Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

30 articles on this Page

CYNGOR SIR ARFON. I

News
Cite
Share

CYNGOR SIR ARFON. I CODrR DRETH. Y CLERC NEWYDD. CpHiaii wyd cyfarfotJ o'r Cjyngor ddydd ■Ian, yng Nghaernarfon, o dan Lywyddiaeth Drr Heawlur Robert Roberts ('Cadeirydd). Ptsiwyd pleid^ais o gi-d-mdelinla,(i a. theulu y diwedi.hr Syr John Roberts-, clerc y Cyngor, tic hefyd à. theulu y diweddar Gvnghorydd Richard Thomas. lEtholwJd v Parch. Win. Griffith, L.A: Disgwyifa, errwyd gan Gplgor Plwyf Llan ddeiniolen, vn aelod yn lie Dr. D. R. Fvans, sydd wedi symud o'r ardal, ac etholwyd Mr A. H. Richards Caernarfon, enwyd gan Gyngor Tref Caernafion. i sedd y diweddar Mr. Richard Thomas. EthoLwyd Mr. Charles A. Jones. Caernar- fon. yn Henadur yn He y diweddar Mr. Isxaid iPaTiea, Pasiwvd1 gan Bwyllgor y FfVrdd i niyii i'r Surveyor i barotei erbyn y cyfarfod nesaf restr gyflawn o waith. y gellid fcmgymeryd ar of ar ol y rhyfel. Pasiwydi fod i holl weithwyr ar y ffordd dan y -nor i roddi bob eynorthwy i tferm- wyr yn wyneb prinder gweision am&othydclo!. Yr oedd y cyfiog i foal yn ol 15s yr wythnos gyda bwyd a llety neu 25s yr wythruxs heb iwyd a llety. Y DIWEDDAR GLERC. I Pasiwvd yn y i wyiigor Aria-no; i ddatgan gwerthfawrogiad o wasanaeth ardderchog a roed gan y diweddar Syr John Roberts tel clerc y Gyngor Sir. PajuwJrd hetyd fod y swm o 150p i'w dalu 1 ysgutores v diweddar Syr John Roberts, i gyuwys cjrfran o gyflog oedd vn ddyledlus iddo pan fu farw ac i gyfar- pob hawliau arianol oedd gan y teu l u yn erfcfrn y Cyngor am wasanaeth neillduol n. roed gan y diweddar Glerc. Y DRETH. I Adroddaa y iwytigor Arianol fod ei.ieu 83,390p i .gyiari'od a threuliai y sir am y flwyddyn dcfrfodol. Golygai hyn yehwarK-'ciad o oddeutu 1 1-c vn y bunt ar d-r--th Uvnectd. Dvwedodd Sir. Jones Morvis, yr hwn a gftuhygiodd fwybwy-siadu adrockiiad v pwyll- gor. y gwnaed pob ymdrcch i geisio gostwng y d/reth, ond aflwyddianus fuwyd oherwvdd fod treuliau v gwahanol adranau weot evnyddxi. Yr oedd gin Lywydd y Bwrdd Addysg gyn- llun i ddiwygio y gyfundrefn addysg, a ph-a pesiô.1 y cyfryw gynllun disgwylid y cai sir Gaernarfon fol un o brif siroedd Cymru yn uglyn as; addysg. ran helaeth o'r Wants' ych- .wunegol. Gobeithiai y Parch. Win. (Morgan nJ y der- bynid 'grants' jyichwajiegol ['r s{v v detnydd- id y cyfryw i roddi codiad ychwanegol yng ng-hyflogan athrawon, Itet^anai Mr. T. W. Criffith,, Lian(il-adrO, sfndod o weled cynydd o 2,370p vn yr amean- cyfrifon, ac nid oedd eglurnafl am y vhan xwyaf o'r symiau. Gwrthwvnebai hefyd i gymaint a 2,280p ga-el ei nailfdud fel ;¡r;n at alwad. tyr hyn oedd yn gyfartal i dreth o gein- log. Cynhygiai fel gwelliant fod y ;lret'n i fod yr un fat-h a'r llynedd, sef 2s 61 c yn y bunt. Eiliwyd gan Mr. Henry Parry. D>ywedodd Mr. H. Pritchaid mal camaiy m- I eriad fycMai peidio darpaju anan at alwad. oherwydd ei