Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

Oyboeddwyr y Cymod

Advertising

Family Notices

Basgedaid o'r Wlad.

Advertising

o Big y Lleifiad.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y mae'r Parch. Simon G. Evans, B.A., wedi pasio rhan gyntaf arholiad y M.B. ym Mhrifysgol Lerpw gyda rhwyddineb. Cafodd Mr. Peter Lloyd Jones, Stanley Road, ddihangfa wyrthiol nos Sadwrn. Wedi danfon y Parch. J. O. Jones, Llandderfel, o gyngerdd y milwyr i orsaf BankbaH, camodd yn y niwi trwch a guddiai bobman, oddiar y p)atfform I?'yr Ilinell aetli ei drocd yn rhwym yn y rail fyw, ac onibai i rai glvwed ei waedd a dod yno, buaeai'r can- lyniadau'n angeuol. yn ol pob tebyg. Deifiwyd yr esgid, ond diangodd ef yn ddianaf, o drugaredd. Y mae yna dusw a ddoniau tan gamp yn mynd i gadw cyngerdd blyriyddol Crosshall Street nos dydd Nadolig, sef nos Lun nesaf; a hyderwn y bydd y dyrfa'n deilwng o dalent ac o safon a thraddodiadau Canu Crosshall ar hyd y blynyddoedd. CYMDEITHAS LENYDDOL W ATERLoo.-DadI gaed nos Wener ddiv/eddaf a honno'n dadl frwd, addysgiadol ac hynod ddiddoral. ar Cenedlaeth- oli'r Fasnach FeddwoL" Y Cadeirydd (Mr.R. H. Jones) yn rhoddi cywair l'r cyfarfod mewn araith gynhwysfawr nes deffro'r lleiaf ei wybod- aeth-i weled pwys y pwnc i fywyd a moes y genedl Cadfridog y cenedlaetholwyr oedd Mr T. W. Pierce, I gyda Mr. W. S. Roberts yn arwain y gwrthwyneb- wyr a chaed ganddynt agoriad meistrolgar tuhwnt Siaradwyd hefyd gan y Mn. R. O. Jones (CrosbyJ, Joseph Pritchard, John Lewis, Watkin Morgan, J. P. Thomas ac H. D. Lloyd Thomas o4 blaid prvnnu'r fasnach gan y ivladwriaeth, a chan y Mn Hugh Roberts, E. Lloyd Parry a D. R. Hughes yn erbyn. Yn y bleidlais cafwyd fod y cvnhygiad i genedlaetholi wedi ennill serch mwyafrif yr ael- odau. Cofied ein cydwladwyr yn y gwersylloedd yn ac oddeutu Lerpwl y cant groeso calon yn Waterloo nos dydd Nadolig. Bydd dysglaid o de iddynt rhwng 4 a 5 a chyfarfod difyr i ddilyn. Wtth gwr&; rhoddir pob croeso hefyd i unrhyw gyfciHion ddaw gyda'r milwyr os bydd yno le. CYMDlèITHAS LLEN A CLIERDD CHATHAM STREET —Rhag. iz cafwvd papurau diddorol iawn gan blant yr eglwys, sef ar Dylwyth Tcg," gan Enid Hughes, Gwyneth Lloyd Jones, Ethel Roberts, Maggie Rowlands, T. Lloyd Jones, D. Emyr Rob- erts, Elias Rowlands, Hywel Thomas, Aled Griffiths a'r cwb! yn Gymraeg. Canmolid y plant gan amryw o'r aelodau. Llywyddid gan Miss Miriam Parry ac yr oedd nifer dda yn bresennol.—R.E.M. Y GRIFFITHS GLF- W.