Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ARAITH W ILSON. )

News
Cite
Share

ARAITH W ILSON. ) GWARANTU HEDDWCH. ] Y CENHEDLOEDD I BYCHAIN. CYFYNGU 1 M AliFO GIAD. I Wrth anexeh Cynghorfa yr Unol Daleith- lau, adylid Lian, a tiira yn egluxo ei 6afle ynglyn a'r cais i ddwyn odidiamgyich. hedd- wch rawng y gwieuytiu sydd ar hyn o bryd mewn yiwyson rhyiel. liywedai iddo anfpn llythyr at y gwahaiiol1 bleidaau yn gofyn idd- ynt dokitgcii yn eg.ur, y rbaill h'r lid.ll, y tel- erau ar ba rai y boddioaent i gyhoeddi iiedtd- weh a rhoddi terlyn ar y rhyiei. Fel y can- lyn y mae cynnwy6 ei aaaefth i'r Gynghorfa.:— Ar J 18ted o Ragfyr diweddaf anfonaia lythyr at Lyivodraeth.au y gwahanol geniiedi- oOOd sydd )m a.wr me-.n rhyfel a'u gilvdd, yn apeho atyoc i dadtgan mewn Surf fwy eg- 1 iur na ? & wn ?d }ty? hyay g?n unrhyw un o'r' Jj&ettdiau, y teLerau ar Da rai y tybienit h,%v7 i yn boibl dwyn oddiamgyich heddweh. fr I oeddwn yn aiarad ar ran dynoliaeth ac ar ran i yr boil genhedloedd amnleidiol yn ogystai a'r, I ce/tedl ein hunain, buddianau y rhai a oeodir I yn ago red i ddyryswch parhaus. Ymunodd y Galiuoedd Germanaidd i anfon ateb a ddatganai yn uni- eUi bod hwy yn barod i gyfarfud eu gvvith wyncbwyr mewn cydymgynhoriad paru-ied telerau heddwch. i'r oedd aieb y Gallu oedd Cyngrairiol yn liawer InWy eglur, a datganent, mewn ymadroddion cyffiredmol mae'n wir, oud mewn termau digon agored i awgrymu'r manylion, y trefniaotau, y tsicerdebau, a'r gweithredoedd o adgyweir- iadau a olygant fel yn amodau. anheogorol ymhjeddyehiad boddhaol a pharhaol. Yr ydym o gymaint a hyny yn nes i ym- drafodaeth derfynol o heddwch allasai ddir- wyn y rhyfel i ben. Yr ydym gymaint a hyny yn nes i'r ymdrafodaeth o'r cydgord cyd- genediaethol hwnw a raid o 'hyny allwi warch- od heddwch y byd. Yn yr noli ymdrafod- aethou am heddwdh raid gaei i roddi t-erfyn ar y rhyfel hon, cymerir yn ganiataol y rhaid i'r 'heddwch hwnw fod yn gyci-fyn-eclol a, chyd- gord tarfynol yr hoil Alluoedd, yr hyn a'i gwna yn jTnajferol amihcsibl i gyfryw diych- ineb em gpddiweddyxi byth ond hyny. Rhadd i bob un ey't. caru dynoliaeth, a phob un meddyigar a di-stli, cri-nwryd hyn beith byrag yn ganiataoL Yr oedd yn fy mryd gedsdo cyfle ich hanereh, b)egid y tybiwn J'll ddyledns aj-naf, fef y Gyaghorfa fyd4 yn dal perthynas a mi, yn Bghyflawniad ein rhwymedigaethau cyd-gen- ecBaethoJ, i ddatguddio i ch,wi yn 11awn 35 bwnadau a'r amcanion ydd wedii bod yn cy* meryd ffuif yn fy meddwl gyda gohvg ar ddyl. j edswydd ein XJywodraetli yn y dyfodol agoe, pryd y gelwir arnom i osod i iawr o'r newvdld, I ac ar gynltun new-y-dd eylfeini hedd-ch ym- hlit. y cenhedloedd. GWARANTU HEDDWCH. I Mae n anamgyffredadwy y byddai i bobl yr Unol Daleithiau eefyil dra* chwareu eta rhan yn yr ymg37moenod pwysig hwnw. Yn wir, trwv gymeryd rhs-n yn y cyfryw wasaai- aeth y