Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

1.0 Lofft y Stabal.I

I AR DRAWS AC AR HYD. I

News
Cite
Share

AR DRAWS AC AR HYD. I Goreu arogl: arogl lladd gwair.-Dyma'r adeg y cly wch chwi a finnau arogl hyfryta'r flwyddyn-arogl gwair wrth gael ei ladd. A ph am y mae yn arogli gymaint yn gryfach Wrth gael ei ladd na phan oedd yn Ilonycl(I ac ar ei sefyll ? Am ei fod yn marw er mwyn i eraillgaelbyw arno, ynolpobtebyg. Dilledyn diwnlad yw'r Cread yma, drwyddo draw, erbynmeddwl. Yrarogl nesaf ato o ranper- eidd-der yw arogl drain gwynion. Plenydd a'i Dderyn Bach.-Nyth Deryn Bachoedd testunnifero englynion tarawiadol gan yr amryddawn Plenydd yn Nhrysorfa'r Plant, a llun y deryn yn dwt ar ei nyth uwch eu pen. Dyma ddau o'r englynion :•—• Yn raen sid an ei rawn osod a, -gwellt Gyd a gwair gorcledd a Gwal fwsogi heb feth bletha-wiw asiad PIe cyn neisiacs ? Plu a'i cynhesa. Deori wna r adaren,'—-yna daw o fewn dwr Ilawn angen, Eneuau bach o ben i benl A gedwlr hyd fagu aden. A -c- ■ Glwyfo'n Crythor.A gofid dwfn y clywodd Dyffryn Nantlle aphawb o'i gydnabod fod y Lieut Seth Owen, mab Mrs. Owen, Tan y Dderwen, Tal y Sarn, wedi cael ei glwyfo yn Ffrainc. Gwyr Cymru-y Gogledd yn enwedig—amdano ef fel cerddor a chrythor penigamp, ae felllencyn addawol a gipiodd lawer gwobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol cyn ei fod y a ddoudcFeg oed. Ac nid cerddor a chrythor mohono'n unig, ond efrydydd addawol a sychedig angerddol am wybodaeth, afis'Melieifndiwediarferaddiai'n B.A. gydag anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor. Caffed ddoc. yn ol yn fyw ac wedi ymadfer, gael i ni glywed y dine dynerach fyth yn nhannau'i Violin. Y mae'r Lieut. W. J. Williams, mab Mr. Owen Williams, Wellington Terrace, Criccieth wedi cael ei glwyfo yn Ffrainc a Major Rd. Thomas, Welsh Rugby International, wed cael ei ladd yn yr ymosod mavr. Hefyd, iiaddwyd y Preifat Evan Harries, R.W.F., Berth y Gest, Porthmadog a niweidiwyd y Regimental Sergt.-Major Simm, Porthmadosg, ynberyglus. Tajiu'r drol.-Anfonodd Mr. J. Evan Hughes, cad eirydd treibiwnal Pwllheli, lythyr atygweddilliddweyd eifodynymddiswyddo a hynny am ei fod wedi glan alaru ar liaws o ddyfarniadau'r Treibiwnal Sirol, wrth ym- 'wneud a'r apeliadau. Gwrthuni hollol an- rrli gwsr priod nioddefol oedd eu gweld yn gyrru gw^r priod tylwythog i ffwrdd ac yn gwrando cynifer (, lanciau'r siopau nad oedd rithyn o reswm yn eu hapel na'u hesgus. Arth y Giwed Felynddu.-O'r Ooleuad y codir hwn Cafodd y Parch. B. Ellis Jones, B. A., gweinidog y Betws, Ammanford, brofiad enbyd pan yn teithio ar ei fotor-bicycle y dydd o'r blaen, rhwng mynyddoed.d Dinas Mawddwy a Dolgellau. Mewn man unig, d aeth wyneb yn wyneb ag arth, yr hon oedd newydd lyncu oen wrth ochr yr heol. Yr oedd Mr.Jones, arypryd yrymddangosodd yr arth, wedi disgyn oddiar y mod.ur, ac y mae'r creadur rheibus yn gwneud ei ffordd tuag ato yn araf, araf, ond safodd Mr. Jones ei dir, ac y maent am ychydig yn syllu ym myw llygaid ei gilydd. Yr oedd gwanc a newyn yr arth wedi ei dawelu gan yr oen, neu fe dybiodd y byddai Mr. Jones yn wahanol i'r oen, ac fe drodd ymhen encyd i'r clawdd. Cafodd Mr. Jones gyfle i ffoi, a gwnaeth y goreu ohono. Rhyu filltir a hanner o'r dwthwn hwnnw gwelodd wersyllfa gipsies, a dichon mai o'r fan honno yr oe il y r arth wedi torri ynrhydd. Gaily brawd o'r Betwsddy wedy d am y munudau hynny "Tra bwyf hjw mi gofia'r lie DRAMODES Y DEUDMAETH.