Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

-...._...,.....-_._-..::-...-.-CORFHORAITH…

News
Cite
Share

CORFHORAITH CAERNARFON j A'R MflDURON CWESTIWN CiORSAF I'R CERBVDAU. Cymerwyd cryn ddyddordeb mewn achos A ddygwyd gerbron Llye Ustusiaid Caernarfon, dy "d Mawrth, yn mha un y gwysiwyd pump tI yriedyddion cerbydau motor sy'n cludo teithwyr i'r dref, gan y Gorphoraeth, am dori un o f&n-ddeddfau y Gorphoraeth drwy ddefn- vddio y Mues fe: goreai i'r moduron, gan nad oedd y wedi cael ei awdurdodi fel gorsaf gan y Gorphoraeth. Ymddanghosodd Mr. Artemus Jones (dan gyfarwyddid Mr. R. C. Roberts) dros y Gor- phoraeth, a Mr. Graham (dan gyfA\?7 dld Mr. Richard Roberts) droiJ y diffynython. Yr Ustusiaid ar v Fainc oedd Mn- J. R. Pritchard (yn y gadair); J. R- Hughes, W. Hamer, a R. Griffith. Dywedodd Mr. Art, em up Jones fxl } r erlyn- iad yn cael ei gymeryd » dan y man-dd eddf au sy'n rhoc),li -r, t-fnidiaeth motor yng Nghaer- narfon. Pasiwyd hwy gan y Gorphoraeth, a dhymeradwywyd hwynt gan y Bwrdd Llyw- odraeth \n rhaid i'r cerbydaa roddi i fyny yn yr orsaf a ddarparid gan y Gorphoraeth. Y cy- huddiad yn erbyn Y diflynyddion oedd eu bod wedi tori y 1 heOI honno. Yr oedd cryn gyn- vdd wedi bod yn nbrafnidiaeth y cerbydau yn ddiweddar, ac ajweinlai hynny weithiau i or- lenwi'r cerbydau, a phenderfynodd y Gorph- oraeth fod yn rhaid i'r cerbydau motor gael trwydded, a dyna arwerniodd i'r anhydwel- ediad cyntaf rhwng y partion. Sylwodd Mr. Graham nad oedd » wnelo hynnv ddun a'r mater dan sylw. Dywedodd Mr. Artemus Jones iddo ef gy- feino at hynny er mwyn i'r ustusiaid gael yr holl ffeithiau. Aeth ymlaen i ddweyd i'r Gorphoraeth hyebysu perchonogion y modur- 011 eu bod wedi darparu goreaf iddynt yn y Cei. Talai y Gorphoraeth rent i Fwrdd y Porthladd am y tir, oad yr oedd perchenog- Ion y motors wedi gwrthod myned a'n cer- bydau yno, a pharheid i Bros ar y Maes. Nid eedd gwrthwynebiad ar raa y Goiphoraeth iddynt roddi i Iawr deithwvr yn y Maes, na chodi i fyny deithwvr yno, ond yr oedd gwrth- wynebiad iddynt aros 3-it y Maes am ddwv a thair avtr. YR AMDDIFFYNIAD. Y nB. anerchodd Mr. Graham Ylr Ynadon dros yr' amfidiffyniad. Gwyddai ei fod yn aneroh boneddigion oedd yn deall yr amgylch- jadau yn dda, a bAth cedd anghenion mawr y dicf- C,,w%Adai hefyd fod yr Ynadon yn wybyddus fod y moduion oedd yn myn'd a dod i r dref o fudd mawr i fasna.ch y dt'&f. Yr oedd mân-ddeddfau yn bethan ag oedd yn rhaid eu gwylio yn fanwl, ac mewn lla^er o achoaion yr cedd y cwestiwn a. eafai m&n- ddeddfau yn gyfreithiau wedi ei godi mewn llysoedd. Yr oedd yn ddyledswydd aa- yr Uirtusiaid i ystyried a eafai y man ddoddfau yn ;gyfreithiol. Credai rhai Ustusiaid os oedd inan-rddeddfau wedi eu pasio fod yn rhaid -8U rhoddi mewn grym. Gwyddai am rai Ustusiaid oedd wedi cymeryd yr olwg hwnnw ar y cwestiwn, ac wedi gwrthod ystyried y safle gyfreithiol, ac anfonodd yr Uchel Lys y mater yn ol iddynt i'w ail-ystyried. Gallai awdurdod lleol basio m&n-ddeddfau a Bwrdd Oywodi-aeth Leo! eu cymeradwyo, end yr Ustusiaid oedd yr awduriod