Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

_;Y RHYF?EL. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y RHYF?EL. Ne.wvddien qyda'f Pe!!ebr. (HAVAS AGENCY.) Tachwedd 30. RtiUFAiN. Swyddogo!.—Mae angerdd- oMer y brwydro gyda'r cadoffer yn cyn- yddu yn ranbarthau Meletta, a thua chano! a rhan isaf Piave yn ot yr adroddiad gan Diaz. BERLIN.—Yn ystod eisteddiad y Reichs- tag cyhoeddoddy Cangheltor ei fod yn tueddu i symund yn miaen i agor trafod- aeth yhg!yn a heddwch mor fuan ag y byddai Rwssia wedi anfon ei theyrngen- hadon i Berlin. LLUKDAiN.—Dywed ywasg ar sail4iys- bysrwydd o Copenhagen fod yr Arbrwy- aeth Swedaidd yn Petrograd, ar gais Trotsky, wedi cydsynio i weithredu fel cyf- twn rhwng Rwssia a'r Atmacn. PETROGRAD.—Dywedir fod y eadfridog Berthelot, penaeth y ddirprwyaeth filwrol Ffrengig yn Roumania, wedi hysbysu prif- gadfridog y cadiuoedd Rwssiaidd yn Rou- mania na fyddai i Ffraingegydnabod aw- durdod dirprwywyr cened!aetho! Rwssia a datganodd y gobaiih, y'byddai -i"r aw- durdod mi!wrol uchaf wrthod mvtted i mewn i drafodaeth 'anghyfreith!awn, a chadw y fyddin Rwssiaidd. ar y ffrynt yn erbyn y gelyn cyfpredin. PARis.—Mac gweithrediadau v Gyn- nadtedd Gydbleidio1 yn hynod foddhaot, ac maecytúndebaumanwl wedi eu gwneud ynglyn a'r cwestiwn dan sy!w. Bydd i'r gynnadledd derfynu dydd Sadwrn neu ddydd Su! gyda chaniyniadau ffrwythiawn. AMSTERDAM. Vienna.—Mae cynnygion Rwssia i gaeI trafodaeth 'ynglyn a hedd- wch cyffredinol wedi eu derbyn yn swydd- ogo!. LLUNDAiN. Swyddog'o!.—Gorchfygasom ymgais y gelyn i ddyfod at ein ffosgioddiau yn ardal Gavrelli. PARis. SwyddogoI.-Noson dawel ar yr on 6'r Srynt ag? eithrio Ar?onne Me yr oedd cadon?er y ddwy ochr yn hynod weithgar, ac yn ranbarth Chambrettes !!e y gwrth- gurwyd.yn hoUol ymosodiad pwysig o eiddo p _ysig 0 eiddo ygeiyn. Rhag'fyri. PARis. Swyddogol.-Mae ymdrechion y g'e!yn yn ranbarth Lowre wéÕÏ troi yn fethiant. Ar Haut Meuse gwnaethom ymosodiad diiybudd!!wyddianus gan gymeryd car- charorion. Yn ranbarth Verdun gwrthgurasom ym- osodiadau ffyrnig i'r gogledd :o.goedwig Fosses. PETROGRAD.—Mae Trotsky, y gwemidog' Tramor, wedi galw yn 01 Macklekof y teyrngenad Rwssiaidd yn Paris oherwydd k-i fod. wedi cymeryd rhan yn y gynnadledd rhyng'-g'ydbleidiot. 'LLUNDAIN. SwyddogoL—Nid yw y g,'e!yn wedi adnewyddu ei ymg'ais i ymosod ar ffrynt Cambrai. Gwrthgurasom ymosod- iaj !eol yn agos i VandhuUe, a gwrthgur- asom dri ymosodiad dirybudd yn ranbarth Labasse, hefyd dri yn ranbarth Warneton, gan achosi colled fawr i'r gelyn a chym- erasom !awer yn g-archarorion. L.LUNDAIN.—Daw adroddiad o Amster- dam fod gweinidog tramor AImaenaidd wedi dyweud mai afresymo! yw dyehmygíÍ y bydd i'r Almaen fyned i unrhyw gyn- nadledd heddwch gydag- amcanion ffugiot. LLU-N,DAIN.