Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

GOSTEG.

DYDDIADUR,

Gyhoeddwyr y Cymod j

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

BujMrs. -Williams, priod Mr. James Will- iams, 10 Beech Road, Birkenhead, farw'n bur sydyn, wedi dim ond ychydig oriau o gystudd, boi-e dydd Sul diweddaf. Cleddir heddyw (ddydd Mercher) yrn mynwent Bebington. Y mae Mr. Williams yn aelod gyda'r Bedydd- wyr yn eglwys yr Woodlands, ac yr oodd ei annwyl briod yn weithgar gydag Eglwys Rydd y Cymay yn Claughton Road. Y mae'r cydymdeimlad "dyinaf fog ef-yn ei unigrwydd iiraeth. Y DIWEDDAR MR. WILLIAM ROBERTS, 14 MULLINER STREET, LERPWL.—Prynhawn Sadwrn, Hydref 14, yn sydyn ac annisgwyl- iadwy, esgynnodd ysbryd ein brawd a'n cyfaill'ffyddlon at Dduw yr hwn a'i rhoes, ac efe ynytiiyl pedwar ugain mlwydd oed. Gof ydoedd wrth ei alwedigaeth, ac yn masnachu gyda'i frawd, Mr. John Roberts, yn Spekeland Street, Edge Hill. Parhaodd i weithio'n ddiwyd hyd o fewn ychydig ddyddiau i'w ymadawiad. Ni chadd ond byr ysgafn gystudd. Bu farw'n dawel ym mreichiau ei berthynas, Mr. Jones. Wynebodd y tragwydd- ol ar gyfer un o'r Sabothau gwyn yr ymhy- frydai ei enaid mawr ynddynt, tra ymta yn y corff. Brodor 0 Bwllheli ydoedd. Bedydd- iwyd ef pan yn wr lied ieuanc gan y diweddar Barch. William Roberts, Fforddlas ac ym mysg y cannoedd lawer a fedyddiwyd gan y gwr inawr hwnnw nid oedd purach Cristio n na'n gwrthrych. Daeth i'r ddinas hon yn ddyn ieuanc yn anterth ei nerth, ac ymunodd ag Eglwys y Bedyddwyr Cymreig yn Stan- hope Stret Windsor Street wedi hynny ond sydd yn cartrefu yn awr yn Earlsfield Road. Dewiswyd ef yn flaenor dair ar ddeg a deugain 0 flynyddoedd yn ol, ac anrhydedd- odd ei swydd gysegredig hyd ddydd ei ecsodus. Yr oedd yn Ilenor gwych. Ceir amryw ysgrifau coeth yn Y Oreal yn dwyn ei enw. Dywedai wrthym fod ganddo ysgrif ar y gweill ychydig ddyddiau'n ol ar Ryfeloedd yr Israel. Y cynnyreh diweddaf o'i eidclo, hyd y gwyddom ni, oedd ysgrif goffa am ei gyfaill ymadawedig, y ProjSeswr John Henry, yn dwyn y teitl Gerddor Gwlad y Delyn yn Seren Cymru. Ymhyfrydai lawer mewn Seryddiaeth. Un o'i hoff awduron yn y gangen hon oedd y diweddar Syr Robert Ball. Credwn iddo ddarllen pob llinell agyhoeddodd yr eryr hwnnw," fel y gelwid ef gan William Roberts. Gadawodd ar ei ol lyfrgell ragorol. Eben Fardd ac Emrys oedd ei dduwiau ym myd Barddas. Cynhyriai drwyddo pan yn adrodd rhannau o'u gwaith. Mentrwn ddy- wedyd fod pob llinell o Greadigaeth Emrys yn gryno yn ei gof gafaelgar. Yr oedd yn hollol fyddar ers oddeutu saith mlynedd. Rhaid oedd i ddieithriaid ysgrifennu pob gair iddo cyn y gallai eu deall. Yr oedd ei annwyl ferch, Miss Roberts, sydd wedi bod yn cadw'r cartref iddo am gyfnod lied faith, yn gallu eyfleu ei meddwl iddo trwy arwyddion. Cyfyngodd y pall clyw hwn lawer ar ei fyd mewn amryw gyfeiriadau, ond ehangodd ef mown cyfeiriadau eraill. Darllenodd ac ysgrifennodd lawer mwy ar gyfrif hyn. Meddai ar argyhoeddiadau