fod yn dabygol iawn y hyddai raid gwynefbu gostyngiad yn ngwerth treth- lanol y sir. Os oeddis yn pasio i r <ldi 'bonus' i blismyn a gweithwyr «r ffyrdd rhaid oeati iddynt dalu am hyny. Awgrvmai yr Henadur J. R. Prikhard v dylai y gwahanol bwyllgorau anfon eu hamcan- 0-frifori ariaiiol mewn pryd ïr pwylleor oedd yn trefnu'r dreth. Ar ol trafodaeth pellach, pasiwvd yr am. cangyfrifon, -;Tl nghyda'r vchwanegiad yn y dreth. CliERC Y CYXGOR. I tr oedd gan yr ilenadcr J. R. Hughes rv- fcudd o gt-nhyglad i'r pmVyl fod cvireithiwr t'w benodi y lerc y Cy„s0i. rodd1 ei .,n-uSeT yn ilawn neu ran o'l amser. Dtywed-xld vr Henadur Hughes foo nodwedd v gwaith yn gytfiy-w fel ag yr oedd yn b'.vvsig iátlmt o-ael cyfreithiwr i lenwi y swydd, k d,vlid avn o brofiad qyflawnodd y cti-eddiar glerc ei sTvv dd. ar yr oedd yn WT ag oedd yn fedrus vn v gyfraith Yr oedd jy L!ywoo;raeth yn dDdi g.vait'h vch- wanegol yn Whaus ar y Cyngor' Sir. ac vr t (- yr oedd cyfreithiau newydd i'w gweinyddu fellv yr fOeodd yn bwvsig i'r Qrngor crW[ cyhr- wy id-wr diogel. Yr oedd bonooeJwr vn aelod o'r Cyngor od wedi rhodd:i swa?anaeth ar- dderchog 1 r sir am .21 mlyndd, ae vr oedd yn un oedd yn meddu ar brofiad he'a/tii. Cvf- eirio fyr vdoedd at ;yr Henadur J. Jones (Morris, ac yr oedd yn bieeer ganddo zvliyg fod y Cyngor yn cymell Pwyllgor vr Heddlu i benodi Mr. Jones Morns i'r swyrid wa" a'i fod i roddi rhan o'i amser. dim* Uai iiatli,ri diwrnodfyr wythnos am godtog 0 200p; p.>n- odiad i fod yn un dros dvmor. Cefnogwyd'gan Mr Hugh Pritchaj-d. yr hwn a ddywedodd nad cedd Ylladeg i -n neud nen- odia.d terfynol. !id oeO'd yn deg a r dvnion oed,d wedi aberthu bopeth i fyned i Vmladd .dros eu gwlad i lenwi yn harhaol swvddi cv- hoeddus elai yn wag, heb idG'nt gael cyfte i gynyg. D}TJa paham y cpuhygid fod i'r peu- odiad hwn i fod ;yn un dros dymor. Cynhygiodd Mr. R. Muir, ;Baagor. well- liant fod ewestiwn penodia.d clerc i'w rrVf- Iwyno i is-ibwyllgor i'w -vatyried, » dwvn åd- N- i d roddiad i'r Cyngor. Nid oedd brys mawr symud i benodi swyddog iie-xydd. Eitiodd Mr. Henry Parry. Mr. C. Humphreys: A ydyw yn hantodol penodi cyfreithiwr? Mr. Muir: Gellir gadael v mater vi-ia i'r pwvUgor i'w ystyried. Cefnogwyd ,y gwelliant gan Dr. Parry, ond awgnymai i bwyllgor arbenig gael ei benodi i yatyried <v mater, ac heiyd rhoddi tal veh- nl i swyddogion oedd wedi gwnayd gwaith ychwanegol vn ystod y misoedr. diw. eddaf. Dtywedodd Mr. Ellis W. Da.vies, A.S.. nad oocJd yn ddoeth gohirio penodi clerc, a liynv wnekl pe cyflwynid y mater i bwyllgor. Nid oedd yn iawn cadw gwaith pwysig y sir i ddis- gwyi, a ichrediai ef mal rpettl oedd gwnc|_vd penodiad dros dymor fel yr awgrymwyd. 