Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

YSUFELL Y BEIRDD

in CeRedl ym Manoeinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

in CeRedl ym Manoeinion. I Dyddladur I I Chwet. 2 -D&rtith yr Ath'o Miall Edw&rds' I IEbrill I   &rUth  r A t o iall Edwards'! Chwef. 10—Darlith D Tecwyn Evans yB Gore Street I Ebrill tl—Oymnnf* y Gobeithtuoedd I Cenhadon y Sul Nosat. I Y METHODISTIAID CALFINAIDD Moss SIDE—10.30 a 6, W J Williams, Llanfair PENDLETON—10.80, T Trefor Jones. 6, & Williams HEYWOOD ST.-10.80, & Williams, 6, VICTORIA PK-10.30. 6, T Trefor Jones FAENWORTH—10.30 a 0, LEIGH-IO.30 a 6, WARRINGTON—10.80 a 6 SO Williams EARIESTOWN—10.45 a 5.30, A8HTON-tr.VDER-LTNE—10.45 a 6.30, EGLWYS UNDEBOT ECCIIES—11» 6.30, YB, ANNIBYSWYB 0HORI.TON RD—10.30 a 6.15 E Jones Aoberts, Rhyl BOOTH ST-10.30, .1 Morris, 6,15, M Llewelyn • QUEEN'S ROAD-10.30 a 6.15, J H Jones I D. DUNCAN STEERT-10.30 M Llewelyn. 6.15, J Morris FLOLUNWOOD—10.30 a 6.15. Y WESLEAID. DEWI SANT—10.30, J Felix, 6, W G Jones HOREB-IO 30, W G Jones. 6 J S Williams Siaox-10.30, J D Owen, 6. J. Felix BEULAH—2.30, W G Jones 6-30, J T Ellis CAIEARIA—10.30, J M Williams, 6, J E Williams WEASTE-IO.30, J E Williams, 6.30, J M Williams Y BEDYDBWYB- UP. MEDIOOK ST.—10.30, a G, J H Hughes LONOBIGHT-10.30 a 6.30, Romx's LANE SUTTON-IO.30 a 5.30, CYMANFA'R ANNIB YNW YR.-Mae gan yr Annibynwyr yma bump o eglwysi, sef Booth Street, Chorlton Road, Lord Duncan Street, Queen's Road, a liollinwood, a dyma'r gweinidogion a fu'n pregethu ynddynt y Sul y Parchn. J. Charles, Dinbych J. M. Will- iams, Pen y groes Henry Jones, Trefriw J. Mostyn, Abersoch a'r Athro D., Miall Edwards, M.A., Abetjhonddu. Nos Sadwrn, cynhaliwyd y Gyfeillach Gyffredinol yn Booth Street. Dechreuwyd gan y Parch. J. Mostyn, a therfynwyd drwy weddi gan y Parch. J. Felix (W.). Y Parch. M. Llewelyn, y cadeirydd. yn ei sylwadau agoriadol, a gyfeiriodd at rai anwyliaid a gollwyd yn ddiweddar, amryw o swyddogion claf oedd yn absennol, ac at oddeutu cant o aelodau'r eglwysi sydd yn y fyddin. Testyn y cyfarfod oedd 1 Cor. xvi, 13, a'r Proff. D. M. Edwards yn gyntaf yn annerch ar y gair Gwyliweh. Dangosodd amrywiol ystyron y gair, a'r hyn yd)edd yn meddwl Paul wrth gynghori'r Corinthiaid. Ffugr milwrol ydyw, ac nid digon yw cael castell cadarn heb wyliedydd. Cryf oedd ei anogaeth am i bawb yn y rhyfel- gyrch ysbrydol wylio rhag y gelynion oddi- allan a'r gelynion oddifewn. Nid yw tocyn aelodaeth ond scrap o bapur, ond mae'n ddigon i ddangos fod y bachgen neu'r eneth yn gwylio mewn pryd- Dylai pawb wylio ar y man gwan. Sefwch yn y ffydd