Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

..DYDDIADUR. I

Gyhaeddwyr y Cymud : Y Saboth…

Advertising

Family Notices

Advertising

DAU T U"R AFON, I

News
Cite
Share

DAU T U"R AFON, I TYSTER-GENEDLAETHOL PEDROG. Yr Apel Annwyl Gydwladwr, Y mae'r afiechyd teuluol blin sydd wedi dyfod i ran ein cyfaill hoff, y Parch. J. 0. Williams (Pedrog) ers amryw flynyddoedd bellach, ac erbyn hyn wedi terfynu ym marwolaeth Mrs. Williams, ynghyda'r afieckyd perscmol sydd wedi ei ddal ef ei hun yr wythnosau diweddaf wedi arwain ei gyfeillion yn Lerpwl a'r cylch i dybied fod yr adeg bresennol yn un briodol iawn i gydnabo&mewn modd teilwng ei was- anaeth maith yn y Pulpud trwy'r Wasg, ar y Llwyfan, ac-yn arbennig fel un o'r Prif-feirdd Cenedlaethol. I'r pwrpas hwn y mae Pwyll- g-r cryf wedi ei ffurfio, ac ar ran y eyfryw yr ydys yn cael yr anrhydedd o apelio yn awr at yr holl genedl. Afraid hollol ydyw i ni geisio egluro hawl Pedrog i gydnabyddiaeth o'r fath Y mae ef ei hun, trwy ei ysbryd rhagorol fel boneddwr Critsionogol, trwy ei bregethu aruchel, fel Gweinidog da i Iesu Grist, fel Llenor a Bardd Cenedlaethol, trwy ei gyn- hyrchion lluosog ac arobryn, wedi gwneud hynny'n anhraethol fwy effeithiol nag y gallem ni na neb arall ei draethu. Yn unig dywedwn y bydd yn llonder mawr gennym dder?yn y rhodd leiaf at yr amcan hwn. Y mae'r mudiad eisoes yn cael cefnogaeth galonnog ein prif arweinwyr cenedlaethol. Y mae eglwysi'r cyleh, o bob enwad, yn cym- ryd y mater i fyny, ac y mae'r Wasg Gymreig yn rhoddi i ni ei chefnogaeth lwyraf. Cyd- nabyddir pob rhodd yn Y BRYTHON a r Tyst, dau newyddiadur y mae ein cyfaill wedi gwas- anaethu ei genedl a i oes drwyddynt ers I amryw flynyddoedd.—Ydym, ar ran y Pwyllgor, yr eiddoch yn gywir, DAVID JONES, Llywydd. R. H. MORGAN, ROBT. ROBERTS, Trysoryddion. O. L. ROBERTS, R. VAUGHAN JONES, Ysgrifenyddion. Gellir talu r tanysgrifiadau i unrhyw gangen perthynol i r London City & Midland Bank, fel y canlyn "To the Credit of the Treasur- ers, Pedrog Testixnonial, at the 26 Castle Street, Liverpool Branch." Hanes Methodistiaith Lerpwl a'r Cylch: A pel. MAE n hysbys i lawer bellach fod ymdrech yn cael ei wneud i gasglu ynghyd "Hanes yr Achos o fewn cylch Cyfarfod Misol Lerpwl," gyda'rbwriado'igyhoeddi Gresyn na fuasai rhywun wedi ymgymeryd a hyn yn gynt, pan allesid manteisio ar gynhorthwy brodyr yr oedd eu hatgofion am yr Achos yn estyn ymhell yn ol. Ond gwell hwyr na hwyrach. Mae'r Cyfarfod Misol wedi gofyn i ysgrifen- nydd y llinellau hyn ymgymeryd a'r gwaith. Apelir, trwy hyn, at yr eglwysi i gwblhau'r gwaith hwn yn ddiymdroi. Apelir hefyd at frodyr a chwiorydd a fu'n trigiannu yn Lerpwl neu'r cylch, ac mewn cysylltiad a r eglwysi, ond sydd erbyn hyn wedi ymfudo i Gymru neu i wledydd tramor, am unrhyw gynhorthwy a allont hwythau ei