sicrliaivt iddywt eu hunain v cyBe go- gyfer a,'r hwn y maent bob amser wedi ym- egnio i gyfaddam eu hunain trwy egwyddor- ion ac amcanion eu gwleidiadaetJi ac ym- wneyd cyson eu Llywodraeth er v dyddiau yr ymsefydlasant fe) cenedl newydd yn y gob- aifh uchel ac anrhydeddus y byddai iddi yn YT oH ag ydyw a'r 011 a wnaj yn cyfeirio dyn- ij ofryw i giyfandiroedd rhyddid t Nie gallent yn amhydeddus warafun y gwas- anaeth sydd yn awr yn caeJ ed ofyn ganddynfc, if ac nid ydynt yn bwriadu hyny. Ondvmae'n' ddyledus arnynrfc tua.gatynt eu hunain yn gys- 1 tal a chenedloedd ereill y byd, i nodi altan yr amodau o dan ba rai y teimlent eu hunain yn rhydid i weithredu. Ac nid yw y gwasanaeth hwnw yn ddim amgen na hyn: J ychwanegu eu Jiawdurdod a'u gallu hwy at awdurdOO a gallu cenhedloedd ereill i varaniu heddwch a chyfiawnder drwy'r holl fyd. Nis gellir lawer ynl hwy oedi'r cyfryw gyt- undeb; a. ciiyn ei didyfod nid yw ond iawn fod I y Llywodraeth yn agored ddatgan ar ba am- odau y teimi.% ei bod yn cael ei chyfiawnhau i geieio gan en pobl i estyn eu cefnogaeth I. ffurfktl ond mwyaf difrifol i GYngrair Hedd- wch. Yr wyf j-ma i geiso nodi allan yr am- odau hyny. Rhaid i'r rhyfel- prosenol gael ei ddwyn i'r ¡ terfyn yng nghyntaf- ond yr ydym yn rhwy-n I i dciidwylledd ynghyda pharch cvfiaVn i opin- iwn dynoilryw, o ddweyd,. mnr bell ag a fydd a fyrmo'n cyfranogLj-d ni a gwarantu hedd- wch, y bydd o bwys mawr genym yn mha fodd ac ar b-a delerau v dirwynir vr anghyd- fod hwn i ben. :"cÙJ i'r amodau a'r cyt- undebau hyny a'i dug i derfyn gorfTori yn- ddynt en hunain y fath amodau a grea hedd- weh fyddo'n werth eu gwarantu a'u hamddiff- yn-heddwr-h fyddo'n enill cymeTadwyaeth dynolryw, ye nid yn unig a fyddo'n gwasan- j aefchu amrywiol fu-ddianati y cenehdloecfd hyny sy'n digwydd bod yn*yr ymrafa.el. Ni bydd genym ni imrhyw iaie mewn pen- derfynu pa faiih. ar dc-leraii a fyddont, ond bydd genym, mae'n ddiau genyf, lais mewn penderfynu pa'r un a wneir hwy yn rhai par- haol ai peidfco drwy warant cyngrair cyffied- inol, a rhaid i mi yn awr ddatgan ein barn am yr hyn a ystyriwn yn anhebjgoroT angen- rheidiol fel amodau Fnagflaenol parhad, yn hytrach na gohirio'r mater hyd nes y didiion fod hyny'n rhv ddiweddar. DIOGELU'R DYFODOL. I Ni bydd i unrhyw gytundeb o heddwch cyd-weithredol na fo'n cynivys pobi y Byd Newydd dycio i gadw'n ddiogel y dyfodol rbag rhyfei, ae etip nid oes (J)d un math o heddwch ag y gall pobl yr America ymuno i'w warantu. Rhaid, i elfenau y cyfryw heddwch fod yn elfenau a hawliant ymddir- iedaeth, ac a fyddont yn cyd-redeg ag eg- wydjdbrion y Llywodraeth Amenicanaidd,— elfenau fyd-dont J n gysou â. ifydd wleidvdd- ol. ac ag argyhoeddiadau ymarferol pobl yr j America, y rhai a fabwysiadwyd ganddynt aoc hefyd a jTndyn^iedant i'w harnddiffyn. Nid vyf yn meddwl cfcweyd y hydÓi i un- rhyw Lywodraeth