Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

;Ein Genetil ymManceinion.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein Genetil ymManceinion. I Dyddiadur I Chwei. 2 —Darlith yr Athro Miall Edw&rd9? I Chwef. 10—Darlith D Tecwyn Bvanp yn Gore Stlft I Ebrill 21-,Cymanfa y Gobeithhioedd Ceohadun y Sul Nesat. I Y METHODISTIAID CALFINAIDD Moss SIDE-10.30 a 6, John Williams, Biynfiencyn FE-NDIETON-3 0.30, Ezra Jones. 6, R Williams HEYWOOD ST.-10.30, J H Morris, 6, Ezra Jones VICTORIA PK—10.30. R Williams, 6, J H Moms FAENWORTH—10.30 a LEIGH-10.30 a 6, WARRINGTON—10.30 a 6, R P Jones EARLESTOWN—10.45 a 5.30, ASHTON-TTNDER-LYNE—10.45 a 6.30, EGL WYS UNDEBOL EOCLES-II a 6.30, YR ANNIBYNWYR CHORLTON RD-10.30, M Llewelyn, 6.16. Proff Miall Edwards. Aberhonddn BOOTH ST-10.30,Proff bliall Edwards, 6.15,M Llewelyn QUEEN'S ROAD-10.30 a 6.15, J H Jones LD. DUNCAN STREET—10.30 M Llewelyn. 6.15, J Morris HOLLINWOOD-IO.30 a 6.15, Y WESLEAID. DEWI SANT-10.30, E R Evans, 6, J E Williams HoRnB-1 0 30, J Felix, 6 SEION-10.30, .6, W Rowlands BEULAH-2.30 a 6-30, J. Felix CALFARIA-IO.30, J E Williams, 6, J T Bills WEASTE-10.30, J D Owen, 6.30. E K Evans Y BEDYDDWYR- UP. MEDLOCK ST.-I0.30, a 6, J H Hughea LONGSIGHT-10.30 a 6.30, ROBIN'S LANE SUTTON—10.30 a 5.30, COFIO'R ABERTH.-Treuliwyd ychydig oriau difyr iawn brynhawn dydd Sadwrn yn ysgoldy Moss Side, lle'r vmgynhullodd llu o'r milwyr Cymreig sydd yn amrywiol ysbytai deheuol y dref. Bu popeth yn llwyddiannus iawn, a hynny'n glod i'r ysgrifennydd, Mr. John Lewis, Park Road, a'r pwyllgor o'r gwahanol addoldai. Trefnodd y chwiorydd bryd o fwyd magorol i bawb, a tneimlid rhvw hyfrydwch cartrefol ynglýn a. phopeth, a'r bechgyn wrth eu bodd. Gresyn mai anafus oedd llawer ohonynt, a buasem yn falc-h o gael dweyd am y dyrfa hon yng ngeiriau Morgan Rhys, Caerfyrddin, Heb glaf na chlwyfus yn eu plith ond nid felly'r oedd, er mor galonnog eu hysbryd. Llywyddwyd gan Mr. J. W. Meredith, y cyn-ysgrifennydd, a, chyfeiriodd at waith da y Pwyllgor, a'u gofal am y clwyfedigion, a'u liymweliadau wyth- nosol, a thrwy'r caredigrwydd ehengir y eyfeillgarwch. Darllenodd 130 o enwau'r Cymry sydd yn ysbytai'r rhan ddeheuol, ond ni allodd amryw ohonynt ddod i'r wledd. er fod cerbydau i'w cludo. Daeth rhai o filwyr Heaton Park i wasanaethu, ac aed trwy raglen ddiddorol iawn.. Ymhlith y rhai a ganodd yr oedd y Pte. R. Jones a'r Lance-Corp. Einion Thomas, a'r Corp. Phillips yn adrodd, a'r Pte. T. J. Owen yn adrodd barddoniaeth o'i waith ei hun. Caed hwyl fawr wrth gydganu Y Sospan Bach a Back in Tennessee a Keep the home fires burning. Bu Miss Annie Davies, sydd wedi dringo..mor uchel ym myd y gan, yn ddigon