Orn. ac er perygi dirfawr i'w bywydau f hunain aeth;.nt i lawr y creigiau i gael i ddiofjelwch. Yr oedd y lie lor beryglus 1 el pe bae y dynion Wl. llithrio unwaith ni buasai y gobaith i iaf am eu bywyd. Ymwahai J wrlh yr Allor. Pan oede priodas ar fin cymeryd lie yn Boston nvng Miss Elizabeth Blan- vett a Mr Vlorris Holmes, gofynodd y briodfercy, -iii i'r clerigwr adael y gair ufuddhar allan o'r gwasanaeth Ni chaniatai y gwr iddo wneud hyny, ac aeth yn helynt ihyngynt. Y -canlyniad fl: i'r parti, n adael yr egh. ys a mynd bob un i'v ffordd ei hun. Yr oedd priodas arf.,1 i gymeryd lie yn Pennsyl- vania, rhw- g geneth ugain oen a mas- nachw r cyt, 2thog iawn. Pan yr oeddynt ar gychwyr. i'r eglwys :;ofynodd yr eneth i'w d;»rpar wr faint oedd ei oed, ac atebodd yntau ci fod tros driugain oed. [)yw;dodd hithau nas gallai ei briodi. ac aeth y darpar wr vn ol gartref. Cyhuddiad o Dwyll. Yn heddivs Llundain, ddydd Gwener diweddaf, i)huddwyd F il.llard Henry Barber, yr i,"n a ddiangoc.d oddiar vr heddgeidwaid druy neidic, o'r tren, o sicrhau ei gofrestriad fel n eddyg trwy dwjll, ac o arwyddo a fLgio naw o dystysgrifau marv\dlaeth. Galwai ei hun yn Dr. Richard Henry Barber, a cletny ddlai i-,au ar ol ei enw, ond dywedai IV, r. Bot'kin tro, yr erlyniad fod y gwir Jr. Richard f :nry Barber v t-di marw, ac nad oedd cyhuddedig Old wedi persono i yr madawedig. Gt hiriwy-d yr achos. C huddo Geneth o La. rad. 11 Llandudno, ddydd Gwener, cy- huddwyd gi neth o (orwyn c r enw Hi!da Lit tewood, o fod u edi llad/ata dilladau o'r Alexanc a Hotel, ac her/d o ladrata cynl.tsau ot. Jiyno. Cafuy i hi yn euog o'r trosedd a c, hi i iawn ymddwyn y y dy'bdol ac lalu 14s. oj gostau. Tuflwyv. yr achos arall allan.

I I Merched y Bleidlais a…

Ffaith o Bwllheli.

Helynt Mynydd Cilan.

Disgyn Tros Glogwyn.I

. -0- Pum' Mlynedd o Ben d…

-u- i Bywoliaeth Ryfedd.I

Dechreuad YmnetHduaethI ym…

Cyflog Gweithwyr y Ffyrdd.

Geneth o Lanrwst ar Goll.

Gweithred Lawfeddygol ar y…

O'r Aifft i Gyrllru.