Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ARAITH W ILSON. )

CYMANFA BEDYDD- JI WYR.

[No title]

Advertising

CYFARFOD CHWAR- < TEROL MALDWYN.…

PWYLLGOR HEDDLU ARFON.

I RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y…

j TEITLAU NEWYDDION

Advertising

.- .- _- - -,-. - - >-IPWYLLGOR…

News
Cite
Share

>- PWYLLGOR ADDYSG 1 MEIRION. I Cynhaliwyd yr uchod ddydd) Mercher, yn y I I Baln., o dan I'j'wyxMSa.eftfli Dr. John Joii€W, U.H., Dolg;eiLlaiu. I GYDYMDEIMLAD. I Ar gynygiad y Cadeirydd, pasiwyd pleid- lais o gydymdeimlad a liheulu y diweddar Mr. John Davies, Gl&Timorfa, Dyffryn, yr hwn a fu yn aelod diefnyddiol o'r Pwyllgor, ac yn ddi- weddar yn swyddotg o data, Bwyllgpr Addysg Abermaw. Yr oedd yr ymadawedig wedi I gwneyd gwrasanaetth maiwr 3-n y sw. I I LtLONKxYFARCH. I I Hef'ydl, ar gynyglad y C?ad?o?dd', pasiwyd I 1 pei)&?-fy?iad yn 1kmgyf M"ch ein cyd-wladwr, Mr. LI?yd George ar ei d?yreha?ad yn Brif I w eini yn d!ymum hir oes a phob  In,? d% ddwyn y ?wtMUt mawr y m?e I j wedi ymgyme?d! ag of i ben da. I YSGOLION EGLWYSIG. I Pasiwyd i ddeihyn. ymddiewyddiad Mr. J. M. Wilson, Prif AtJhraw Ysgol liglwysig Corris hefyd, yr athrawes Miss May Griffith. Argyrnhellai 'y "Pwy'ligor Ariandl, er mwyn ax- fer oynikfob yn y trethi, hefyd yn wyneb y ffaith fod digon o lie yn Ysgol y Cyngor i bl&nt yr ysgd. uchod, fod y Pwyllgor Addysg yn Thoi i fyny dalu at gadHvuiaetrh yr ysgol ar 01 Mai 31. y flwyddyn hon, am eu bod o'r fam nad oee ei hanger., ac fod y Cterc i hys- bysu hyn i reolwyr yr pgor, ac hefyd i'r Bwrdd Addysg). Pasiwyd i dderbyn yr argymeUiad, ac hefyd a anfon rhybudd i reolwyr aiddysg Yagol Gen- edlaethol Glyndyfrdwy, na bydd y phylilgor yn cj-dnabod yr ysgol, nac yn talu at ei chadwr- aeth wedi y dydd olaf o fis MaJ. I SWYDDOG GORFODOL. Ajifonodd Mr. Moees E. Jones, Penrhyri- d*eudrneth. ei virnddiswyddiad fel swyddog gor- fod,wol i IMositoartb. G-wledfig Ffestiaiiog, a phaseu-j-d i hysbysu am olVnydd, yn y "Gen- edl" a ph-ipuiatl emill, yn ol y cyflog o 70p yn fl.\Tiyddol.—Mr. J. Humphreys a awgrym- odd fod rheol yn cael ei rhoddi fod y saswi a bernodir i fyw im y Penrhyn, ga.n ei fod y Me mwvaf hwylus a. chajt?Hg { wn?yd y gwaith. —Air. G. G. D?-Me? ? dybdai mai Ma?ntwro?, fuasai y !!e mwya? hwyluw i fyned i Traws- fynydd.- -Mr. Joseph Humphreys: R.h?d i I chwi gof;o fod y Penrihj}"n yn lie pwysig lawn yn ft NVT. Cactoiftydd :Lle perygliu^ a awn yn- te (chw«rthiii).