Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

8asgadaid 0" Wlad.,^:

News
Cite
Share

8asgadaid 0" Wlad. YR WYDDGRUG J Arwo.in.Bu '-Yggol Sul Bsthesda. y Sul o'r blaen wrth y gwaith o ddewis arolygwr at y flwyddyn nesaf. Y gwr a ddewiswyd ydyw'r un a fu'n eichtywys chwi ar ei :h m irlyn, a Ch inwy o Fynydd Isa, i to.-)edd,) ddidd)rdeb ar eich ymweliad yn ddiwedd^r, sef Mr. Thomas Roberts. Ty Brith yn ysgrifennydd, Mr. Ifor Jones, N. P. Bank. Yn ysgol genhadol y Pentre, Mr. John Owen, Wylfa, a Mr. Hury Davies, Crossing.-Yr Eisteddfod Ddydd Na-doli.(I. Cynh-diwyd Eisteddfod lwyddiannus yn nei-iaddydref. Mae wedi ei chynnal yn dcli- iwlc,h ers tua 70 mlynedd, a golwg mor heini ami ag ar unrhyw adeg a iu. Arweiniwyd yn d(i.)eth, difyr. a donioi, gan Mr. Arthur Robarts, Rhasssraor, gynt o'r Lluesty, Treffynnon. Cadeirydd, Mr. S. D. Evans, N. P. Bank-—" Hwntw yw e o'r De fel y dywedodd. Cloriannwyd y canorion gan Mr. W. M. R lb arts, Gwreesam barddon- iaeth, Uenyddiaeth a'r arholiadau, gan Canwy; arluniaeth, Mr. F. A. Roberts gwniadwaith, Mrs. Parry Williams; cyfieithu, Mr. W. J. R Vb3rts, B.A. Dyn'la'rbuddugwyr ;-Arhol- iadau Ysgrythvrol,—dan 10 1, Herbert Foul ices 2, Nellie Pughe 3, Hilda Davies 4, E nl/n Jones 5, Gwilym Griffiths. Dan 14 1, Doris Williams; 2, Cissie Roberts; 3, Emlyn Jones 4, Ceridwen Davies 5' Tudor Jones. Dan IS 1- Howell Roberts. Unawd i fechgvn 1, Llewelyn Roberts 2, Gwilym Griffiths 3. Havbsrt Roberts. Am wyiio a gwau 1, Dilys Rich 2, Maglona R tbarts, Buddug R^barta, Cexudwen Roberts, Mary Edwards, E. M. Roberts, Lewisa Rob- erts. Adroddiad i blant 1. Albert Rich; 2, William Griffiths, Nerowis 3, J. Gordon Jones, Woodlands. Ar y piano 1, Nora Williams, Bwcle; 2, Ceridwen Davies, Wrexham Street. Unawd tenor 1, Mr. Enoch Roberts, Coedllai. Cyfieithu 1, Cissie Davies; 2, Dilys Rieh; 3. Tudor Jones. Parti o wyth un Mr. J. F. Davies. Deuawd i blant 1, Patty Foulkes ac Annie Davies: 2, Alice Gordon. Treuddyn, a Wilfrid Rogers, Coedllai. Cynllun o r iglen ar gyfer Nadolig 1917 Mr. D. Arthur. Hanner can llinell ar ol y diweddar Dr. D. Edwards y Parch. D. E. Roberts (1.1yfyr Machno). Connah's Quay. Adrodd, Ti wy- ddost beth ddywed fy nqhalon cyfartal, Herbert Thomas, Elsie Thomas, Afon Cünwy, a Dilys Rich. Unawd i enethod 1. Blodwen Jones, High Street 2, Alice Gordon, Treu- ddyn 3, Gwenllian Williams, Conway Street. Unawd baritone Mr. D. Roberts, Bryn awel. Penal Sketch 1. Herbert Foulkes 2, Emlyn Jones. Parti meibion parti Mr. J. F. Davies. Dadl 1, Herbert ac Elsie Thomas, Rhosesmor; 2, Sarah a Ruth Griffiths, Nercwis. Unawd soprano Miss Mary Taylor, Bangor, Arfon. Cor cymysg 1, Maelor arweinydrl, Mr. John Drury; 2, Treuddyn arweinvdd, Mr. E. E. Williams. Cafwyd anerchiadau barddonol gan Canwy a'r arweinydd. PONT Y BODCIN.Cynhaliodd yr Annibynwyr eu cyngerdd blynyddol ddydd Nadolig. Llywydd, Mr. S. Matthias, Treu- ddyn, a'r doniau a ganlyn yn gwasanaethu: — Miss M. A. Evans, Halkyn, soprano Miss Myrtle Jones, Birkenhead, contralto Mr. Jabez Trevor, Coedllai, tenor; Mr. John Foulkes, Rhes y Cae, baritone Mr. Willie Hughes, Rhos, canwrpenhillion Mr. H. V. 0 Cooke, Gwrecsem. cyfeilydd. Gwnaeth Mr. R. T. Hayes ysgrifennydd a threfnydd rhag- orol. Rhaglen o'r radd ucliaf. Galwyd pob un o'r datganwyr yn ol yn eu tro. Yr adeilad yn orlawn, a phawb wrth eu bodd, na neb yn edifar ei fod wedi talu'r dreth rhyfel i gynorthwyo Lloyd George i 'n dwyn i fuddug oliaeth. COFGOLOFN Y PARCH. 0. G. OWEN (ALA FON).