Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Y BYD A'l HELYIMT

i I Clep y Clawdd

News
Cite
Share

Clep y Clawdd sef Clawdd Oflal [GAN YR HUTYN.] Y Pr;f ,ct',i IT'edd.-Lloyd George a- 'i Gab inet yw prif os nad unig Glep y Clawdd y dyddiau hyn. Mae llawenydd eyffredinol fod ein cyd- wladwr enwog wedi eegyn i'r brig, a hynny mor anrhydeddus, er cymaint a ddywedai papurau maleisus i'r gwrthwyneb. Cliriodd. araith y cyn-Brif Weinidog bob drwgdybiaeth Ond y mae'r wedd newydd yn peri cryn syndod i'r Clawdd. Pwy ddyfalai gasglu'r fath Gabinet at ei gilydd ? Pwy hefyd ond Siors ? A phwy a'u ceidw wrth ei gilydd ? Pwy, hefyd, ond efe ? Rhaid iddo yntau gadw'i law yn dyn ar yr awenau neu ynteu hi fydd yn ddrwg ar y cloddiau. Ond chwi geweh weld y daw Llwydyn a'r we' i gartre Ymddiriedwn ynddo. Clod yr Asqwith.—Uchel yw'r cyn-brif yng ngolwg y Clawdd, ac uchel fydd ond ni fu'n uwch erioed nag yn awr, ar gyfrif ei araith odid)g y dydd o'r blaen, a'i esbvniad eglur a gonest ar bethau. Gwelir yn eglur ei fod ef a'i ddilynydd yn ffryndiau didor. Ni allai Asquith ond a wnaeth, ac ni allai Lloyd George ond a fu. Cydweithiant eto. Rhaid wrth y cyfuniad hwn. sef y George-Asquith. ? welodd Prydain erioed y fath ddau Brif Weini- dog. Dyma ein gogonianc gwleidyddol pennaf ar hyn o bryd. Diffyg y Weinyddiaeth.-Un diffyg yn y Weinyddiasth newydd yw abseno deb yr e fen Gymreig ynddi. Beth a ddaeth o'r ae odau Cymreig i gyd ? Bechgyn da ydynt, na braidd yn ail i neb ond nid oes yr un o honynt yn y Weinyddiaeth newydd. A yw'r Clawdd i ddeall oddiwrth hyn nad ydynt yn gefnogol i'r Prif Weinidog a'i fwriad i ennill yr oruchafiaeth ar y gelyn ? Yroedddisgwyliad y buasai Ellis Griffith i mewn ac fel gwr o fusnes, nid yw ein haelod ni ar y Clawdd, sef E. T. John, yn ail i neb. Byddai ychwaneg o'r aelodau Cymreig wrth law'r Prif Weinidog yn rhoddi mwy o ddiogelwch a chrefydd yn yr ymgyrch. C'yngerdd Grof Parc.- Llwyddiant mawr oedd y cyngerdd hwn eleni eto, fel arfer. Yn absenoldeb yr arweinydd, Mr. Wilfrid Jones, oherwydd ei friw tost, gwnaeth y prifathro F. P. D)dd, M.A., y gwaith yn ganxnoladwy a llwyddiannus dros ben. Nid oes ball ar ddim. Ond, onid doeth fai rhoddi y cyngherddau hyn o'r neilltu yn ystod y rhyfel ? Golygant lawer iawn o wastraff ar ddeunydd ac arian, heb gyrraedd unrhyw amcan aruchel iawn. Nid ai'r cyllid ond yn unig at y Sports Fund. Heblaw hyn, golyga golli llawer o amser addysg y bechgyn. Hwyrach y gwel y llywodraethwyr ddoethineb hyn ar gyfer y dyfodol. Hamddenfa'r Milwr.