—Air ejynygiad Mr. G. G. JLhh- 'vi", I)z,-iwyd i gyfiw-yno y mater i ystyr- iaeth Pwyllgor Addysg Ffeetiniog. I PENODIADAU. I Penodwyd Mr. J. Llewelyn, Jones, (iderf4, yn ibriif athraw i Yegol y Cyngor Llartdrillo, yn lie Mr. Iouan R. Jones. sydd wedi ei benodi yn brif-athraw i Y sgol Cor- wen h^fyd, Miss Wini&'ed Roberts yn brif athnvwes dros dymor i Ysgol Cwrntirmynach, yn IIp Mr. Lewis David. syddi wedi yrnuno i a*T fyddin; a »Misb Mwy Davies, Fennal, yn brif athrawes ii Ysgol' y CjTigor, Tyn y berth. —Ar crynygiad Mr. Robert EvanS, a Mr. E. L. Rowlands yn cefxiogi, pasiwyd i ohino y cwestiwn o besnodi prif athraw i'r ysgol uchod, yn He Mr. Wm. Hugihee- sydd wedi vmadael i Llandderfel, hyd nes caeL ibarn y Rheolwyr Addysg ar barhau yr ysgol. I COG INI AETH. Cyfl wynwvd adroddiad y pwyllgor I-) Ijerth- ( SUM i se^vdlu dosbarth canolog mewn cogin- iaeth yn Ysgol y Dvffiyn, a chjmeradwyid hyny yn fawr. Dywedbdd y Cynlhi-nydd, Mr .Howard Jones, iddo ym weled a'r ysgol, ag y gellid yn hawdd1 t-refnu i roi y peiriant, etc., ac n-. chostiai fWJ na 12p.—Pasiwyd hyny.— Mr. Martin Williams » hy^b^'socfd fod Mr. I f James Dangerfield. Corsygpdjol, yn barod i ?yflwvno rhodd o lOp tua?t gael' y pethau an- j gemheidio! ?t y gwaith (cymera.dwya?th).—'Mr j Jf?oph Humnhi-eys: Beth am un i addysg;a? -Y Clerc: Y m?e gnym um yn bai?oct, ?? j Miss Rowlands, P?nn?. j I Y MEDDYG 1ECHYDOL. I Hysbygodd y Cberc i fod wedi derbyn I Uyt-hyr oddiwrth Feddyg Swyddogol y S-ir (i-h* R. T. Edwards) ei fod' yn yrnddi^wyddo fell swyddog, ac hefyd o'r swyddi ereill sydd gan- j ddo yn y sir, a'i fod Yll ysgrifenu hefyd i r ) un {>erwyl i Mr. Breese; CJèrc y Cyngor Sir. Pemfdwyd y rhai canlVnol yn bwyllgor i gyf- arfod a Phwyllgor Iechvdo<l' y i>ir,—Hemuiur Rt. Evans, Syr Henry Robertson, Mri. Tho- < mas Jones, R. T. Vaughan, a E. L- RowLandte. [ Pa-hwd i ofyn i Dr. Edwavdts i -eit?hredui | ac i YmgYlery( a darparu yr adroddLad blyn- yddol, ae i brofi golygon y plant a argyimeilir < gan y dirprwv feddygon am aTchwiIi?d ar- J benig.—O berthynas i garnddea-ntwria?th < ynglvn a cho?teu teithio y meddyg, paMwyd i dalu 7p, i wneud i fyny y top. MEDDYG YR YSGOLION. I Penodwyd Dr. O. Lioyd Owen, Criccieth, yni Ddirprwy-Feddyg i jwralgyu y»golion yn nos- barth DeudraetJ).—Egiurodd y Clerc fod Dx. J. R. Jones wedi ei enwi i ofyn iddo ymgym- eryd a.'r gwaith. oi>d :d<k> dderbyn ltythyr oddiwyth L.'ioyd Owen. gan ei fod wedi vmgymeryd a. gwaith Dr. Edwards, Meddyg y Sir, dyla.i gael e.i benodi yn feddyg i aTOlygQt yr ysgolion yn y dosbarth.