—C&exi crynbedwarugain punt oddiwrthberfformio dw) gomedi ym Miliar Cob yn Bay, brynhawn dydd Mercher diweddaf, sef at gronfa clwyf- edigion Ffrainc. Miss Alice Williams— chwaer Syr Osmond Williams, Castell Deu- draeth, Sir Feirionydd-oedd pennaeth y cwmni, a'r gwaith hi oedd y ddwy gomedi. FFASIWN A PHRES.-Dydd lau di- weddaf, cynhalioad y Marchioness of Chol- mondele> fete ffasiynol tuhwnt ym Mhentre- mawr, Abergele, ar ran Cronfa Gynorthwyol Milwyr a Morwyr Cymru. Dyma rai o fawrion byd ac eglwys oedd yno'n cymell ac yn cyfrannu Lady Roberts, Bryngwenallt priod Ardalyda Mon Syr Pitcairn Campbell a'i briod Esgob Llanelwy yr Anrhyd. Henry Mosty n a'r Anrhyd. Mrs.Lloyd Mostyn; yr Anrhyd. Mary Hughes Cyrnol a Mrs. Mellor, Tan y Bryn; a goludogion eraill o bell ac agos. M DOFFR ADAR OWYLLTION, Yr wythnos ddiweddaf, yn nhy swyddogol Mr. Lloyd George fel Ysgrifennydd Rhy fel yn Downing Street, cynhelid cyfarfod tan nawdd Cymdeithas y Waijs and Strays-cymdeithas fendithiol yn perthyn i Eglwy s Loegr sydd yn cipio ami i bentewyn bach amddifad o'r gyneuedig dan yn nhrefi mawr y byd. Mrs.Lloyd George a lyvyadai'rcyfarfod yr oedd mawrion mwyaf y deyrnas yno'n siarad ac yn dweyd hanes hyfryd yr achub a'r Egl" yswy r yn ialch ia" n o w eld Ymneilltues fel y hi yn cymryd diddordeb mor ddwfn a gwirioneddol yng ngwaith da'r Hen Faro" SU GNEDD Y GOG ARTH — Ddydd Llun caed corff H. C. Robertson, dyn pump ar hugain oed oedd ar ymweliad a'r d ref o Lancaster, yn y mor wrth draeth Llan- dudno. Ei I'Mllad ymdrochi oedd amdano a'r tebyg dyw id-lonofioynei anwybodaetli i le peryglus a sicr o sugno pawb a el iddo. I d ER GWELL AO ER GW AETH.-Aeth tyrfa fawr iawn i Brifeglwys Bangor ddydd lau diw eadaf i weld priod i Miss Cyssa Maud Fairchild, ail ferch y Canon Fairchild, prif- af,hro Coleg Hyfforddiadol Cymru, a mab ieuengaf y diwedd ar Syr BenjaminB. Dobson, Barlow. Y Parch. J. D. Jones, un o ficeriaid Banger, yn gweinydcu; a'r Archddiacon John Morgan yn traddodi'r Cyngor i'r ddeu- dd) n ifane C) n idd ynt ad ael yr allor am eu mm mel a'r er gwell ac er gwaeth sydd yng nghwpanpob parar ol i'r mis hwnnw ddar- fod. Priod as wych tuhwnt. i SBARDYNV POBL BANGOR.-Mewn cyfarfod yn Neuadd y Penrhyn, Bangor, nos Fercher ddiweddaf, tan lywydd iaeth y Maer (Mr. R. J. Williams), bu Syr Henry Lewis, y Proff. Arnold, y Parch. J. D. Jones, y Proff. Phillips, D.Sc., ac eraill yn ceisio deffro'r trigolion i gy northwy o'u gwlao d rw y sudd ou harian ynq Ngronfa Fenthyg y Llywodraeth. Pwyswyd ar athrawon yr ysgolion i alw sylw at y mater, a chymell y plant a'u rhieni i brynnu'r certificates. DIJ g Y FFARMWR A'l HOSAN HTR.