'tr. Rachard Jones: Fe awgrymwyd fod i Mr. Jones <Morris roddi tr: diwrnod yr .w.yth- nos i wasanaethu y sir am gyflog o 30Gp. Pwy oedd i wiieyd gwaith y icyn-glerc y tri diwr- nod ara,ll? Mr. Pritchart?: Kid ydvi,v < roddi dim llai na tri diwrnod. Gall roddi mwy o amser. Mr. C. Humphreys: Yr wyf yn gwrthwyn- ebu i gy3ogi dyn i di liaaer ei amser. Buasai vn well l'hoddl tmwy o gyflog* i ddyn am roddi ei holl amser i'r swydd. I yr Henadur J. R. Prikhard na diesid colli golwg ar y gwaith rhagorol yr oedd y Clerc Cynorthwyoi (Mr. Harrison Mor- ris\ wedi ei wneyd. a dy1a.; y pwyllgfjr ystyi"ed hyny. <SA-lwodd Mr. W. Georg yr addefid fod yn rbaid cael rhagor o gynoitliwi- yn •Svvyd\i*'a y Sir, ac os n* cheid hyny yr oedd pery-I i waith y sir orfod dioddet. Yn ol acinxLliafJ D\vr.i''gor v swyddogion cymhellid fod Mr. Evan R. Davies a Mr. Harrison Morris i ym- gymeiyd a dy!t'd>wyddau y diweddar glerc yn ystod ei v.-aeledd, a'r unlgo t h a "nld jn awr oedid dodi enw Mr. Jones (Morris yn lie Mr..E. R. D vies. Gw:dnt fod gan Mr I E. R. Davies lawer o waith ychwanegol ar ei ysgwyddau yn awr, a rhaid oedd iddo roddi cymaint o ajnser a.g oedd yn bosibl i'w ddyl- edswyddau newydldion. Osfnogai jy cynhyg- iad i wneyd penodiad clerc dros dymor. Ar ol siarad pellach. pleidleisiwyd fel y canlvn :-Dros y gwelliant 11; dros gynhygi;«? Mr. J. R Hughes, 26. Yna. .%fr. Jones Morris yn unfrydol. a pha-iwyd i ofyn i Bw-vllgor yr Heddlu ei gadarnhau. Diolchndà Mr. Jones Moms iim yT apwynt- iad. a dywedodd' y ceidiad iwusanaetihu y Cvngor goreu y gallai. CyflwynocJd ei iym- d'diswyddiad fel Henaditr v Cynfror, a der- Kvniwyd ei ymoHiswyddiad. Dio'chwvd iddo am ei wasajiaeth rhagorol aim dros ugain mlyn- edd. CYFLOG. Gwnaeth Mr. R. T. Closs, y Bugail crwydr- rol dan y Cyngor. gais am godiad yn ei gyf- log, yn wynebu cynydd costau byw a theithio. Pasiwyd i godi v eyflog o 10s yr wythnos, a chaniatawyd hefyd 10p y flwydoVn at ei gost- aU. GW AH AKDMAD. Ar gynygiad Mr. W. George, a.c eilim Mr. Hem- Pann*. pasi'Ayd y penderfyniad' can- Hei,?i-v Pai-r-v, r)?a,,?-A7?d y p?zld er f vii.1-i d can-, "Ein bod yn ?lw ar Lvwodraeth ei Fawr- hydi, er diogelu bu.ddiamu moe?ol a thymhor- ol y genedl, i atal gwneuthuriad* a gwerth- iant diodydd meddwol tra paro'r rhyfel ac am chwe' mis ar ol hynny, a'n bod yn pwys- leisio yr anghyflawnder a'r perygl a ffvnant i genedl o gyfvngu ei bwyd, yn arbenig ei bara a'i siwgr, tra mae swm anferth o'r ang- enrheidiau hvn yn eael eu treulio yng ngwneu- fchuriadl dio(1" gacJam, a thra mae y llongau ac y mae i nt o'u hanpen i gludo bwyd i'n pobl yn cael eu defnyddio yng ngwasanaetli y fasnach hon."

CYLCHWYL WAENFAWR.I

Advertising

' - • • 'ti J... \: 'I:VÚ::"Î…

OYNGOR PLWYF LLANRUG I

YMA A THRAW. 1

I PWNC YR IECHYD.

ABERSOCH. {

BWLCHTOCYN. I

I CILAN. i

I IiLANBED ROCi.

I MYNYTHO. I

I NANT IM ANIIOEON. I

IEBENEZER1

| RHYD-DDU A'R CYFFLNLAU

LLANRUG I

I PENYGROES-_1

Advertising

I CLASCOEDI.

IFOURCROSSES I

CAEATHRAW

CWMYGLO

Advertising

ILLANBERIS I

Advertising

=TALYSARN [

MARCHNADOEDD J

[No title]

Family Notices

Advertising