Anieri-canaidd daflu lmrhyw rwystr ar draws telea-au heddwch y byddai i'r teymasoedd hyny sy'n awr yn rhyiela a'u gil- ydd weled yn ddoeth cn-tuno arnynt, nac ych- waith wneud un ymgais i'w torfynyglu, bet'h bynag allanit fod. Nid wyf ond yn unig cymeryd yn ganiotaol na, fcydd i'r telerau hyny ynddynt eu hunain a weithredir J'lh-wng y plei'd- iau mewn cwerj'l yn gwbl foddliaol hyd yn oed yr heddwch a ddygir drwyddynt yn un par- haol. Bydd yn anhebgorol angeru'heid.iol ar fod y cyfryw awdurdod yn en-el ei grou fel giwaran- tiad o barhausder y cvtundeb y deuir iddo, a fyddo'n liawer gr\"miTsajCh nag awdurdod neu alht unrhyw generll sydd yn awr yn yrnlidd, ac nag unrhyw gyfun;ad 0 alltw,ocd¿sydd yn awr mewn grym, neu a enil' ei ffurfio rhag- Ilaw,-y cyfryw gj*turideb grjmns na fyddai'n ddichonadwy i'w wynebu a'i wrthsefyll. Os ydyw yr heddwch (iyd.,1 ar feJr cael ei fab- wysiadu yn gyfryw aZ y golygir iddo fod yn un parhaol, rhaid iddo fod yn heddwch wedi ei sylfaenu ar sicrwvdd gallu cyd-amodol mwyafrif dynolryw. CYMUXDEB 0 ALLU. I Bydd i delptal yr hoddwoh a goshaol .bender- fynu })3. un a 'ydyw yn gyfryw hoddwch ag y e n ei wai'antu fel un parhaol. Y owestiwn ar yr hwn vi yrndd^ntva holl hedd- woh y dyfodol arno ydyw hwn: Ai ymdrechfa ydyw'r un bre^eno! i sicrhau 'heddwch cvf- iawn a pharhaol, ynte am gydbwysedd new- ydd i'r galluoedd? 03 nad yw amgen nag ymdrechfa am glorian:"ad newydd o allu. pwy waranta, a phwy f;ÙlJ wacantu cvd-bwysedd arho?ol y cytundeb newydd? Nid oes ond Ewrop dangnefeddiis a s.icrha Ewrop safadwy. Nid cyd-bwysedd gallu ddylai fod, ond cyni- undeb o allu Rid ';ÇwJ't,h-œlluuedd cyd-drefn- edig; ond cymundeb heddwch cyffredinol. Yn ffodus yr ydym wedi derbyn sicrwydd a'r pv.-ynt hwn. Y mao gwl- eidyddwyr y naill a'r Wall o'r cenhedloedd 6yn awr yn ymgyndyrm, wedi datgan mewn geir- iau nas gelVir en ram-ddeongli, maf nid yr am- can yn mwriad yr un ohoaynt ydy k cwbl ddi- ysfcrK) e« gwrthwyn/owyr. Ond dichon nad yw vr hvn a aw^ryTiiir yn y datganiad&u hyn, lawn mor eghisr i bawb a'u gilydd; a feallai eu bod: yn wahamol o'r ddwy ochr i'r dwT. Cred- af mai buddtol fyddai i no: nmcanu gosod aillan ) y modd y cleal-lir hwy genym ni. Ymsyniant., yn m!aer.af oil1, y rhaid iddo fod' yn hedidwah heb fuddugoJiaet-h. Caniat- aer i mi roddi £ y esb?miad fy hun arno, a de- ? aCler hefyd nad oeddwn yn coleddu yn fy | meddwl unrhyw eglurhad arall. Nid wyf ond yn unig yn ceisio gwynebu pethau fel y m.ent, a'u gwynebu hefyd heb gelu dim o'r hyn sy'n annymunol. Golyga,i budduigoliaeth fod heddwch yn cael ei watsgu ar y gorchfyg- edig. Derbynid ef fel darostyngiad, fed ajjerth nad elilid ei oogol, a gadawai o'i ol gOiyn, gvvithwtynebiad, ac adgof chwerw, ac ar y cyfxyw delerau ni orphwysa-i yr heddwch a fodolai ond megys ar dywod symifdo!. Nid 000 ond heddwch cydrhwng pleidiau cyfartal a ddichon