oedd gan Henry Jones, ac yn ei ymdriniaeth mynegodd fod y ffydd yn rym i sefyll ac yn ddarpariaeth i'n diogelu. Yr oedd ffydd yn Epistolau Paul wedi mynd yn gyfystyr a Christionogaeth, fel y mae yn grefydd ac yn fywyd. Mae gwahaniaeth rhwng sefyll a sefyll, megis y tramp ar gongl yr heol neu'r hen waith wedi sefyll, rhagor y capten ar fwrdd y llong. Mae Eglwys Crist yn awr yn Ewrop mewn gwarth- rudd, mae pwysigrwydd arni i sefyll mewn ffydd, a dylid credu mwy a'r galon na'r deall. Gair J. M. Williams oedd Ymwrolwch. Mae'r milwr Rhufeinig gan Paul bob amser yn filwr yn ei galedi, yn ei ymgyrch, yn ei ryfel. Cyf eiria'r gair at yr hyn sydd oreu mewn dyn. Byddwch wSr," medd Paul, pan mae prin- der dynion gwirioneddol mewn gwlad. Meddylier am y meddwdod, cribddeiliaeth a'r oreulondeb sydd. Os dadelfennir bywydau llawer o wyr mawr, oni cheir hwy'n llechu tu ol i falchter, diogi, ac ofn ? Ceir dynion a fedr ddal y cledd ac wynebu peryglon brwydr, ond yn methu dal temtasiynau wedi dod adref. Faint ohonom sy'n barod i sefyll tros yr Hwn a fu farw drosom rhag Iddo gael sen erddom ni? Y gwrolaf, y dewraf, a droediodd ddaear erioed oedd y tyneraf Iesu, ac Efe yw'n hesiampl. Ar y gair Ymgryfhewch y terfyn- wydfr mdriniaeth gan J. Charles, asylwodd ar angen mawr yr Eglwys am ddynion cryfion i hyrwyddo Teyrnas Dduw. Rhaid inni eeib'io datblygu ein crefyddolder i gyfeiriad y bobl. Mae dynion cryfion yn sefyll troa enw, a balchter, a ohlod, a dynion crefyddol yn goddef hynny. Yr ydym ni'r eymry wedi cysylltu gormod o ddylanwadau'r Ysbryd Glan a'r teimlad. Mae eisiau hwnnw, ond mae s6n am nerth yr Ysbryd." Disgyn- nodd ar yr apostolion nerth o'r uchelder dyna sydd amoin ni ei eisiau. Mae'r Dwyfol a'r dynol, y meidrol a'r Anfeidrol, yn dod i gysylltiad a'i gilydd yn yr Ysbryd Glan. Nid oes dim, mor bersonoi a mewnol a chref- ydd. Daw'r rhyfel i ben, a beth wedyn ? 0 am ddynion cryfion ond tyner a charedig. Gall dynion ladd ei gilydd mewn anhrefn heb Dduw, ond ni all dynion wneud trefn heb Dduw. O! ANGAU, PA HYD ?-Yr 17eg, hunodd Daniel Roberts, Bank Place, Salford, yn 71 oed, wedi ei eni Awst, 1845. Gwyr pawb am yr argraffwyr J. Roberts & Sons, Salford, a'r brawd ymadawedig oedd y part- ner hynaf. Treuliodd ei oes yn gyfan yn Salford, ac yng nghladdfa Weaste y rhoed ei gorff ddydd Llun diweddaf. Yr oedd yn gywir a chydwybodol iawn yn ei fasnach, a'i hynawsedd yn nodedig ac fel ei dad, yn hael iawn at bob achos da. Na wypech," etc., oedd rheol fawr ei fywyd wrth wneud cy. mwynas i'r tlawd a'r rheidus. Yr oedd yn ddirwestwr egwyddorol ond di-fost. Yr oedd wrth ei