Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

SIR GAERLMARFON

Advertising

GWYRFAI I -

CAERNARFON

News
Cite
Share

CAERNARFON Bu cyfarfod o iJiiOunlys lieol CaieOTiarfon nos i'eiishtii-, Dr. R. Pruti-y (yn y gadai'r). Yr oedd yr aolodau a ganly n heiyd yn hresenol: Mri. j. Fletcher, D. T. Lake, R. J. George, A. 11. Richai-d:s, J. Catherall, E. Owen. J. P. (*regoiy, Airs. Natli Robert is, Mix Va.ughan Daviea, yaghyda'r Cymychnoiydd Milwatol (Capt. liiciiard1 Jones) a'r Cfei-c (Mr. R. 0. Robfirts). Hawliodd Mr. J. Piichard, Vicloria. Mi'lk, ryddhad d-ros Mr. Dan Jone3, 10, Hendre Street, gwv sengl 29 mlwydd oed, yr hwn a wasanaetihai gydag ef fel gyriedydd taraetion. I^rweidwyd fod ga-n Jones dri brawd yn y Fyddftfii, un chwaer mewn gwaitii cad-ddar- pairtadau, ac yr oedd ei dad liefyd yn y Fydd- in. Ni in o flaen y meddygon.—Pasiwyd ei fod i gae-l ei arehwilio gan y medidyg. Apeliodd Mir. W. Humphreys, Waterloo House, am ryddhad peHach. Dywedodd yr ,velvdd fod ganddo ef batit-ner daiir siop o dan oil gofal, un yn Ctolwyn Bay, un yn Rhos-on-sea, ac un yng N,ghaernarfon. A'i ei bartner i ofalu am siopau Colwyn Bay [j RJho«-on-sea, yn ddvddiol, tra yr edryohai ef aT ol y gangen yng Nghaernarfon. Nid oedd ond pedwar dyn yn gwasanaefchu yn y mas- nachdai hyn, of a'i bajtoer, un dyn diros yr oedi-an milwrol, ac un bachgen o. dan yr oed- ran milwrol. Hefyd apeliodd ei bartner, Mr D. Edwards am ryddlian.—Caniatawyd tai mis o ryddhad i'r ddau. Apeliodd Dr. Lloyd Roberts am ryddhad i Mir. A. Watson, gymedydd carbyd modur yn pi, wasanaeth. Yr oedd Watson wedi pasio am wa^anaetlh eartrtefol C 1. ac wedÐ bod yn ei wasanaeth am lawer o flynyddau. Dywed- odd y meddyg ei fod wedi lvjbysebu am yr- iedvdd, wedi bod yn cihwilio am un yn Llun- dain, ac wedi gwneud pob %-mdtztech bosibl gael iiii, ond wedi metbu. Yr oedd Wrutson vn drlyn sengl 32 mlwydd oed, ac yn yried- ydld piofiadol.—GwTthodwvd yr apel. Yn ei anel am rvddhad. dyw«d.odd Mr. I.orwerth Hughes, 'llyfr werrt'hwr, etc., ac is- bostfeistr. gwi- pnod, 32 mIwydd oed1, fod ganddo ddwy eiop o da.n eii ofal. Yr oedd! wedi sefydlu y bu«nes tua deng mlynedd yn ol. ac yr oedd ei holl arian wedi eu rhoddi vn v bii-np6. Yr oedd ei briod mewniecllyd Efwfvelj ac vr oedd sranddo un plemtyn "bach. Pan aeth i Wrexham o flaien y meddygon pn si-odd am wasana&rh mis o rvddlhad. Apeliodd Mr. D. J. 