barhaii-dim ond heddiwch a'i eg- wyddor mewn cyfartaiwch a chyd-gyfranogiad mown budd cyffredinol. Y mae sefyllfa, bri- odbl meddwl a gefyHfa briodol y teimlad cydi- rhwng cenhedloedd lawn mor angmrheidiol tuagat sicrhau heddwch pariiaol ag ydyw cyf- iawnder ymarferol tuagut -etjo ewestiynam dyms ynglyn ag eiddo, neu diroedd, neu gen- hedloedd. t I Y CENHEDLOEDD BYŒÁIN. I 1 Mae'n rhaid' i gydbwysedd y cenhedloedd, ? ar yr hwn y mae heddwch i fod yn eylfaen- l edig, os ydyw, i fod yn un parhaol, fod yn gyd-bwys mewn hawliau ac nid yw y gwar- | antau cydrhyngddrnt i gymaint a chydnabod I' nac awgrymu unrhyw wahaniaeth rhwng cen- hedloedd bychain a mawr—cyd-rhwng v rhai hyny sy'n gryfion a'r rhai sy'n wefnaaid. Ithaid i iawnder fod yn sylfaenedig ar y gaUu cyffredinol, ac nid' ar nerth unrhyw wfad UD- igol berthynol i'r cydgord. Am gyfartaledd mewn tiriogaotha-i. neu ad- noddau, wrth gwrs, y mae hyny yn amhosibf, mwy nag unrhyw fatih arall o gyfartaledd heb gael ei enill yn y ffordd heddychol gyffredinof, ynghyda chynydd cyfreithlon y bobl eu hun- ain. Ond nid oes neb yn gofyn nac yn ceisio dim pellach na chyfartaledd mewn iawnderau. Y mae dynolryw yn breaenol yn ymofyn mwy am ryddi.d bywyd, nag ydynt yn ymofyn am gyfartaledd gallu. Ac y mae a wnelo cenhedloedd diwylloiedig a rhywbeth mwy dwfn nag hyd yn oed cyd- bwysedd iawnderau. Nis gall unrhyw hedd- wch barhau. ac ni ddylai barhau, nad yw yn cydnabod ac yn eydfynd, a'r egwyddor fod pob Llywodraeth yn derbyn eu holl awdurdod cyf- I iawn oddiwrth g^-d-sjTiiad v rhai hyny a lyw- odraethir, ac nad oes unrhyw hawl yn bod a gvfiawnha drosglwyddo pob! oddiwrth "in Llywiawdwr o dan Lywiawdwr arall, fel pe na bviafient yn ddim ond eiddo. Cymeraf yn ganiataol, fel engraiphtfc, pe gallwr ddibynu ar ryw un esiampl, fod gwleid- rdd'Wyr yn gyffredinol yn cytuno y dylai fod Poland yn wiad gyfujiol, anibynol', a hunan- l ywodrac-thol, ac o hyn allan fod pob sicrwydd am ddiogelwch bywyd, gwasanaeth ^ddotear, ynghyda datblygiad dawydianol a chvtodeith- a,snl,—yn Mel ei estyn i'r h oU bobl' hyn sydd ;ma wedi byT? o dan awdurdod Llywodraeth- aa ?y'n coleddu crefydd ac amcanion ho?ol a.ighydweddcl a'r eid?ynt hwy. EGWY-DDORTON NAD EILIR EU I HOSGOI. Yr wyf yn galw sylw at hyn nid am y cli (venychaf ddyrcharu ryw egwyddor wleid- yddot arbenig sydd wedi bod yn anwyl i ohvg 11u o'r rhai hyny ydynt wedi ymegnio i ad- eiladu rhyddid yn yr America, ond; am y rhee- wm fy mod eisoes wedi siarad am yr amodau heddwch hyny a ymddengys i mi yn anheb- gorol^—dymunaf alw sylw at amodau nas gell- ir eu hosgoi. Bydd i unrhyw heddwch nad yw yn cydnabod ac yn derbyn yr egwyddor hon gael yn anocheladwy ei dymdhwelyd. Mis gall orphwys ar serch nac argvhoeddiad dyn- olryw Cyfyd ysbryd cynhyrfus yr holl gen- hedloedd aewn gwrthwynebiad ,paxhaus a di- ildio i'w herbyn, ac enillemt igydymdeimJad