Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Ffetan y Gol.I

¡Clep y Clawdd I sef Clawdd…

News
Cite
Share

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa [G-& YR f[UTY,.]. EISTEDDFOD Y ..tI088.Nos Fereher ddiweddaf cynlialiwyd Eisteddfod Gorddorol yn y Moss gan vr ieuanc y Cerni. Y Neuàid fawr yn orlawn a phawb mewn hwyl. W.M. oedd y n pwyso y cerdd 'rion a Meurig Cybi yr a?rodd.w'yr. Bu raid i'r naiU a'r Hall chwysu, end gwnaethant eu gorch .vylion yn ganmoladwy. Daeth cam- pwyri'r llwyfan. Ni chly-vvyi gwell canu nac adrodd yn y Neuadd hon erioed, Diadorol dros ben oedd gweld pedwar o irodyr yn cystadlu yn yr acroddiad agored. Cafodd pob un ohonynt fanllef o gymeradwyaeth. Pryd y gWelwyd peth tebyg o'r I)Iaen-sef pedwar brawd yn cystadlu a hwy yn unig ar yr un darn? Cadeiriwyd yn hwylus gan Mr, Cynna. Broton Newydd. ac yr oedd yn eclryeli vnbraf. Eisteddfod, dda, odidog oedd hen. Cadweh hi i fvn\, frodyr ,NADU AM YNADON.- Dywod Y Glep fod, prinder ynadon yn ardal Bryn BtiNv a mawr y cyffro sy pwy a geir. Em a rhai fed g adnabyddus y lie, ac ereill oruch- wyliwr y Gwaith Dwr. Deuddyn da ynt. Ond, atolwg, pa reswm sydd fod y dewisiad yn Haw rhywun na fu erioed yn yr ardal, ac nad oes ganddo ddim aiddordeb yn y lie ? Rhaid cael gwell trefn ar bethau. Mae y drefn bresennol yn anghall, os gellir ei galw yn drefn o gwbl. Gaxlawer i'r trigolion ddewis eu dynion ac nid yrnddibynnu ar fympwy rhywun yn rhywle. Mae digon o Ie i welliant y ffordd hon ac n-ie,.i ii ffyrdd ereill. Awn ati o ddifrif. TRW ST Y 1110DUR.Diolch fod prinder petrol, sef dira ond er rnwyn rhoi pen ar yrm'r mndurau ar y Sul. Maemoddion crefyddol cvsegrleoedd yn cael eu gwneuc1 yn ddifudd mewn Hawer lie gan drwst a sgrech y modurary Sul. Pa hyd ygoddefir hyn ? Nid hyn yn unig, y mae y gyrru anystyriol vma yn warth ar wareiddiad heb son dim am halogiad y Saboth. Stopior hwy ar y Sul-i gyehwyn ac wed i'r rhyfel rhaid cael gni-ell dealltwriaeth o berthynas iddynt. Mae y wlad yn disgwyl llawer oddiwrth Lloyd George. Na siomer ni. GYFARFODYDD CYFRYNGOL. — Cynhaliwyd llu o'r rhai hyn ar oror Y Clawdd yr wythnos ddiweddaf. Cafwyd cyfres o gyfarfodydd llwyddiannus iawn mewn ami i le, megis ynMrymbo. Ond e-Itir Oc] igon yw nad yw y Cymry o leiaf, beth b-vnna, am Loegr, wedi ymroddi i'r peth hwn. Syniad y Cymro am ryfel ydyw mai peth gwrth- grefyddol a dieflig yoyw. Nirt yw eto wedi cyfamodi t'r sy iii afi o wneud rhyfel ynrfater gvveddi ac eiriolaeth. Ni thyr y Cymry i'r cyfarfodydd hyn, ac y mae pob ymgais i gael Cymro yn utiffiirlciiiewn oedfagrefyddol, A'r Sais. hyd yn hyn wedi troi'n fethiant lLvyr. Nid yr un clai sydd mewn Cymro ag ereill. MARWR FfCER.—Bu farw periglor Rhos y medre gyda sydynrwvdd br.wychus. Y Sul cynt cyhoeddai'r y Cymod y Sul wedyn yr oedd dan driniaeth law ie:Jdygol a'r Sul canlynol yn ei fedd. Teimlir chwith- tod mawr ar ei ol. Bu ma am del eng mlynedd ar hugain, a gweithiod.d yn galed dan anawsterau lawer. Cymro tviymgalon o Fethasda yrtoedd, yn ysgolhaig da, ac wedi ymroddi ynglyn ag addysg drwy y blynyddoedd. Yr oedd hefyd yn eistedd- fodwr pybyr. Cy 11 y frawdoliaeth eglwysig gyfaill tyner ei galon, a'r ardal un o'i chvmwy nas-w vt pennaf trwy ei dreng disyfvd. BWRN Y DIAMWNT DU. Gyda thris- twch y cofnodir yr wythnos lion eto golli o lowr yn yr Rafod ei fywyd pan yn dilyn c)i daiiO.