roddi gyda hyn o waith, Diau fod gan ami un ononynt atgofion byw am ddigwyddiadau hynod ynglyn a r achos. Byddai atgofion am seiadau neu odfeuon hynod, a disgrifladau o hen gymeriadau hynod ynglyn a'r gwahanol eglwysi, yn dra derbyn- iol. Gellir cael llawer o wybodaeth ddiddorol a gwerthfawr o hen lyfrau cofnodion a llyfrau cyfrifon, adroddiadau eglwysig a dyddiaduron hen flaenoriaid. Os oes llyfrau o'r fath yn dal cysylltiad ag eglwysi y cylch hwn ym medd- iant rhywun, byddwn ddiolchgar am gyfle i'w gweled, ac ymrwymaf i'w dychwelyd os gofynnir hynny. Mae'r Drysorfa o'i chy- chwyniad o fewn cyrra»4d, a bwriedir mynd trwy bob cyfrol ohoni, fel na raid dyfynnu unrhyw beth sydd wedi ymddangos ynddi hi ond os gwyr rhywun am hanesion o ddiddordeb ynglyn a'r achos yn Lerpwl wedi ymddangos mewn newyddiaduron neu fisolion eraill, byddaf ddiolchgar am gael galw fy sylw atynt. Rock Ferry. OWEN J. OWEN. O.Y.-Cyfeirier pob gohebiaeth ataf am y misoedd dyfodol i Brightholme, Hydro Avenue, West Kirby, Cheshire. TEML GWALIA, EDGE LANE.-Nos Fawrth, yr wythnos ddiweddaf, agorwyd y Demi ar ol ychydig wythnosau o seibiant. Llawenydd oedd derbyn tri o'r newydd, sef y Br. Glyn Roberts, Botanic Road, a'r Chwiorydd Mrs. Edwards a Mrs. Williams, Phillimore Road. Cafwyd can gan y Br. Griffith Davies. Pianoforte Solo gan y Chwaer Phyllis Ed- wards. Can gan y Chwaer Mary Evans, Edge Lane. Pasiwyd i anfon llythyr o gyd- ymdeimlad a'r Br. Parch. D. Jones yn ei waeledd. Deallwn ei fod yn graddol wella dymunwn iddo adferiad buan. Hefyd y Chwaer Williarns, R mer Road, yn ei gwael- edd a'i phrofedigaeth o golli ei dwy chwaer. Refyd pasiwyd i anfon llythyr o gydymdeim- lad a Mr. a Mrs. Lewis, Cameron Street, yn eu profedigaeth chwerw o golli eu hannwyl fab, Pte. R. J. Lewis, a gyfarfu a'i ddiwedd yn Ffrainc ychydig wythnosau'n ol. Yr oedd yn un o aelodau ffyddlonaf a mwyaf gweithgar y Deml. Teimlwn golldd fawr ar ei ol, L ywyddwyd gan y P.D. Br. John Williams, -Cymracs. Y DDIWEDDAR MRS. MOSBS ROBERTS, HALSBURY ROAD -Daeth y diwedd i'r chwaer ragorol hon gyda sydynrwydd braw- ychus Medi 23, aethai hi a'i phriod i Lanelli am-wythnos o wyliau, ac i edrych am her. thynas iddynt Drannoeth wedi cyrraedd Llanelli, yr oeddynt yng nghapel Als ar hyd y Saboth ond ddydd Mawrth, gwaethygodd ei hannwyd hyd brynhawn y dydd Saboth dilynol, pan orffennodd ei gyrfa mewn tawel- wch hollol Gwraig fucheddol, gymwynasgar, siriol a neilltuol garedig ydoedd Gweithiodd hi a'i phriod yn egniol gyda'r achos yn Ken- sington, lle'r oedd yn aelod bron er dechreu'r eglwys. A phan oeddis yn adeiladu'r capel presennol, ni fu neb yn fwyhael ac ymdrech- gar na hwy Casglasant yn helaeth. A rhoddasant eu gwasanaeth gwerthfawr i. edrych ar ol y capel am flynyddoedd am gyd- nabyddiaeth fechan, er mwyn helpu clirio'r