Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

.Clep y Clawdd -sef Clawdd…

News
Cite
Share

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa< I [GAN YR HUTYN ] MelUithio'r Ellmyn-—Tyn erthygl Dr. Smith yn y British Weekly am yr wythnos ddiweddaf gryu sylw ar y Clawdd. Ni chred y Dr. mewn gweddio dros y fath elyn uffernol. Rhaid tynnu llinell, medd ef, rhwng y math hwn ac eraill. Gwell gan y Dr. weddio dros y diafol na thros yr Ellmyn diobaith. Sicri chwi mai dau ddychryn mwyaf yr Almaen ar hyn o bryd yw Dr. Smith a'r Tancs. Y Sasium.-Caed Sasiwn Fethodistaidd ar gyffin y Clawdd yr wythnos ddiweddaf, mae'n debyg ond rhyfeddmor ddistaw y bu. Ni chlywid gair amdani gan nab, cyn nac wedi ei chynnal, ac ni welais air ar bapur newydd o'r hanes. Beth sy'n dod o'r Sasiynnau ? Nid ydynt megia cynt. Fe fyddai disgwyliad amdanynt, a son mawr erddynt wedi yr elynt heibio, ond yn awr yr un gair. Beth ddaeth o'r pregethu ? Pwy a bregethodd ? Ni Jhlywsom enw neb, erholi Os bydd ymladd yn rhywle gan ddau baffiwr, ceir yr hanes yn eglur ac amtwg ym mhapurau'r dydd. Ow! Ow M. 0 Y Censor a'r Brython.-Synnodd y Clawdd fod golygydd a chylioeddwr Y BRYTHON pur ei safn wedi cael eu galw gerbron eu 41 huwch i roddi cyfrif am eu cenadwri. Mae calon y Clawdd yn caru'r BRYTHON ni ca l on y Clawdd fynnai erdlm i'run anghaffael dd;gwydd lddo, ac yr oedd yma lawenydd mawr a digymysg pan ddeaHwyd fod y cyhuddiad wedi ei dynnu yn ol, ac fod popeth ar ben. Hwyrach y ceir erthygl ddoniol gan y Gol. maes o law ar yr ymdeimlad o fod tan y bail. Gwelir fod golyg- yddion, fel popeth y dyddiau hyn, yn codfyn eu pris. eu Canon Oym:reig.-Mae'r Rhyfel hwn wedi dwyn llawer o newydd bethau i Gymru. Ymhlith pethau eraill ceir yn,a yn awr weith- ydd cyfarpar (munition works) a throir allan offerynau milwrol Cymreig. Felly nid mor foyn ydoedd deall wneud Canoji Cymreig y dydd o'r blaen, sef oedd hwnnw, y Px,tvh. J Fisher, B.D. Y math yma o Ganons a droir allan yng Nghymru canon nid i saethn dynioa, ond i saethu'r diafol. Hyderwn na chyll y Canon newydd hwn ei fare. Gwr da, yn caru ei genedl a'i llenyddiaeth, yw Canon Fisher. Y mae eisoes wedi gwneud ei ol ar ein llenyddiaeth. Teilwng yw o fod yn Esgob yn hytraoh na Chanon. Mae'r Clawdd yn falch o'i orffennol ac yn dymuno'n dda iddo ar gyfer y dyfodol. Perffeithied hirddydd ei ddawn. Blysio'r Afal. -idae llawer o ddwyn afalau wedi bod yn yr ardaloedd hyn yr wythnosau diweddaf, a hynny gan fechgyn drwg. Cosb wydhwy'n ilym yn yrWyddgrug a Gwrecsam. Yn ddieithriad gosodai'r bechgyn y bai ar ryw ddynes neu gilydd am eu cymell i ddwyn. Onid ydym deilwng blant i'n cyndad, sef yr Adda hwnnw a geisiodd ysgwyd y bai ar y ddynes honno o roddwyd iddo. Cosbwyd y ddau, sef Adda ac Efa. Felly yn y llysoedd hyn. Cosbwyd y wraig hefyd. Ysgrythyrol iawn Puteinio'r Anthem.—Dywedir ein bod yn ddifater o gysegredigrwydd emynau ac an- themau y Cysegr ar y Clawdd. Ai gwirhyn ? Rhy wir, mi ofnaf Dywedir na fydd neb yn aros i ganu'r Anthem Genedlaethol ar ddi. wedd cyfarfod. Dywedir hefyd y cenir hi yn ami ar ol cyfarfod o ddawns a lleoedd y bydd rhai yn drwm mewn diod. Ai pobl o'r math yma a ddichon ennill buddugoliaeth ? Ai i rai o'r fath y dyry'r Arglwydd oruchaf- iaeth ar eu gelynion ? Na. 