Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

. - - -. -..-ALOLHls'R SEFYLLFA.

- 'I GAIR O'R AIFFT j

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.

I TRAMORWYFT A'R [ DDEDDF…

Advertising

'----_-.'''-.--,-.-ANGHYOWElEOIAD…

News
Cite
Share

ANGHYOWElEOIAD TEULliAIDD CYNGHAWS YNGHYLCH ARIAN. I ACHOS YM MRAWDLY-S SIR GAER- XARFON. Yn >IrawdIy6 Sir Gaertmrfon, ddydd Mer- c'her, gexbron y Barnw r Atkin, gwrandawyd y cyntaf o ddim gynghaws yn codi o anghyd- welediad teuluaidd. Cadwatadr O. Roberts, U.H., b-elt-ws-y-Cted, a \vys:ai ei frawd, John Robea'ts, Great Georig-e Street, Leeds, a gwtraig y diweddaf, Margaret Roberts, Tany- maee, Pentrefoelas, am 596p o berthynas i arian a godwyd, nwyddau a. werthwyd, etc., a swm arall o 73p. o berthynas' i hawl a. llog ar addaweb a arwyddwyd gan John Roberts a'r hawlydd yn ffafr Cangen LUuu w^t o Ar- iandy London City a Midland. I'mddangosai Air. Montgomery, K.C., a Mr T:evor Lloyd (dan gyfarwyddid Mn George a George) dros yr hawiydd Mri Herbert Wil- liams a T. E. Morris (dan gyfarwyddid Mr. j GUI'ton) dTOS y dilfynydd, J. Roberts a Mri. Bankes. K.C. a Mr. Artemus Jones (dan gyfarwyddid Mri. A. 0. Evans a'i Gwm- ni:, Diiibycli) cirus y ddiffynyddeft. ) Dyv.edod'd Mr. M'mtgomery fod yr hawl- ydd yn frawd i'r diffynydd, a John Roberto, yr hwn a briodoKld !Ma l'g,are!t HJb.e,rts yil I 1905. Yr oedd Msirgav^t Roberts y pryd ? h-vny vii weddw gyda th-ri o blatnt, ac yr oedd- yiit yn byw gyda'u gilydd mewn ffenn a ad- nabyddid fel Tcrllpnaüs, Penti'evoe'as. Pan briododd John Rf»boitP honai y dylai y stoc ar eiddo araill. ar y fferm, a gerid ymlaen gan ei wraig, ddod yn ef a'i wraig. Fel c-atilyniad i das v. air t'yned ar dau a cholled- ion gydag afni.feiliaid aeth busnes y fieiimi yn ol. Ymhen ychydig ar ol y briodas, tro- glwyddwyd tenantiaeth y fferm i enw y gwr, ac yn d-dil'ynol t«rosgUvyddwyd y cyfrif ar- ianol pefrthynol i'r wraig yr un modd. Pan dro'Siglwyddwyd y eyfrif yn 1907, yr oedd 'overdraft' arno o 140p. I fyny i'r adeg liono yr oedd' y cyfrif wedi bod yn Ariandy X'tirtJl a So-uith Waies, ond- trosghvyddwyd of i Ar- ia n iy y Metropolitan, a Ijenthyciodd yr ar-, iandy bwnw 160p. gyda pha. un y talvvyd ym- aith\r "overdraft" Talodd yr hawlydd arrt rai pethau a brymvyd i'r fferm, mewn rhai j achofioi) ar gais y wraig. ac mewn achoeioni ei-eill a'r gais y dclan ddiffynydd. Gwerth- odd ef hefyd eft stoc, ac arwyddodd nodaa ar gais y ddau. Pan roed allan y wys, yr oedd 1 y fiwm dyltedus ar yr addaweb yn 73p. Cod., odd anghydweledion Awing y djffynydidior., ac yn 1915, trosglwyddodd y gwr denantiiae'-h y fferm i'w wraig, ac ymadawodd, Dywedodd y bargyfreitibiwr fod