fodd gyda chrefydd, a bu'n flaenor yn eglwys Pendleton am dros 28 o flynyddoedd. Bu'n gadeirydd y Cyfarfoji Misol, a gweinydd- odd lawer swydd o anrhydedd'a chyfrifoldeb ynglyn a'r achos. Ar ei liniau yr oedd ei gryfder, a'i erfyniadau daered a Jacob gynt, pan ddywedodd Ni'th ollyngaf oni'm bendithi," heb un gwahaniaeth pa un ai yn y gwasanaeth cyhoeddus neu wrth wely'r claf. Melys odiaeth oedd ei air o brofiad yn y seiat, profiad yn dod yn syth o'r galon, ac nid oddiwrth fainc swyddogaeth. ac y uqaer ddau brofiad yn hawdd eLi h adriabod. Colled drom i eglwys Pendleton yw ei golli, efe oedd ei blaenor hynaf, ac wedi cyd-dyfu a chyd- weithio a'r hen gyff o fiaenoriaid rhagorol a fu yno. Y Sulgwyn diweddaf cofnodais farwol. aeth Hugh Roberts ei frawd. Ddwy flynedd yn ol, i'r diwrnod, cludwyd gweddillion Edward Jones, blaenor arall yn yr eglwys, i'r gladdfa yn Weaste. Dywedaf yng ngeiriau prydferth Glaslyn Rhowch fiodyn ar y beddrod, A hwrnw'n flodyn gwyn, Er cof am Hwnnw gynt o'i fodd A'i prynodd ar y Bryn. MYND I FYNY YN SGIL LLOYD GEORGE.-Trefnir yn awr i gael Wel8h Flag Days yr wythnos gyntaf ym Mawrth. Gwy- ddom mai Mrs. Lloyd George yw cadeirydd Pwyllgor y Gronfa Genedlaethol igynorthwyo y Milwyr Cymreig, mai Syr Finsent yw'r ysgrifennydd a Mr. Wm. Lewis y trysorydd. I'rGronfa yma ycesglir arian y dyddiau uchod. Wele bwyllgor y dref hon a Salford y ddau Faer yn llywydd ac is-lywydd, Mr. L. C. Evans yn gadeirydd y Pwyllgor, Mr. E. Mason Powell yn is-gadeirydd, Mr. G. D. Edwards, N.P. Bank, a Mr. J. Evan Morris yn drysorydd- ion a'r Canon W. G. Edwards-Rees a Mr. F. E. Hamer yn ysgrifenyddion. Bydd arian casgliadau'r blychau ar bob tram trwy'r wythnos honno i'r un amcan. Rhaid cael tua thair mil o rai i werthit'r flags; ond wrth gwrs ni raid iddynt oil fod yn Gymry, ond goreu po fwyaf o'n plith ni. Haws lawer cael Cymry'n awr i wneud petliau fel hyn nag fa fu. Ni wn am un Cymro o werth a wadodd ei wlad gwn am lawer a wadodd eu cenedl gwn am fwy a wadodd eu hiaith, ond diolch fod. dyddiau cywilydd yn eu goddiweddyd. Pie mae'rsachlian a'r Iludw ? Lloyd George a'n dyrchafodd wrth ddyrchafu ei hun a phle bynnag yr a ef, dywed wrth ei iaith Pa le bynnag yr af fi yr elych di; a pha le bynnag y lletyaf fl, y lletyi dithau." CROESO ETO.—Ym Moss Side, y Sadwrn nesaf. rhoir croeso cynta'r fiwyddyn i filwyr Cymreig claf a chlwyfedig i wledd a chwrdd hwyliog. Pwyllgor y rhan ddeheuol o'r dref sy'n trefnu hyn, a'r rhai sydd yn ysbytai'r rhan honno a gaiff y fraint. Gwnaed hyn droeon o'r blaen, felly gwyddis ragored J .,f d d is raoo7,e d v darpar.

Advertising