Skip to main content
Hide Articles List

30 articles on this Page

LLANDWROG j . t

BETHEL I

LLITHFAEN I

BRYNREFAIL

Advertising

FOURCROSSES

CAERNARFON

News
Cite
Share

CAERNARFON CAPEL SALEM.—Nos Sul cyn y Nadolig. canwyd caroLau yng ughapel Salem. Cymer wyd rhan gan y rhai a ganlyn: Misses Jennie Owen. Maggie Davies, Sapper Charles. Mri. Hugh Owen, a W. H. Williams. 0 FFRAINC.—Y dydd o'r blaen, cyrhaedd- odd Pte. John Peters, Garnon Street, adref am seibiant o Ffrainc, lie y mae wedi bod am dros flwyddyn gyda'r Royal Welsh Fusiliers. CAPEL FENDREF.—Yn ystod y mis di- weddaf y mae gwaith da wedi ei wneud yng nghapel Pendref, gan y merched, yn cael eu cynorthvvyo gan y gweinidog a'r blaenoiiaid, er mwyn anfon anrhegion Nadolig i'r rhai o'r eglwy, sydd yn gwasanaethu eu gwlad. Casglwyd yn y capel tuagat yr achos, pryd y cafwyd swm da o arian. Mae pwyllgor wedi ei ffuiiio, yn cynwys y gweinidog, I swyddogion yr eglwys, T. J. Roberts. Owen Pritcliard, a Johnnie Roberts, i'r amcan o gadw iiiewn cyfTyrddiad a'r bechgyn, drwy ysgrifenu atvnt, tra y byddant yn Ffrainc.. LLWYDDIANT.—Mae Miss Nellie Lewis, 27 Pool Street, wedi pasio arholiad mewn lla.w-fer (theory), a Miss Jennie Evans, 38 Pool Hill, a Miss M. Jones, wedi cael y dyst- vsgrif elfenol.. YR YSBYTY MILWROL.—Treuliwyd Nadolig llawen iawn yma gan y milwyr clwyf- edig. Yr oedd y lie wedi ei addumo'n bryd- ferth. Danfonwyd anrhegion gan y Town Collecting Fund (trwv Mrs. Dr. Parry); Mr. Ashton, Mr. Tasker. Mrs. Finchett Maddock, "••••. P-MTV, Bangor St. Mr. Nath. Roberts, Muss Owen. Ty Coch Mrs. Farley. Miss B. Hamer, Mr. Henry Owen, cigydd Mr. D. T. Lake, Mr. E. M. Davies. Mr. Hugh. s (Lonnie a'r Cwmni). Mr. D. Humphreys, South Pen- rallt; SNri- a Lady Roberts; Mr. Brymer, Mr. | Grevne. Mis. Jackson, ac eraill. CEXHADAETH MARK LANE.—Ddydd Iau, cynhaliwyd te a chyngerdd i aelodau'r uchod. Oy wyddwvd1 V cyngerdd gan y Paa-cli. John Owen, M.A., Engedi, a chymer- wyd rhan gan y rha.i a gflnlyn: Mr. R. G. Jones. Hote-iii-ttie,Wall Street; Mr. J. Jones. Clarke Street Mr. J .Metcalfe, Sap- per Charles, Mr. W. S. Griffith, Mr. W. Jones Williams, a pharti o dan arweiniad Mr. Met- <?alfe. O'fwyd detholiad ar y gramophone gan Mr. Roberts, Mark Lane. Oyfeiliwvd gan Miss Owen. Dinorwic St., a diokhwvd II gan Mr. W. Gwenlyn Evans, a Mr. Owen Jones, New Street. Eisteddodd dros 250 o bersonau wrth y byrddau, o dan ofal yr ath rawon a'r athrawesau. CYXGERDD CYSEGREDIG-CvnhaJiwyd cyngerdd cysegreddg yn y Guild Hall, nos Sul y Nadolig, o dan lywyddiaeth Mr. Isaac Ed wards. Cymerwvd rhan gan y rhai a gan- I'n,-Parti, o dan arweiniad Mr. Robert, Ro- berts, Pool St. yr Arvonic Quartette (Miss Jennie Morton, Mri. R. M. Herbert, R. Ro- berts, ac E.. J. Hughes); Miss Katie Lewis, Bohtnewydd; Lnce. -Cpt J. Price; Miss Gwennie Jones. Llanwnda; Miss Francess Barlow. CyffHiwvd gan Miss Nellie Morgan. A.R.C.M. ANGIJVDD.