I holl fyd. Mae'n amhosibl i'r bydr fod yn heddychol os na bydd ei fywyd yn ddiogel, ac nis gellir cyfrif dim yn ddiogel os bydd yr ewyllys yn gwrthi-yfela-Ile na byddo tang- neredd y&bryd ac ymdedmlad o iawndjer a rhyddid. MOT bell ag a fo'n bosibl, fodd' b\-nag, dylai pob cenedl fawr sydd yn awT yn ymdhn i gyfeiriad llawn ddatblygild ei hadnoddaa ai galluoedd allu siorhau iddi ei hanan hvybr j agored dlraws cefn-foroedd: y byd. Lie nas, gellid dwyr hyny oddiamgyleh drwy gyfnewid tiriogaethau, diau y geEid cyrraedd \T 'm- oanion hyny drwy drefnu i'r llwvbrau 'fod yn i agored o dan amodau a sicrbant hedidwoh bob a.mser. Gyda. tlhrefniant rhesymol ni ddylai yr un genedl gael ei chau allan rhag defnydd- io y llwybrau hyny a hawlir gan fasnadh gyff- redinol y byd. A rhaid i iwybrau y mor- oedd, mewn cvfraitlh a ffailth, fod yn gwbl ryddl Rhyddid y moroedd ydyw un amod fawr heddwch, cydraddoldeb, a. ehydweiith- redl.ad. Mae'n ddiameu y bydda.i raid i-hoddi ail-ystyi-iaeth Iwyr i laweir o'r rheolau ac ar- ferion cyd-wladwriaethol, pa rai a gvfrifir er- byn hyn yn i-hai sefydlog-.cyn y gellid gwn- eyd y nijaroedt2 yn thyddi holl anhebgorion y cenhedloedd d'rwv'r byd,—ond y mae'l" ddadl dros hyny yn un gref ac ai-gyhoediadol. «>c nis dichon fod fawr ymddiricdmeth na chyf- athrach cydrhwng cenhedlioedd y byd heb hyny. Un o anhebgorton heddVch a dadblyg- iad ydyw sicrhau ymdrafodaeth rydd a di- rwysta* mewn masnach a chyfniewid. Ac nid yw cytuno i ddeffinio rhyddid y moroedd yn beifch amhosibl hac anhawdd pe byddai i'r cnvahanol deyrnasoedd gymeryd y mater mewn Haw, a hvnv gyda'r aw^-ddfryd o'i setlo. CYFYNGU YMARFOGIAD. Y mae a. wnelo'r broblem o gadw'r r^or- oedd pi agored ei gysylltiad agos a'r cwes- tiwn o gyfyngu ymarfogiad Ilyngesol, yn gys- tal a chydwcifchrediad Llyngesoedd y byd mewn cadw gwarchodiaeth ar rvddid a dyogei- weh y moroedd, ac egyr y cwestiwn o gj'f^ng- iad ymarfogiad Ilyngesol y c westiwn eangach ac o bosibl Hawer mwy dynos o gyfyngiad ymarfogiad milwro] yn gyetaJ a phob cwestiwn fu'n d.41 oysylltiad a pharotoadau milwrol. Er anhawdded a pherycled y cwestiynau hyn, rhaid yw i ni eu gwynebu gyda'g eondra a phenderfyni.ad mewn -.yspr-;d gwix agored, os ydym i ddisgwyl am heddwch gydat ineddyg- iniaeth yn ei esgylll, i ddyfod ac aros yn ein plith .Nis gellir cael heddwch heb yimabertha a"ch.yfaddawdu. Nis dichon i ymTdermlod o ddyogelwch a chyfartaledd fodoli ymhlith y cenhedloedd tra y parheix i anwesu cynllunia^i o ymarfogiad llethol a bygythiol. Pdiaid i wleidyddwyr y byd gynllunio am heddwch, a rhaid i'r cenhedloedd gyfaddasu a chymesuro eu gwleidiadacth yn unol a. hyny, lawn mar gystal ag y maent wedi cynllunio I gogyfer a. rhyfel ac wedi parotoi eu hunain i vmgyndymu yn ddidostur er gortiliwhiir naill y Hall. Cwestiwn ymarfogiad, pa un by nag ai ar y tir ynte ar y mor ydyw