cryfion, ac ar wrol- deb boneddigaidd i lynu wrthynt, deued a ddelai. Bu'n ffyddlon hyd angau. Bu yn y capel y Sul diweddaf y bu fyw. Byddai holl weinidogion ei enwad yn y cylchyn ysgrif- ennu'n helaeth iawn ar ei gyfer. Tra y tra- ddodent hwy eu pregethau, byddai yntau'n eu darllen. Yn achlysurol ychwanegai Nod- iadau Beirniadol. Cafodd y Cyfarfod Gweddi ynddo ef achleswr pybyr, a'r Gyfeill- ach un o'i phrif golofnau. Ddiwmod ei gladdu, cyfarfuom a dau adeiladydd o enwad arall," ac meddent, A perfect Christian gentleman, who was accustomed to put conscience ill everything he did." Heb- ryngwyd ei weddillion i dS, eu hir gartref ddydd Mercher, Hydref 18. Gwasanaethwyd gan y Parchn. Thos. Michael, Pedr Hir, D. Powell, Myles Griffiths, O. M. Owen, a H. R. Roberts. Traddodwyd pregeth goffa iddo gan ei weinidog y nos Sul ddilynol. "tDeal!us wr didwylledd,-Ilawn o bwyll, Yn byw mewn anrhydedd Ei fywyd, drwy'r byd i'r bedd, Goronwyd a gwir rinwedd. H.R.R ANHRYDEDDU'R JTFILWN.G.-Yr wyth nos o'r blaen, yn y Town Hall, cadd y Rhingyll J. R. Jones, Anfield, ei anrhydeddu ar derfyn ei burned flwydd ar hugain o wasanaeth gwerthfawr yn heddlu'r ddinas. Dygai swyddogion y Gorlforaeth y dystiolaeth uchaf iddo, a bod chwarter canrif o waith da a dilychwinynhaeddueibarchu. Cyflwynodd yr Arglwydd Faer dlws aur fel arwydd o'u hedmygedd ohono. Gweithiodd y Rhingyll yn dclifefl fel dirwestwr a dyngarwr i lesoli'r ddinas. Pwy a all ddweyd mor ddyledus yw Lerpwl heddyw i ddynion fel hwn am ei stat foesol ? Caffed y swyddog da, ffyddlon, a charedig, flynyddoedd lawer i wisgo.ei dlws prydferth. Sylwch ar y cyfnewidiaa yn noson cynnal cyngerdd Mrs. Howard Stephens-Rhag. 13 yn lie Rhag. 6 pryd y cyflwynir yr elw at anghenion y milwyr a'r morwyr clwyfedig a rheidus. BIRKENHEAD.—Yng nghapel Parkfield, o dan nawdd yr Eglwysi Rhyddion, Hydref 17, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus. Y mater oedd Cenadwri's Antseroedd i'r Eglwys. Agorwyd gan Lywydd yr Undeb, y Parch. D. Teewyn Evans, B.A. Sylwbdd mai hanfod crefydd ydyw ymostwng, Y mae'n anodd ein haohub am ein bod mor falch. Ai nid oe& gormod o noddwyr yn yr eglwysi (honorary members), ac nid addolwyr ? Daioni pennaf dyn ydyw ymostwng. Y mae holl nerth y Dawdod tu ol i'r dyn sy'n ymostwng.—Y Parch. J .J. Roberts, B.A. Y sail i Obaith, sef Ymgysegriad. Y mae'r Rhyfel wedi pwysleisio pethau hanfodol crefydd. Crefydd syml sy'n apelio heddyw. Mudiadau an- enwadol yw'r rhai pwysicaf heddyw, a rhaid i'r Eglwys yn y dyfodol fod yn fwy cenhadol ac ymQsodol.—Caed sylwadau pellach gan y Parchn. O. J. Owen, M.A., a Joseph Davies, Mri. J. E. Roberts a P. H. Jones, F.I.C. Dechreuwyd gan Mr. R. J. Griffiths, a diben- nwyd gan y Parch. G. J. Williams. Y cyfarfod yn un o'r rhai goreu a gynhaliwyd ers amser maith a ffaith y sylwyd ami gah am,ryw oedd gweled cymaint o'r hen bobl yno ar noson mor dywyll ac anodd ynilwybro. Y Parch. J. J. Roberts yw'r ysgrifennydd newydd, a mantais fydd i'r Undeb ymuno a'r Undeb Cymreig Cenedlaethol aewydd.