—Dywedodd) y; Cadeirydd iod y pwyll-gor yn cael ar ddeall fod Dr. Lloyd Owen yn cynyg ed wasmnaeti* i'r Fyddil1 y pl-yd hyny, ond ah awr yr oedd wedi ei hyabysn ei fod wedi ei wrthoi.—Mr.: Joseph Humphreys a ddy wedod.d nad ot-dd 1-ir Jones wedi caei unrhyw hysbysrwydd ar J mater, ond yr 00 ddyn hoHoI gydtw?led a eb?n- L ygiad y p-yllg- y dylai Dr. Owen gael al I benodi.—Y Clerc a. e,Iiy-odd idd"o beidio an- fon &t Dr. Jone? yn wyneb nythyr Dr. Ow??. L CYF.LOGAU'R ATHRAWON. I Cyilwynodd Mr. Thomas Jones, B. To- 1 wyn, adroddiad1 y pwyllgor "benodwyd i r:rt.yr- ied cais yr athrawon am yoha-auiogial yn ett oyflogau mewn ffordd "wax bonus.Dyw- edodd y Clore (Mr. ltd. Baj-nett) fod 246 O athrawon yn derbyn In na lOOp y flwyddyn, 37 yn llai na loOp. a 7 dros 150p yn gwneyd cyfamsm-m, y cyflogau yn 17,981p.—Wedii ys- tyried y ffeithiau, argvmcllai y pmyllgor i ganiatau war bonus 0 -!A- y cant i rai vn byn lOOp a than hynny, 5 y cant i m yi> I derhyn LM na 150p, a 2l y cant i rai yn der- byn 150p a thros hyny. Hefyd 5p yr un ya flvnyddol i't, swvddogion gorfodol ac i'r ddaa f glerc yn y Biif Swyddfa yn Towyn; yn gwn- I eyd y cyfanswm o 1,221p 7s, yr hyn a olygai dreth o geiniog a ffyrling y hunt.-Pod yr athrawon sydd yn derbyn yr yehwanegiad i symud o un ysgol i'r Hall, os byddai in id* oherwydd lleihad yn nifer yr athrawon.-Wrlh gynyg derbyn vr admddiiid, dywedodd My. ThomM Jortes ei fod yn disgwyl y byddai i'r pwyllgor ei dderbyn gyda chydymdeimlad it Ilifa yr athrawon pa rai oedd yn sicr yn di- oddef oddiwrth effei-thiau y rhyfel. Yn anffod- us y dyddiau hyn nid oeddynt yn gallu oaei y dosbaa-th cymwysaf -il. .g' w:a ith Igail fod: cy- maint o wvthanol swyddi eraiill vn cymell eu [ hunain, tra y dylai y swydd o athraw atdyna hufen y wlad. Yr oedd dyfodol y genedl yn Haw yr athrawon.—Cefnogodd yr HenadUu Robert Evane, a phasiwyd yn unfrydoL- Mewn atebiad i amjyw gwe.sitiy?ia»a dywedodft Mr. Jones fod y pwyllgor -wedi ystyried poh achos ar ei deilyngdod, ac hefyd achoston ath- rawon oedd yn gwmeyd ihyw waith arall lieb- law addysgu hefyd pan oedd gwraig yr ysgol- feistr yn eynoirfchwyo frf athraw, ac ysityrienti eu gw'asan<]-eth y;n, werthiawr iawn yn heipu y pwyllgor mewrj adeg ag y mae cymaint prin- der o athrawrni.—.pendei'fynwyd yn mhellach fod y cynllxin h^fvd i'w gymrwvso i'r athrawon sydd .gyda'r fyddin. Ar gynvgiacf Mr. Martim WilLiame. pasiwyd i apelio at y Lh^-vodraeth i frqniatau Vhoddtrvn arbennig i gvnorthwvo v pwyllgor i gyfarfrxj a chei^iadau teg yr athra-w.on.

ANRHYDEDD I FEDDYG ADNABYDDUS.

--."SARZIE" BLOOD MIXTURE.

[No title]