y cwestawn cyntaf a mwyof ymarferol tuagat benderfynu iynged ddyfodol v cenhedloedd a djnolry-vv. Yr wyf wedi siarad allan ar y materion pwys-ig hyn yn ddi-gel, ac mor ddiamwys ag y mae'n ddichonadwy i mi, oherwydd yr yro- ddengys i mi fod angen am hyny os ydyw ymddyhead aiddgary bvd am hedd-weh i gael my nog in d olir a difloesgni. Fe ddichon mai inyfi ydyw'r unig berson mewn awdurdod uchel o holl hobI y byd a fedd > rhyddid i siarad allan ar y mator hwn, ac heb gcim dim. Yr wyf yn ^iai'ad fel unig- clyn), ac eto, wrtll gwrs, fel penaeth. cyfrifol y Llywodraath, a theimlaf yn berffaith argy- hoeddiadol i mi doVeyd yr hyn a fynai deil- iaid yr Unol Daleithiau imi ei ddwevd. CYFRAITH MONROE I'R BYD. yi? N'- vf n ?c  Yr wyf yn cynyg fel pe bac ar fod i'r holl genedl oedd yn unfryd fabwysiadu Cyfraith yr Arlywydd Monroe fel cyfraith y byd na tw i'r un genedl geisio gwthio ei nywi.adaet ar unrhyw genedl arall o bobl, ond iod pobl yn cael Ilonydd: a rhyddid iu.benderfynu neu i ddewis eu llywiadactih eu hunain, eu ffordd eu huna.in o ymddadblygu, yn ddilestair, yn ddi- fvgwth, ac yn ddi-ofn,—y gwan yn hollol ar yr un safle a'r cryf a'r nerthol. Yr wyf yn cynyg iod pob cenedl rhagllaw yn os-goi ymddyrysu mewn cyngreiriau, y rhai sy'n Awjin o bed iddynt ymgipris am allu, a, dal pobl jn rhwydd eu hymgyngreiriad a'u cydymgais hunanol. ac yn y di-wedd, ddyiy.su eu hamgylchiadau mev/nal eu hunain drwy ddylanwadau cfyeithr oddiallan. Ni olyga cydgord o allu un yrogyngrerriad llesteiriol. Pan yr ymuna pawb i weithredtr gyd.a'r un amcan y mae'r cyfan yn cvdweithredu tuagat fiicrhau yr un buddiant cyffredinol, tra y maent oH yn rhydd i fyw pob un yn ol *i anianawd ei hun 0 fewn cj'lch o dtlyùgefwch cyffredinol. | Yr wyf yn argymhell llywodraethiad drwy I gyd-syniad y rhai a lywcdraetiiiir, a'r rhydd- had hwnw o'r moroedd, yr hwn mewn cyngres ar ol cvngres ryngwladwriaethol o gynrychiol- wyr pobl yr UnoJ Daleithiau a argymheilwyd gydag h yaw died d y cyfryw ag ydynt ddys- gyb'ion argyhoeddedig gwir ryddid, ynghyda'r cymcdroldeb hwnw mewn arfogaeth a olyga yn unig ddigon o allu mewn miJwyr a llongau i sicrhau trefn, ac nid cyfrwng i orthrechiant na tta-ais hunanol mewn ymyriad. Dyma egwyddorion Ameiicanaidd y cyn- lluniau Americanaidd. Ni fydd a. fvnom a dim yn wahanoL Ac eto dyma ydynt egwydd- orion gwieidlywiaeth pob dyn a dynes pell- weledol yn mhobman, perthvnol i bob conedl a chymseitlias olvuedig o ddineswyr. Dyma yn wir egwyddorion mawrion dynoliaeth, a dyrna'r xinig egwyddorion a orfyddant yn y pen draw.

CYMANFA BEDYDD- JI WYR.

[No title]

Advertising

CYFARFOD CHWAR- < TEROL MALDWYN.…

PWYLLGOR HEDDLU ARFON.

I RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y…

j TEITLAU NEWYDDION

Advertising

.- .- _- - -,-. - - >-IPWYLLGOR…

ANRHYDEDD I FEDDYG ADNABYDDUS.

--."SARZIE" BLOOD MIXTURE.

[No title]