J. Roberts yn addaw fod y awm yn ddylcdus i'r hiawlydd, ond gan' ei fod ef yn carlo ymlaen y fferm mewn part- apriaeth a'i wraig dad'leuai y diffynydd nad oedd yn gyfrifol ond am rian ro'(J' arian, ond nid oedd ei wraig yn cytuno a hyny. Gwad1 ai y wraig y gofynwyd am ei chani-atad parth- ed, yr addaweb, a dadl-Liai y diefnyddiwyd yr I elw nid at y ffierm, ond at ddibemon chwarelj yrnha un yr oedd gan J. Roberts fudd. Y. I ffeithiau vnglvn a'r chwarel ydoedd L John Rcbe<r? gydsynio i ?'mm7d i fvnlop o'r pris p'rymant, a chan fod y N?T fy)" ym- ddaingos yn cymeryd yr un dvddordeb yn y mater hwmw codwyd yr arian drwy ga^l gwyst ar y fferm oedd yn eiddo y wraig. Talwyd yr arihn i'r ariandy, ac wedi hynny taiwvd h-wy allap. Dadleuai ef (y bar-gyf- wi'tjhiwr) fod ganddto bawl i ddyfatniad, yn erbyn y ddau ddiffynydd, yn ol mynegiad y gWT. Wedi i'r hawlydd crae-l ei holi, croeshoKyd ef gan Mr. JBankess, yr hwn a ofynodd "A wyddoch c'hw1 betih oedd y rheswm am yr anghydwelediad rhwng eich brawd a'i wrfig- "Nia gallaf ddweyd vvrthych," oedd irr atebiad. Mr. Banker: Ai nid ydych yn gwybod' fod eich brawd wedi ysgrifenu Ilythyr at ddyn- es briod arali?—Nid wyf yn gwybod, ond yr wyf wedi clywed am hyny A welsoch chwi y Ilythyr?—Naddo. Ai ni fu son am y llythyr mewn vmdidydd- an a'r ficer?—Naddo. A ydych yn gwybod pwy oedd y ddynee hono —Ydwvf. O'r adeg y darfu i'dli brawd adael e.i wriig yr ydych wedi bod ar delerau cvfeiLligar ag ef i fyny i'r adeg bfes'eiiol ?—Wrth gwrs !Y mod, ac yr wyf ar delerau da a'i wttaig heddyw. Y ma-e ef wedi cymeryd eich, hochr etwi yn yr actios yma?—Nis» aTlaf dd'weyd Awgrymai y Ptrnwr nad oedd dim fith beth ac amhJeidiol fchwierthijn). Aeth y tvsfc ymlaen i ddweyd mai ffarirtwr ydoedd ef o ran ei a-Lwedi-gaeth, a dalai ddwv ffeirtn. Y peTsonau oedd ganddynt fud'dT vn y io-hm-.ti-iol ydoedd efe ei hun, eI frawd, ac Owen WiBliams, rliedlwt chwarel o Benmachno. Awgrymai y baigvfrleithivt mai John 3o- belrlts a'i wuaig a ro-d-dodd rhan fwyaf o'r arian. Dywedai y tysit i'w frawd roddi 700p. A godwyd gwystl ("mortgage") a iihoida gweithredooddf yr eiddo perthynol i wi-aig eich brawd i'r diben hwnw?—rDo. A ydych yn a^grj-mu fod y ddjynes hon yn gwybod fod ei hariam i'w defnyddio vAg- lyn a'r busnee yma?—Yr oedd yn gwybod cystal ag y gwycJdhvn inumu, ond nid' otdd cytundeb dan ba un yr oedd i gael, cyfian yn y chwatel. Bwriad y perchenogion Td. oedd ceisio gwerthu y chwarel am 7,000p. A otes rhywun wedi bo-d mor ffol a ch-ynvg 7.000p, neu hyd yn oed saitih geiniog 'a:m y chwarel?—Ni buaeem yn ei gwerthu i chwi am saith mil o biuiau pe y cynhygiech h. A wyddech qjiwi fod eich brawd yn myned 1 briodi dynes ag arian gatwii-?