— Un oedd yno. Daeth pellebyr c'f Swyddfa Ryfel i Mr. a Mrs. 0. Jones, Brynhyfryd, Croesor, yn eu hysbysu fod eu mab, Lieut. H. Jones, wedi ei ladd yn Ffrainc, ar y 27ain o Fedi. Pan dorrodd y rhyfel allan yr oedd yng ngwasan- aeth Mr. E. B. Jones, Rhyl, o'r lie yr ymunodd a'r 16th B.W.F., y rhai oedd ar y pryd yn Llandudno. Gweithiodd ei hun i fyny o'r rhengau a phan yn Winchester cafodd ei ddyrchafu'n 2nd Lieut, a bu am dymor yn ymbara,toi ar gyfer ei ddyletswyddau yn Bedford, cyn ymuno a'r t'outh Stafford-shires. Aeth i faes y rhyfel Gorffeimaf 19, an yn fuan wedyn cafodd ei sym/ud i'r 7th Leiceste, Regimens. Tystia pawb a'i hüdwaenai. i'w hynawsedd a'i gymeriad-difrycheulyd. Cym- erwyd ef yiiittitb, yn ddisymwth, end nid yn amharod na, profai ei fywyd yn amlwg ei fod yn wir ddisgybl i Grist. Ebrill 12, priod- odd a Miss L. E. Roberts, merch hynaf Mr. a Mrs. W. Roberts, Henfiyn, Colwyn Bay. Nawdd y Nef fyddo dros ei weddw ieuanc a'i deulu yn eu galar am golli un mor annwyl gan- ddynt. Mae dwy chwaer iddo yn gwasan- aethu yn Prenton ar liyn o bryd, ac yn adna- byddus iawn i gylch eglwys M.C. Edge Lane fel rhai ffyddlon a gwasanaethgar, y I Misses Catharine a Maggie Jones. Dengys yr hysbysiad mewn colofn arall y bydd cyrddau diolch am y cynhaeaf yn Eglwys Deiniol Sant, Up. Parliament St., ddydd Sul a dydd Llun nesaf ao y bydd y Parchn. Albert E. Lewis, B.A., rheithor Llanrug, a'r Parch. Jacob Hughes, Birkenhead, yn cynorthwyo'r fleer new-ydd-y Parch. Daniel E. Huglies-gyd.tr ni(,ddioii, swyno] ac adeil- adol hyn. LAIRD {STREET.—Yn y Gymdeithas Len- yddol, nos Fawrth, caed papur galluog a meistrolgar ar Savonarola gan Miss Roberts, Samlys." Yr oedd yn byw yn y 15fed ganrif; ganwyd yn 1452. Pregethodd yn erbyn pechodau'r esgobion a'rllywodraethwyr, bu'n ffyddlon i'w argyhoeddiadau, a bu farw yn ferthyr i gyfiawnder a rhyddid. Yn y gadair yr oedd Mrs. W. Edwards, gwnaeth ei gwaith yn ddebeig, a chaed ychydig eiriau gan Miss M. M. Williams, Mri. Emanuel Evans, John Evans, W. Edwards, Hugh Jones, R. Hughes, W. P, Williams, a David T. Jones.^—R.J.G. Fel hyn y cyfarchodd Gwilyni Deudraeth Miss Lili S. Evans, 67 Albany Road, Kensing- ton, ar ei llwydd yn ennill A.L.C.M. Mae llwydd yn cymell iddi—galonnog Linell i'w chlodfori Daw ami alwad am Lili— Swyno ei hoes a wna hi. Uniawn drefn ddigynnen drig-cl-ai-tnodded Aileddau Prydeinig Yng nghanol byd tanllyd dig Be' fuasem heb fiwsig ? Darlith Y Gadair Wicdlyd, gan Olygydd Y BRYTHON, a gafwyd i agor tymor Cym. deithas Lien a Cherdd eglwys Chatham Street nos Fawrth yr wythnos hon y Parch. R. R. Hughes, B.A., yn llywyddu; Mri. Hugh Hughes, Mr. Roberts (Magdala Street), a Barlwydon (Blaenau Ffestiniog gynt) yn cyflwyno'r diolch ar y diwedd. Daw gair am y rhaglen yr wythnos neasf.

Advertising

Gwersvlloedd Lltherland a'r…

Tysteb Genedloethol j PedrogI

HOW MUCH MONEY HAVE YOU I

Advertising