~Ao wrth siarad ymblaiJ yr un peth yn Ninbych nos drannoeth, sylwai'r Esgob Edwards, Llanelwy, eifod ei yn credn fod cyfoethogion y wlad yn gwneud eu rhan yn deilwng gyda hyn, ond fod arno ofn fod y ffermwyr—sy'n rhan mor luosog o boblogaeth y wlad- yn glynu fel y gele wrth eu "hosan." Y mae'r ffermwyr," ebe'r Esgob ymhellach, "wrthi'n tomennu golud ar hyn o bryd ac yr oedd eisiau egluro iddynt pe byddai'r Germaniaid yn ein trechu, y deuent yma i'w nolhwy a'u hosan." Dyma'r unig ffordd i gael ganddo ddatod y cwlwm gwlwm tyn sydd ganddo am ei phen ac y mae d atod hwnnw- ond i roddi rhagor ynddi— yn gymaint,gloes iddo a phe'r agoreoh ei iad a chyllell. i LLW Y DDI ANT ? DEBYG JAWN!- Gewch chwi weld y bydd Eisteddfod Aber- ystwyth ynllwyddiantdigamsyniol. Cawsom air sicr un o'r gwybodusion mewnol yr wyth- nos ddiweddaf, na swn gronyn o bryder yn ei lythyr. Dyma, rai o'r prif gorau sydd am dynnu'r dorch yno y brif gystad.leuaeth— Nottingham, Barri, Rheidiol, Abercarn, Llan- elli, Cymer a Phorth, Betws, Rhydaman, Aberpennar, Machno, a Phm Ilheli. Alawon Gwerin: Llanelli, Dyfi. Deunaw ar yr unawd. soprano, 17 contralto, 16 tenor, 8 ar y dd rama, 60 ar y r englyn. a saith mil o Lawly fr y Gymanfa Ganu eisoes wedi eu gwerthu'n llwyr.  PONT A GORSAF MAENAN.-Ymae Cwmni'rGwaithAluminium rhwng Tal y cefn a Threfriw yn bwriadu mynd ar ofyn y Senedd am ganiatad i godi pont dros afon Conwy a'u cydio wrth linelly London & North Western gy ferbyn a'r gwaith. Codir gorsaf newydd yno os ceir, i'w galw'n Maenan. -01 DIWEDD DISYFYD. Marwolaeth ddamweiniol oedd dedfryd y trengholiad a gynhaliwyd ym Mhwllheli ddydc Gwener diweddaf ar gorff Mrs. Catherine Jones, gwreigan ddwy ar bymtheg a thrigain oed & gwympodd o bengrisiau'i thy yn South Beach i'rgwaelod. OAPLAN ARALL.-—Ymae'r Parch. D. C. Herbert, bugail eglwys Annibynnol Bryn- siencyn, Mon, wedi cael ei benodi gan y Swy d d f a Rhy fel y n gaplan yr Ad ran Gy m reig o'r Fyèdin sydd yng Nghroesoswallt. Y mae'r eglwys wedi ei ollwng cyd ag y byddo ei eisiau, ac y mae ef yn gryn ffefryn gan y milwyr. INDIAID ABERYSTWYTH.-Yr oedd hi'n Ddydd Graddio Prifysgol Cymru ddydd Sadwrn diuedclaf. Yn y Coliseum, Aber- ystwyth, y bu'rddefod. Merched oedd mwy afrif y graddedigion, a hwy a aeth ag amryw c'rprif gampau. Cafodd Miss O. V. Williams -rilerch y Parch. W. Williams, Pont y gwaith—radd Mus.Bac.,1—yr unig un o Gymru a gafodd v gradd hwn eleni. Yr oedd dau o r India'n gradctio-Bertie Kay Bonar- gee a Dorothy Noel Bonargee (brawd a chwaero G:)Ieg Aberystwyth, a Miss Bonargee a enillodd y gadair yn Eisteddfod Coleg Aberystwyth ddwy flynedd yn ol, nes creu, siarad ar bob pen r-rws ar y pryd). Hefyd rhoddwyd gradd anrhyd eddusMus.Doc. i Mrs. Mary Davies, Llundain; D.D. i'r Proff. Gwatkin; D.Sc. i Mr. IN. fl. Jordan, Y.E. D. Litt., i Mr. Henry Owen, Y.H.,D.C.L. Ll.D. i'r Parch. Timothy Richards, L.D., D.Litt., y cenliadwr o China. HWDIWCH EICH SWYDD /—Y mae' t Gwarcheidwaid Llanelwy wedigorfodipenodi Saesnes uniaith yn nyrs yn Ysbyty'r Undeb am fod y Gymraes oedd newydd gael y lie wedi ei rodd i i fyny oblegid clywed sut y r o ed d rhaic aelo(J au'r Bw rd d w ed i ed li iv canfasio iddi yn oi chefn. Hwdiwch eich swydd f ebr hi, wrth dynnu'r drws yn glep ar ei hoi

Advertising