Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Helyntion y Dydd. I

News
Cite
Share

Helyntion y Dydd. t .» (,GA^ ANDRONICCS). I 1. PARHAD. tin peth arall y dymunaf ahv sylw ato, er dangos fod yr Anibynwyr yn ymarferol yn gwneud yr tin, peth ar Methodistiaid Calfin- aidd, ydyw gwaith Pwyllgor y Gymdeithas Genhadol Llundain, yr hon sydd dan uawdd yr Undeb Cynulleidfaol. Diamheu y cyd- nebvdd pawb fod y pwyllgor hwn yn cael e: wneud i fyoy o'r dynion gore, ac o ddysg- eidiaeth oracld uchel, a duvvioldeb diamheuol. Fe welir fod y pvvyllgor hwn yn gofyn i bob Cenhadwr cyn ei anfon allan i'r Maes Cen- hadol i ysgrifeiiu ei Gredo, hynny yw, yr hyn y mae yn ei gredu mewn perthynas a'r ath- rawiaethau. Gwelir felly nad yw'r Undeb Cynulleidfaol yn myned i gostau i anfon cenhadwyr i draethucyfeiliornadau, teimlent hwythau fel enwadau erail! rwymau neillduol i godi gwrthgloddiau er atal y gelyn ddyfod j i raewn a dysgu athrawiaethau croes i'r dat- guddiadau dwyfol. Nodaf ychydig o engreift- tiau er dangos y eyfrifoldeb mawr sydd yn gorphvvys ar yr eglwysi yn y cyfeiriad hwn. Sylvver ar yr hyn a adywed Pen yr Eglwys wrth angel yr cglwys yn Pergamus, "FeJlv y mae genyt tithau hefyd rai yn dal athraw- iaeth y Nicoliaid, yr hyn beth yr wyf fi yn ei gasau." Dat. il, 12-18. Mae'n mnlwg hefyd oddiwrth lythyrau Paul at yr Eglwysi, en bod yn cael eu blino gan ddysgeidiaeth y gau-athrawon; oherwydd hynny rhybuddiai hwynt i'w gochel. Ac yr wyf yn atohvg i chwi, frodyr. graffu ar y rhai sydd yn peri anghy-dfod a rhwystrau yn erbyn yr athrawiaeth a ddysgasoch chwi; a chiliwch oddiwrthynt. Canvs y rhai svdd gyfryw, nid ydynt yn gwasanaethu ein Har- ghvydd lesu Grist, eithr eu bol eu hunain; a Ihrvvy ymadrodd teg a gweniaeth, yn twylio calonau y rhai diddrwg." Rbur. xvi, 17, IS. ÍJywed y Br. lal "Nad yw golygiadau,' ps mor efengylaidd bynag yr ymddangosant i ni, a pha mor dda bvnag yw'r dynion a'u cym- cradwyodd,ond pethau sy'n newid adiflann(?) Mae amser yn effeithio cyfnewidiadau ys- gubol a chwyldroado! yni marn pobl gyda gohvg ar yr hyn sydd Efengylaidd." Wrth gyfeirio at Gredo yr Undeb'Efengylaidd dy- wed, Mae yn siwr eu bod yn hen ofnadwy. r?- f y Dyna yn ddiau sy'n cyfrifamy ff.iith fod arogl lhvydni arnynt." Nis galiaf gydweled a'r di- fyniadau uchod. Tybod nad yw yr Eglwys drwy'r canrifoedd i gyd wedi cael gafael ar wirioneddau nad oes dim a'u sigla. Ond yn ol lal, pethau yn newid yaynt yn ol yr am- gylchiadau, ac yn cael eu hysgubo ymaith trwy ryw ddaeargryn cymdeithasol, etc. Yr oeddv/n iuau yn arfer a chredu fod unrhyw wirionedd yn sefyli fel y graig. Onid dyn- ion sy'n newid trwy lyngcu cyfeiliornadau ? Addefwn yn rhwydd nad yw yr dihysbyddu'r Galr, pe felly ni fuasai end niweidiol, "mae rhvw newydd wyrth o'i augeu drud, o hyd yn dod i'r goleu." A pha beth bynag a ddaw i'r goleu, mae yn sicr o asio yn "grand" a'r- hen wirioneddau, tner gywrain nas