-Agorwyd y Central Hall, Hill Street, Gwrecsam, gan yr Y.M.C.A. fellle cyfforddus i'r milwy r clwyfedig ac eraill ymgynivull i ymgomio, ac i ymddifyrru ac ysgrifennu. Mynychir y lie gan luoedd, a llawen ganddynt am y meddylgarwch er- ddynt. Ceir yma hefyd lenyddiaeth ddiogel ar gyfer angen y milwyr. Yn ddiweddar y mae Gwrecsam wedi dechreu ymddeffro i angen a diogelwch y milwr. Cyn hyn, y dafarn farnol oedd yr unig le ar eu cyfer. Bu ewtogi oriau yn foddion agor lleoedd gwell. Wedi cau'r dafam yn gyfangwbl, ac nid yw hynny nepell, fe egyr ugein;au o neiiaddau ar gyfer ieuenctyd y wlad. Brysied y dydd. I Gwrhydri'r Bechgyn.—Gellid barnu mai dewrion yw bechgyn y Clawdd i gyd. yn ol fel y disgyn anrhydedd 3n gawodycld o bobtu. a'r Or-">es Fihvr. I erbyn hyn ar fynwesau ugeiniau ohonynt, a pharhau i ddod y maent o hyd. Ni fydd brest heb ei braint yn union cleg. Dywedir hefyd, am bob un sydd yn caelei anrhydeddu, fod deg yn wir deilwng o'r unrhyw anrhydedd. Clap ar eich cefnau, boys Swyno Llandttdno.-Swynwyd tref Llan- dudno gan eneth o'r Clawdd yr wythnos o'r blaen, sef y ganores enwog Edith Dafis, ond yn awr Mrs. Herbert Hooson. When a man marries his troubles beg-in," ond nid felly gyda'rgwra^edd, dal iganu wnant hwy, felly Miss Edith Davies, a gwell na chynt, os rhyw- beth. Mae gan Llandudno glust feithrin- edig i gerddoriaeth dda, ac fe gadwynodd y ganores hon y glust honno. Mawr yw ei bri YIlÜ, ond nid llai ei bri yma ar y Clawdd. Hwyl iddi ar gan. Cysgu Allan.Yii Ilys Gwraig Sam, yr wythnog ddiweddif, dirwywyd gen.eth ifanc or enw Dora Adamson i dri mis o garchor am gysgu allan yn ages i'r Barac^. Yr oedd cy- huddiadau eraill yn ei lierbyn. Felly, am y tri mis nesaf, bydd raid iddi gysgu "mewn." Yn feddygol, cymeradwyir cysgu allan, ?git a l la,n, ond yn gyfreithiol condemnir y peth. Pwy sv'n iawn, tybed—y doctor ynteu'r twrne- Dr. Drinkwa,ter oedd ar y fainc, ynteu Mr. Llew Hugh Jones., clerc y Ilys ? Pwy a etyb ? Rhith-Sznedd.—Cynhaliwyd math ar rith- Senedd (Mock Parliament) ym Mryn Baw y nos c. r blaen ynglyn & Chymdeithas Len- yddol y Bedyddwyr yn y ne. Ysgolfeistr y Fron oedd y Ilefarydd, a Mr. Meredith Will- iams y Prif Weinidog. Y mater dan sylw ac ymdrir iaeth oedd Gorfodacth i Wragedd. Caed dadleu brwd ar y naiU ochr a'r llall. Yr oedd yno gryn lawer o gynhyrfu ar y dwr, a'i luchio y 'naill at y llall. Y diwedd fn, collwyd y mesur trwy fwyafrif mawr. Eglur yw fod y Brjnbawiaid a'u llygaid ar y Prif Lys, gan fod yno gymaint o vacancies yn ddiweddar. Daliwch ati, fechgyn fe fydd demand etc yn flian yn Llundain, oblegid nid boys i gyd- dynnu am hir yw'r rhai sydd yn y Weinj dd- iaeth yn bresennol. Hwyrach mai y ffordd fwyaf effeithiol i gael Mock Parliament yw trwy ddynwarecl gweinyddiaeth Mr. Balfour. Diwinyddion y Rhos.-Mae tipyn o bopeth yn y Rhos yma, am fod y Rhosiaid yn mynd i fewn am bopeth. Mae c-aiiorion yma wrth y cannoedd, a bairdd yma lawn cymaint, 'ac adroddwyryma, siaradwy r a, pliregethwyr, etc Megir hefyd yn awr ddiwinyddion ar y bonc- iau hyn. Ceir yma fath ar ysgol y proffwydi, efo'r Doctor Pedr Preis yn brifathro arnynt. Canmolir y dosbarth yn fawr, ac ymgynnull rhyw gant o egin diwinyddion at ei gilydd. Eisteddant wrth draed Gamaliel y Rhos, a mawr eu budd. Dyma beth gwerth ei efel- yehu ymhob pentref. Hwdiwch Ffon.