Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

ER COF

:'-———...-———-CYFL.WYNBDIG…

.............. -PENNILLION…

-BLODAU ATGOF." I ¡. "BLOD:._TGOF."…

... ] I i - "CWYN SERCH."1

OS CAI DDOD YNT OL O'R RHYFEL!I

8XJITO GIYHN AWAY.

[No title]

IDINORWIG

I GLAGGOCD I

-."V-'-'-J LLANRUG I

iTREFOR, LLANAELHAIARN j

Advertising

J ABERMAW

I0 NEBO I'R LLAN ___I

:0 DQYFFRYN CLWYD I

BANGOR,

Advertising

NO DION 0 LEYN I

News
Cite
Share

NO DION 0 LEYN I LLANBEDROG I LaA.WE-NYDD.-Yr oedd yma lawenydd mawr pan ddieallwyd fod1 Mr. John Williams, u-, o ddwylaw yr "Holly Branch," ynghyda'r oil o'r ctiw, yn ddiogel. Bu iddynt gwrddyd aft un o sudd-longau yr Ahnaen, a suddwyd en Hong. Bu y dwvlaw am amryw oriau evn cyrhaedd v tir yn Ffrainc. Daethant adref vn ddiogel lioreu Sul. CARTRE' J'R CLWYFEDIGION.—Ym- wehvyd a, Phalas Glynwedd'w i'r aincan o edrycb a fuasai yn He priodol i'r clwyfedigion. AT."wr hyderwn y gwelir rhai yma. Caent gioesaw gan bawb. ABERSOCH I LLWYTHO HAIARN.—Bu agerlong yma. yn llwyth haiarn yr wythnos o'r blaen; gres yn na buasad modd cael y gweithfeydd hyn i fvvy o fri. modd c"1 y gweithfeydd hyn 1 PYSGODYN ANFERTH. Diaeth i'r Ian vn Poi-theeiriadi bysgodyn anferth, yn mesur 16 troedfedd. Bu y Pwyllgor I^chydol yn tiafod pa fifordd i'w gael oddiar y creigiau. Ofnid y rhaid cael 'dynamite' i'w falu cyn y gellid ei ymud. CYNWYS Y MOR.—Daw i'r glanau hyn ,imi-yw o gyrff defaid ac anifeiliaid eraill, pa rai i bob vmddangosiad sydd yn perthyn i ryw long-ddrylliad. Daw amryw o goed a chelfi eroill hefyd i'r glannau- YMRAFAEL.—A mi ar fy nhaith ar draws v Morfa y Bwlchtocyn, y dydd o'r bl.-Icii, clywnis amryw o ferched ieuainc yn ewervla a,'u gilvdd parthed myned i wrando yr Efeng- d. Y diwedd fu iddynt gytuno a'u gilydd. i fvned i'r capel. a mawr hyderaf iddynt gael bendith vno. Da chwi. chwiorydd ieuninc. peidiwch myned ymhell i'r tir yna, neu bydd raid eioh argvhoeddi. OOFI()'R' MILWR.-¡Da genym ddeall fod y m'ilwyr vn mwynhau yr anrhegion g-aw- sant gan eglwysi Bwlchtocyn (A.), ac Aber- soch. Dvma ein bmint ni-gallu cofio yn syhveddol fel hyn. Ma.wr hyderwn hefyd y gwrandewir gweddian yr eglwys ar eu rhan. ABERSOCH A BWLCHTOCYN. COFIO'R MILWYR.—Gofalodd eglwysi Abersoch a Bwlchtocyn A.), am y dynion ieu- ivine sydd yn gwasanaethu eu gwlad. Anfon- wyd pecyn gwerthfawr iddynt bob un. Balch oeddynt o weled fod y cyf 'illion adref yn cofio am diuiynt. Dengys yr holl lythyrau yn cyd- nabod derbyniad y rhoddion bod i'r eglwysi le anwyl yn serch yr oil o'r dynion ieuainc. Dylai'r ovferiad yma, sydd yn gyffredin drwy'r wlad i gyd, wneyd yr undeb rhwng yr eglwys a'r ieuainc yn gryfach. GWEDDIO.