i henderfynu a oodd y man-ddeddfau hynny yn rhesymoL Badleuai ef (Mr. Graham) ei bod yn ddyled- ewvdd ar y Gorphoraeth i ddarparu gorsaf briodol i'r cerbydau motor, ac hyd nes y g-vvneidi hynny nid oedd ganddynt hawl i erlyn o dan y min-ddedd au. Yr oedd y Gorphoraeth wedi cymeryd hawl iddynt eu hunain o dan v m&n-ddeddfau1! wahardd defnr yddio y Maes os oeddynt wedi darpa-rn gorsaf, end gan nad eeddynt wedi darparu gorsaf briodol nl8 gallent erlyn. Yr oedd yr orsaf .yn y Cei, ger Pont yr Aber, ond dadleuai nad oedd honno yn orsaf reeymol a phriodol Beth a olygai gorsaf reeymol? Golygai orsaf TIe y gellid myned a dodi i"no yn hwylus, a'r lie hwnnw heb fod yn beryglus. Dadleuai nad oedd y lie a tidewiswyd gan y Gorphoraeth yn ateb i'r gofynion hynny. Dywedid fod gor- saf yno i ddeuddeg o gerbvdau, ond heriat ef y Gorphoraeth i fyned a chymaint a hynny o gerbydau yno. Peth araU, yr oedd rhediad yn y tir, ac nid oedd dim yno i'w dioeelu, a buasai'n anffodus pe'r elai cerbyd a'i deithwyr drosodd I'r dwfr. (Chwerthiny. Gofynai i'r Fainc ddywedwyd nad' oedd yr ersaf yn y Cei yn un resvmol a pbriodol. Ar ran perch- enogvon y cerbydau a gynrychiolid ganddo, yr oedd ef (Mr. Graham) yn barod i roddi ym- rwymiad i'r Gorphoraeth y byddai iddynt gydymhurfio &'r min-ddeddfau gynted ag y darparid gorsaf briodol. Ciaed tylolaeJth gaa aanrj-w dystiani o inAtu., DAIYL MR. ARTEMUS JONES. I Dadleuai Mr. Artemus Jones mai'r ewes- tiwn oo" gan yr Ustusiaid i'w benderfynu oedd, a oedd y mftn-dxleddfaa wedi en gwneuthur yn briodol, ac a oeddynt wedi cael eu torn. Nid yr Ustusiaid. oedd i ddweyd a oedd yr orsaf yn un rasyanol. Mater i bwyllgor y Gorphoraeth oedd trefnu hynny, a gaJlai perchenogion y moduron anfon dir- prwyaeth atynt ynglyn Wr mater, a gallent hefyd gofio am y cwestiwn hwn yr etholiad trefol nesai. (Chwerthinl. Nid oedd gan berchenogion y moduron hawl i herio y man- ddeddfau. Os y dvfarnai vr Vnadon yn ffafr y Gorphoraeth, nid oedd yn gofyn ond am ddirwy ysgafn. Y DYFABNIAD- I Dywedo-td y Cadeirydd fod yr Ynadon wedi penderfynu gi.,hirio. r achos am ddaa fil;, er mwyn i r partion geisio dod i gytundeb. Pwvsai Mr. Artemus Jones am i'r Ynadon ddatgan eu barn. a oeddynt yn ystyried fod yr achos wedi ei brofi, a bod y man-ddeddfau wedi en torri. Awgiyirai Mr. Graham y dylid cael gwy- bod a oeddynt yn ystyried fod yr orsaf a ddar- parwyd1 yn un resymol. Wedi ymgynghoriad W, fach vwedodd y Cadeirydd fod yr Uldusiaid yn oredu nad oedd gorsaf briodol wedi ei d&rparu, a thaflwyd1 y gwysioh allan. Derbyni A-yd y dyfarniad gyda chymerad- ■wyaeth gan rai pobl yn y ilys. CJaniatawvd cais Mr. Artemus Jones i nodi at'hoB i'r Uchel Lys.

AOENILL NERTH;.: I

[No title]

,CYFARFOD MISOL LLEYN i

IPRIF YSGOL CYMRU I

CYNGOR PLWYF LLAN-I ' LLYFNI-

[No title]

,ARFOM. t

I - - - IGWYRFAI.-I

I'CAERNARFON.I

[No title]

j ANIBYNWYR ARFON.

SURXI YN YR YSTUMOG YN ACHOSII…

BRAWDLYS MON. I

- -I -!?I -MARW -GWEINIDOG.…

Advertising

I TALYBONT

I CAERNARFON I

I PENYGROES

ISUITS GIVEN AWAY

CARMEL

I-BANGOR.

Advertising