'Owen, 43, Vic ton a Street, gtvr nriod, gymcdvdd modur Vng j nsrwasanaeth Mr, Tbomais Owen, Royal Gar- age. am lyddhad oher\\n-dd rbte=tymau teulu- a,Md. Yr oedd ei. b-rood a'i bfifentyn mewrt iechyd gwaeI. Bu 1-n Wrexha-m a phasiodd vn B 1. Hefyd. apeliodd ei feistlr drosto, yr hwn a ddvwedodd fnd ganddo ùlda-u gerbvd, a D. J. Owen oedd yr unig ymedydd oedd ganddo yn ei wapanaeth. Yr oedd wwy C Ni,aitht i wnend j^yda'r cerbvd yn brcsenol, ohcrrwydil fod am-er v trens wedi! lou cwtogi. Bvddn'i sw'yddo!?:'(>n v Llywodraeth yn ami yn defnyddio ei gerbyd. \Ychwanegodd Mr. Owen fod tri orwestv ym Mhwfllheli wedi cael rhvddhad aimodol i'w O'Íech-ddion modur- lon.—Tri m.iis o rvddbad. | Apeliodd Mr. W. E. Howens. 32, New Street, gwr priod, 33 mlwydd oed. a'r hwn a wasanaethai gyda chwmni v:iriant y Pru- dentihl. Bu yn Wrexham o n'npn y meddyg- on. a phasiodd yn B 2. Yr oedd wedii1 priiodi yn drliwcddar.—Nid yw i gael ei alw hyd Chwefror 5ed. Hawliwyd rhvddhad gan Mr. M. Williams, Vaynol Road. t'v.fa.ehVr masnachol. 40 mlwydd oed, n-wedodd yr 'Tipelydd fod el brVwl mewrv iechvd gwael. Bu yn Wrexham o flaen v meddyeon. a phasiodd yn B 1.- Tri mis o ryddhad. Yn achos Mr. John Rowland*. Bro Dawel, gwr priod. 31 mlwvdd o?d, fn'da da^ o blant. dliTTedydd. otc.. dvwpdodd yr apelvcM mai efe o^dd vr nnisr un a ofalai am y bu?nes. oher- wydil fod ei frawd a wapinactlni try da j ef yrmmo a.'r Fvrtdin. Bu vn Wrexham a phasiodd am wasannet/h cyffredinol Al.—Tr, mis o rvddhad. ITawliwvd rhvddhad Tin *Mr. J. R. F iA- dall. ei'lvdd. etc.. Hi.?rh Rt'-eet. awr priod 34 mhvvdd oed. V" oedd 'dim o'i wasa.nae.tb- v A lion wedi ymnno a'r Fvddin. ac nid oedd ganddo ond 'tri e^wvddorwrs frvda? d. Bu ef yn Wrexham, a phasiodd yn Bl.—Tn # mis; o ryddhad. Yn pi apel am rvddhad. dvwerlodd Mr. O. Llewelyn Jon.-g. Dinorwic House, Cwmyglo. g'1r 1)Tiod. 37 mlwydd oed, a'r hwn a anaetliai svda Mr. Darj'el Grove House, Caernarfon, e" wedi cael ei avch- waflio gan y meddyg, a'i fod wedi pasio am wasaoiaefch cyffredinol. Nid oedd wedi cael ei foddhau gyda'r aa-chwilrad, a dymunai gaet ei ail arehwilio gan y meddyg. Yr oedd ei I briod a'i fam weddAV yn wael.—I'w tereh- wlio gan y meddyg. ApeLiwyd am ryddhad gan Mr. A. E. Braid- MMV, prif glerc yn swyddfa Prtsio y Llyw- odroeth. Yr oedd yn wr priod gyda thri o blant. ac yn 34 mlwydd oed. Pasiodd yn B 1.—Dau fis o ryddhad. Gofynwyd am ryddhad amodol gan Mr. H. W. Jonee, argraffwr, 41, Marcus Street, yr hwn a gadwai fusnes yn 30, High Street.. Yr oedd mewn busnes ers tua naw tnlynedd.- TVii mis o ryddihad. Caniatawyd tri mis o ryddhad i Mr. R. Ro- berts, plumber, 58, Heo] y Llyn. Mr. H. WMliams, 5, Pepper Lane.. plum- ber gyda. Mri. G. a J. P. Gregory.-Tri mis o ryddhad. Mr. D. Hughes, 87, Heol y Llvn, plumber. = gyda Mr. W. 0. Williams, BIlIDgOC Street.