gall treiddgarweh yr un Arch- angel weled yr asiad. Nid yw yr eglwys hyd yn hyn wedi colli yrhen wirioneddau, y rhai a ystyrid fel athrawiaethau syifaenol y gre- tydd Gristionogol, ond yn chwanegn atynt o 023 i oes. Fe honirgan rai fod uurhyw beth a ddysgir yn wrthwyueb i'r hen athrawiaeth- au yr, Newydcl," mae yn ymddangos fod H. J. D. yn un o'r cyfryw sydd yn coleddu'r syniad hwn, nid oes eisien ond craffa ar ei lithen yn y Gtverinwr Rhif 29, ond nid yw ei ddysgeidiaeth ond gwiro y geiriau yr hyn a fu a fydd," a bod hanes yn ail adrodd ei hun," gwelir yii eglur mai cymysgedd sydd yma o Sabelliaeth neu Pa- tripassiaeth ac luddewiaeth. Mae y Br. lill cystal a dyweud mai rhyw gynlluu Methodistaidd yw y symudiad yn nglyn a'r credo hwn, er cynllwvn i gael yr Anibynwyr i'w rhwyd, ond fe welir mor ddi- sail yw'r honiad hwn, wrth sylwi ar weith- rediadau y pwyllgor. Onid yw rhif cynrych- iolwyr y Methodistiaidbob amser yn y lleiaf- rif. Gadewch i ni gael gweled pa fodd y cychwyhodd yr Undeb. Feallai nad yw pawb yn gwybod mai y diweddar Thomas S. vVilliams, Tresalem, fll yn offeryn amlycaf yn ei gvchwvniad un o'r dynion goreu wel- odd y Wiadfa mewn mwy nag un ystyr, yn wladol a chrefyddol, gwr o argyhoeddiad dwfn, teimlai yn angerddol dros gael Undeb rhyngom fel enwadau, yn gymaint ag fod y ¡I ge!yn yn ymosod mewn gwahanol gyfeiriad- au. Yr oeddis yn teimlo fod gwir angen am fwy o agosrwydd o ran teimlad at ein gilydd, ac i gydymdrech hyd y gellir i roddi arben- igrwydd i'r oil y gellir cyfuuo arnynt. Ni cheisiwyd tvnnu unrhyw reolau, na chynllun i symud ymlaen ond yr hyn sydd wybyddus eisces, felly nid oedd gan y Pwyllgor ond ymlwybro goreu gellir, fel yr oeddynt yn cael eu harwain gan yr amgylchiadau. Diau fod y yn ymwybodol mai dynion anmherS:ut!t oeddynt ac yn agored i fethu, ac os darfu iddynt fethu, a methu iiawer, fel y dvwed rhai, credaf eu bod wed gwu'eud yr oil oedd yii ymddangos yn iawn, yngywir a chydwybodoi; ac os darfu iddynt wneud rhywbeth yn uno! ag ewyllys yr Argiwydd, iddo ef y mae'r ciod igyd am ei arweiniad. Yr oedd hyn yn cael ei deirnlo ar y cychwyn fod yma "athrawiaethau arnryw a dicithr" yn dyfod i'r goIwg, ac fel yr oeddis yn dilyn ymlaen, yr oedd yn eithaf eglur, mai myned ar gynydd yr oedd yr haint, a'r canlyniad y daethpwyd iddo oedd, i gais tldyfod i'r Pwyll- gor (ond nid o'r gorlan Fethodistaidd) fod yn Ilawn bryd i'r Eglwysi ddatgan eu credo, &c. Cymeradwywyd hynny yn unfrydol, a phea- odwyd y personau canljmol i dynu allan bravvf gynllan o Gredo i'w gjmygi ystyriaeth yj eglwysi, set y Parchn. J. C. Evans, D. D. T' 1 ,T' )\ .) l' l' 7"'f. i i '11: ':) Walters, .,11,. R. E. Jones a W. E. Williams, ac ar wahoddiad Mr. Evans cyfarfu y Pwyll- gor yn ei dv gyda'r amcan a nodwyd, bu trafodaeth bwyllog ar y cwestiwn. Fiv barkau.

I -I

r-,I «KBEP .ON, KEEP OIW5…

AWSTRIA YN FLIN O'R RHYFEL.'

-11, Paham y mae cymaint o'r…