—Na wydd- wit. Priododd hi heb i -mi wybod bron eu bod yn cadw cwmpeini eu gilydd'. Terfynodd hyn yr achos dros. yr hawlydd. Wedi hyny rhoed tystiolaeth gan y diffyn- ydd, John- Roberts, yr hwn sydd yn a" gyda'r Army Service Corps. Dywfedbdd i denaniaeth y ffecrm a chyfrif ariancrl ei wraig gael eu tros-glwydfdo iddo. Ni d(kirfu iddo dalu unrhvw arian allan o'r cyfrilf heb yn gyntaf drafod y mater gyda'i wraig. Dang- hoswyd y lilyfr bane iddo bob am deer. Oher- wydd an:ghyd'weledhd' gj"da'i wraig ail,-dros- glwyddwyd y fferm yn ol i enw ei wraig, a tJhrefnwyd iddi hi fod yn gyfrifol am yr holl ddyTedion. Nid oedd yn wir dweyd idgio ef fuddeoddi aria<n jm y chwarel heb i'w wraig wvbhd, Codwyd y swm o 800p ar weithred- oedd perthynol i'w wraig, a gyda'i chydsJy. iad rhoed 60Cp ohonynt yn nghyMf y chwareL Mewn croo-ihoViad, goiynodld Mr. Baaifces i'r tyat am ba hyd yr oedd wedi bod yn car- io ymlaen gyda. dynes briod. Gwadodd y tyst fod ganddo ddim i wneyd a'r ddynee. Yna darllenodd y bargyfreithiw^- o Iythyi* a ysgnfe-nwyd gan y tyst i "Fy anwylaf." Yn y l'lythyr dywedid "Nis gallaf beidio ys- grifenn ychydig Iinelkt-u. Mae 'M' yn welft o Lawietr ataf eto, ac ni s garaf ond dwevd nad ydyw wahaniaeth i mi. Niik gaflaf byth faddeu iddi." < Dywedodd y Baawwr y gallai y tyst wrthod ateb os y dymunai. Mr. Bankes: A oeddveh yn y IlythyT- yn siarad am eich gwraig?—Tebygoil iawn. Ai nid yw yn ffaith i chwi cyn gadael eich gwraig wrieyd eich meddwl i fynv i beidio byth a maddbu iddi?—Nag oeddwn yn sicr. Ai mewn atebiad ydoedd i ryw farddion- iaet-h a anfonwyd i clnvi gan y dd^ynes, ac a oedd o nodwedd gariadus?—T^ebygoil' iawn. Am ba hyd yr ooddych wedi bod y"n byw ar arian Mrs. Roberts ac yn carlo ymlaen j gyda dynes briod artill ?—Nid- oerkhvm yn i carlo ymlaen hefo'r un ddyneg arali croP fy ngwraig. Gohi-riwyd y gwrandawiad hyd y diwmod dilynol. Aed ymlflien gy-da'r adhos ddvdd Iau. q-th a.'T<>r yr achos (li-c, y ddiffynvddes. dadJleufii Mr. Bankes ei fod yn amhosibl' i didyfarniad gael ei roddi vn eibvn y d»dteffyii- yddies at" dy«tiol«f>th y ddau ddyn fu yn rhod-di y ceir gwir hanes yr achos m ll'yfr'au y banc a'r chwarel, ac nid oedd ef (y bargyiiieitlhiwr) wedi cael cyfle digonol i'w harchrwi'liio. Mewn Hytthyr a vs- giifenii-vd ,gan yr hawlydd at ei chwaer-yng- nghyfraith yn 1915, honai eÍ fod wedi trod ei fmwd dros- y drws heb geiniog, ac wedi ei ddinystrio a'i phlant ei bun. Ymosodia-d isel- wael, meddai'r bargyfreithiwr, ar ddynes, gwr YT ,hOÐ rA'1Jd wedi ymddwyn ati moT; "¡r; f waeL Mewn aAebiad i hyny dywedai Ml's, Roberts fod pawb yn gwwbod ei bod hi wecti cadw ei gw)r am ilawer o am?er, ai fod wedi myned