cymwynasgar i ganu deirgwaith, ac os dychwel y bechgyn hyn i faes y rhyfel, mi wn na all y cyflegrau mawrion yno ddim tewi seiniau soniarus Miss Davies o'u clustiau. Rhoddwyd dwy gystadleuaeth i'r milwyj, sef trimio hot merch, a dangosodd rhai allu celfydd iawn wedi'r benbleth fawr o edeuo'r nodwydd ac hefyd ateb chweeh o gwestiyrj- nau syml ond dyrys. Yr oedd y Parchn. J. H. Hughes, M. Llewelyn, a J. Felix yn y ewrdd, ynghyda Mr. F. E. Hamer, a roddodd anerchiad fach ddifyr, gydag anog- aeth am i bawb wneud ei oreu i'r Welsh Flag Collection fod yn llwyddiant. Mae'r Pwyllgor wedi llwyddc i gael gan y Prif Weinidogroddi ei lunar y flag, a'i enw yn ei lawysgrif ei hun, gelwir ef yn Lloyd George's Victory Flag. Nid oes amheuaeth na fydd hwn. yn un o'r symud- iadau mwyaf poblogaidd a chyffredinol gan bawb o bob cenedl ym.Afanceinion a Salford. Y SAESON YN BLYSIO CYMRY.— Geilw'r Saeson yn amlach na'r Cymry am wasanaeth y Parch. T. C. Williams a'r Sul diweddaf, pregethai yng nghapel Bedyddwyr Seisnig Slade Lane, a phrynhawn Llun yn y Bridgwater Hall, Hulme. Nos Sadwm, cenid yno gan amryw Gymry mewn cyngerdd a elwid yn Gymreig, a'r rhain yno'n gwas- anaethu Misses Gwen Thomas a Lottie Thomas a'r Pte. R. Jones a'r Lance-Corp. J. Einion Thomas. Hefyd yr un noson gwas- anaethwyd yng nghyngerdd yr Albert Hall gan y Cambria Male Voice Choir. Gresyn fod y rhyfel yn parhau i dolli'r cor gwasan. aethgar hwn. COFIWCH Y RHAIN.—Yr ydym nin- nau trwy'r Gymdeithas Genedlaethoi yn cael cyfle i glywed darlith raenus.yr Athro D. Miall Edwards ar Grefydd Cymru. Mae'r llith am dani yn Y BBYTHON diweddaf yn codi'r awydd ynorn.—Gwelwch fod y Dyddiadur yn hysbysu darlith TeewynEvans ar Lyfr Job. Clywais ugeiniau o ddarlithiaii, ond ni wn fod yma yr un wedi ei thraddodi ar lyfr o'r Beibl. Y gwir yw, mae mwy na hanner llyfrau'r Hen Destament yn ddieithr hollol i ieuenctyd yr ugain mlynedd diweddaf, trwy waith y Pwyllgorau Cyfundebol yn darnio'r Beibl yn rhyw fymrynnau o wersiblynyddol yr Ysgolion Sul. Ni fag ein cenedl yn awr Ysgrythyrwyr cedym ac o wybodaeth gyffredinol.-Nawn Sul, Chwefrol 11, bydd y Cyng. Rhys J. Davies yn darlithio ar Wales in History i'r Saeson, a rhai Cymry yn eu rnysg, sy'n ffurfio'r 'Ancoats Btotherhood, yh Isling- ton Hall. Nid oes yma neb tebyg i Mr. Davies am godi ein gwlad a'n cenedl i barch gan y Saeson. Yr ydym yn fwy dyledus iddo ef na neb am hyn, a myn ddangos mai Cymro yw ef ei hun ymhob man.—Yn niwedd mis Mawrth. bydd y Gylchdaith Wesleaidd yn dathlu eu Canmiwydd yn y dref hon, a r pryd hwnnw bydd eu capel cyntaf sydd yn awr yn Hard- man Street yn gant oed. ?

Advertising

Basgedaid o'r .Wlad.I

Advertising

Clep y Clawdd