—Yr oedd cyfarfod blyn- yddol St.. John's Ambulance y Rhos y fiwydd- yn hon yn un eithriadol. Wedi cydeistedd wrth fwrdd o ddanteithion gwir flastis, rhodd- wyd anrheg ragorol iawn o ffon ebonwydd i'r meddyg, sef y Dr. Lawton Roberts, fel dangos- iad o'u hedmygedd a'u gwerthfawrogrwydd o'i wasanaeth i'r frigad. Dywedwyd pethau canmoliaethus iawn am y Doctor, a chyd- ymdeimlwyd yn y modd llwyraf ag ef yn ei alar ar ol colli ei annwyl frawd yn ddiweddar ar faes y gwaed. Diolchodd y meddyg yn gynnes mewn brawddegau dwysion. Sarhad yr Adroddivr.—-Teimia'r adroddwyr i'r byw fod sarhad yn caetf ei daflu arnynt gan y rhai sydd yn hysbysu cyfarfodydd cystadl- euol ac eisteddfodau yn y gwahanol bapurau newyddion, sef drwy adael allan grybwylliad am y darn i'w adr?dd fel rheol. Rhoddirsylw mawr i'r gerddoriaeth, ac nid gormod, ond ni wneir fawr grybwyll, os dim. am yr adrodd- iadau. Fel rheol, dywedir: Adroddiadau, etc." heb hyd yn oedson am y darn, na'rwobr, ria' l' beirniad. Sarhad ar yr adroddwyr ac ar y grefft yw hyn. Dylai'r adroddied gael cymaint o sylw a pharch a dim. Nid oes fawr o ddim mewn Eisteddfod o gymaint budd a a dylid wrth hysbysu'pob cyfarfod ddweyd ar ddu a gwyn pwy yw'r beirnia'd a iphran yw'r darn, yngh^yda'r wobr. Gofaled Y BRYTHON hefyd am hyn. Pechadur yw ef yn y peth hwn. Plant y Tywyllwch a Phlant y Goleuni.-Yn eglur iawn, y mae dau fath ar bobl yn nliref Gwraig Sam y dyddiau hyn nid plant y tywyllwch y cwbl ohonynt, nage wir, ond y mae yma lu o blant y goleuni, a rhyfedd iawn gyda'r rhai hyn y ceir y drafferth. Yr hen arfer oedd cosbi plant y tywyllwch a gwneud hynny, wrth gwrs, gan blant y goleuni ond y mae'r rhyfel wedi cyfnewid bron bopeth, ac yn awr plant y goleuni a gosbir. Pwy yw plant y goleuni ? Siopwyr tref Gwrecsam y rhan fwyaf cosbir hwy am y goleuni sydd ganddynt. Pwy yw plant y tywyllweh ? Heddgeidwaid acustusiaid àr c fryw, a myn- nant gael mwy o dywyllwch yn y clref. Hi fydd yn Egyptian darkness yma'n union, cewch weled. Megir lladron o bob natur yma eisoes yn y g-wyll. Darlithwyr y Clawdd.-Pen y cae (Groes, M.C.), Y Feibl Gymdeithas, gan y Parch. Wynn Davies, y Rhos. Cyffylliog (M.C.), Y Gymraes Fydenwog, gan y Parch. D. Ward Williams, Gwrecsam. Rhos (W.), Peter Cartwright, gan y Parch. John Smith (B.), Francis Thompson, gan y Parch; E. Howell, B.A.,B.D. Brymbo (W.), Florence Night- ingale, gan y Parch. Caenog Jones. Famdon (A.), Difyrion, gan y Parch. Evan Evans, Runcom. Hwdiwch eich Gwobrau.—Wythnos ygwobr- au yn yr ysgolion dyddiol oedd yr wythnos ddiweddaf, a chludwyd tunelli o lyfrau i ffwrdd gan y plant.

Advertising

Ffetan y -Gol.

IGOlfeQ Cymro, yr un Oddieaptre…

Advertising