—YTn ol yr arferied da o gynal cvrddau gweddi ddechreu blwyddyn, mae holl eglwysi y cylch wedi bod ar eu deuJin yr wythnosau hyn., Os bydd cerddediad yr eg- Iwysi yn ateb i'w gw^ddiiu y flwyddyn hon, ceir mwy o fifjiddlondeb a mwy o waith nag erioed scan yr aelodau. ADREF .Gweledm amryw o filwyr adref ar "leave" y dyddiau diweddaf. Deuai rhai i gedsio yn ol yr .chyd gollwyd yng ngwas- anaeth eu gwlad. Hefyd. deuai rhai ar ym- weliad. Da. genyrni eu gweled yn edrych mor dda, a hyderwn y bydd i awyr iacli yr hen ardal adter iechyd i'r rhai sydd yn cwyno. iNis gwyddom a oes "commissioned officer" o'r ardal hon ar hyn o bryd, ond disgwyliwn glyw- ed fod un o'n bechgyn disgleiriaf yn fuan wedi ei ddyrchafu. YR HENADUR.—dywsom fod yr Henadur o Talafon heb fod yn iach iawn yr wythnos o'r blaen. Y ftiae erbyn hyn yn hybn ac i'w weled o amgylch y lie mor sionc ag erioed. Un prysur iawn ydyw, a gwasanaethgar. Hir oes iddo i wasanajpf.hu yr ardal mae Tnc- n.irl 1 gar dros ei buddianan por u. HArARN MEWN BRI.—Bu Capten T. Os- borne Williams yn y cylch yn casgln haiarn ac yn rhoddi pris da am dano. Mae'r "boger" mawr safai mor hir wrth waith Tanybwlch, wedi ei falurio a'i glud) ymaith, ynghycTa pheirianau main a gwnio. Daeth agerlong fach i gymervd y "scraps" ymaith. a newydd iawn i'r ardalwyr ydoedd gwnled llwytho llpng o'r traeth unwaith etc. GwNTO—CVnhelir dosbarthiadan gwnio yn v Neuadd Groffa i ddhrparu cvsuron i'r milwyr. ltqe'r chwiorvdd yn ddiwyd inwn. Deallwn hefvd fod' Mrs. Williams-Ellis, Aberucliaf. wedi pwrcasu ac yn trefnu ',RoB of Honour' i'w gosod i fvnv yn v Tkeuadd. Bydd hon yn cadw ar trof enwau dewrion yr ardal. "IREINE. "—Ddvdd Iau daeth yr "Irene" i'r St. Tudwal's Roadte, wedi cael tywydd mawr y tu allan i Enlli. Gwnaed peth niwed iddi, a bu raid iddi droi at Borthmadog i gael ei hadgywesrio. Mae tri o'r ardal yn gwas- anaethu ar y Hong. Maent wedi cael tywydd caled ar eu taith. ond edrvchant yn dda. er hynny. At Lerpwl y maent vn cyfeirio. UlN MODUR.—Tipyn yn anhwvlus vdyw yma a, dim ond un modur Yn rhl--ieiz. Teimlir colled yr hen "bus" y dyddiau oer yma., er ei bod vn "sgytian" cymiaint ar ddyn. Mae'n syndod b d y anoduron yn dal cystfll. Mae cyflwr y ffordd o Abersoch i Sarn Bach yn ddigon drwg i falu v peirianau goreu. Ðywd- ir fod mwy o draol ar y modnr ar hyd y glan- nau yma nag am y saith milldir arall i Bwll- heli. Ai gwir, tybed, nad qes Y'r un ffordd' yn plwyf Llaneng'in ar y sir? Telir digon o drethi i gael y ffordd hon beth bynnag i gyflwr priodol. Dyma rywbeth i'r henadur ac ael- odau y Oyngor Sir edrych i mewn iddo. SWN GWEITHIO.