'choelia'i fawr! Y pethau hyn yw'r esboniad cywiraf ar y gyflafan fawr bresennol. Ffrewyll yw yn Uaw'r HoUalluog i'n chwipio am ein rhysedd. Plant wrth Ddrws y Dafam.-Nid yn an. tynyeh y gwelir pleutyn neu blant y tuallan i ddrws y dafarn yn disgwyl y fam ddiotlyd ddyfod allan. Erys y plant yno am oriau weitiiiau yn yr oerfel a'r glaw. Onid yw hynny'n greulondeb ? Beth am y gymdeith ? as sydd yn diogelu plant ? A fedr hi wneud rhyw les yn yr achosion hyn ? Hirfaith Rol y Bri.-Dyweclir fod Rhol y Bri (Roll of Honour) yn eglwys M.C. Saesneg Aerfair ac ami dros gant a hanner o enwau a chredir y rhedant i fyny iddeucant yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae mwy na hanner dwsin o'r bechgyn wedi syrthio dan ergydion marwol; amryw dan glwyfau trymion, ac eraill wedi methu gan afiechyd. Codwyd amryw ohonynt i aafleoedd pwysig yn y Fyddin ac anrhydeddwyd eraill am ddewrder ar y maes. Hwyrach mai hon yw'r Roll fwyaf ar y Clawdd. A oes ei Uuosocach hi ? Ail Stem i'r Maer.-Gofynnwyd i faer iref Gwrecsfun eistedd ail stem yn y gadair faerol. Gwnaeth yn ddeheig y tro cyntaf. Credent y gwnai'n well hyd yn oed yr ail dro. Yr oedd yntau'n hoff o'i le, ac fe'i hail ethol. wyd ef. Fferyllydd yw, yr un fath a'i dad a'i daid o'i flaen. Bu'n ymdrechgar iawn yn ei garedigrwydd at y cleifion a ffoaduriaid y rhyfel. Brodor ydyw o'r dref hon. Y mae yn ei fwriad symud ymlaen i gael gwell anedd-dai i'r gweithwyr. Da iawn, Y ffordd oreu i hynny yw talfyru dylanwad uffernol y dafarn yn y dref. Y mae'n amhosibl mesur mawrddrwg y ddiod yn nhref Gwrecsam. Dywedir mai hon, o'i maint, yw'r dref fwyaf diotlyd yn y byd. A honno yng Nghymru, o bob man. Rhag cywilydd Dawn y Dafarn.-Fe synna'r Clawdd ddeall fod yna lawer iawn o atyniadau'r dyddiau hyn i hudo merched a bechgyn ieuainc i ddawnsio yn lie gwneud eu gwaith a'u rhan ynglyn Wr rhyfel. Dywedir hefyd yr hudir hwynt i hyn yn y tafarndai. Dyma bechod deublyg. Ai nid da fai aros tipyn o sylw i hyn ? Mae'n ddyletswydd arnom wneud ein goreu i ddiogelu cymeriad a dyfodol ein pobl ieuainc. Carwn hefyd ofyn y cwestiwn a yw yn iawn cynnal dancing classes mewn lie trwyddedol ? Fwy a etyb ? Y Gvjroniaid yn syrthio a'r Llyfriaid yn dawnsio.-Mao rhywbeth gwrthnysig iawn i mi yn y ffaith fod poblach yn mynd i'r ddawns yn y wlad yma tra y mae'r bechgyn yn syrthio trosom yn eu gwaed ar y Cyfandir. Nis gwn i sut y gall neb a chydwybod ynddo ddawnsio ar adeg fel hon. A wyddoch chwi ? Mae pob dawns yn help i golli'r rhyfel.. A.S. y Clawdd.-B. T. John, Ysw., yw Aelod Seneddol y Clawdd. Buan yw o droed a gewyn, ond buanach ei bin, sef ei ysgrifbin Mae hwn yn mynd o hyd. Gwelir erthyglau aml gauddo, yn y papurau Ilool, ae hefyd ym misolion y wlad a'r gwledydd oddiamgylch ysgrifenna lawer ar y cwestiwn dirwestol, a chwestiwn y tir. Mae ei lygaid ar fudd a lies Cymru'n wasJadol. Efe yw un o wladgarwve pennaf Cymru. Ysgrifennodd erthygl faith a galluog y dydd o'r Lilaen i'r Scottish Review, ac y mae darllen mawr arni ymhlith ei etholwyr ar y Clawdd. Codir hi i sylw yn y newydd- iaduron, a chydnabyddir ei medr. Dengys Mr. John fel y mae'r Celt yn eyflym adennill ei le yng ngweinyddiad y gwledydd, ao nadoes hafal iddo yn ei onestrwydd a'i benderfyniad. Y Celt fydd yn llywodraethu'r byd maes o law. Mae bron gwneud hynny eisoes, er gwaetha'r Sais. Diolch i Mr. John am agor Uy.