—Ddydd Mawrth, vn Llanbeb- lig. claddwyd gweddillion Mrs. Frances. 35, Hafod Terrace, yr hon a fu farw y dydd Mercher blaenorol. Gwasanaethwyd yn y ty ac ar lan y bedd gan y Parch. D. Stanley Jones. CYDYMDEIMLAD. Oydvmdeimlir yn fawr a Mr. Griffith Jones, ironmonger. Heol v Llyn. ar farwolaeth ei chwaer, Mrs. Williams, Shop Goeh. Pwllheli, gweddw Mr. Hugli Wil- liams, a'r hon a fu farw ddydd Mawrth, yn 66 mlwydd oed. Gredy dair merch ac un mab 1 gyda'r rhai hefyd y cydymdeimlir yn eu galar. BAND OF HOPE BEULAH.—Nos lau, yr 21ain cvfisol. cynhaliwyd cyfarfod Nadolig Band of Hope Beulah, o dan lywyddiaeth Mr. Griffith Griffiths, Assheton Terrace. Cymer odd amryw o'r plant ran ynddo drwy ganu ac adrodd. Hefyd cafwyd detholiad ar y gramo- phone drwy garedigrwvdd Mr. Ellis Thomas. Garnon Street. Arwoinid y canu gan y Cyng- horydd R. Lloyd Jones, Brynhelen (yr hwn yn garedig a anrhegodd y plant, yn ol ei a Her, ag aurafalau) a Mr. Robert Williams, Moslev House, Gelert Street. SiJLOH BACH.—Nos Sul y Nadolig. cyn- haliwyd cyngerdd yng nghapel Siloh Bach, o dan lywyddiaeth Mr. John Wynne Parry. Ovmerwyd rhan gan Mr. W. Lloyd. Ca-e- athraw Miss Ellis, Caeathraw Miss Gwlad ys Williams, Caeathraw; Mr. R. G. Jones, Mr. Evan Parry, Pte. David Williams. Tra- ddodwvd anerchiadau gan Mr. George Wil- liams, Mr. John Roberts, a Mr. Thomas Junes. Cyfeiliwyd gan Mr. W. R. Williams. Bangor Street. GWYL LENYDDOL OAERSALEM.—Y Nadolig hwn yr oedd yr wyl uchod yn dathlu ei hwythfed a deugain ben blwydd. Cafwyd llawer o hwvl ac o fudd oddiwrtb vr hen wyl- iau sydd v/cdi pasio, ac nid oedd yr wyl eleni Yn ddi-amcan. Cafwyd cystadlu gwych mewn canu ac adrodd. D'ma. enwau v rhai wisg- wvd a llawrvf buddugohaeth: Morus Wyn Roberts. R. J. Evans, Mair Dent Jones, Rich- ard Williams a'i barti,'Evan J. Hughes. Leila Owen, Jennie Davies, Minnie Gould, W. I Pugh Roberts, Lydia Williams. Watkin Wil- liams. ac lorwerth Hughes. Methodd v Maer a bnd yn bresenol i lvwyddu, oherwydd gwael- edd. ond cofiodd yn garedig am y cyfarfod. yn 01 ei hynawsedd arferol. Arweiniwyd v L!weitliredad-,in gan WilTiam Jones, Crugan. Datga.nwyd i foddjonrwydd v gynulleidfa gan Blodwen Williams, Tom J. Thomas, a Sapper Charles, Ll-meHi, a dvddorwyd ni ag adrodd iadau ¡r:m John Peters a John Price. Da!- iwvd y glorian gan Mri. Ben Jon"R, W. J. i RdwartJs, J- Price, Roberts Williams, a'r ) Parch. A. J. George, B.A.. B.D.. Llanberis. Ti'enliwyd nos^vai th I a wen a bndd.ol.

[No title]

FELINHELI -

GARN A'R CYLCHI

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

BOTTWNOG

CLOCAENOG

RHUTHYN

0 NEBO I'R LLAN

SUITS GTVEfN AWAY.-I

LLANBEDR I

CWMDYLII

[No title]

Advertising

I CAEATHRAW.

LLANRUG

BCTHESDA

[No title]

- -— I RHOSH!RWAEN

GLASGOED

-WARRINGTON

[No title]

Advertising