-Derbyniwyd yn ychwanegol at yrhyn a gyhoeddwyd eisoes Syr John Rob- I erts, Caernarfon, £ 1 /I j- Mr. David Jones, Waterloo, Liverpool, £1 (1/- Mr. John Griffith, Bryn, Llanf&ir, £ 1 /I Mr. Wm. Jones (Perthi), Johannesburg, il Mrs. Hughes, Boderwydd, Caernarfon, er cof am y diweddar Mr. John Jones, DruidHouse, 10/6: y Parch. John Evans, Llangoed, 5/ y Parch. R. W. Hughes, Bangor, 2 /6 Mr. R. Williams, School House, Llanddeiniolen, 2 Cyfanswm, £ 160/8 /5. Y mae'r pwyllgor yn ddiolchgar i garedigion y symudiad am eu parodrwydd yn cyfrannu'n haelionus. Sy- mudir ymlaen i godi cofgolofn mor fuan ag y caniata amgylchiadau'r wlad. Defnyddir y gweddill at gael ysgoloriaeth yn Ysgol Sir y dosbartli, fel y trefnwyd ar y cyntaf. Hyd hynny. bydd yr arian yng ngofal y trysorydd yn yr ariandy. Os digwydd i ryw ewyllysiwr da sydd heb gyfrannu deimlo ar ei galon I WIlaud h ynny,derbynnir yrhodd yn ddiolchgar gan y trysorydd. Dros y pwyllgor O. J. Jones, Penisa'rwaen, llywydd; T. Hughes, Y.H Caernarfon, trysorydd R. O. Williams Cwmyglo, ysgrifennydd. 0 SIR FFLINT.Bu'r Parch. Thomas Roberts, yr Wyddgrug, farw Rnag. 12. Bugeiliodd eglwysi Bethel a Sychtyn am .dros 42 o flynyddoedd; Gladdwyd Rhag. 18. Gweinvddwycl gan y Parchrt. H. U. Jones. (Rhes y Cae), J. R. Hughes, (Soar), Ifor Jones, (Caer), T. E. Thomas, (Coed Poeth), W. M. Jones, (Gwilym Meredydd), Llan Elwy J. Charles, (Dinbych), Dr. Oliver (Tre'r Ffynn<>n}, J. Owen (M.C. Lerpwl), J. D. Williams (Fflint), B. Evans (Cvnfor). (W) Y Rhvl 0. L. Roberts (Lerpwl), W. E. Hughes (Quinta). Mri. W, Williams, Sychtyn, J. Edwards, a Price Roberts (Bethel). Wele amlinelliad byr o rai pethau a ddywedwyd.Bu yn drwyadl ftvddlon yn yr holl dv. Meddai reddf lenydd.il gref. Ysgrifenocld lawer. Yr oedd nid yn unig yn weithiwr ond yn gyd-weith- iwr. Soniai dyn wrth Rigor Edwards eu bod yn meddwl dewis blaeuoriaid yn yr oglwYi yno. A dywedai am un ei fod yn weithiwr da. "Felly," ebe R-ger Ed,,v,,irds. fath o gycl-weithiwr ydi Yr oedd Thomas Roberts yn gydweithiwr. Gwydd- id He yr oedd. Yr oedd yr un bwysau bob amser. Llawenydd deall fod yr eglwysi wedi ei barchu hyd y diwedd. Yr eglwysi sy'n amharchtKS o'u g w einid,,gi,ji, y mae'r Arglwydd yn sicr o dalu iddynt mewn rhyw fodd. Yr oedd yn ddioddefwr att. Yr wyf yn ei barchu," meddai rhywun am rywun, "am ei fod yn ymladdwr mawr. Fe barchem Thomas Roberts, am ei fod yn ddioddefwr mawr. Yr oedd yn ddihareb am ei onostrwydd. Nid oes gexmyf ddim i'w ofni," meddai yn swn rhydiau'r afon. "Cyfaill lIon, ffyddlon, di-ffug, Mor bur a gemau'r barrrtg." Ac mor siriol hefyd a'r hevhven gynnes. Browd riiywiog, rhacllon, rhydd. Yn Ciyrnro pur. Poen icldo oedd gweld a chlywed rhai yn esgeuluso'r Gjauraeg. ( Pan yn gwrando hyn, synnem fod trefn ei angladd wedi ei argraffu yn Saesneg. A oedd hyn yn peidi- i-plieri poen iddo ddydd ei anghdd ?). Yr oedd ei fywyd yn rliv ddwfn i fod yn drygtiog a bwrw ewyn. C-'dai'r arafwch o ddyfnder ei fywyd. Ni chlywf dd neb erioed ef yn dywedyd gair cas ac isel am undyn byw. Nid oedd nac uclifeirniadaetli na dim o'r eyfryw yn ei boeni. Pregethodd lesu Grist, a Hwnnw wedi,ei greoshcelio. Pregethwyd pregeth gnffa yn yr hwyr ym Methel gan y Parch. O. Jones, Nant Ffraneon. Yr oedd nifer mawr o weinidogion yno hcblaw y rhai a gymerodd ran yn y claddu. Angladd tywysogaidd.- Y mae eglwys Rehoboth, Tre'r Ffyn-nitii, yn paratoi tysteb i'r Parch. J. E. Davies, wedi ei ddyfodiad i'w oed (yn 21ain) fel e-Li bugail. --0-

IO'R DE. I

I Pfetan y Gol. i

Gorea Cymro, yr u-ti OddieaFtre

Advertising