ddyled. Llawer dysglaid o de a roddodd i aelodau'r capel oedd yn byw'n mhell, a phobl ieuanc ar eu dyfodiad o Gymru, i beri iddynt deimlo'n gartrefol, fel y prawf yr enghraifft a ganlyn Gwraig ieuanc yn dod at yr ysgrif- ennydd yn Hollinwood, Manchester, ychydig ddyddiau'n ol, ganholi am Mrs. Roberts, gan ddymuno cael ei chofio ati, a diolch iddi am lawer cwpaned o de a llu o gymwynasau a gafodd ganddi pan mewn gwasanaeth yn Lerpwl Claddwyd hi y 4ydd cyfisol, yn Llanelli. Yn ol syniad y meddyg, dyna oedd ddoethaf, er y buasai'n -dda gan lu ohonom pe buaasi ei beddrod yma, er cael gollwng deigryn ar ei bedd. Gwasanaethwyd gan y Parch Idris Davies, B A, Capel Als. Loes drom i'w phriod a'r unig fab, Mr. Wm, Rob- erts, oedd ei cholli mor sydyn ac hefyd ei gadael mewn bedd mor bell. Mae Bertie, mab ieuengaf Mr. a Mrs. Robt. Jones, 60 Wadham Road, Bootle, wedi ei glwyfo yn Ffrainc, ac yn awr yn gorwedd yn ysbyty Stockport. Darn o shrapnel a'i tarawodd yn ei ysgwydd. Hyderir nad yw'n ddifrifol iawn, ac y caiff adferiad buan. Efe'n un o fechgyn eglwys M.C. Stanley Road, wedi bod yn y ffosydd ers misoedd, ac wedi cael ami ddiangfa gyfyng. Derbyniodd Mr. a Mrs. John Jones, Regent Road, Bootle, air fod eu mab, John Daniel, wedi ei ladd yn Ffrainc. Gwr ieuanc galluog ac addawol iawn oedd ef, yn aelod defnyddiol a gweithgar yn Eglwys Rydd y Cymry, Bootle, lie y mae ei dad yn flaenor er cychwyn- iad yr eglwys. Cydymdeimlir yn ddwys a'r tad a'r fam a'r teulu o dan eu croes drom. Nawdd y Nef fyddo drostynt. Dyma ddyfyniad o lythyr un o'n bechgyn sydd yng ngwlad y Struma gyda'r Salonika Force I have just come back from a visit to the Infantry Transport in the plain. The ride was quite pleasant, and I went through fields of maize and vineyards, huge acres of water melons and fields of kidney beans-all now rotten and tarnished with the taint of war. The grapes are ripe and profuse, but hey rot the melons are also ripe, but they ■' rot—save here and there a few partially eaten by our soldiers, and now lie frizzled by the sun. The villages are evacuated, and nothing remains but the houses with the solitary church with its white minaret like a candle pointing to the sky. In the villages held by the enemy, the minarets remain unham ed. Shrapnel and high explosives are rained on the villages, yet these slender towers bear a charmed existence. Y DIWEDDAR MR. EDWARD H. JONES. Mab i Mr. a Mrs. J. Rhydwen Jones, Gwyn- fryn, Garden City, Wavertree, oedd Eddie -fol y gelwid ef gan ei gyfeillion agos. Ryw dair blynedd yn ol y bu farw brawd iddo Robert yr hwn a godasai i safle uchel ar staff Llyfrgell -Williani Brown Street, a dyfodol disglair yn ymddangos o'i fiaen. yn amtr, dyma'i frawd leuengaf ac olaf wedi ei ddilvn Dyn ieuanc 0 feddwl cryf a gwybodaeth eang oedd Eddie." Meddai annibyniaeth