-Pleser mawr gennym hys-. pysu fod un o Gymry ieuanc Lerpwl, y Lieut. R. Llewfclyn Griffiths, 30 Chetwynd Street, St., Mich., ael's—wedi enill y Military Cross am wrhydri ar I., faes y frvvydr yn Ffrainc. Bu ynglyn a'r Denbigh Hussars Yeomanrv am dros ddeuddeng mlynedd; a galwyd ef i'r fyddin pan dorodd y Rhyfel allan. Gwasanaethodd gyda'r Yeomanry am rai misoedd, yna derbyniodd gomisiwn yn y R. F.A. a dyrch. afwyd ef yn Lieut. yn fuan iawn. Gwasanaethodd yn yr Aifft am rai misoedd, ond oddeutu naw mis yn olsymudwyd ef i Ffrainc. Yn ychwahegol at enill y M.C. cafodd ei ddyrchafu'n Gapten, a dymunwn ei longyfarch yn gynnes a datgan tin hedmygedd o'i wrhydri. Aelod gweithgar yn Eglwys David Street ydyw'r Capten; aelod selog o Undeb Ysgolion Sabothol y cylch, ffyddlon iawh gyda'r Bvvrdd Safonau, ac iddo lu o gyfeillion yn yr Ysgolion a ymuna gyda ni yn ein dymuniadau da iddo. Nawdd y Nef fo drosto fel y caffo ddychwel atomcto ar derfvn y rhyfel.-E.E.W. DEWisor. SPELLOW LANE.—Nos Fercher, Rhag. 13, cynhaliwyd cyfarfod i sefydlu y Parch. W. F. Phillips B.A., B.D., B.Litt. fel gweinidog eglwys Saesneg M.C. SpeHow Lane. Daeth cvnhulliad teilwng ynghyd er gwaethaf yr hin a'i tywyllwch. Mae y gweinidog newydd yn bur adnabyddus trwy Gymru (gyd. Cafodd gwrs addysg eithriadol o ddisglaif. Graddiodd yn B.A. ym Mhrifysgol Caerdydd. Oddiyno aeth i'r Coleg Diwinyddol yn Aberystwyth, ac ar ol tair blynedd yno gradd- iodd yn B.D. Yna aeth i Goleg yr Iesu,Rhydychen, ac vno enillodd radd bwysig B.Litt. mewn; diwin- yddiaeth. Ar derfyn ei gwrs, aeth yn wdnidog i Havelock Street, Caenewydd. Ar ol cyfnod byr yno ymddiswyddodd i fod yn ymgeisydd seneddol yng Ngwyr, Morgannwg. Ymladdodd ymdrech deg dros Ryddfrydiaeth yn crbyn Sosialaeth, ond gorehfygwyd ef. Yna derbyniodd alwad i Eglwys Saesneg Dinbych y Pysg, ac yno Hafuriodd nes derbyn galwad i Spellow Lane. Mae n siaradwr hyawdl ac yn bregethwr effeithiol. Ar ol cyfran- ogi o luniaeth a baratoisid gan chwiorydd yr Eglwys cvnhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn- y Capel. Cymerwyd y gadair gan y Parch. G., Roberts Jones, B.A., B.D., cyn-weinidog yr Eglwys. Cyfeiriodd at yr amser dedwydd a gawsai pan yn weinidog yr Eglwys. Y rhan fwyaf o'r aelodau yn Yscotiaid, ac fel y Cymry, yn disgwyl goreu'r gweinidog yn y pwlpud, a phob amser yn rhoi pob cyfle iddo roi hynnv. Yna rhoddodd Mr. C. H. Briggs, trysorydd yr Eglwys, hanes yr alwad. Yn enw yr Eglwys addawai bob cymorth i'r gweinidog newydd, a dymunai fendith yr Arglwydd ar ei waith yn eu plith. Estynnodd Mr. J. H. Prelle groeso i Mr. Phillips ar ran yr Ysgol Sul. Byddai'n dda gandd- ynt ei welcd yn yr ysgol bob amser. Credai nad oedd digon a le yn cael ei roi i'r ysgol yng ngwaith yr Eglwys. Byddai help y gweinidog yn dderbyniol bob amser. Y Parch. P. O. Williams (Everton Brorr) a grcesawodd Mr. Phillips ar ran yr Henad- uriaeth. Deuai o gylch dcdwydd,ond cylch a Uawer a gyfrifoldeb ar weinidog ynddo. Disgwyliai'r Henaduriaeth a Spellow Lane lawer oddiwrth Mr, Phillips, a chredai na siomid hwynt. Atebodd Mr. Phillips mewn geiriau