— Tri mi« o nyddhad. Apeliwvd am ryddhad dros (Mi*. J. R. Jones, taniwr yn y gwaith nwy. Dywedwyd ei' fod wtedi bod yn gweithio yno am o bedair i bum mlynedd,—Rhyddhad amodol. Hawfliwyd rhydtfhad gan Mr. S. P. Gunn. cyfreithiwi-, o swyddfa Mr. Ellis DaVies. Dy- wedodd ? apelydd fod tri allan o bedwar o g!?rcod o'r swyddfa wedi ymuno a'r Fyddin. Pasiodd ef yil Wrexham vn B l.—Rhyddha?d Pasiodd ef N-liWre?J?m vn B I.-Rh-vddbad Cania.tawyd twi mis o ryddhad ft Mr. Owen Davies, gwr priod, a wusanaethai fel argraff- ydd gyda Mr. D. W. Davies a'r Cwntni. Apeliwyd am ryddhad dro" Mr. R. J. Withy, yr hwn a wasanaethai yn siop Mr. Edward Hughes a'i Fab. ac hefyd dros Mr. J. W. Williams, trafaeliwr masnachol yng nq-wa«anaeth Mm. Edward Hughes a'i. Fab.— Caniatawyd da.n fis o ryddhad i Withv, a tihrti mis i Williams. Bu eisteddiad arall o Dribunlys lUcol Caer- narfon nos Iau. Wele re sir o'r dvfarniadau :— ApeEwyd am ryddhad peHach d1"06 Mr. William Hughes, Margaret Strteet, gwr priod, a wasairaetha yn siop y diweddalr -Ntr. Jo-,eph, Roberta, yn Heol y Llyn.—Caniatawyd tri mis o rvddhad. Hawliwyd rhyddhad dtros Mr. Owen Hughe*. CadnaTit Road, gwr priod a wasan- aethai fel gonichwvlli-%Nt, Nrn masnachdy Mr. J. R. Pritchawl. Heol v Llvn. Cafodd rvdd- 1100 aamdol yn lfaenoi,ol. Caniatewvd dau fis o rv ctdhad. ApelVidd Mr. Llewelyn Pritchard. Bryn Cadnant. am ryddhad peliarh.-Camiitawvd tri mis o rvddhad. Apeliwyd aim ryddhad dros Mr. Ebenezer Jones, gwr priod, yr hwn a wasatnaethai fel "porter a warhmiseroan" gvdia Mri'. G. B. Thomas a'r Mab. Castle Square.—Caniata- wvd dau fis o rvddhad. Yn aclioi-, Mr. W. G. Harries, yr hwn a wasanaethai ym mas-na-chdy )11'. Griffith JoneR' a'r Cwmni. Heol y Llyn. —G wrtiwdw-N- d rhvddhad iddo. o-nd ni-d yw i gael ei aSw hvd Chwtefrlor 12fed. "Apeliodd tafarnwr o'r enw Mr. James Wil- liams, Vaynol Arms, Palace Street, am t-ydd- bad pel13ch. Gweithia !Z\,da'r iMri. Arm- stlriong a'r Cwmni. ac hefyd ceidw v Vaynol j Arms!—Caniatawyd mis o rvddhad. Apeliwyd am ryddhad i Mr. Herbert At- kinson a wasanaetihai gyda. Mr. B. Tasker, deintydd. Xorth Road.—Caniatawyd mis o ryddhad. Hcfyd. hawliwyd rhvddhad dtos Mr. John Eli as Roberts. Pencock Farm, d'yn sengI, yr 'hm-n a ,var,in,,tetbai fel ceffyl'wr air y fferm.—■ Pasiwyd ei fod i g.icQ ei arehwilio1 gan V meddyg. Gof-Niiiwvd aTn ryddhad dros Mr. Ben Salis- bury Roberts, Heol y Li-N-n. gioruchwvliwT | 8iop eagidii.au, etc. Caniairawvd rhyddhad am^tTrol iddvi o'r "blaen.—Gwrthodwyd yr a-pel. Hawliwyd' rhyddhad dtros Mr. W. R. Wat- son, ftrydci yng n^vasajnaeth Dicks a'r Cwan- ni.—Cairkiaitia-vvyd t.ri mis o ryddb-ad. Pasiwyd fod Mr. Teddie Clarke, egwyddor- waa fel" cytrwywr. CaMle Squajte. I gael ei arehwilio gan v medxlyg.

........................-SIR…

RHAGOR 0 GYFLOG.

MEDDYGINIAETH NATUR.

[No title]

Advertising