ymaith gan a4a?el dim ond dylo&on. Br y cwfbl, ead,woctd y difWS yn agored4 iddo. Pant ymadawodd John Roberts, yr oedd yr arian dyltedus. i'r banc yn 70Cp, ac yr oedd j ati amtw fod aa,un y ddynes wedi myned i'r | chwarel neu r^-v.'beth arali. t RIhoed tystiolaeitih gan Mm Margaret Ro- beitts i'r pei'wyl ei bod wedi ffarmio Tany- maes yn liwyddianus cyn iddi briodi John Roberts, liy'dd-ai ganddi o 200p i 300p yn y bane yn ei ffafr. Nid oedd trefniant Ihyng- ddi hi a'i gwr fod elw y ffeaim i'w ranu rthwng y ddau. Cydsynlodd hi i'w chyfiif ariamxl gael ei drocglwyddo i enw ei gwr am ei fod yn dweyd nad alliai gario y fferm ymlaen os na wneid hyny. Cyn i'r cynghaws hwn gael ei ddwyn ymlaen nid oedd yn gwybod jj fod N-r hawlydd wedi benthyca arian i'w gwr. t Pan roes Ills, fenthyg gweithredoedd yr eiddo i id,a)-) nid oedd yn meddwl mai i godi ai-ian ariiynt yr oedd eu heisiau. Ni ddywedodd ei gwr wrthi o gw bl sut yr oedd y chwarel j yn myned ymlaen. Dywedodd ei gwr wntta mai am ch we mis yr oedd eisieu y gw-eithred- oedd, ci-td aeth chwe mlynedd heiibio cyn iddi 8eu cael yn ol. Rhoed tystiolaeth pelUiach gan R. Lloyd J-ones., Dinbyeh, brawd Mrs. Roberta, yr hwn a ddywedodd i Cad-walacti- Roberta a John Roberts ddod i'w weled i Dinbydh yng- hylTch y chwarel. Bu sgwrs ynghylch yr elw a, ddisgwylid gael, ac ac<i.ngyfrifid y gel^Lct cael o 6,000p i 13,OOOp. j Terfynai hyin yr achos, ond cyn rhoddi d'y- fafrniad, gwrianda-wodd y Bajrnwr gyngbaws aroJt Yn hwn yr ac-hwynyddion oedd Cad- waladr Robeats a' i wraig, Georgie Margarita Roberts, a Niuid4ol Kaitlinioen Roberts, pribd Karl Robei-fas, a'r diffynyddion John Roberte a'i wraig, Margaret Roberta. Cynghaws oedd; ynghykth gwarautiad yn y banc am i 400p. GaJwyd amry w dystion hefyd yn y cyng- )mws) bwai. t I Y DYFARNIAD. I Yn yr ache's cyntaf rhoddbdd y Barnwr dnJti yr hawlydd am 580p yn erbyn Maigaret Roberts, gyda'r coetau, a dyfarmad o blaid John Roberts g)-da/r oo^tau. Yn yr ail aelios lihoed1 d-yfarimad droe yr achwvnvd'd i gael rhyddhad ptrlI,le(i y gwor- I antlad." Nid oedd gan Margaret Roberts le i gwyno, meddai'r Barnwr, oblegid: iddi goon- iatau. i'r gweiithredoedd1 -gael"eu tirosgrvsyd o d;ix>sodd fel sicrwydd' am feiiihyciad1 y banc, a chredad y gwy ddai fod y benitihyc,ad yngiyn a'r ohwarel. AT yr un pryd yr oedd ga-nddo | ef (y Barnwr) gryn er o gydynideiimlad a'r dldyne*, ob'jegid vu- oedd yn amlm-g yn gallu ca'io'r fferm ymlaen yn HwydddanuE oyn iddo briodi ei Lwaith. I

IDIANC iln MYNYDD-11 OEDD.I

ISUT Y GWELLHEAIS FY NGHRYD-I…

Advertising

[No title]

CYNGOR GWLEDIG LLEYN I

ICYNGOR DOSBARTH DEUDRAETH

Advertising

1-CYFARFOD MISOL LLEYN.I

[No title]

Advertising