(Iaearol, trwy i'r "liamwnt (In" ddisgyn arno. Gwr eanol oed deugain, end gadawodd ar ei 01 hanner dwsin o anwyliaid by chain i ragluniaeth fawr y nef edrych ar eu hoi. Peryglus yw gorchwyl y glowr dewr. Mae llaver ohonynt wedi haeddu y V.C. lawer tro wrth beryglu—a cholli.eu by" yo au wrth geisio achub eu eye weithwy r. Llithra Uu mawrohonynt i drag\\Jdoodeh o fl^yddyn i flwyddyn yn anamserol, yn eu gwaith yn ceisio tamaid i'w teulu a chysur i'r werin. Prun fwyaf a syrthiodd yn v s tod y ddwy n\nedd ddiweddaf ai bechg?n y trenches ynteu bechgyn y pwll ? SUL Y PLANT.—Mae hwn yn dyfod yn beth cyffredin iawn yn y cylchoerjd hyn, a chyfarfodydd poblogaidd iawn ydynt-Cyn haliwyd un da dros ben yn Nant (C.M.) Coect Poeth y SuI t o'r blaen. Yr oedd y cynhulliad yn lluoscg. Gwobrwywyd goreuon y plant am ffyddlondeb a pherffoiTOiwyd cantata swynol Daniel. Mae clod nkl bychan yn ddyledus i Mr. Roberts, yr arw einydd. Yr oedd yno gdr offerynnol hefyd, a hwnnw yn cyflawni ei waith yn rhagorol. Peth newydd hefyd yw hwn mown capelau—vn neillduol felly gapelau'r Hen Gorff. TROI EI WYNEB YN OL.—Felly y gwnaeth y Parch. Evan Williams, Pandy'r Capel (Rhos gynt) y Sul diwe< t. af. Daeth yn ol i'w hen gynhefin am Saboth, a llaw en gan bawb oedd ei weld a'i glywed. Un o siriolion daear yw Mr. Williams, ennillodd serch pawb pan yn y Rhos. Llwyddodd yr achos yn eithriadol dros ben dan ei wein- idogaetb. Yr oedd ei weld a'i glywed yn ei hen bwlpud yn cyfcc i atgofion melys iawn am yr amser gynt. Mae Mr. Williams wedi newid ,y strydoedd am "y meysydd trwy fyned i ganol y wlad i fugeilio. Defaid duon oedd ganddo yn y Rhos—defaid gwynion sydd ganddo yn awr. Gwyr sut i fugeilio y naill a'r llall. Y MTLWR BREGUS.—Rhyddheir llawer 0 wyr "Y Clawdd" y dyddiau hyn o'r ffosydd a'r ysbytai. Gwelir hwynt yn dych- welyd gartref wrth yr ugeiniau i gymryd eu rhan yn awr yn y backs". Mae y mwy afrif ohonynt wedi gwasanaethu yn y front, ond yn awr wedi eu hanalluogi i gyflawni gwasan- aeth. Bydd gofyn gweithredu doethineb gyd. a'r rhai hyn. By lid gwfthardd diod gadam iddynt, a chosbi i'n llym bawb a'u cymhello i yfed. Gresyn gweld amryw o'r rhain yn feddw ar yr ystrydoedd. Gobeithio I mai nid blaenffrvvvthdiwead y rhyfel yhyn. DYRCHAPIA]) lJflIJ WROL.Bydct yn Uawenydct nid bychan i bawb a adwaen y Major Keene, yr Wyddgrug, glywed am ei ddy rchafiaci yn Lifftenant-Cyrnol. G, r sydd wedi cyflawni gvvasanaeth gwerthfawr yw Mr. Keene ynglyn ag aehosiony rhai angh- henus. nil yn ffawd i ami w ;dd w ac y n nodd ed. i lawer aT (!(.Iil-a(i trwy geisio cyfraniaaau o wall anol drysorfeydd at eu cvnl i aliaeth. Y mae ei waith samarii anaidd wedi gwneud y dyrcliafiad hwn yn eicído iddo. Mae ei dad hefyd yn hanesydd o fri ac wedi ysgrif- ennu llawer. Cymer ddiddordeb mawr yn y r ardal a'r Sir ac yn ein gwlad yn vyffreci inol. Hir ddvdd iddo, ac ymdVrehafed yn uwch u" ch. Y RIGRIWT CYMREIG.