-Darfu i'r blaid Doriaidd a'r blaid Undebol gyfarfod ddoe a chondemnio y Hythyr g-yhoeddwyd g'anArg'!wydd Lans- i'r Cydbleidwyr gymedroli eu hamcanion yn y rhyfel, a rhoddi yr AImaen ar ddeall nadydym yn amcanu ei dinystrio, nali boycotio, a'n bod yn bared i gyfroddi mor bell ag y mae Hywodraeth y mor yn y cwestiwn. Mae cynwys y !!ythyr hwn wedi cael gwrthwynebiad cyffredinoL Mae'r tarn gyhoeddus wedi ei chynhyrfu yn fawr. Cyhoedda y Wasg' yn unfrydo! nad oes gan Lansdowne ddim awdurdod i!efaru yn enw y gened! Brydeinig, penderfyniad yr hon sydd yn arcs yn ddidor. Mabwysiadwyd yn unfrydol benderfyn- iad o ghndemniad ar Lansdowne s'an 1500 o ddirprwywyr y ddwy blaid uchod. LLUNDAiN —-Dywedodd Lansdowne wrth gyhrychiotydd y Daily Press ei fod yn cymeryd yr hoH g'yfrifo!deb.amyHythyr gyhoeddwyd ganddo ddoe, ac nad ym- gynghorodd a neb yng'lyn a chynwys y Hythyr. Dywedodd hefyd fod sibrydion afresym- 01 iddo dderbyn awgrymiadau eraiH, a'i ddy!edswydd oedd gwrthddyweud y sibr- ydion.. Rhagfyr2. LLUNDAiN.—Yn 01 hysbysrwydd swydd- og'o! mae y Cadfridog A!maenaidd Von Dermairaritz as' sydd yn benaeth yr ail fyddin Atmaenaidd wedi rhoddi gorchymyn i aHorchfy, u i tir gymerwyd genym o am- gylch Cambrai. Dechreuodd y frwydr ddoe ac y mae'n parhau. Ymosododd y gelyn ar ffrynt yn ymestyn i 2 Kilometres i'r gorliewin o M- ar y g'og'!edd i fyny i Vandhuile ar y dde. Mae ein safleoedd yn cael eu cadw i'r gogledd o M————. Gwrthgurasom yr 011 g'an achosi colled drom i'r ?ejiyn. I'r dde o Crevecourt daeth y ge!vn i mewn i'n ]!ine!!au ar nrynt !!ed helaeth g'an gymeryd carcharorion. Mewn rhai Heoedd Ilwyddodd v g'elyn i cymeryd meddiant o safleoedd ein g'ynau. Darfu i'n hadgyfnerthion gymeryd vn oi y fhan fwyaf o'r tir góIlwyd ac heddyw vr ydym wedi cymeryd yn 01 G———— ac Es- polon. Yn ystod y g'weithrediadau hyn cym- erasom amryw gannoedd yn garcharorion, amryw o ynau peirianoi, gan achosi co!!ed drom i'r gelyn. Yn yrhwyr adnewyddodd y gelyn ei ym- osodiad ar n'rynt M- a Boulonne, ac hyd yn hyn y maent yn cae! eu cadw yn ol yn holiol. Yn ystod Tachwedd cymerasom 11,5 51 yn carcharorion yn cynwys 214 o swydd- og-ion, 40 o ynau mawr, a Hawer o ynau !!ai, 303 o ynau peirianoi, 64 o "trench mortars", a swm mawroluniaeth a nwy- ddau rhyfe!. PARIS. Swyddool.I'r dde o St. Quentin ac i'r gogledd or!!ewino Rheims gwnaeth- om ymosodiadau nwyddianus a chymeras- om amryw carcharorion. Mae'r Lrweithgar- wch g'yda'r cadon'er yn parhau ar !an ddeheuo! yr afon. Mae tawelwch ary gweddill o'r ffrynt. LLUNDAiN. Swyddogo!.—Yn ystod cwrs y frwydr ddoe gwnaeth y'Zelyn 9 ymosod- iad ar ein safleoedd yn arda! Laguieres, gwrthgurwyd yr oU gyda cholled ddifrifol i'r g'e!yn. Sorchfyg'wyd hefyd ymosodiadau y g'el- vn yn ardal yr Avion, ac i'r dde oAr- mentiers. Cymerasom rai carcharorion. RHUFAIN. Swyddogol. Rhwng was- tattir uche! Asiago a Piave isaf mae brwydr g'yda'r cadoffer yn myned yn miaen. Gwasg'arasom gadluoedd y gelyn rhwng Monte Cimone a Volg'os, a gyrrasom ar ffo amryw nnteioedd oedd yn myned i gyfeir- !ad Me!itta. I COPENHAGEN.—Dywed newvddion o Ha- paranda fod y Cadfridog' Ka!edines wedi amgvlcliu Rostoff !)e y mae rhyw gyfran o'r Cyngor Maximiiistaidd yn parhau i arcs. Rhagfyr, 3. LLUNDAtN.—Dywed Haig- iddynl; neithiwr wrthguro ymosodiadau ar ol brwydr fywiog yn agos i M————. Cymerasom t2 o ynau peirianol a rhai eareharorion mewn ys- garmes yn y nos o amgylch Vauerlong'. Mae eadoffer y ddwy ochr yn hynod weithgar. LLUNDAiN.