medd- wl a gallu i ffurfio barn drosto'i hun, heb fodlom ar fod yn ddim ond carreg ateb i rywun arall. Yn gyson a hyn, yr oedd yn nodedig o agored a diragrith yn ei vmddiddan Rhoddes yntau, fel ei frawd, ei fiydar lwyddo yn ei alwedigaeth, a bu ei 4ei-lad ? ddvlet- swydd, ei hoSter o 'artref, a'i chwaeth at wybodaeth, yn foddion i'wgadwrn? ofera ei oriau hamddenol ar wagedd. Enillodd skfle uchel ie\ manager mewn cwmni ma.na? a d^g^yhd iddo ddyfodol IIwyddiannus Dygid y dystiolaeth uchaf rw?S?EdT?? ??- ddiwydr-ydd gan ei feistn. iSd bynni yn ddiweddar cafwyd arwvddior. ?X fod aaechyd difnfol wS gafael ynddo yntau ac erbyn hyn y mae'r dyn ieuanc rhagorol hwn wedi ymado Yr oedd yn aelod o eg? Kensington o'i faboed, ac yn cymryd r? cS yng nghyfarfodydd y bobl ieuainc. Claddwjyd ef fyng Nghladdfa Anifeld, pryd v gwemyddid gan y Parchn. O. L. Roberts a Houghton Thomas. Yr oedd y wreaths vn sington yn h&rdd ar ran Pobl ?uanc Ken- sington. CYMDEITHAS CYMRTJ FYDD ANMELD Agorwyd tymor gaeaf yr uchod nos Fawrth ag ymgomwest a chyngerdd,-rhaglen yr olaf trwy garedigrwydd Mis. Howard Stephens. Llywyddwyd gan Mr. Robert Roberts, YU., a chafwyd arlwy gerddorol uchel, y AaS elen yn derbyn cyrnradwyaeth amiwg achy?S gwladgarol i'r cwbl. Yr oedd ?ryw?r bechgynorGatrawdGymreig yn Litherland yno a chaw?ant fwynhad anarferol God save the king. Pedwarawd, The Rosarij y dyrfa Break 0' D?, Miss Norah Saunders ?eSc?? M^ Betty Robinson ar y crwth Mr. Frank Creswell, L.R.A.M. j Thank GodforaqaZen Mrs. Hanley B?, ?.<? 6??., Miss Eillie Murray; ar y crth, Mr. Frank Creswell; On the ?c?, Miss Norah Saunders At Da??, Miss Betty Robinson ar v cwth Mr. Frank Creswell ??., that pa88 in the mgnt, Miss LiUie Murray Y ?,?,? Gwyn a  Pach, Mrs. Howard Stephens. Hen Wlad fy ?V/??M. Bwriedir darparu ar gyfer y milwyr clwyfedig yn ystod y gaeaf yn y ffurf o ymborth a the, ac y maent yn awr yn rhydd i holl ragorfreintiau'r Gymdeithas. Apelir at yr aelodau a chyfeillion am gyn- horthwy ariannol at yr amcan clodus. Hefyd anfonir yn gyson barseli at y milwyr sydd yn awr yn ffrynt, ac y mae'r llythyrau a dderbynir oddiwrthynt yn dangos eu mawr werthfawrogiad o'r rhoddion. Y mae y Roll of Honour perthynol i'r Gymdeithas yn 80, ond trist ydyw gorfod cofnodi fod 6 ohon. ynt wedi eu Iladd, heblaw 18 wedi eu clwyfo neu ar goll. Fel teyrnged o barch i goffadwr- laeth yr ymadawedig, safodd y cynhulliad ar en traed mewn distawrwydd am rai munudau Cafwyd oychwyniad addawol i'r tymor eleni er gwaethaf yr amgylchiadau presennol, a mawr hyderir y bydd llwyddiant yn dilyn gwaith ffyddlon y swyddogion difIino. Diolchwyd i Mr. R. Roberts am lywyddu, i Mrs. Howard Stephens a phawb a wasan- aethodd gan Mri. Wm. Thomas a R sethodd gan Mri. Wn). Thornas a R,

Basgodaid olp Wlad. I

Advertising

IfO Big y ? ?r Lleifiad.