-Da penym glvwed swn gweithio yn holl eglwysi v cylch. Mae nos- weithiau yr wythnos yn llawn, a chynhelir cy- farfodydd hyfforddiadol. CIvwsom fod eg- lwys Abersoch (A.), wedi taJu lOOp. o'r ddv- led, ac eglwys Bwlchtocyn (A.), 50p. Fe, I hyn y dylai fod,dirio doyledion oddiar gaprl- a'l y wlad. Pery y gweinidog, y Parch. J. Mostyn, yn fawr oi barch yn y cylch a chalon- did iddo yw gweled ei lafur yn cael ei werth- fawrogi. Mae eglwys Abersoch wedi estvn rhodd svlweddol iddo eleni ete. Deallwn ei fod yn gwasanaethu yng nghymanfa bregethn Manchester y mis hwn. GARN FADRYN. CYFARFOD YSGOL.—Cynhaliwyd cyfar- fod yegol yn Garnfndryn (M.C), o dan lywydd- iaeth Mr. John Williams, NeigwL Dechreu- wyd gan y Parch. T. J. Jones, B.A.. Bryn- mawr, yr arholydd. ac adroddwyd y drydedd benod o loan gan ddosbarth o rai mewn oed. IIolwyd y dosb-iylb h'~nr.f gan vr arholydd, ar y burned benod 0 Efengyl loan. Ca^d ad- roddiadi gan yr ysgrifenydd o rif a Ilafur vr ysgolion. Gal wyd sylw vr ysgolion at arhol- iad y safonau, sydd bellnch yn agoshau, a phwyswyod ar i bob ysgol barotoi yn brydlon ar g\ ier yr srhobad hwn. Yn y cyfarfod ath- rawon caed 6vlw ar gyfarfod llenyddol y dos- barth, oedd i'w gynal y Nadolig diweddaf, yn Llanbedtrog, ond a. ohiriwyd gan gyfeijlaon y I lie. Cond'imniwyd yn cidiai-bod waith Llan- f bedrog yn gohii-i(iv eyf iQ fod gallesid medd- wl fod holl fagnwlau Ymberaw-dwr Germani v.edi eu gollwng arnvnt; ac nid oedd ond un brawd o Llanbodrog i wynebu yr holl ryfarth- wy. Wiedi i'r ystorm dawelu, vasiwyd fod y mater i'w godi i sylw drachefn mewn pwyllgor o'r dosbarth i'w gynal yn y Nant, nos Lun, y 29ain cyfisol. Pasiwyd fod yr enwau canlvnol i t'T\oz1. I'r -¡:;vl:vH i is y sgrii'-nyua ohon- ynt i'r cyfarfod v golion,-J. R. Jones, lUtyd- bach William Roberts. N nt; Robert Jones, Dinns. Caed hones yr ysgol gan vr arolyJZ wr, Mr. Jonps, Tanyfron cwynai fod gwael edd neillduol wedi achosi i'r ysgol fod yn gau- eclig am nn wvthnos ar ddeg. Yr oedd pob hwylusdod gyda chael athrawon ac athrawes- ¡ au, a llawenheid yn fawr wrth ddeall fod v fat-h >mdrech a sel gydn'r vsgol Sul yn v Hoe-. Y cyfarfod ysgol nesaf i fod vn Bw'ch. Llan- eng:m.—ODochreuwyd cyfarfod v prydnawn gan Mr. Morris N. Jones, Llanbedro^! Adrodd- I wyd rhannau o'r hedwaredd a'r burned benod I o Eftngvl loan, a holyn-d y plant gan y Parch. T. J. Jonl'f; B.A., Brk-nmawr. ar "lachaa m-ib y pendefirr." Caed atebion rhaoJ. I fit-r y drafod^eth oedd "Pwvsitrrwydd vr Aelwyd yn ei -pb.erthvnas a'r Ystrol Sul." ac arrorwvd ef yn rhagorol gan Mr. Griffith. Post Office. Abp'so?, n chaed svIwadau peHach' ? ?31 y Pa-ch. T.. Jnnf?. Yr oedd cirmol? ¡ )?cth neil1duo !'r cyf-u-M drwyddo.

Advertising

I WAENFAWR

Advertising