—Dywed gohebydd y "Daily Maii" yn Petrograd fed Trotsky wedi enwi.? (yr hwn sydd yn awr yn gaeth yn Lioegr) fel teyrngenad yn Llundain. LLUNDAIN.-Mae'r LIywodraeth Ddar- bodo! Rwssiaidd ddymchwelwydg'an Bols- hevik wedi ailymddangos, a dydd Gwener rhoddodd allan gyhoeddeb yn hawHo bod yr unig aw-lurdod cyfreithiawn yn Rwssia ac annog'a. y bob! i beidio ufuddhau i orch- ymynion Bolsheviky. Maer holl newydd- uron yn Petrograd gylioeddodd y gyhoedd- eb wedi eu hatal. PARis, Swyddog'oL—'Llwyddasomi wrth- guro ymosodiadau'r gelyn yn ranbarth St. Quentin ilr g'og!edd o goedwig Tosses. Bubrwydro caled gydalr cadoffer yn ystod y nos, mpwn amryw fanau yn ranbarth Aisne. AMSTERDAM.—Mae y. "Lokalanseig" yn Buda Pesth wedi darganfod bradfwriad i gludo aur yn ddirgel gydalr tren trwy y Balkans. Mae amryw filiynau o K-roners wedicyr- raedd i 'r-wrci. Y-n mysgf y persohau yn y ddalfa yma swyddog uchetTyrcaidd ac ysgrifenydd yr argenhalaeth Awstriaidd yn Constantinople. NEW YoRK.—Mae'r newydduron yn cy- hoeddi newyddion dderbyniwyd o Copen- hagen fod y Cadfridog Kaledines gyda [00,000 o Cossack wedi cymeryd Ro&tov, ac vn-teithio i gyfeiriad Moscow. RnuFAiN. Adrodda Diaz fod brwydr yn myned yn mlaen ar yr holl ffrynt g'yda gweithgarwch ffyrnig gyda'r cadoffer yn ranbarth Pasubio. Gwasgarasom gýlchwilyr ygelyn yn. ranbarth Tondareci. Rhagfyr 4, NEW YoRK.—Dywed Newydduron fod yr Arlywydd Wilsonwedi gofyni'r Senedd am awdurdod i gyhoeddi rhyfel yn erbyn. Awstria. LLUNDAiN. Swyddogo!. — Mae nifer y. cancharorion gymerwyd gany Prydeinwyr yn mhob rhanbarth o'r rhyfel yn ystod mis Tachwedd yn 28,869 gyda 221 o cannons. PARis.-—Daeth y Gynnadledd Rhyng- gydbleidiol i derfyniad ac yr oedd yr ho!I gynryehiolwyf yn cydsynio yn hoUol ar yr hoU bwyhtiau fu dan drafodaeth. BERLIN. wyddoo1.-Mae'r cadoediad eisioes yn ymestyni ddosranau y ffrynt Galicia Rwssiaidd. LLUNDAiN Swyddogol. Adnewydd- odd y gelyn ei ymosodiad ar ffrynt Cambrai a gwrthgurwyd ef yn mhobJIe ag eithrio Laraquerie ac i'r dwyrain o Marcing He y tynwyd ein !!ine!! ychydig yn o!. PARis. Swyddogol. Heblaw. gweith- garwchgyda'r cadoffer nid pes ond ycb.- ydig i'w hysbysu. Dinystriasom ddau beiriant awyro! i'r ge!yna gorfodasomidair eraiU ddisgyn. PETROGRAD.—Cyhoeddir gan y Llywodr- aeth Maximi!istaiddtodyPencad!ysCyff- redinol ar y SFrynt Rwssiaidd. wedi rhoddt ei hunan i fyny i'r Maximinstiaid.. PARis.—Dywed y Gweinidog- Tramor. Ffrengigf, Picton, fod y Gynnad!edd Rhyng- gydbleidiol wedi yn ymarferol sicrhau g-weithrediad unol gyda cyniledd, arian a milwyr. I", Un canlyniad i'r Gynnad!edd yw ffurHad Dirprwyaeth Lyngesol Rhyng'-gydbieidioh PETROGRAD.—-Dywed KrezJenko fod y cyn-gadlywydd Dukenin wedi cae! ei wrth- od trwy gae! ei danu o dren yn ngorsaf MohiIefFa'nadd. Y ffaith i'r cadfridog Korniloffddiange y dydd blaenoro!, a syrthiadyPencadiysi ddwylaw y Maximitistlaid oedd achos y weithredfFyrnig'uchod. RnuFAiN.—-Mae cadoffer y gelyn yn hynod weithg'ar. Yr ydymyn ateb gydag egni mawr i'w hynmsodiad. Ga!! y gweithgarwch hwn arranygelyn