pwrpasol. Teimlai'n fawr bwys gofalon bugail, a gofynnai am weddiau r Eglwys. Darllenwyd llythyrau oddiwrth amrvw yn dymuno llwyddiant Mr. Phillips, yn eu plith, y Pardm. A. Penry Evans, (Gt. George Street), J. Talog Davies. E. G. Miles, M.A., (a fu'n weinldog i'r' Eglwys), ac eglwys Dinbych y Pysg, Y mae Spellow Lane yn un o Eglwysi cryfaf y rhan Sacsneg o'r Corff. Rhifa dros 300 o aelodau, ac er yn perthyn i gened] arall, yn ffyddlon i'r cyfundeb. GUILD WEBSTER ROAD.-Cafwyd papur rhagoroi Rhagfyr 6, gari H. T. Jones, ar r Parch. Joseph Thomas, Carno. Deuawd gan Emlyn a-May Hughes, Deilen ar yr Afon can gan May Hughes can gan Nellie Davies. Darllenwyd amryw Ivthyrau oddi- wrth ein bechgyn gan yr ysgrifennydd, Miss Cissic Lloyd, a mynegwyd ganddi fod yn agos i 60 a barseli wedi eu hanion iddynt. Cafwyd sylwadau ar wrthrych y papur gan Mr. Rd. Williams, a diolchwyd i H. T. Jones gan y cadeirydd, Mr. Isaac Davies.- Rhagfyr 13, cynbaliwyd y cyfarfod yn ysgoldy Ramilies Road. Cymerwyd rhan gan aelodau hynaf y Guild, oddigerth y Ilywydd, G. 0. Williams. Cafwyd ychydig eiriau gan Mr. Rd. Williams ar ein Prif Weinidog newydd. Can gan Mr. Meredith Roberts adroddiad, gan Mr. Owen Morris deuawd gan y Mri. Isaac Davies a Hugh Richards, a bu raid iddynt ail ganu. Cafwyd ychydig eiriau gan Mr. T.J. Griffiths ar, r- GttiU a'i gtvaitb.—Rhagfyr 16, cynhal- I iwyd Sale of Work and Model Market yn ysgoldy Webster Road er talu treuliati'r anrb.egion Nadolig a anfonwyd i fechgyn yr eglwys sydd gyda'r Fyddin. Bu'r ymdrech yn llwyddiant tuhwnt i'n disgwyHad. Cafwyd dros ?!6. Agorwyd y Sale gan John Jones, Ysw., a chyfrannodd yn anrhydeddus. Y mae'n diolchgarwch yn ddyledus i Miss Cissie Lloyd a chwiorydd a brodyr craill sydd wedi gweithio mor egniol tuag at ei llwyddiant. Gwnaeth Mri. Isaac Davies a Richard Williams eu rhan yn rhagorol fel arwerthwyr. Ddydd Mawrth yr wythnos ddiweddaf, rhoddodd Cymdeithas Chwiorydd y Groes Goch, capel Anfield Road, eu hail groeso a gwledd i'r mihvyr, sef o ysbytai Stanley Road a Wetsminster Road. Yn hanes y croeso cyhtaf, dylasem grybwy 11 Mrs. John (iriffith, merch y diweddar Mr. Wm. Evans, Silvermere, a thrysores y Gymdeithas, chwaer ddiwyd ag sy'n gofaiu hefyd am swyddfa Cymdeithas y Milwyr a'r Morwyr, Kirkdale, yn rhad ac am ddim. Ac fe wyddis mor hael yw ei brawd, Mr. Wm. Evans, at amcanion y Cymdeithas hon yn Anfield. Dyma'r doniau y tro hwn: Yn canu Mrs. Relm, Miss Lilian Humphreys, Mrs. Bob Wynne, Mr. James Williams, Mr. Sam Evans, Mr. Harry Collins, Master Glvn Roberts, Arvon Hope, a Miss Jennie Hughes, A.L.C.M., yn cvfeilio. Caed gair o groeso gan y Parch. J. Owen, a chan. ei briod—sy'n Hyydd y Gymdeithas. Diolchwydi bawb am eu gwasanaeth, ac i Mr. Cemyw Jones ac Arvon Hope arri drefnu'r cyngerdd campus.