^aid y deillion i weled hyn. Perygl y Plant.—Lladdwyd plentyn ysgol eitlimlw.,rdd oed yng Ngwrecsam y dydd o'r blaen, ar ei ffiordd i'r ysgol, trwy i un o'i, motor-* redeg drosti. Bu ymchwiliad i mewn i'r peth. Penderfynwycl nad oedd yr un teithiwr mwyach i sefyll i fyny yn YM-Y, Y gyriedydd ar y car, er inwyn i'r gyr.iedydd giol pob cyfle i weld y naill fiordd a'r llall, er mwyn osgoi pob damwain. Hefyd, dylid hysbysu yn eglur ar y comelau lie y mae ysgolion. A da fai peidio a gyrru o gwbl gyferbyn ag ysgol o un math. Y Rol yn duo.-Daw hanes syrthio rhywun bron bob dydd o blith milwyr y Clawdd. Mae Gwrecsam a'r cylch yn dioddef yn arw'r dyddiau hyn. Dro yn ol, Rhos a'r eyleh oedd tani, ond yn awr Gwrecsam. Deellir fod mab Mr. Wilfrid Jones, yr athro cerddorol a'r arweinydd gwych, wedi rhoi ei fywyd yn abett,h ar faes y gwaed. Cydjrmdeimlir yn fawr a Mr. a Mrs. Jones yn eu profedigaeth lem. Y mae'r fam hefyd yn wan iawn ei hiechyd ers tro. Arglwydd y lluoedd fo'n north iddynt. Monor o'r Moss wedi sti-ddo.-Aetli Stocer William Ruws, y Moss, i lawr yn y Flint H.M.S. tra'n ymosod ar dair neu bedair o longau Ellmynaidd oedd wedi eu goddiwedd- yd. Nid oedd RUWR lawn ugain oed, ac onid dwy flynedd er pan y gadawocld dir ei wlad am y cefnfor. Dyma un arall o fechgyn y Pentre School wedi rhoddi ei fywyd tros ei wlad. Maegalarareiolyinhlitheigyfoodion a'i riaint cythrybhis. Tonnau'r aig a sua alargan uwoli y fan. Steddfod y Ffrith.—Mae hon yn awr yn flynyddol. Arlwyj r hi gan y Wesleaid, a da y ^wnant. Nid oedd yr olaf hon yn ail i'r lleill yn ei Uwyddiant. Da fyddai cael neu add fwy ei maint ar gyfer y dyfodol. Yr oedd mynd ar bopeth yno. Enillodd Arthur Jones, Coed pceth, Wm. Griffiths, Gwersyllt," a Gwen Davie's, Brymbo, ychwaneg nag un wobr. Caed cystadleuaeth ragorol iawn, a chlorian- nwyd yn onest a deheig gan Mr. Carrington, Coed poeth, a Mr. J. C. Huws, Brymbo. Yr oedd yr arweinydd, y Parch. Charles Jones, Gwrecsam, yn ddoniol e hwylus fel arfer. Teulu Cy-gon.-Dyweclir fod rhyw hanner dwsin o blant mewn cartref yn y Cefn wedi myaychu'r ysgol ddyddiol am flynyddoedd heb fod yn absennol unwaith, nac ychwaith yn ddiweddar un tro. Wel, dyma hl-th nod- edig Pa faint mae'r rhieni hyn wedi ei arbed mewn rates, dwedweh ? Perbyniodd Lilly Edwards oriawr arian y dydd o'r blaen gan y Pwyllgor am ei ffyddlondeb am saith mlynedd Y flwyadyn cynt derbvniBdd ei frawd Albert oriawr debyg am yr un petli a bydd brawd arall, John, yn cael oriawr y flwyddyn nesaf. Mae chwaer ieuengach o'r enw Rhena, hithau hefyd wedi bod bum mlynedd eisoes yn ddi- fwlch. Rh ago rol o beth fyddai i'r pwyllgor addysg roddi pob i oriawr i'r tad a'r fam. Y maent ynllawll haeddu. Well done y chwi Y Gair yn darian iddo.-Mae llawer i filwr wedi ei ddiogelu gan ei Feibl. Ceir hanesion rhyfedd am werth y Beibl ar y maes. Dywedir i un o fechgyn y Cefn 6ael ei alw i orchwyl peryglus ond cyn cychwyn. cofiodd am ei Feibl, a dododd ef tan ei wisg. Daeth shell fawr a niweidiwyd y bechgen yn ddirfawr. Ond achubodd y Beibl ei fywyd. Caed darn o'r shell wedi llochesu yn y Gair. Arbed yw swyddogaeth y Beibl ym mhobman. Buasai wedi arbed y Rhyfel hefyd pe cawsai chwarae teg. I fyny ag ef Ein cyfaill goreu ydyw. o

.CAER LLEON.

Advertising

IBasgodaid olpWiad. 1

Advertising