—Ca hw n dipyn o sylw y dyddiau hyn. Rhaid i bob Cvmro gael chware teg o hyn allan, neu v mae hi i fod yn row. Mae Cymru I.an wedi ennill ei lie yn yr haul, nid gwiw i nob wâSgn ami mwy I Cwynir nad yw y Welsh Recruit yn cael y driniacth a'r ystyriaeth ahaedda. Gwnaeth Cyngor Trefol Pwllheli waith canmoladwy yn galw Sy lw at hyn. Ysgrifenna y Major Passingham, o Faracs Gwraig Sam, ymddi- heurad. Yn ol ei farn ef, nid yw pethau fel y tybir. Gallem feddwl wrth ei lythyr mai Cymro pob swyddog yn y Baracs. O'r goreu. Beth, ynten, pe caem ni glywed ychyd ig o seiniau'r iaith rhwng y parwydydd ? Mae Cyngor Pwllheli yn dal yn dyn at yr hyn a. t'd/. wedwvd ganddynt. Ceir clywed eliwan- eg etc hw\ rach. MET RION A'I EL,V-Mae nag un 41 Meirion" t.ua'I' Clawdd yma ac Elsis fwy nag un.; ond i'r Elsi uohod 'docss ond un Meiri-in, a Meirion Jones yw hwnnw ac i'r Meirion uehod, 'coes ond un Elsi, ac Elsi Preis oedd honno, ond yn awr yn Elsi Jones. Syrtlviasant mewn cariad a'i gilydd. a gwnawd. pecyn ohonynt yn un—drwy eu eylynaun mewn glan priodas yn y Fflint y dydd o'r blaen gan y c'lymwyr gWn-sef y Parcliedigion Fly lip Preis, Glyn Roberts, a D. R. Thomas—un bob pen yn tynnu a'r llall yn y canol yn c'lymu. Gwr da ydyw Meirion, ac yn y weinidogaeth Wesleaidd y mae, mal ami i lomvyn arall Caiwyd hwyliau mawr yn y wlei'd yng Nghaer. Treiilia y par ieuanc eu gwyliau IntI ar y Glannau. Hir oes iddynt ill dau ar lin llau'r cvcliw vn. OYNNAR G WRAIG SAM.- ■ Sy- mudir ymlaen yn dref uchod i gau y masnachtai yn gynt,. Meintymir cau ar y Sadwrn am Pa angen cadw mas- nachtai yn agored cyhyd ar y Sadwrn ? Dylid cau ganol (ly(IO.fel y gellir cael amser priodol i ymbarotoi ar gyferdydd yrArglwydd Mae'r olwg lom ar gynulliadau dore Saboth i w briodoli i'rffaith fod masnachtai ar agor hyd ganol nos y noson cynt..Bydd y cau cynnar yn help i grefydd a moes. Pa reswm s,. eld mewn cadw y bechgyn tu cefn i'r cownter, a genethod hefyd, bob nos o'r wyth nos cyhyd nes ei gwneud yn amhosibl iddynt. fynychu unrhy w foddion o ras ar nosweith- iau'r wvtliiios ? Caeer am bump bob nos ac am dd au y Sa lwrn. Daw lies o hyn. O'l? fiN"D.IA.Deallwn fod cyfieithiad o Efengyl loan i dafodiaith y Thado-Kookie gan Mr. Watkin R. Roberts, Calcutta. wedi ei dderbyn i'w gyhoeddi gan Bwyllgor Cymdeithas y Beiblau, Bengal, India. Dygodd Mr. Roberts yr iaith hon i jsgrifen ychydig flynyddoedd yn 01, ac efe yw'r unig dramorwr sydd yn gydnabyddus a'r iaith. Mae y Thado-Kookie Pioneer Mission —i'r hon y mae Mr.Roberts yn gyd -ysgrifenn- ydd a'r Parch. D. Lloyd Jones, Aber- yn gwneud cynnydd rhyfeddol,a nifer y rhai sydd wedi troi at Gristnogaeth erbyn hyn yn dros 500. Tra yn llongyfarch Mr. Roberts ar y gwaith pwsig hwn yn y Maes Cenhadol, dymunwn hefyd longyfarch ei frawd, Mr. G. D. Roberts, Organydd Eglwys Engodi, Caernarfon, ar ei lwyddiant fel Cerddor. Mae Mr. Roberts newydd werthu hawlysgrif un o'i ganeuon i Messrs.Larway, Cyhoeddwyr, Llundain, ar delerau ffafriol, ac mae y ffirm yma i gael cynnyg cyntaf ar ei ganeuon ere i l l ?Aitani l S, m A (-*? C,- ereill. Auaml y mae Cymro yn cael myned arTestr y prii gyhoeddwyr Seisnig.

Advertising

Advertising